a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Rhybudd am neidio i ddŵr o uchder

  BBC Wales News

  Mae'r RNLI wedi rhybuddio pobl am beryglon neidio i ddŵr o uchder wedi i ddyn ddioddef anafiadau difrifol i'w goes yn Harbwr Porthcawl heddiw.

  Dywedodd y mudiad bod y dyn, yn ei 30au, wedi neidio i'r dŵr yn meddwl ei fod yn ddwfn, ond ei fod wedi taro creigiau islaw.

  Fe wnaeth y dyn dorri ei ffêr, ond llwyddodd i nofio i'r lan.

  Harbwr Porthcawl
 3. Cyhoeddi llywyddion anrhydeddus Eisteddfod Caerdydd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi enwau’r rheiny sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Caerdydd y flwyddyn nesaf.

  Dywedodd yr Eisteddfod bod y saith yn adnabyddus i bobl y brifddinas, ac wedi’u gwahodd oherwydd eu cyfraniad i fywyd diwylliannol yr ardal a’r Gymraeg yn lleol.

  Y llywyddion fydd - Huw Llywelyn Davies, Anthony Evans, Gill Griffiths, Dai a Gill James, Rhun Jones a Gwawr Owen.

  Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst y flwyddyn nesaf.

 4. Newydd dorriYmosodiad Llundain: Y dyn dan amheuaeth o Gaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r BBC yn deall mai dyn 47 oed o Gaerdydd, Darren Osborne sydd wedi ei arestio yn dilyn yr ymosodiad terfysgol yn Llundain.

  Mae tŷ yn ardal Pentwyn o'r ddinas yn cael ei archwilio mewn cysylltiad â'r digwyddiad yn oriau man bore heddiw.

  Mae Mr Osborne wedi'i arestio ar amheuaeth o gomisiynu, paratoi neu annog terfysgaeth, gan gynnwys llofruddio a cheisio llofruddio.

 5. Nawdd gan y BBC ar gyfer ysgoloriaeth Sue Lloyd Roberts

  Prifysgol Caerdydd

  Mae ysgoloriaeth er mwyn cefnogi newyddiadurwyr ifanc ym Mhrifysgol Caerdydd wedi derbyn nawdd o £50,000 gan y BBC.

  Cafodd yr ysgoloriaeth, er cof am Sue Lloyd Roberts, ei sefydlu gan ei theulu a'i ffrindiau ar ôl iddi farw yn 2015.

  Roedd hi'n newyddiadurwr teledu a'r person cyntaf i ohebu o Homs yn Syria yn 2011.

  Bydd un myfyriwr y flwyddyn yn derbyn y nawdd ariannol a bydd angen iddynt ddangos eu bod eisiau gwneud straeon ynglŷn â materion rhyngwladol, hawliau dynol a'r amgylchedd - pynciau oedd yn agos at galon Ms Lloyd Roberts.

  Sue Lloyd Roberts
 6. Dyn wedi ei gyhuddo o frathu trwyn dyn arall

  Daily Post

  Mae dyn wedi ei gadw yn y ddalfa wedi ei gyhuddo o anafu person yn fwriadol yn dilyn digwyddiad honedig yn Wrecsam neithiwr.

  Yr honiad yw ei fod wedi brathu trwyn dyn arall.

  Mae Alexander James Williams hefyd wedi ei gyhuddo o boeri ar fenyw ifanc, achosi difrod i ffenestr a bod â machete yn ei feddiant.

  Mae disgwyl iddo ymddangos yn llys y goron fis nesaf.

 7. Arweinydd Conwy i ildio aelodaeth Plaid Cymru?

  BBC Cymru Fyw

  Mae arweinydd Cyngor Conwy yn dweud ei fod yn ystyried ildio ei aelodaeth o Blaid Cymru ar Gyngor Conwy yn sgil y ffrae ynglŷn â chabinet yr awdurdod.

  Y bore fe gyhoeddodd Gareth Jones gabinet yn cynnwys cynghorwyr o Blaid Cymru a'r Ceidwadwyr - er bod pwyllgor gwaith Plaid Cymru wedi gwrthod caniatáu clymblaid gyda'r Torïaid.

  Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi bod yn cyfarfod a'i chynghorwyr yn y sir y pnawn 'ma i drafod y mater.

  Mae disgwyl i Mr Jones wneud penderfyniad terfynol ar ôl cyfarfod cangen leol y blaid yfory.

 8. Ymosodiad Llundain: Archwilio tŷ yng Nghaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r heddlu'n dweud eu bod yn archwilio tŷ yn ardal Caerdydd mewn cysylltiad â'r ymosodiad yn Llundain yn oriau man bore heddiw.

  Mae'r dyn 47 oed gafodd ei arestio mewn cysylltiad wedi ei gyhuddo o gomisiynu, paratoi neu annog terfysgaeth, gan gynnwys llofruddio a cheisio llofruddio.

 9. Prisiau tai yn disgyn

  ITV Cymru

  £319,109 oedd y swm yr oedd perchnogion yn gofyn ar gyfartaledd am dŷ ar draws Cymru a Lloegr ym mis Mehefin.

  Mae hynny'n gwymp o 0.4% o'i gymharu gyda ffigyrau mis Mai.

  Yn ôl yr arbenigwyr tai Rightmove dyma'r tro cyntaf i brisiau tai fynd i lawr ym mis Mehefin ers 2009.

  Ond codi mae prisiau tai gyda dwy ystafell wely neu lai, sef y math o dai y mae pobl yn prynu fel eu cartref cyntaf.

  Tai
 10. Cyhoeddi bandiau Cymraeg Gŵyl Rhif 6

  Gŵyl Rhif 6

  Mae Gŵyl Rhif 6 wedi cyhoeddi casgliad o artistiaid Cymraeg fydd yn perfformio yn yr ŵyl ym Mhortmeirion eleni.

  Yn eu mysg mae Griff Lynch, Candelas, Yws Gwynedd, Carcharorion, Plu, Yr Eira a llawer mwy.

  Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal dros benwythnos 7-10 Medi eleni, ac mae mwy o wybodaeth am yr holl artistiaid ar eu gwefan.

  Griff Lynch
 11. Pum mlynedd o garchar i eithafwr 'peryglus'

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o ardal Abertawe wedi ei garcharu am bum mlynedd a phedwar mis am fod â llenyddiaeth gwneud bomiau yn ei feddiant.

  Clywodd llys yr Old Bailey fod gan Lee Griffiths, 26 oed o Glydach, broblemau iechyd meddwl ond ychwanegodd y barnwr ei fod yn ddyn peryglus.

  Lee Griffiths
 12. Marwolaeth merch 15 oed: Cyhoeddi enw

  Heddlu Gwent

  Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw merch leol 15 oed fu farw yng Nghaerffili fore Sul.

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ardal oddi ar ffordd Mynydd Caerffili yn dilyn pryderon am iechyd Shauna Davies, ond bu farw yn fuan wedi iddyn nhw gyrraedd.

  Mae pedwar o bobl oedd yn cael eu holi mewn cysylltiad â'r digwyddiad wedi cael eu rhyddhau tra bod ymchwiliadau'r heddlu yn parhau.

  Fe wnaeth yr heddlu gadarnhau y byddan nhw'n ystyried a wnaeth cyffuriau chwarae rhan yn ei marwolaeth.

 13. Oedi system ansawdd aer yn cythruddo AC

  Wales Online

  Dyw system i fonitro ansawdd aer Abertawe dal ddim yn weithredol er bod y cyngor lleol wedi dweud y byddai yn gweithio erbyn y llynedd.

  Yn 2012 fe gafodd yr awdurdod £100,000 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y prosiect, ond mae problemau meddalwedd wedi achosi oedi.

  Mae'r aelod cynulliad lleol, Suzy Davies yn anhapus gyda'r sefyllfa.

  Mae'r cyngor yn dweud bod yr oedi yn "rhwystredig" ond eu bod yn cydymffurfio yn llwyr gyda'r ddeddfwriaeth ansawdd aer sy'n bodoli.

 14. Parc manwerthu Y Rhyl yn denu cwmnïau mawr

  BBC Wales News

  Mae pedwar cwmni rhyngwladol wedi cytuno i symud i mewn i barc manwerthu newydd gwerth £23.4m yn Y Rhyl.

