a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Anafiadau wedi 'digwyddiad' maes tanio
 2. Cytundeb pren £39m yn 'hollol anhygoel'
 3. Pryder am effaith Wylfa ar dwristiaeth

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw - diolch am ymuno â ni unwaith eto.

  Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 fory, ond tan hynny, ewch allan i fwynhau'r tywydd braf!

 2. Hunllefau'r môr tawel

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Bydd Cymru'n herio Tonga ddydd Gwener yn y cyntaf o ddwy gêm ar eu taith i hemisffer y de.

  Ond faint wyddoch chi am hanes y crysau cochion yn erbyn timau Ynysoedd y Môr Tawel?

  Cylchgrawn Cymru Fyw sydd wedi bod yn bwrw golwg dros ambell ornest cofiadwy - a hunllefus!

  samoa
 3. Merch 11 oed yn helpu ei mam i roi genedigaeth

  Wales Online

  Yn ôl Wales Online mae merch 11 oed wedi cael ei chanmol gan y Gwasanaethau Ambiwlans am ei dewrder yn helpu ei mam i roi genedigaeth mewn bath yn eu cartref yn Argoed, Caerffili.

  Mae recordiad o swyddog ambiwlans yn helpu Shannon i ofalu am ei mam, Sarah Cox, a'r babi ar y safle ar ôl iddi ffonio 999.

 4. Cyfle arall i glywed sgwrs gyda Rhodri Morgan

  BBC Radio Cymru

  Bron i fis ers marwolaeth cyn Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, mae cyfle arall yr wythnos hon i glywed ei sgwrs gyda Beti George ar raglen Beti a'i Phobol ar Radio Cymru am 18:00 neu ar yr iPlayer.

  Rhodri Morgan
 5. Y mab di-enw

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae Amelia Davies o Aberystwyth wedi rhannu ei stori o eni ei hail fab yn farw-anedig gyda BBC Cymru Fyw.

  Yn ystod mis Mehefin mae elusen Sands yn codi ymwybyddiaeth o'r ffaith fod 15 o fabanod yn y DU yn marw bob dydd nail ai cyn eu geni, yn ystod genedigaeth neu yn fuan wedi eu geni.

  Amelia Davies
 6. Gofyn i gynghorau a landlordiaid am gamau delio a thân

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant Llywodraeth Cymru wedi dweud ei fod yn meddwl am bawb sydd wedi eu heffeithio yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell yn oriau mân fore Mercher.

  Ychwanegodd Carl Sargeant: "Tra bod yr ymchwiliad i'r tân yn Grenfell yn parhau byddai'n amhriodol dyfalu ynghylch yr achos.

  "Fodd bynnag, rydym yn cysylltu ag awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ar draws Cymru i ofyn pa gamau maen nhw'n ei gymryd er mwyn sicrhau fod adeiladu yn cwrdd â rheolau tân, a beth maen nhw'n ei wneud i dawelu meddyliau tenantiaid fod trefniadau diogelwch tân trylwyr yn eu lle."

  carl sargeant
 7. Noson braf ond gwyntog

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd â rhagolygon y tywydd ar gyfer heno:

  "Mae'r tymheredd 'di cyrraedd 20C ym Mrynbuga, Sir Fynwy - a bydd hi'n sych ac eitha' braf weddill y dydd, er ychydig yn wyntog, yn enwedig ar hyd Bae Ceredigion.

  "Bydd na rywfaint o gymylau, yn enwedig dros Eryri, lle dydi'r tymheredd ddim uwch na 13C yng Nghapel Curig.

  "Bydd hi'n noson braf i ni gyd, ond dal yn eitha' gwyntog, ac mi wnaiff hi gymylu dros nos.

  "Bydd 'na fymryn o law man yn y gorllewin peth cynta' fory, cyn codi’n eitha' braf unwaith eto. A bydd hi’n benwythnos poeth a thrymaidd!"

  Am ragolygon pellach yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 8. Sut mae denu mwy o ddysgwyr i ddigwyddiadau Cymraeg?

