a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 4. Cwestiynau Amserol
 5. Dadl gan Aelodau Unigol: effeithlonrwydd ynni
 6. Dadl gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar ei adroddiad ar ddyfodol polisïau amaethyddol a datblygu gwledig
 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: addysg uwch
 8. Dadl Fer: Technoleg a'r Gymraeg: Perygl neu gyfle?

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ni o'r Siambr am yr wythnos.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesaf Gorffennaf 4.

  Y Senedd
 2. Technoleg yn allweddol i sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

  Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies, yn cydnabod bod achub y cyfle o ran technoleg a'r byd digidol yn allweddol i ymrwymiad maniffesto Llafur yn etholiad y cynulliad i sicrhau bod yna filiwn o bobl yn siarad Cymraeg erbyn 2050.

  Alun Davies
 3. 'Angen buddsoddiad hir-dymor mewn gwasanaethau digidol'

  "Does dim rhaid i dechnoleg fod yn elyn i'r iaith Gymraeg," medd Llyr Gruffydd.

  Mae'n galw am fuddsoddiad hir-dymor mewn gwasanaethau digidol dwyieithog a Chymraeg.

 4. Cynorthwy-ydd rhithwir Siri wedi drysu

  Mae Llyr Gruffydd yn gofyn cyfres o gwestiynau yn Gymraeg i'r cynorthwy-ydd rhithwir iPhone Siri, cwestiynau y mae'r teclun yn eu camddeall.

  Siri
 5. Dadl Fer: Technoleg a'r Gymraeg: Perygl neu gyfle?

  Ac yn olaf yn y Siambr heddiw Dadl Fer gan Llyr Gruffydd.

  A'r pwnc: Technoleg a'r Gymraeg: Perygl neu gyfle?

  Sut y mae'r Gymraeg yn ymdopi â heriau, bygythiadau a chyfleon y dechnoleg newydd.

  Y Gymraeg
 6. 'Cynllun cyflogadwyedd newydd ar gyfer pob oedran'

  Mae'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, yn amddiffyn "uchelgais Llywodraeth Cymru wrth iddi ddatblygu cynllun cyflogadwyedd newydd ar gyfer pob oedran y mae a wnelo rhan allweddol ohoni â'r angen am gyngor effeithiol a chydgysylltiedig am yrfaoedd er mwyn cynorthwyo unigolion i fanteisio ar y cyfleoedd mwyaf priodol o ran addysg, cyflogaeth a hyfforddiant".

  Mae'n pwysleisio "pwysigrwydd hanfodol dysgu gan oedolion ynghyd â datblygu sgiliau ategol ar gyfer pobl o bob oedran".

  Julie James
 7. Annog y llywodraeth i gadarnhau ei chynigion ar gyfer cymorth i fyfyrwyr a chyllid addysg uwch

  Mae Plaid Cymru yn annog Llywodraeth Cymru i "gadarnhau ei chynigion ar gyfer cymorth i fyfyrwyr a chyllid addysg uwch cyn gynted ag y mae hynny'n rhesymol ymarferol er mwyn galluogi'r sector Addysg Uwch i gynllunio ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19".

 8. Gyrfa Cymru 'ddim yn addas i'w bwrpas'

  Yn gynharach yn yr wythnos fe honnodd AS newydd Gogledd Orllewin Bryste, Darren Jones, mai fe oedd y Darren cyntaf i'w ethol i Dŷ'r Cyffredin.

  Mae'r Darren cyntaf yn y Senedd, Darren Millar, yn datgan diddordeb yn y ddadl hon fel myfyriwr Addysg Uwch rhan amser.

  Mae'n honni nad yw Gyrfa Cymru yn "addas i'w bwrpas, bod ganddo ddiffyg anferth mewn adnoddau, ac nad yw'n cyflawni y math o gyngor annibynnol sydd ei angen ar ein dysgwyr".

  Darren Millar
 9. Dadl ar addysg uwch

  Nawr dadl gan y Ceidwadwyr Cymreig ar addysg uwch.

  Mae'r Ceidwadwyr yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn cydnabod y cyfraniad hanfodol y mae addysg uwch ran amser yn ei wneud i economi Cymru, yn arbennig yn ein cymunedau mwyaf difreintiedig.

  2. Yn cefnogi mentrau fel Wythnos Addysg Oedolion ac yn cydnabod pwysigrwydd cyfleoedd addysg oedolion ac addysg yn y gymuned i Gymru.

