a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ni o'r Siambr am yr wythnos.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesaf Mehefin 13.

  View more on twitter
 2. Dadl Fer

  Ac yn olaf yn y Siambr y prynhawn yma Dadl Fer gan Mike Hedges.

  A'r pwnc: Datrys prinder tai Cymru.

  Mike Hedges
 3. Amgylchiadau Cymru a'i hanghenion

  Ar ran Llywodraeth Cymru mae Mark Drakeford yn cynnig dileu popeth ar ôl pwynt 2 a rhoi yn ei le:

  Yn credu mai yn y Papur Gwyn, Diogelu Dyfodol Cymru, y nodir orau beth yw amgylchiadau Cymru a'i hanghenion yn y dyfodol.

 4. 'Arian gollir o'r EU i gael ei drosglwyddo o San Steffan'

  Mae Gareth Bennett yn dweud bod UKIP "wastad wedi datgan y dylai cyllid i Gymru sy'n cael ei golli o'r Undeb Ewropeaidd gael ei drosglwyddo o San Steffan".

 5. 'Y cytundeb gorau i Gymru a'r DU wrth adael yr UE'

  Ar ran y Ceidwadwyr mae Mark Isherwood yn tynnu sylw at ymrwymiad Prif Weinidog y DU "i sicrhau'r cytundeb gorau i Gymru a'r DU wrth adael yr UE" ac mae'n croesawu "gwarant Llywodraeth Geidwadol y DU na fydd pwerau yn cael eu dwyn yn ôl o'r gweinyddiaethau datganoledig, ac y bydd pwerau gwneud penderfyniadau yng Nghymru yn cael eu ehangu".

  Mae'n galw ar ACau i "gydnabod ei bod yn bwysig i Gymru a'r Deyrnas Unedig groesawu'r cyfleoedd masnach ac economaidd sy'n gysylltiedig â gadael yr Undeb Ewropeaidd a chefnogi cynllun Llywodraeth y DU i gyflwyno cronfa cyd-ffyniant ar gyfer y Deyrnas Unedig".

  Mark Isherwood
 6. Dadl ar broses Brexit

  Mae ail ddadl Plaid Cymru ar broses Brexit.

  Maen nhw'n cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn nodi canlyniad refferendwm yr Undeb Ewropeaidd y llynedd.

  2. Yn cydnabod bod gan Gymru anghenion a gofynion unigryw drwy gydol y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

  3. Yn nodi'r pwysigrwydd bod Cymru yn inswleiddio'i hun oddi wrth yr ansicrwydd economaidd o adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â manteisio ar y cyfleoedd deddfwriaethol ac economaidd newydd a gaiff eu creu wedi inni adael.

  4. Yn galw ar Lywodraeth y DU i sicrhau:

  a) bod gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru feto dros unrhyw gytundeb masnach dramor;

  b) bod y pwerau cyllidol dros Dreth ar Werth a'r Doll Teithwyr Awyr yn cael eu datganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar y cyfle cyntaf a bod rhagor o ystyriaeth yn cael ei rhoi i gyfradd dreth gorfforaethol unigryw yng Nghymru;

  c) bod pwerau caffael yn cael eu datganoli i Gymru i alluogi Llywodraeth Cymru i sicrhau bod gan fusnesau Cymru fwy o ran yn y broses gaffael i hyrwyddo busnesau Cymru; a

  d) nad yw Cymru yn cael yr un geiniog yn llai o arian (yn ôl yr addewid yn ystod ymgyrch y refferendwm ar adael yr Undeb Ewropeaidd) a bod pecyn buddsoddi newydd yn cael ei ddwyn ymlaen i insiwleiddio economi Cymru drwy gydol yr ansicrwydd economaidd a achosir gan y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

  5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno cynlluniau ar gyfer gwasanaeth mudo i Gymru ac i weithio gyda Llywodraeth y DU i gyflwyno deddfwriaeth yn y DU i ganiatáu fisâu rhanbarthol fel bod gan Gymru bolisi mewnfudo sy'n gweithio ar gyfer ei gwasanaethau cyhoeddus a'i heconomi.

  Brexit
 7. Diogelu Dyfodol Cymru

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths yn tynnu sylw at y Papur Gwyn gafodd ei ddatblygu ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, "Diogelu Dyfodol Cymru: Pontio o’r Undeb Ewropeaidd i berthynas newydd ag Ewrop.

