a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Beirniadu cytundeb y Ceidwadwyr a'r DUP
 2. Penderfyniadau 'anodd' i gyrraedd y miliwn
 3. Galw ar Tesco i ailfeddwl torri swyddi

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan gan y Llif Byw am heno, ond fe fyddwn yn ôl bore fory, gan ddechrau hanner awr ynghynt, er mwyn rhoi sylw i'r gêm rygbi rhwng Samoa a Chymru - y gic gyntaf am 07:30.

  Tan hynny, diolch am eich cwmni, a da bo chi.

  Rygbi
 2. Gweithdy erthyglau Wicipedia Cymraeg

  Golwg 360

  Bydd criw o bobol yn cwrdd mewn gweithdy yng Nghaerdydd heno ar gyfieithu erthyglau Wicipedia i’r Gymraeg, medd Golwg 360

  Mae’n rhan o brosiect cenedlaethol i geisio cael siaradwyr Cymraeg i gyfrannu at Wicipedia drwy’r iaith, gan geisio sicrhau mwy o bresenoldeb i’r iaith yn ddigidol.

  Eiri Angharad, 24, a Gwenno Elin Griffith, 25, sy’n gyfrifol am drefnu yng Nghaerdydd ar ôl cael eu “hysgogi” gan Robin Owain, rheolwr Wicimedia Cymru.

  Hen Lyfrgell
 3. Galw ar i holl ysgolion Gwynedd chwifio Baner Cymru

  Cambrian News

  Mae cynghorydd yn Nwyfor wedi galw ar bob un ysgol yng Ngwynedd i chwifio baner Cymru ar eu safleoedd, medd y Cambrian News.

  Fe wnaeth arweinydd Llais Gwynedd, Owain Williams, yr alwad er mwyn ceisio "codi ymwybyddiaeth a hunaniaeth" ymhlith plant ysgol y Sir.

  Dywedodd ei fod yn deall fod llawer o ysgolion eisoes yn chwifio'r ddraig goch, ond nad oedd pob un yn gwneud hynny.

  Baner Cymru
 4. Poblogaeth Cymru'n cynyddu eto

  Wales Online

  Wedi i'r Swyddfa Ystadegau Gwladol gyhoeddi ffigyrau'r diweddaraf ar boblogaeth Cymru, mae Wales Online wedi mynd ati i ddadansoddi'r ffigyrau ymhellach.

  Mae poblogaeth Cymru wedi codi i 3,113,200 - cynnydd o 0.5%.

  361,468 yw poblogaeth ein prifddinas, Caerdydd.

  Poblogaeth
 5. £250,000 i ddiogelu treftadaeth cadeirlan

  BBC Cymru Fyw

  Bydd yr eglwys gadeiriol leiaf ym Mhrydain yn derbyn £255,800 gan y Loteri Genedlaethol "er mwyn diogelu a hyrwyddo ei threftadaeth Gymreig bwysig".

  Eglwys Gadeiriol Llanelwy yn Nyffryn Clwyd yw un o'r eglwysi cadeiriol hynaf yng Nghymru, yn dyddio'n ôl yn wreiddiol i tua 560 AD.

  Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hwyluso mynediad i grwpiau ag anableddau.

  Eglwys Gadeiriol Llanelwy
 6. Glaw cyn bore...

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd yma gyda tywydd heno:

  "Fydd unrhyw gawodydd yn clirio cyn iddi nosi. Rhai cyfnodau clir i gychwyn, cyn troi’n fwy cymylog dros nos , ac er y bydd hi’n noson sych i’r rhan fwyaf, mi fydd ‘na law yn cyrraedd o’r gogledd-orllewin yn ystod yr oriau man.

  "Y tymheredd yn 13C ar ei isaf heno."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 7. Dirwy i Ganolfan Technoleg Machynlleth

  BBC Cymru Fyw

  Mae canolfan y Dechnoleg Amgen ger Machynlleth wedi pledio yn euog i 10 trosedd hylendid bwyd.

  Cafodd y ganolfan ddirwy o £13,000 ar ôl cael eu herlyn gan Gyngor Powys.