  3. Yn croesawu'r pecyn cymorth arfaethedig ar gyfer addysg uwch ran amser a myfyrwyr rhan amser a gyflwynwyd yn ymateb Llywodraeth Cymru i Adolygiad Diamond.

  4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

  a) darparu gwasanaeth cynghori ac addysg ym maes gyrfaoedd i bob oedran sy'n rhoi parch cydradd i opsiynau astudio llawn amser a rhan amser, yn cefnogi cynnydd i bobl sydd mewn cyflogaeth cyflog isel, ac yn cydnabod manteision ehangach addysg oedolion ac addysg yn y gymuned tuag at wella iechyd a llesiant; a

  b) buddsoddi mewn addysg oedolion ac addysg yn y gymuned er mwyn hwyluso llwybrau i addysg bellach ac addysg uwch, a thrwy'r opsiynau hynny.

  Addysg Uwch
 10. Ymateb Llywodraeth Cymru

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths yn cyflwyno ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad. Yn gyffredinol mae'n derbyn yr holl argymhellion, rhai mewn egwyddor.

 11. 'Dylen ni baratoi ar gyfer y senario gwaetha posib'

  "Fe ddylen ni baratoi ar gyfer y senario gwaetha posib o syrthio oddiar glogwyn a syrthio ar reolau Mudiad Masnach y Byd," medd Eluned Morgan.

  Eluned Morgan
 12. 26 o argymhellion

  Mae Mike Hedges gafodd ei benodi yn gadeirydd newydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yr wythnos ddiwethaf yn cyflwyno'r adroddiad sydd â 26 o argymhellion.

  Yn eu plith mae:

  1. Dylai Llywodraeth y DU sicrhau mynediad di-dariff a di-gwota i Farchnad Sengl yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer cynhyrchion amaethyddol a chynhyrchion bwyd Cymru.

  2. Dylai Llywodraeth Cymru gael llais cydradd wrth y bwrdd trafod yn ystod y trafodaethau ar fynediad i’r Farchnad Sengl. Yn ystod y trafodaethau, dim ond safbwynt y mae cytundeb yn ei gylch yn y DU y caiff Llywodraeth y DU ei gyflwyno, nid safbwynt sy’n cael ei arwain gan y DU.

  3. Rhaid i Lywodraeth y DU ddiogelu buddiannau cynhyrchwr cig oen Cymru a chynnig eglurder cyn gynted â phosibl am ei strategaeth negodi ynghylch dyfodol cwota cig oen Seland Newydd ar gyfer y DU.

  4. Rhaid i Lywodraeth Cymru weithio gydag Adrannau perthnasol Llywodraeth y DU i gynyddu’n sylweddol ei hymdrechion masnach yn rhyngwladol er mwyn datblygu marchnadoedd allforio newydd ar gyfer cig oen Cymru a chryfhau’r marchnadoedd presennol.

  Mike Hedges
 13. Dyfodol polisïau amaethyddol a datblygu gwledig

  Am yr awr nesaf yn y Siambr mae yna ddadl gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar ei adroddiad ar ddyfodol polisïau amaethyddol a datblygu gwledig yng Nghymru.

  Amaethyddiaeth
 14. Dadl gan Aelodau Unigol - ACau yn cytuno ar y cynnig

  Mae'r aelodau yn cytuno ar y cynnig heb wrthwynebiad.

 15. 'Gwneud cynnydd yn taclo tlodi tanwydd'

  Mae Lesley Griffiths yn ymateb i'r ddadl drwy ddweud bod "llawer o hyn yn cyd-weld gyda fy natganiad ynni ym mis Rhagfyr y llynedd".

  Mae'n dweud "rydyn ni yn gwneud cynnydd yn taclo tlodi tanwydd, er gwaetha'r ffaith bod nifer o'r pwerau heb eu datganoli".

 16. 'Angen gwneud llawer, llawer, llawer mwy'

  Ar fater effeithlonrwydd ynni yn y cartref, mae Lee Waters yn dweud "mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud llawer, ond mae angen i ni wneud llawer, llawer, llawer mwy".

  Lee Waters
 17. 'Mwy nag ychydig o eironi yn y cynnig i leihau tlodi tanwydd'

  Mae David Rowlands UKIP yn dweud bod yna "fwy nag ychydig o eironi yn y cynnig i leihau tlodi tanwydd pan fo cymaint ohono o ganlyniad i brisiau tanwydd uchel oherwydd trethi digarbonadu".

  David Rowlands