  Bydd siopau The Range, Poundworld, Farmfoods a Greggs yn sefydlu eu hunain yng Nghei Marina pan fydd yn agor ddiwedd yr haf.

  Mae rhan gyntaf y prosiect wedi'i gwblhau, a bydd y gwaith adeiladu ar yr ail ran yn dechrau ddiwedd y flwyddyn.

  Mae'r datblygwr, Scarborough International Properties, yn dweud y bydd y parc yn creu hyd at 500 o swyddi wedi iddo gael ei gwblhau.

  Cei Marina
 15. Abertawe eisiau arwyddo ymosodwr Chelsea

  BBC Sport Wales

  Mae Clwb Pêl-droed Abertawe yn cystadlu gyda Newcastle a Brighton i arwyddo ymosodwr Chelsea, Tammy Abraham, yn ôl y cadeirydd Huw Jenkins.

  Mae disgwyl i Abraham, wnaeth sgorio 26 gôl i Bristol City y tymor diwethaf, adael Stamford Bridge ar fenthyg eto y tymor yma.

  Mae'r ymosodwr wedi gweithio gyda rheolwr Abertawe, Paul Clement yn y gorffennol pan oedd yn hyfforddwr gyda Chelsea, ac mae'r clwb yn gobeithio y bydd hynny o fantais iddo.

  Tammy Abraham
 16. Anafiadau i ddau mewn gwrthdrawiad

  BBC Cymru Fyw

  Mae dau o bobl wedi cael eu hanafu mewn gwrthdrawiad ger Blaenau Ffestiniog.

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 12.30 yn dilyn adroddiadau bod gwrthdrawiad wedi bod rhwng tractor a dau drelar.

  Yn ôl Gwasanaeth Tân ac Achub y Gogledd roedd dau o bobl angen cymorth, ac fe gafodd yr Ambiwlans Awyr, parafeddyg a thri o griwiau ambiwlans eu hanfon i'r safle.

 17. Aelodau 'talentog' Plaid yn colli cyfle

  BBC Cymru Fyw

  Mae arweinydd Cyngor Conwy wedi dweud ei bod hi'n bechod y bydd 'aelodau talentog' o Blaid Cymru rŵan yn colli'r cyfle i arwain mewn meysydd pwysig ar ôl gwrthod bod yn rhan o'r cabinet.

  Mewn cyfweliad gyda'r BBC dywedodd hefyd fod blaenoriaethau Plaid Cymru yn anghywir ac mai llywodraeth leol ddylai fod ar frig y rhestr.

  Roedd cyfarfod heddiw rhwng arweinydd y blaid, Leanne Wood a chynghorwyr Plaid Cymru yng Nghonwy.

  Dywedodd bod y cyfarfod wedi bod yn un "da".

  Video content

  Video caption: Gareth Jones yn dweud ei fod eisiau bwrw ymlaen gyda'r gwaith yng Nghonwy
 18. Tad ar chwâl

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Ar ddiwrnod rhyngwladol iechyd meddwl i dadau mae Mark Williams, sy'n 43 oed o Ben-y-bont ar Ogwr yn dweud ei stori ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw.

  Mae'n sôn sut aeth ei fyd ar chwâl 12 mlynedd yn ôl, wedi genedigaeth ei fab.

  Mark Williams
 19. Cymryd cyngor ar systemau diogelwch tân

  Cyngor Caerdydd

  Mae Cyngor Caerdydd yn dweud y byddan nhw'n cymryd cyngor ar os oes angen systemau chwistrellu yn ei blociau o fflatiau yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell yn Llundain.

  Mae'r cyngor yn adolygu'r trefniadau tân yn y naw bloc o fflatiau y mae'n berchen arnynt.

  Mae llythyr i denantiaid hefyd yn dweud mai'r cyngor swyddogol yw y dylai pobl aros yn eu fflat os oes tân rhywle arall yn y bloc.

  Dywedodd y cyngor bod asesiadau risg tân wedi cael eu cynnal ym mhob bloc o fflatiau dan ei ofal.