a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyhuddo dyn wedi ymosodiad Llundain
  2. BBC i lansio gwasanaeth Radio Cymru 2
  3. Brexit: 'Cwestiynau sylfaenol yn parhau'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Llun am 08:00.

Glaw ar y ffordd

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd efo'r tywydd ar gyfer heno ac yfory:

"Bydd 'na fwy o law man heno, a glaw ysgafn fydd yn lledu o'r gogledd-orllewin yn yr oriau man - yn cyrraedd Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy i ddechrau, ond yn clirio erbyn amser cinio fory.

"Bydd hi'n codi'n eitha braf, er mai digon cymylog fydd hi dros ran helaeth y wlad yn ystod y dydd, efo mymryn o law man, cyn troi'n noson gliriach a rhywfaint yn brafiach i ni gyd."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Tîm Ynys Môn yn cyrraedd Gotland

Twitter

Mae tîm Ynys Môn wedi cyrraedd Gotland er mwyn cymryd rhan yng Ngemau'r Ynysoedd eleni.

View more on twitter

Heddlu arfog ar stryd 'brysur' yng Nghaerdydd

Wales Online

Sbwriel Carwyn Jones heb ei gasglu

BBC Cymru Fyw

Dyw bod yn Brif Weinidog ddim yn sicrhau bod eich sbwriel yn cael ei gasglu ar amser, medd Carwyn Jones.

Ddydd Iau, dywedodd Mr Jones, mewn neges ar wefan Twitter nad oedd y sbwriel wedi cael ei gasglu oddi ar ei stryd y bore hwnnw.

"O leiaf does 'na ddim ffafriaeth," ychwanegodd.

Mae Cyngor Pen-y-bont wedi ymddiheuro ar ôl i nifer o drigolion y dref gwyno am y system newydd ddaeth i rym ar 5 Mehefin.

Ar y Post Prynhawn heddiw . . .

BBC Radio Cymru

Chwilio am wirfoddolwyr Dolffiniaid

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd bod grŵp cadwriaethol ym Mhen Llyn yn chwilio am wirfoddolwyr i fonitro symudiadau Dolffiniaid.

Mae gofyn i'r gwirfoddolwyr hefyd addysgu defnyddwyr cychod ar sut i ymddwyn pan fo dolffiniaid yn agos yn ogystal â chaglu data.

Mae'r cynllun yn cyd fynd gyda lansiad o gôd morwrol gafodd ei lansio yng Ngwynedd yn 2016.

Dolphin
BBC

Yr Athro Martin Rhisiart wedi marw

BBC Cymru Fyw

Bu farw'r economegydd, yr Athro Martin Rhisiart yn 43 oed.

Yn wreiddiol o Bontiets yn Sir Gaerfyrddin, roedd yn athro ym maes strategaeth ac arloesedd ym Mhrifysgol De Cymru, a chyn hynny yn economegydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Fe dderbyniodd radd o London Schools of Economics cyn mynd ymlaen i wneud gradd bellach a doethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cafodd hyfforddiant gyda'r Comisiwn Ewropeaidd cyn mynd i weithio gyda Phrifysgol Caerdydd. Daeth yn ddirprwy gyfarwyddwr yr ysgol fusnes yno.

Roedd hefyd yn gyfrannwr cyson i raglenni Newyddion BBC Cymru.

Martin Rhisiart
BBC

Oedi ar yr M4 tua'r gorllewin

Traffig Cymru

Cynnal profion tân mewn fflatiau

BBC Cymru Fyw

Bydd profion diogelwch tân a phrofion gwirio eraill yn digwydd mewn fflatiau uchel yng Nghymru sydd yn cael eu defnyddio at ddibenion tai cymdeithasol.

Daw hyn wedi cais gan Lywodraeth Cymru, yn dilyn y tân yn Llundain yr wythnos diwethaf ble mae o leiaf 79 o bobl wedi marw.

Mae'r heddlu sydd yn ymchwilio'r tân ddigwyddodd yn Nhŵr Grenfell wedi dweud bod y gorchuddion plastig oedd ar yr adeilad, a'r deunydd inswleiddio, wedi methu'r profion diogelwch.

Dywedodd gweinidogion Cymru eu bod eisiau'r un profion ar orchuddion plastig yng Nghymru a'r rhai sydd yn digwydd yn Lloegr.

Tân mewn ysgubor ar Ynys Môn

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod ysgubor ar dan yn Nwyran ger Llanfairpwll.

Mae criwiau o Borthaethwy, Bangor, Caernarfon, Benllech a Chaergybi yn ceisio diffodd y tân ers 10:30 bore ma.

Mae'r tân wedi'i gyfyngu i'r ysgubor ac mae dau dractor a chwalwr gwrtaith yn yr adeilad.

