a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. 'Adeiladu consensws' ar Brexit
 2. 'Dylai'r Cynulliad gyflogi newyddiadurwyr'
 3. Canolfan Dysgu Cymraeg yn 'llwyddiant'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni am heddiw, fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Iau am 08:00.

 2. Rhybudd melyn mewn rhai siroedd

  Tywydd, BBC Cymru

  "Cyn iddi nosi a thros nos mi allwn ni weld rhai cawodydd arbennig o drwm a tharanllyd mewn mannau yn y gogledd ddwyrain gyda hyd at 40mm o law a pheth cenllysg o bosib," meddai Robin Owain Jones.

  "Mae ‘na rybudd melyn am law mewn grym tan oriau man bore fory ar gyfer siroedd Dinbych, Wrecsam, a Sir y Fflint – a hefyd rhannau o Wynedd, Conwy, Powys a Môn.

  "Yn noson sych ar y cyfan i weddill y wlad, yn dal i deimlo’n glós, a’r tymheredd ddim is na 16C."

  Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

 3. Juliana Hughes wedi marw

  BBC Cymru Fyw

  Bu farw'r Ynad Heddwch a'r gwleidydd, Juliana Hughes.

  Roedd yn 75 oed ac yn byw yn Rhydargaeau ger Caerfyrddin.

  Bu'n aelod o'r fainc yn y llys yng Nghaerfyrddin am chwarter canrif.

  Bu'n aelod ac yn ymgeisydd seneddol ar ran Democratiaid Rhyddfrydol, cyn gadael y blaid a throi at y Ceidwadwyr.

  Juliana Hughes
 4. Ar y grocbren ...

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  Yn ei ddarn blog diweddaraf mae Vaughan Roderick yn dweud ei fod o'r farn bod sefyllfa'r Ceidwadwyr yn y senedd newydd yn gryfach nac mae'n ymddangos ac nad yw'n credu bod ail etholiad "yn anorfod rhywbryd yn ystod hanner cyntaf y senedd hon".

  Ond mae'n amlinellu enghreifftiau o amgylchiadau lle gallai ail etholiad arall gael ei galw gan gynnwys bod "modd i lywodraethau marw o flinder".

 5. Gwahardd dyn am yrru 115 mya

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wedi’i wahardd rhag gyrru am 55 diwrnod ac wedi derbyn dirwy o £200 gyda £85 o gostau ar ôl iddo gael ei ddal yn gyrru 115 mya ar ffordd 60 mya.

  Cafodd Steven Tudor Davies, 39 oed o Lanengan ger Pwllheli ei ddal gan wn laser yr Heddlu ar ffordd osgoi Y Felinheli, Gwynedd, fis Mawrth.

  Dywedodd Ynadon yn y Llys yn Y Wyddgrug bod "y cyflymder mor ddifrifol bod rhaid iddyn nhw ei wahardd, ond bod y gwaharddiad yn 55 diwrnod i adlewyrchu'r ffaith ei fod wedi pledio'n euog yn syth".

 6. Canol Caerdydd ar gau i gyngerdd Robbie Williams

  Teithio BBC Cymru

  Bydd lonydd canol dinas Caerdydd ar gau heno oherwydd cyngerdd Robbie Williams yn Stadiwm y Principality.

  Y cyngor ydy i unrhyw un sy'n dod i'r brifddinas nos Fercher ydy gadael digon o amser i ddod i mewn i Gaerdydd ac i'r stadiwm.

 7. Cadeirydd newydd i Barc Cenedlaethol

  Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Cadeirydd newydd.

  Mae Mrs Gwyneth Hayward, sy’n Gadeirydd benywaidd cyntaf yr Awdurdod, yn cymryd yr awenau gan y Cynghorydd Mike James sydd wedi bod yn y swyddogaeth ers 2013.

  Cafodd Mrs Hayward ei hethol yn unfrydol gan Aelodau’r Awdurdod yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr Awdurdod yn ei bencadlys ym Mharc Llanion, Doc Penfro.

  Yr Is-gadeirydd newydd yw Ted Sangster, sy’n aelod o’r awdurdod ac yn cymryd yr awenau gyda swyddogaeth flaenorol Mrs Hayward.

  Cadeirydd newydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
 8. Swyddi Tesco: Ymateb Ysgrifennydd Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Wrth ymateb i gyhoeddiad am swyddi Tesco, Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns, ei fod yn bryderus am y cyhoeddiad.