  Golwg 360

  Bydd gŵyl yn cael ei chynnal ym Machynlleth ddiwedd y mis i drafod sut i ddenu mwy o ddysgwyr a mewnfudwyr i ddigwyddiadau cymunedol Cymraeg meddai Golwg360.

  Cymdeithas yr Iaith sy’n trefnu’r ‘Ysgol Undydd Dathlu Cymunedau’, a’r nod ydi casglu syniadau ynglyn â sut i ddenu pobol i ddysgu’r iaith ac ysgogi diddordeb yn y Gymraeg, meddai'r adroddiad.

  senedd-dy owain glyndwr
  Image caption: Bydd y digwyddiad yn cael ei chynnal yn Senedd-dy Owain Glyndŵr
 9. 'Dim addewid' o gapiau gan McBryde

  BBC Sport Wales

  Mae hyfforddwr Cymru, Robin McBryde wedi dweud nad yw'r chwaraewyr sydd wedi eu gadael allan o'r gêm brawf yn erbyn Tonga ddydd Gwener wedi cael addewid y byddan nhw'n wynebu Samoa wythnos yn ddiweddarach.

  Mae tri chwaraewr yn ennill cap am y tro cyntaf ym Mharc Eden yn Auckland. Mae Cymru heb 12 o'u prif chwaraewyr oherwydd eu bod nhw gyda thîm y Llewod, ac mae sawl un arall ar goll oherwydd anaf.

  Robin McBryde
 10. 'Mwy o waith i'w wneud' gan bedwar bwrdd iechyd

  BBC Cymru Fyw

  Mae gan bedwar bwrdd iechyd fwy o waith i'w wneud cyn y gallan nhw gael sêl bendith i'w cynlluniau ariannol tair blynedd, yn ôl yr Ysgrifennydd Iechyd.

  Dywedodd Vaughan Gething nad oedd Betsi Cadwaladr, Hywel Dda, Caerdydd a'r Fro, ac Abertawe Bro Morgannwg wedi gwneud digon wrth daclo problemau ariannol a pherfformiad.

  Mae'r pedwar bwrdd iechyd wedi gorwario yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, gyda diffyg sy'n dod i gyfanswm o £120m.

  vaughan gething
  Image caption: Mae Vaughan Gething wedi cymeradwyo cynlluniau'r chwe bwrdd iechyd arall yng Nghymru
 11. 'Angen mwy o arian i Gymru os yw Gogledd Iwerddon yn cael'

  Wales Online

  Mae llefarydd Plaid Cymru ar gyllid wedi mynnu y dylai unrhyw arian ychwanegol i Ogledd Iwerddon olygu bod rhagor hefyd yn dod i Gymru a'r Alban.

  Fe wnaeth Adam Price ei sylwadau wrth i'r Ceidwadwyr barhau i drafod gyda'r DUP ynglŷn â chefnogi eu llywodraeth yn San Steffan.

  "Mae Cymru eisoes yn derbyn llai o gyllid y pen na'r Alban a Gogledd Iwerddon," meddai AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

  "Os yw'r Ceidwadwyr yn rhoi cyllid ychwanegol i Ogledd Iwerddon bydd y bwlch yn cynyddu hyd yn oed yn fwy."

  adam price
 12. Lerpwl 'ddim am werthu Danny Ward'

  ESPN

  Mae ESPN yn adrodd nad yw Lerpwl yn fodlon gwerthu eu golwr Danny Ward i Huddersfield yr haf hwn.

  Fe wnaeth y Cymro dreulio'r tymor diwethaf ar fenthyg gyda'r Terriers, gan eu helpu i sicrhau dycrhafiad i'r Uwch Gynghrair.

  Ond er ei bod hi'n bosib y gallai Ward ddychwelyd i Huddersfield ar fenthyg, mae'n debyg fod Jurgen Klopp yn barod i roi cyfle iddo gyda thîm cyntaf Lerpwl.

  danny ward
  Image caption: Danny Ward oedd yn y gôl ar gyfer gêm gyntaf Cymru yn Euro 2016
 13. Tair dynes yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

  Daily Post

  Mae tair dynes wedi eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad ger gorsaf dân yr Wyddgrug.

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar yr A451 toc wedi 13:00 ddydd Iau.