Kelly yn ymuno gyda Wrecsam

Clwb Pêl-droed Wrecsam

Y Devils yn arwyddo Frayna o Dundee

Twitter

McCusker yn arwyddo cytundeb newydd â'r Gweilch

Twitter

Deintydd o Gymru yn gyrru i Serbia

Powys County Times

Yn ôl y County Times mae deintydd o Lanelwedd yn bwriadu gyrru hen gar ei nain yr holl ffordd i Serbia ar gyfer rali arbennig.

Mae Chris Shorrock yn paratoi i yrru 10,000 o filltiroedd ar gyfer Rali Mongol, er mwyn casglu arian i elusen.

Mae'r ras yn cychwyn yn Chichester, Lloegr cyn diweddu yn Ulan Ude, Rwsia.

Y Llewod: Dewis Alun Wyn Jones 'ar hap'

Sky Sports

Cyn i dîm Y Llewod wynebu Seland Newydd ddydd Sadwrn yn y gêm brawf, mae Warren Gatland wedi dweud wrth Sky Sports ei fod wedi dewis clo a chapten Cymru, Alun Wyn Jones i ddechrau'r gêm yn lle chwaraewr y flwyddyn yn Ewrop, Maro Itoje ar hap.

Dywedodd bod y frwydr rhwng y ddau i ddechrau'r gêm yn erbyn y Crysau Duon yn "eithriadol o agos".

Cyhuddo pedwar o droseddau llygredd

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd bod pedwar person o Aberarth yn wynebu cyhuddiadau o weithredu uned wastraff heb drwydded, a thrin gwastraff mewn ffordd allai achosi llygredd a niwed i iechyd person.

Aeth y pedwar o flaen Llys Ynadon Aberystwyth mewn achos gafodd ei ddwyn gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Canfod corff dyn mewn gwesty

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod corff dyn wedi'i ganfod mewn gwesty yn Y Rhyl.

Mae'n debyg bod yr heddlu wedi eu galw i westy'r Imperial yn y dref am 22:30 neithiwr.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau nad ydyn nhw'n trin y farwolaeth fel un amheus.

Caerdydd yn arwyddo Danny Ward

Twitter

Na, nid y Danny Ward yna....

View more on twitter

Oes angen ail orsaf radio Cymraeg?

BBC Radio Cymru

'Digon cymylog dros ran helaeth o'r wlad'

Tywydd, BBC Cymru

Rhagolygon y tywydd gan Rhian Haf y prynhawn 'ma: "Bydd y glaw ysgafn yn clirio Ynys Môn, Pen Llŷn a mannau eraill yn y gogledd yn raddol pnawn 'ma, a bydd 'na rywfaint o awyr las yn y gogledd ddwyrain.

"Ond digon cymylog fydd hi dros ran helaeth o'r wlad, 'efo rhywfaint o law, yn enwedig yn y gorllewin. Bydd hi'n ddigon gwyntog ac yn teimlo rhywfaint yn oerach eto wrth i'r gwynt chwythu o'r gorllewin."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

'Eisiau diolch i ddyn achubodd fy mywyd'

Daily Post

Mae'r Daily Post wedi cyhoeddi cyfweliad gyda dynes o Gaernarfon sydd eisiau diolch i'r dyn dieithr wnaeth ei hatal rhag lladd ei hun.

Yn ôl yr adroddiad, roedd Malan Wilkinson, 30, yn bwriadu neidio o Bont Britannia, cyn i athro o ysgol leol ddechrau siarad gyda hi, a'i pherswadio i ddod oddi ar ochr y bont.

Cyhoeddi gemau Uwch Gynghrair Cymru

Uwch Gynghrair Cymru

Mae gemau tymor nesaf ar gyfer Uwch Gynghrair Cymru wedi cael eu cyhoeddi.

View more on twitter

Dynes yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad Abertawe

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn dweud bod dynes wedi ei tharo gan gar ger Stadiwm Liberty, Abertawe y bore 'ma.

Cafodd y ffordd ei chau gan yr heddlu.

ae'r ddynes wedi ei chludo i Ysbyty Treforys gydag "anafiadau allai fod yn ddifrifol".

Dyn wedi ei gyhuddo o droseddau terfysgaeth

BBC Cymru Fyw

Mae Darren Osborne, yn wreiddiol o Weston Super Mare ond bellach yn byw yng Nghaerdydd, wedi ei gyhuddo o droseddau'n ymwneud â therfysgaeth wedi digwyddiad yn Llundain.

Bu farw dyn 51 o ogledd Llundain, Makram Ali, ac anafwyd nifer yn y digwyddiad.

Osborne
BBC

Newydd dorriCyhuddo dyn wedi ymosodiad Llundain

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Gaerdydd wedi ei gyhuddo o droseddau'n ymwneud â therfysgaeth a cheisio llofruddio yn dilyn digwyddiad yn Llundain ar 19 Mehefin.

Cafodd Darren Osborne ei arestio wedi'r digwyddiad yn Finsbury Park.

Bydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Westminster yn ddiweddarach.

Newydd dorri
BBC

Cymraeg bellach yn 'fwy gweladwy'

Golwg 360

Pum mlynedd ers ei phenodi yn Gomisiynydd y Gymraeg, mae Meri Huws wedi bod yn siarad gyda chylchgrawn Golwg.