  "Rwy'n derbyn diweddariadau cyson gan y cwmni ac yn ymrwymedig i weithio gydag asiantaethau perthnasol, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru er mwyn darparu cymaint o gefnogaeth â phosib," meddai.

  Alun Cairns
 9. Golygfeydd Godidog o Gymru

  Facebook

  I ddathlu Hirddydd Haf mae BBC Wales wedi cyhoeddi oriel o olygfeydd trawiadol o Gymru yn yr haf.

  Creigiau Elegug yn Sir Benfro
 10. Swyddi Tesco: Ymateb Adam Price AC

  BBC Cymru Fyw

  Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Adam Price wedi ymateb i gyhoeddiad Tesco drwy ddweud: "Bydd colli swyddi yn golled fawr i'r Brif ddinas.

  "Mae Tesco wedi cyhoeddi cynnydd yng ngwerthiant y cwmni ers 2010, ond wedi rhoi gor-bwyslais ar elw yn y gorffennol.

  "Rydym angen gwybod os yw'r cwmni wedi derbyn cymorth i symud i'r Alban, neu os yw'r penderfyniad yn un ble fydd staff sy'n gweithio'n galed yn colli eu swyddi o ganlyniad i fesuriadau arbed arian.

  "Mae Plaid Cymru yn credu dylai gweithwyr sy'n cael eu heffeithio gyda'r cynlluniau yma gael eu cefnogi gan Llywodraeth Cymru a'r DU".

  Adam Price
 11. Y Seintiau Newydd i symud?

  Shropshire Star

  Yn ôl y Shropshire Star, fe allai pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, Y Seintiau Newydd symud o'i cartref yn Neuadd y Parc a dechrau chwarae mewn stadiwm 8,000 o seddi yng nghanol Croesoswallt yn y dyfodol.

  Dywedodd Cadeirydd y Seintiau, Mike Harris wrth Shropshire Star: "Mae'n ddyddiau cynnar.

  "Ond mae trafodaethau’n digwydd ac os yw'r cyngor sir yn rhoi sêl bendith, bydd yn gyfle cyffroes", meddai.

  Y Seintiau Newydd
 12. Ffrwydrad yn deffro trigolion Bagillt

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd bod pobl ym Magillt, sir y Fflint wedi deffro i sŵn ffrwydrad am 02:00 bore ma.

  Daeth cadarnhad mai car wedi’i ddwyn achosodd y ffrwydrad yng nghlos Broadacre.

  Mae'r Daily Post yn dweud bod yr heddlu wedi arestio dau berson mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

 13. Adolygiad o nofel gyntaf Ifor ap Glyn

  O'r Pedwar Gwynt

  Mae Elan Grug Muse yn adolygu nofel gyntaf y Prifardd Ifor ap Glyn ar wefan O'r Pedwar Gwynt sy'n dweud stori dau o Gymry Llundain, lle cafodd Ifor ap Glyn ei hun ei fagu.

  Mae'r nofel yn trafod hunaniaeth meddai Elan Grug Muse ond "er mor bwysig a pherthnasol ydi’r neges hon, mae yna duedd yn y nofel i’r ‘neges’ fod yn bwysicach na’r stori ei hun."

  Ifor ap Glyn yn yr Eisteddfod
 14. Swyddi Tesco: Ymateb AS Canol Caerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Aelod Seneddol Llafur dros ganol Caerdydd Jo Stevens wedi ymateb i'r newyddion fod 1,200 o swyddi Tesco dan fygythiad yng Nghaerdydd.

  Dywedodd Ms Stevens: "Dwi'n pryderu'n fawr ar ôl clywed cynlluniau i gau Tesco House gyda 1,200 o swyddi yn cael eu colli.

  "Mi fyddai'n gweithio gydag undeb USDAW sy'n cynrychioli'r staff ac yn gwneud cais am gyfarfod brys gyda rheolwyr Tesco i graffu'r cais busnes ar gyfer y cynlluniau cau.

  "Byddaf hefyd yn cefnogi'r bobl yn fy etholaeth sy'n cael eu heffeithio ac yn annog nhw i gysylltu gyda swyddfa USDAW i gael cefnogaeth".

  Jo Stevens
 15. Rhybudd i berchnogion ceir Wrecsam

  Wrexham.com

  Mae gwefan Wrexham.com yn adrodd bod yr Heddlu yn rhybuddio perchnogion ceir i beidio gadael nwyddau gwerthfawr yn weladwy.

  Yn ddiweddar mae cynnydd yn nifer o achosion o dorri mewn i geir yn Wrecsam.