a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  Fe fyddwn ni yn ôl bore fory am 08:00 gyda'r newyddion diweddaraf.

  Hwyl fawr.

 2. Angen 'creu cynnwrf' yr Urdd unwaith eto yn y Fflint

  News North Wales

  Flwyddyn ers i Sir y Fflint lwyfannu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, mae North Wales News yn adrodd fod rhai o gynghorwyr y sir yn dweud bod angen creu cynnwrf tebyg unwaith eto.

  Yn ôl y cynghorydd Paul Cunningham, daeth yr ŵyl â'r "balchder yn ôl" i'r sir.

  Tyrrodd tua 90,000 o bobl i'r Eisteddfod yno, ac mae'r cynghorydd Vicky Perfect yn dweud fod y 'steddfod wedi rhoi Fflint "ar y map".

  Steddfod Fflint
 3. Prif Weithredwr newydd Hanfod Cymru

  Hanfod Cymru

  Siôn Brynach sydd wedi cael ei benodi yn Brif Weithredwr Hanfod Cymru, yr elusen sydd yn gyfrifol am ddosbarthu grantiau o’r arian a godir gan Loteri Cymru.

  Mae Siôn yn olynu Marc Phillips, y Prif Weithredwr dros dro.

  Bydd Siôn yn arwain yr elusen, a lansiwyd ym mis Ebrill 2017 er mwyn dosbarthu’r arian a godwyd at achosion da, o werthiant tocynnau Loteri Cymru.

  Sion Brynach
 4. Cymru dan 20 yn colli mewn gêm agos

  Colli oedd hanes tîm Cymru dan 20 heddiw mewn gêm agos.

  Roedd yr ornest yn penderfynu pwy fyddai yn gorffen yn bumed yng Nghwpan y byd.

  View more on twitter
 5. Ymateb Llenyddiaeth Cymru

  Llenyddiaeth Cymru

  Mae Llenyddiaeth Cymru wedi ymateb i'r ffaith fod Ken Skates wedi awgrymu y bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn cymryd rhai o'u swyddogaethau.

  Mewn datganiad maent yn dweud bod yr adolygiad "yn cyflwyno nifer o argymhellion sy’n mynnu ystyriaeth ofalus a thrylwyr".

  Maent hefyd yn dweud eu bod yn edrych ymlaen at gydweithio gyda'r llywodraeth a chyrff eraill " i sicrhau bod llenyddiaeth yn ei holl ffurfiau yn parhau i fod yn hygyrch i ystod eang o gymunedau ac unigolion trwy Gymru gyfan".

 6. Cyngor Llyfrau i gymryd rhai o swyddogaethau Llenyddiaeth Cymru?

  Senedd Fyw

  Mae Ken Skates wedi awgrymu y bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn cymryd rhai o swyddogaethau Llenyddiaeth Cymru fel Llyfr y Flwyddyn, digwyddiadau llenyddol a swyddfeydd cyllid yn y dyfodol.

  Dywedodd yn y senedd ei fod "o'r farn ar y funud" gwneud hyn.

  Mae ei sylwadau yn dod ar ôl i'r llywodraeth gyhoeddi adolygiad oedd yn edrych ar y byd cyhoeddi a llenyddiaeth yng Nghymru ym mis Ionawr.

 7. Cabinet cymysg Conwy angen sêl bendith Plaid Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae cabinet wedi ei ffurfio yng Nghyngor Conwy sydd yn cynnwys cynghorwyr Plaid Cymru, y Ceidwadwyr a rhai annibynnol.

  Ond mae'r glymblaid dal angen sêl bendith pwyllgor gwaith cenedlaethol Plaid Cymru.

  Fe wnaeth arweinydd y Cyngor, y cyn Aelod Cynulliad gyda Phlaid Cymru, Gareth Jones wahodd yr holl bleidiau gwleidyddol i fod yn rhan o'r cabinet ond mae Llafur wedi gwrthod.

  Gareth Jones
  Image caption: Gareth Jones yw arweinydd y cyngor
 8. Enwau mawr y dyfodol?

  Click on Wales

  Mae Sefydliad Materion Cymreig wedi bod yn cyhoeddi'r bobl maent yn darogan fydd yn siapio agenda Cymru yn y dyfodol.

  Mae'r felin drafod neu think tank yn dathlu 30 mlynedd ers ei bodolaeth eleni.

  Ymhlith yr enwau mae'r digrifwr Elis James, y newyddiadurwraig Elena Cresci a Gareth Evans sydd yn gyfarwyddwr polisi addysg ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant.

