a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Datganiad: Diogelwch tân yng Nghymru - y camau sy’n cael eu cymryd yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell
 4. Datganiad gan y Prif Weinidog: Brexit a Datganoli: Diogelu Dyfodol Cymru
 5. Datganiad: Ymgynghoriad ar Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol
 6. Datganiad: TB Buchol
 7. Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) 2017
 8. Dadl: Cyfnod 3 y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

  Y Senedd
 2. Pasio Cyfnod 3 y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

  Mae'r aelodau yn pasio Cyfnod 3 y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

  Dyma'r trydydd o gyfres o dri mesur i sefydlu trethi newydd yng Nghymru – cyfres o ddeddfwriaeth i baratoi ar gyfer cyflwyno'r trethi Cymreig cyntaf ers bron 800 mlynedd.

 3. Proses pedwar cyfnod

  Yn gyffredinol, mae pedwar cyfnod yn y broses ar gyfer ystyried Mesur Cyhoeddus, sef:

  • Cyfnod 1 - pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny;
  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur.
 4. Y Mesur 'wedi'i brofi'n ddigonol'

  Mae Nick Ramsay yn tynnu ei welliant e yn ôl ar "ddiffiniad o fwriad", wedi i Mark Drakeford ddweud bod y mesur "wedi ei brofi'n ddigonol ar gyfer y dyfodol ac nad oedd y gwelliant yn weithiadwy".

  Nick Ramsay
 5. Cynllun Cymunedau ar wyneb y Mesur

  Mae'r aelodau yn pasio gwelliant Llywodraeth Cymru sy'n gosod y Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi newydd ar wyneb y Mesur.

  Mae'r diwygiad yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i baratoi a chyhoeddi cynllun cymunedau a'i dargedu at weithgareddau sy'n hyrwyddo neu'n gwella llesiant cymdeithasol neu amgylcheddol cymunedau sy'n agos at safleoedd tirlenwi a gorsafoedd trosglwyddo gwastraff.

  Bydd y cynllun hwn yn cael ei ariannu drwy ddefnyddio rhywfaint o'r refeniw a godir drwy dreth gwarediadau tirlenwi. Bydd penderfyniad ynghylch y swm i'w ddyrannu yn cael ei wneud yn yr hydref.

  Mark Drakeford
 6. Dadl ar Gyfnod 3 y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi

  Ac yn olaf heddiw mae'r aelodau yn cael dadl ar Gyfnod 3 y Mesur Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru).

  O fis Ebrill 2018 ymlaen, bydd y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn disodli’r Dreth Tirlenwi yng Nghymru.

  Fel y Dreth Dirlenwi, bydd y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn dreth ar waredu gwastraff i safleoedd tirlenwi a bydd yn cael ei chodi yn ôl pwysau. Gweithredwyr safleoedd tirlenwi fydd yn gyfrifol am dalu'r dreth, a byddan nhw'n trosglwyddo'r costau hyn i weithredwyr gwastraff trwy eu ffi glwyd.

  Tirlenwi
 7. Grwpiau gwleidyddol y caiff cadeiryddion pwyllgorau eu hethol ohonynt

  Mae'r cynnig bod y Cynulliad yn cytuno mai'r grwpiau gwleidyddol y caiff cadeiryddion pwyllgorau eu hethol ohonynt fydd fel a ganlyn:

  (i) Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Llafur;(ii) Y Pwyllgor Deisebau - UKIP

  yn cael ei basio.

  y bleidlais
 8. Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd

  Mae'r aelodau yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2017 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mai 2017.

 9. 'Achosion newydd wedi gostwng dros 40%'

  Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae nifer yr achosion newydd o TB Buchol wedi gostwng dros 40% ers eu hanterth yn 2009 ac mae nhw nawr ar eu lefel isa ers 12 mlynedd.

 10. Ymagwedd fwy rhanbarthol at ddileu'r clefyd

  Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi rhaglen gryfach i ddileu TB sy'n ymrwymo i fabwysiadu ymagwedd fwy rhanbarthol at ddileu'r clefyd yng Nghymru.

  O 1 Hydref eleni, caiff ardaloedd TB Isel, Canolradd ac Uchel eu sefydlu yng Nghymru ar sail lefelau achosion o TB mewn gwartheg.

  Bydd mesurau ychwanegol pwrpasol yn cael eu gweithredu ym mhob ardal TB er mwyn diogelu'r Ardal TB Isel a gostwng lefel y clefyd yn yr Ardal TB Canolradd a'r Ardal TB Uchel.

  Lesley Griffiths
 11. Datganiad: TB Buchol

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: TB Buchol.

  Mae disgwyl y bydd ffermydd mewn rhannau o Gymru sydd wedi'u heffeithio'n wael gan glefyd y diciâu neu TB mewn gwartheg, yn wynebu rheolau llymach, dan gynlluniau sy'n cael eu cyhoeddi heddiw.