  Lesley Griffiths
 8. 'Amaethyddiaeth nawr i gyfrif am lai o gyllideb yr UE'

  Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud o "wrando ar Blaid Cymru allech chi feddwl y byddai aros yn yr UE yn golygu y byddai'r dyfodol wedi'i ddiogelu am byth... Pan wnaethon ni ymuno gyda'r Gymuned Economaidd Ewropeaidd i ddechrau roedd amaethyddiaeth i gyfrif am 65-70% o gyllideb yr UE, ond nawr mae lawr i 42%".

 9. 'Darparu yr un cyfanswm ariannol ar gyfer cymorth i ffermydd'

  Ar ran y Ceidwadwyr mae Paul Davies yn nodi "ymrwymiad Llywodraeth bresennol y DU i ddarparu yr un cyfanswm ariannol o ran cronfeydd ar gyfer cymorth i ffermydd tan ddiwedd senedd nesaf y DU" ac i "weithio gyda chynhyrchwyr bwyd, arbenigwyr amgylcheddol a ffermwyr Cymru a Llywodraeth Cymru i lunio system amaeth-amgylcheddol newydd".

  Paul Davies
 10. Dadl Plaid Cymru ar incwm ffermydd

  Nawr dadl gan Blaid Cymru ar effaith Brexit ar y diwydiant ffermio.

  Mae'r blaid yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn nodi bod taliadau Ewropeaidd yn ffurfio 80 y cant o incwm ffermydd yng Nghymru ac mai diben y taliadau hyn yw sicrhau bwyd i bobl am bris rhesymol, o ansawdd uchel, sy'n arddel safonau lles uchel.

  2. Yn nodi â phryder y gallai cytundebau masnach anghyfrifol achosi i Gymru gael ei gorlifo â bwyd rhad wedi'i fewnforio, gan niweidio'r diwydiant amaethyddol, yr economi wledig ac iechyd y cyhoedd.

  3. Yn credu bod yn rhaid i Lywodraeth y DU gyflawni addewidion y rhai a fu'n ymgyrchu'n frwd o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd, a gwarantu bod y cyllid Ewropeaidd ar gyfer amaethyddiaeth a datblygu gwledig yn cael ei roi'n ôl yn ei gyfanrwydd.

  4. Yn credu, er mwyn rhoi diogelwch i ffermwyr Cymru a chymunedau gwledig, y dylai Llywodraeth y DU gael cymeradwyaeth pob gwlad yn y DU cyn llofnodi unrhyw gytundeb masnach.

  Fferm
 11. Ymrwymiadau Llywodraeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru eisiau dileu holl gynigion y Ceidwadwr a rhoi yn ei le:

  Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn cydnabod bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i fodloni anghenion amrywiol pobl Cymru o ran tai, gan weithio mewn partneriaeth ag adeiladwyr preifat, y sector rhentu preifat, y cynghorau a'r cymdeithasau tai.

  2. Yn croesawu ymrwymiadau Llywodraeth Cymru i:

  a) adeiladu 20,000 ychwanegol o dai fforddiadwy erbyn 2021, gan gynnwys 6,000 drwy'r cynllun Cymorth i Brynu – Cymru a 1,000 drwy ei chynllun newydd Rhentu i Brynu;

  b) gweithio gyda datblygwyr i annog a hwyluso eu gwaith ehangach o adeiladu cartrefi ar gyfer y farchnad a datgloi potensial busnesau bach a chanolig i adeiladu cartrefi a chreu swyddi â sgiliau ledled Cymru;

  c) diogelu'r stoc bresennol o dai cymdeithasol ac annog cymdeithasau tai a chynghorau i fuddsoddi mewn darparu cartrefi newydd drwy ddiddymu'r Hawl i Brynu;

  d) buddsoddi mewn datblygu dulliau arloesol o adeiladu tai i ateb yr heriau gan gynnwys patrymau demograffig sy'n newid a'r angen am gartrefi effeithlon o ran ynni;

  e) parhau i ailddefnyddio cartrefi gwag a chynnwys darparu tai yn rhan o'i chynlluniau adfywio;

  f) sicrhau bod mwy o dir, gan gynnwys tir mewn meddiant cyhoeddus, ar gael i'w ddatblygu i ddarparu tai;

  g) parhau i godi safonau yn y sector rhentu preifat a gweithredu ar ffioedd asiantau gosod i denantiaid; a

  h) adeiladu ar lwyddiant ei hymyrraeth gynnar mewn perthynas â digartrefedd drwy weithio gyda phartneriaid i fynd i'r afael â phroblemau pobl sy'n cysgu ar y stryd.