  Elena
  Image caption: Mae Elena Cresci yn un o gyflwynwyr Sianel Pump
 9. Galw am atal troseddu gwledig

  BBC Cymru Fyw

  Mae ffermwyr yn dweud bod angen gwneud mwy i atal trosedd yng nghefn gwlad wedi i nifer o feiciau cwad gael eu dwyn yng Ngheredigion.

  Mae ffermdai yn Nhal-y-bont, Bontgoch, Llandre, Ponterwyd a Bethania wedi colli eiddo, gyda rhai ffermwyr yn cael eu targedu fwy nag unwaith.

  Dywed Heddlu Dyfed Powys ei bod wedi "ymroi i wasanaethu cymunedau gwledig".

  Lladradau
 10. Cwest: Pryderon am yr oedi cyn cau ffordd

  BBC Cymru Fyw

  Bydd crwner yn ysgrifennu at Wasanaeth Tân y De yn gofyn iddyn nhw adolygu eu dulliau gweithredu yn dilyn marwolaeth dyn yn afon Ogwr fis Tachwedd y llynedd.

  Fe wnaeth Phillip Spinney ei sylwadau wrth ddod i gasgliad naratif yn achos marwolaeth Russull Sherwood, fu farw wedi i'w gar gael ei sgubo i'r afon ger Pen-y-bont.

  Dywedodd ei fod yn bryderus nad oedd y ffordd wedi ei chau ynghynt, o gofio fod y gwasanaeth tân wedi dyn o'r un ardal ychydig yn gynharach.

  Russell Sherwood
 11. 'Tymheredd yn cyrraedd 20c'

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd efo'r tywydd ar gyfer y prynhawn:

  "Bydd unrhyw law 'di clirio erbyn ganol y prynhawn, a cawn ni sbeidiau braf ac bydd hi'n teimlo'n eitha cynnes yn yr heulwen. Mae'r tymheredd yn debyg o gyrraedd 20c.

  "Bydd lefel paill y gwair yn uchel iawn heddiw hefyd."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 12. Ailenwi'r Cynulliad Cenedlaethol

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Mae Comisiwn y Cynulliad wedi cytuno i ddeddfu cyn diwedd y Cynulliad hwn er mwyn ailenwi'r Cynulliad Cenedlaethol yn Senedd Cymru/Welsh Parliament.

  Cytunodd y Comisiwn i ymgynghori â phobl Cymru ar y mater hwn yn dilyn pleidlais unfrydol y Cynulliad ym mis Gorffennaf 2016 o blaid" cael enw sy'n adlewyrchu statws cyfansoddiadol y sefydliad fel senedd genedlaethol."

  Yn ôl y Comisiwn yr enw oedd yn cael ei ffafrio ar gyfer y cynrychiolwyr etholedig oedd Aelod o Senedd Cymru neu 'Welsh Parliament Members'.

  Bydd y newid yn cael ei roi ar waith fel rhan o raglen ehangach o ddiwygiadau sy'n cael eu hystyried yn dilyn trosglwyddo pwerau yn sgil Deddf Cymru 2017.

  Senedd
 13. Rhybuddio'r cyhoedd i gadw draw o hen safle diwydiannol

  Cyngor Gwynedd

  Mae Cyngor Gwynedd yn rhybuddio'r cyhoedd i beidio nofio neu ddringo yn safle Glyn Rhonwy.

  Mae'r awdurdod yn dweud bod yna adroddiadau o bobl yn torri mewn i'r hen safle diwydiannol ger Llanberis.

  Mae pyllau chwarael yno a'r cyngor yn dweud bod unrhyw un sydd yn mynd yno yn rhoi eu hunain mewn perygl diangen.

 14. Cyfarfod i drafod gwahodd yr Eisteddfod i Ddinbych

  Eisteddfod yr Urdd

  Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal nos fory i drafod y posibilrwydd o wahodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Sir Ddinbych mewn pedair blynedd.

  Mae yna ddatganiad o gefnogaeth wedi ei roi yn barod gan wirfoddolwyr a'r Cyngor i gynnal yr Ŵyl yn yr ardal.

  Os bydd gwahoddiad ffurfiol yn cael ei roi yn y cyfarfod, bydd y gwaith yn dechrau i enwebu Pwyllgor Gwaith.

  Mae disgwyl i gynrhychiolwyr o gyrff cyhoeddus, mudiadau gwirfoddol, cynghorau'r ardal a'r cyhoedd fod yn bresennol.

  Eisteddfod