  Cafodd cynlluniau drafft eu cyhoeddi 'nôl ym mis Hydref ac fe ddaw'r cyhoeddiad yma yn dilyn ymgynghoriad gyda'r cyhoedd.

  Cafodd ffermwyr eu holi a fydden nhw'n ffafrio nodi ble yng Nghymru mae'r risg o TB yn lledu yn isel, cymhedrol ac uchel.

  Fe fydd ffermydd yn y rhanbarthau risg uchel - Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin ac ar hyd y ffin a Lloegr - yn wynebu mwy o reolau a chyfyngiadau o ran prynu, gwerthu a symud gwartheg.

  Gwartheg
 12. Atebolrwydd a chostau

  Mae Michelle Brown UKIP yn croesawu yr ymgynghoriad ac yn cwestiynu'r Ysgrifennydd Addysg ynghylch costau ac atebolrwydd.

  Yn ei hjymateb mae'r ysgrifennydd addysg yn dyfalu a yw aelod UKIP wedi darllen y papur gwyn.

  Michelle Brown
 13. 'Anghywirdeb ffeithiol sy'n britho'r darn yna o newyddiaduraeth'

  Mae Simon Thomas yn beirniadu "erthygl gamarweiniol" ym mhapur y Guardian heddiw ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymateb iddo.

  Mae Kirsty Williams yn ymateb ei bod hi "hollol siomedig gyda'r pennawd camarweiniol a'r anghywirdeb ffeithiol sy'n britho'r darn yna o newyddiaduraeth".

  Ar y comisiwn arfaethedig , mae Simon Thomas yn croesawu mewn "termau bras" y datganiad ac yn gofyn nifer o gwestiynau gan gynnwys sut y bydd sicrwydd ansawdd yn gael ei gynnal yn y corff newydd.

  Simon Thomas
 14. Eglurdeb ynghylch rôl y comisiwn arfaethedig

  Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn chwilio am eglurdeb ynghylch rôl y comisiwn arfaethedig mewn perthynas â gweithgarwch presennol Cymwysterau Cymru ac Estyn.

  Mae'n croesawu gweithredu argymhellion yr adolygiad gan yr Athro Ellen Hazelkorn.

  Fe wnaeth hi argymell y dylai polisi a sefydliadau addysg ganolbwyntio fwy ar amcanion cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru.

  Darren Millar
 15. Papur Gwyn ar addysg

  Mae ymgynghoriad wedi'i lansio ynghylch y Papur Gwyn heddiw. Y cynnig allweddol yw sefydlu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Cymru i oruchwylio a rhoi cyfeiriad strategol ac arweinyddiaeth i’r sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

  Mae swyddogaethau'r corff newydd yn cynnwys y canlynol:

  • Diogelu buddiannau dysgwyr, sicrhau bod llwybrau galwedigaethol ac academaidd yn cael yr un parch â’i gilydd, a helpu i sicrhau bod Cymru'n meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo mewn economi sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.
  • Cynllunio strategol y ddarpariaeth addysg a sgiliau ledled y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru.
  • Goruchwylio a chydgysylltu holl wariant Llywodraeth Cymru ar ymchwil ac arloesi. Y nod yw creu amgylchedd sy'n fwy deinamig ac yn ymateb yn well i anghenion ym meysydd ymchwil, arloesi a gwybodaeth yng Nghymru.
  • Ariannu, contractio, asesu ansawdd, cynnal gwaith monitro ariannol ac archwilio addysg uwch, addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith, dysgu oedolion yn y gymuned, a rhaglenni cyflogadwyedd a rhaglenni dan arweiniad cyflogwyr perthnasol.
  • Datblygu gwell cysylltiadau rhwng addysg uwch a phellach a byd busnes yng Nghymru.

  Byddai’r Comisiwn yn adrodd i Weinidogion Cymru yn flynyddol ar berfformiad y sector ôl-orfodol.

 16. Datganiad: Yr Ymgynghoriad ar Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol

  Nesa datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Sgiliau, Kirsty Williams ar yr Ymgynghoriad ar Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol.

  Ym mis Ionawr cyhoeddwyd y byddai'r corff sy'n rhannu arian cyhoeddus rhwng prifysgolion yn dirwyn i ben wrth i gorff newydd gymryd cyfrifoldeb am y gwaith.

  Llynedd, fe wnaeth adolygiad argymell dod a'r Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i ben.

  Addysg
 17. 'Wedi symud ymlaen o'r refferendwm'

  Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud ei "fod yn falch bod y prif weinidog wedi symud ymlaen o'r refferendwm".

  Mae'n honni bod UKIP yn "agosach at ei safbwynt e na'r Ceidwadwyr".

  Mae'n anghytuno er hynny gyda honiad y prif weindiog bod "y DU yn parhau yn hynod ranedig", gan ddweud bod 83% o bleidleiswyr yn yr etholiad cyffredinol wedi pleidleisio dros bleidau sydd wedi'u hymrymo i Brexit.

  Brexit