  Carl Sargeant
 12. 'Chwyddiant prisiau tai yn mynd y tu hwnt i gyflogau'

  Mae Gareth Bennett UKIP yn dweud mai'r "broblem enfawr yw chwyddiant prisiau tai yn mynd y tu hwnt i gyflogau".

  Mae'n cwestiynu pam bod y cynllun Hawl i Brynu ond yn berthnasol i dai newydd.

  Gareth Bennett
 13. Galwad ar i Lywodraeth Cymru wahardd ffioedd asiantau gosod

  Mae Plaid Cymru yn dweud bod "ffioedd gosod yn rhwystro teuluoedd incwm isel rhag symud cartref o fewn y sector rhentu preifat, ac y gall hyn ostwng ansawdd cartrefi wrth iddo ddileu gallu teuluoedd i adael llety anaddas".

  Mae'r blaid yn galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd ffioedd asiantau gosod.

  Mae ACau o bob gwrthblaid yn y Cynulliad wedi cefnogi gwaharddiad ar ffioedd o'r fath.

  Mae Plaid Cymru hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru "i archwilio ffyrdd y gellir defnyddio'r system gynllunio ymhellach i flaenoriaethu adeiladu cartrefi ar gyfer pobl sy'n prynu am y tro cyntaf a theuluoedd, ac osgoi gadael i ddatblygiadau newydd gael eu dominyddu'n anghymesur gan berchnogaeth prynu i osod a pherchnogaeth ail gartref".

  Tai
 14. Dadl y Ceidwadwyr ar dai

  Mae'r ddadl gyntaf y prynhawn gan y Ceidwadwyr Cymreig a'r pwnc yw tai.

  Maen nhw'n cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn nodi'r prinder dybryd o gartrefi ar gyfer pobl iau a theuluoedd i'w prynu neu eu rhentu am bris sy'n agos at y tueddiad hanesyddol.

  2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i seilio ei chyfrif o ran anghenion tai ar y rhagolygon amgen yn y ddogfen 'Future Need and Demand for Housing in Wales'.

  3. Yn galw ymhellach ar Lywodraeth Cymru i:

  a) cyhoeddi strategaeth er mwyn sicrhau bod mwy o dir, gan gynnwys safleoedd tir llwyd, ar gael i adeiladu tai;

  b) sicrhau mwy o fuddsoddiad mewn sgiliau galwedigaethol ar gyfer y sector adeiladu a datblygu prentisiaethau modern; ac

  c) archwilio'r opsiynau ar gyfer byw fel teulu mewn lleoliadau trefol o ddwysedd uwch, yn dilyn yr arfer gorau mewn llawer o ddinasoedd Ewrop.

  Tai
 15. Datganiadau 90 Eiliad

  Nawr y Datganiadau 90 Eiliad, lle mae tri aelod yn cael cyfle i godi materion amserol.

  View more on twitter
 16. 'Perthynas fasnachol a buddsoddi'

  Mae arweinydd y Tŷ Jane Hutt yn dweud bod "gan Lywodraeth Cymru berthynas fasnachol a buddsoddi gyda Qatar," gan gynnwys cefnogi hediadau o Faes Awyr Caerdydd i'r Dwyrain Canol ar Qatar Airways.

  Ddiwedd Ebrill cyhoeddodd y cwmni awyrennau y byddan nhw'n dechrau teithiau rhwng Doha a Chaerdydd yn 2018 - y tro cyntaf y bydd modd hedfan yn uniongyrchol o Gymru i'r Dwyrain Canol.

  Mae ffigyrau gafodd eu rhyddhau ym mis Ebrill yn dangos bod gwerth £26m o allforion o Gymru wedi mynd i Qatar yn 2016.

  Awyren Qatar Airways
 17. Y berthynas rhwng Llywodraethau Cymru a Qatar

  Mae'r unig gwestiwn amserol heddiw gan Steffan Lewis:

  A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y berthynas rhwng Llywodraethau Cymru a Qatar ar ôl i gymdogion Qatar dorri’r cysylltiadau diplomyddol â’r wlad honno?

  Mae nifer o wledydd Arabaidd - gan gynnwys Saudi Arabia a'r Aifft - wedi torri cysylltiadau gyda Qatar. Maen nhw wedi cau ffiniau ac wedi atal teithiau i Qatar gan gyhuddo'r wlad o ddadsefydlogi'r rhanbarth trwy gefnogi'r Wladwriaeth Islamaidd ac Al Qaeda. Mae Qatar yn dweud nad oes unrhyw sail i'r cyhuddiadau.

  Qatar