  Roedd y ffordd wedi ei rhwystro am gyfnod ond mae bellach wedi ailagor, yn ôl y Daily Post.

 14. Athro mewn mosg yn euog o gam-drin plant

  BBC Cymru Fyw

  Mae athro Koran o Gaerdydd wedi cael ei ganfod yn euog o ymosodiadau rhywiol ac anweddus yn erbyn pedair merch wrth ddysgu mewn mosg yn y ddinas.

  Clywodd y llys fod Mohammed Haji Sadiq, 81, wedi cam-drin y merched ym mosg Madina, ble bu'n dysgu am dros 30 mlynedd.

  Mae wedi ei ganfod yn euog o gyfanswm o 14 trosedd ryw yn erbyn plant, a'i ganfod yn ddieuog o un cyhuddiad.

  Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn cael ei ddedfrydu yn hwyrach.

  Mohammed Haji Sadiq
 15. Carcharu dyn am ladrad gan bensiynwr

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn oedd yn rhan o grŵp wnaeth ddwyn £3,000 o gartref pensiynwr yn Y Rhyl, Sir Ddinbych wedi ei garcharu.

  Cafodd Ynyr Ial Lewis, 36 o'r Waun ger Llanelwy, ddedfryd o wyth mlynedd yn y carchar am ei ran yn y lladrad, a blwyddyn am ladrad arall.

  Yn wreiddiol roedd Lewis wedi pledio'n ddieuog a dweud ei fod dan bwysau dau ddyn arall adeg y digwyddiad, ond newidiodd ei ble a chyfaddef ei ran yn ddiweddarach.

 16. Agor ffordd newydd £57m ym Mae Caerdydd

  Wales Online

  Mae ffordd newydd £57m ger Bae Caerdydd bellach wedi agor yn llawn am y tro cyntaf.

  Bwriad Ffordd Gyswllt Dwyrain y Bae yw lleihau traffig ar rai ffyrdd yng nghanol y brifddinas, a lleihau siwrnau i eraill.

 17. Rhybudd i symud ceir yng Nghaernarfon

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn adrodd fod gyrwyr mewn maes parcio yng Nghaernarfon yn cael eu rhybuddio i symud eu ceir cyn 18:00 heno er mwyn paratoi ar gyfer digwyddiadau Diwrnod Lluoedd Arfog ar Fehefin 17 ac 18.

  Fel arall fe all eu cerbydau gael eu hystyried yn “risg diogelwch” a chael eu symud oddi yno gan y gwasanaethau brys, yn ôl y rhybudd.

 18. Tafarn yn lansio bwydlen i gŵn

  South Wales Argus

  Fe gewch chi rai tafarndai sydd ddim yn caniatáu i chi ddod â'ch ci i mewn, gydag eraill yn ddigon bodlon gadael i'n ffrindiau pedair coes groesi'r trothwy.

  Ond mae un tafarn yng Nghaerleon wedi mynd hyd yn oed yn bellach, gan gyflwyno bwydlen yn arbennig i gŵn, meddai'r Argus.

  Gall yr anifeiliaid fwynhau pryd tri chwrs gyda phate, cyw iar a reis, a darnau siocled - cyn golchi'r cyfan i lawr gyda 'Pawsecco'!

  bwyd ci
  Image caption: Mae'r dewis ar y fwydlen ychydig yn fwy moethus na hyn!
 19. Rheolwr meddygfa yng Ngwynedd 'wedi ei diswyddo'n annheg'

  Daily Post

  Mae tribiwnlys wedi dyfarnu fod rheolwr meddygfa, oedd yn honni iddi gael ei bwlio gan un o'i rheolwyr, wedi ei diswyddo yn annheg.

  Clywodd y tribiwnlys fod meddygon teulu eraill ym Meddygfa Rhydbach ger Pwllheli wedi ochri gyda Dr Adriaan Smits yn erbyn Meryl Williams, wedi iddi hi nodi cwyn swyddogol yn ei erbyn.

  Roedden nhw wedi ceisio dwyn anfri arni, gan ei chyhuddo o afreoleidd-dra ariannol heb ddangos unrhyw dystiolaeth.