  Yn ôl y cyngor, fe aeth eu swyddogion hylendid bwyd i'r ganolfan ym Medi 2016 er mwyn archwilio'r safle ac fe ddaethon nhw o hyd i hyn a ddisgrifiwyd fel "safonau annerbyniol o lendid a hylendid."

  dirwy
 8. Marwolaeth Caerffili: Cyhuddo llanc 16 oed

  Heddlu De Cymru

  Mae llanc 16 oed o Gaerffili wedi ei gyhuddo o gyflenwi cyffuriau, mewn cysylltiad â marwolaeth merch ar gyrion y dre dros y penwythnos.

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ardal oddi ar Ffordd Mynydd Caerffili yn ystod oriau mân bore Sul yn dilyn pryderon am iechyd Shauna Davies, ond bu farw'n fuan wedyn.

  Mae pedwar person arall gafodd eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad wedi eu rhyddhau tra bo'r ymchwiliad yn parhau.

  Mynydd Caerffili
 9. Cwest Nyah James: Dim tystiolaeth o fwlio

  BBC Cymru Fyw

  Mae crwner wedi dod i'r cagliad nad oedd merch 14 oed o Abertawe wedi cael ei bwlio cyn iddi gymryd gorddos o gyffuriau.

  Cafodd Nyah James ei chanfod yn farw ym Mis Chwefror, ac yn sgil ei marwolaeth, cyhoeddodd Heddlu'r De rybudd i bobl ystyried yr effaith y gall negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol eu cael ar eraill.

  Cafodd rheithfarn naratif ei chofnodi yn achos ei marwolaeth, a nododd y crwner nad oedd hi'n glir a oedd Nyah wedi bwriadu ei lladd ei hun.

  Nyah James
 10. Penodi Pennaeth Newyddion BBC Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae Garmon Rhys wedi ei benodi'n Bennaeth Newyddion y BBC yng Nghymru.

  Wrth gyhoeddi'r penodiad, dywedodd Pennaeth BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies: "Mae Garmon yn newyddiadurwr ac arweinydd creadigol uchel ei barch - mae wedi chwarae rhan flaenllaw wrth ddatblygu ein harlwy newyddion gwleidyddol, arbenigol a Chymraeg yn ei swydd bresennol fel Dirprwy Bennaeth yr adran."

  Dywedodd Garmon Rhys ei fod yn falch o gael y cyfle i arwain y gwasanaeth: "Ar adeg o newid enfawr, rwy'n edrych ymlaen at gydweithio'n agos gyda'n tîm o newyddiadurwyr arbennig ar draws Cymru i sicrhau ein bod yn gwneud popeth sy'n bosibl i gyrraedd cynulleidfaoedd o bob oed ym mhob rhan o'n cenedl."

  Bydd yn olynu Mark O'Callaghan yn y swydd ym mis Gorffennaf.

  Garmon
 11. Ymchwilio i ladradau o siopau ffonau symudol

  Western Telegraph

  Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio wedi i nifer o eitemau trydanol gael eu dwyn o siopau yn Hwlffordd a Chaerfyrddin, medd y Western Telegraph.

  Cafodd siopau O2 a Vodafone yng Nghaerfyrddin eu targedu ddydd Mawrth 6 Mehefin, a siop Vodafone yn Hwlffordd ddiwrnod yn ddiweddarach.

  Mae swyddogion yn awyddus i siarad â dau ddyn gafodd eu gweld ar gamerâu cylch cyfyng, allai fod â gwybodaeth i'w helpu.

 12. Cylchffordd Cymru: Llywodraeth yn 'diystyru' ymchwiliad

  BBC Wales News

  Mae ymchwiliad gan y Cynulliad i ariannu trac rasio yng Nglyn Ebwy yn cael ei "ddiystyru" gan Lywodraeth Cymru, yn ôl cadeirydd pwyllgor.

  Fe fethodd dau swyddog a bod yn bresennol mewn gwrandawiad o'r pwyllgor ariannu cyhoeddus ar gynllun Cylchffordd Cymru ddydd Llun.

  Cafodd dyddiadau eraill eu cynnig cyn toriad yr haf, ond cafodd Aelodau Cynulliad wybod na fyddai'r swyddogion yn gallu bod yn bresennol bryd hynny chwaith.

  Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Nick Ramsay, fod hyn yn "annerbyniol".

  Cylchffordd Cymru
 13. Heddiw mewn hanes

  Wicipedia

  Ar y dydd hwn yn 1876, ganwyd yr arlunydd Gwen John yn Hwlffordd, Sir Benfro.

  Roedd yn chwaer i'r arlunydd Augustus John, ond yn adnabyddus fel arlunydd cydnabyddedig ei hun ac fel un o fodelau a chyfoedion yr arlunydd Ffrengig Rodin.

  Gwen John - Hunan bortrerad 1902
  Image caption: Gwen John - Hunan bortrerad 1902
 14. Rhywbeth rhyfedd yn y pridd yn Abertawe?

  BBC Cymru Fyw

  Fe gafodd cwpl o Abertawe dipyn o sioc ar ôl dychwelyd o'u gwyliau, i ddarganfod fod blodyn enfawr 12 troedfedd o uchder wedi tyfu yn eu gardd.

  Does gan John a Shirley Thomas ddim syniad o ble ddaeth y blodyn - echium pininana - sy'n gynhenid i'r Ynysoedd Dedwydd.

  "Mae'n bosib mai adar ddaeth â'r hadau o ardd arall," medd Ms Thomas.

  "Mae'n lwcus ein bod ni wedi mynd ar wyliau, achos mae'n bosib y bydden ni wedi ei godi o'r pridd!"

  Blodyn
 15. Beirniadu’r syniad o gyflogi gohebwyr i’r Cynulliad

  Golwg 360

  Mae Golwg 360 yn adrodd bod pennaeth Trinity Mirror yng Nghymru wedi beirniadu’r awgrym y dylai’r Cynulliad gyflogi ei newyddiadurwyr ei hun.

  Yn ôl golygydd gwefan Wales Online, Paul Rowland, mae angen ystyried yn ofalus argymhelliad y Tasglu Digidol, gafodd ei gomisiynu i edrych ar y ffyrdd o fynd i afael â’r “diffyg democratiaeth” yng Nghymru.

  Roedd y tasglu, dan arweinyddiaeth yr Athro Leighton Andrews, wedi argymell y dylai'r Cynulliad gyflogi tîm o newyddiadurwyr er mwyn ymateb i doriadau i'r wasg draddodiadol yng Nghymru.

  Printio
 16. Gobaith i ffans Tudur Owen: Hynna Be 'Di o!

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Os cawsoch chi siom o fethu â chael tocyn i noson Tudur Owen nos Fawrth 8 Awst yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, mae 'na lygedyn o obaith i chi.

  Fe werthwyd pob tocyn i'r noson o fewn ychydig ddyddiau, ond mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi y bydd tocynnau ychwanegol ar gael...

  View more on twitter
  Tudur Owen
 17. Ymchwiliad annibynnol i farwolaethau milwyr

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cadarnhau y bydd ymchwiliad annibynnol yn cael ei gynnal wedi i ddau filwr farw yn dilyn digwyddiad ar faes tanio yn Sir Benfro.

  Bu farw Matthew Hatfield, 27 o Wiltshire, a Darren Neilson, 31 o Sir Gaerhirfryn, pan wnaeth ffrwydron ffrwydro o fewn tanc Challenger yng Nghastell Martin ddydd Mercher diwethaf.

  Dywedodd llefarydd y byddai "ymchwiliad trylwyr" yn cael ei gynnal i ddarganfod achos y digwyddiad.

  Milwyr
 18. 'Unioni'r fantol' wedi ffrae erthygl y Guardian

  The Guardian

  Fe achosodd erthygl ar addysg Gymraeg ym mhapur y Guardian ffrae fawr ar y gwefannau cymdeithasol yn gynharach yr wythnos hon, gyda nifer yn cyhuddo'r papur o roi safbwynt unllygeidiog ac unochrog.

  Bellach, mae un arall o newyddiadurwyr y papur wedi ymateb gyda'i herthygl ei hun.

  Mae Rhiannon Cosslet yn dweud ei bod am "unioni'r fantol, a phwysleisio manteision addysg ddwyieithog".

  View more on twitter