View more on twitter

Heddlu'n cau ffordd yn Y Rhyl

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod yr heddlu wedi cau Ffordd Sandringham yn Y Rhyl.

Mae nifer o swyddogion yn bresennol yn ogystal â pharafeddygon.

View more on twitter

Cadfan Roberts yn brwydro 'mlaen

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar dudalen gylchgrawn Cymru Fyw mae erthygl am Cadfan Roberts, sy'n byw yng Ngharmel ger Caernarfon.

Mae Cadfan yn ffigwr adnabyddus yng Nghymru ers ei ddyddiau yn chwarae rhan Glan Morris ar Pobol y Cwm.

Yn ddiweddar mae wedi bod yn dioddef o iselder yn dilyn digwyddiad tair blynedd yn ôl.

cadfan
BBC

Canslo gŵyl awyr agored yn Eryri

BBC Cymru Fyw

Mae gŵyl awyr agored Eryri wedi cael ei chanslo oherwydd bod cyn lleied o docynnau wedi eu gwerthu.

Roedd yr ŵyl fod i ddigwydd ar fferm Gwern Hefin ger Y Bala rhwng 11-13 Awst, ac ymysg y perfformwyr oedd Scouting for Girls a'r Lightning Seeds.

Dywedodd llefarydd ar ran y trefnwyr, Brand Events: "Rydym wedi gweithio'n eithriadol o galed i gynllunio digwyddiad gwych fydd yn gwneud cyfiawnder i hyfrydwch Eryri.

"Mae gwerthiant isel y tocynnau yn golygu na allwn gynnig gŵyl mae pobl yn ei haeddu.

"Hoffwn ddiolch i bobl Y Bala sydd wedi bod yn gefnogol o'r syniad, rydym yn ymddiheuro na allwn wireddu'r syniadau mewn realiti."

Ian Brodie (Lightning Seeds)
Lynne Morris

Nifer o chwaraewyr Cymru'n 'sâl'

Rygbi, BBC Cymru

Mae'n ymddangos bod her ychwanegol i rai o chwaraewyr Cymru yn ystod y fuddugoliaeth yn erbyn Samoa y bore 'ma.

View more on twitter

Cadw disgyblion tu mewn oherwydd gwylanod

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd bod disgyblion wedi eu cadw mewn ysgol yng Ngwynedd oherwydd bod gwylanod yn hedfan yn agos iawn at rieni, athrawon a phlant.

Roedd yr ysgol ym Mhorthmadog wedi gorfod cadw plant oddi ar y cae chwarae yn ystod amseroedd egwyl oherwydd yr adar.

Mae'n debyg bod ymddygiad ymosodol yr adar oherwydd bod gan cywion yn eu nythod.

Gwylanod
BBC

Damwain Abertawe: Ffordd wedi'i chau

Teithio BBC Cymru

Mae Heol Castell-nedd yn Abertawe wedi'i chau yn dilyn digwyddiad y bore 'ma.

Mae'r ffordd, sydd ger Stadiwm Liberty, wedi'i chau i'r ddau gyfeiriad, ac mae nifer o gerbydau heddlu ac ambiwlans yno. Mae ambiwlans awyr hefyd wedi ei weld.

Dywedodd yr heddlu bod cerbyd wedi taro person, ond nid oes mwy o fanylion.

Liberty
BBC

Paris i Gaerdydd

BBC Camp Lawn

Dechrau gwaith ar ganolfan gynadleddau £83m

BBC Wales News

Bydd seremoni yn cael ei chynnal yn ddiweddarach i nodi dechrau gwaith ar ganolfan cynadleddau £83.7m yng Nghasnewydd.

Mae disgwyl i Ganolfan Gynadleddau Cenedlaethol Cymru agor yng nghanol 2019, a bydd yn gallu dal hyd at 5,000 o bobl.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r cynllun gyda buddsoddiad o £22.5m, a bydd yn cymryd rheolaeth o 50% o'r ganolfan.

Canolfan
BBC

Cefnogwyr Cymru yn dod a 'chydig o liw i Samoa

Twitter

Profiad gwerthfawr i'r chwaraewyr ifanc

Twitter

Mae gohebydd chwaraeon BBC Cymru, Gareth Rhys Owen, yn credu bod Cymru am elwa o'r daith i chwarae Tonga a Samoa.

Mae nifer o chwaraewyr wedi ennill capiau am y tro cyntaf, gan gymryd mantais o absonoldeb y chwaraewyr mwy profiadol sydd ar daith y Llewod.

View more on twitter

Radio Cymru 2: Betsan Powys yn egluro

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Yn dilyn cyhoeddiad y bydd Radio Cymru 2 yn lansio, mae golygydd Radio Cymru, Betsan Powys wedi bod yn egluro'r penderfyniad ar y Post Cyntaf.

Dywedodd bod dewis yn Saesneg, ac "fe ddylai bod dewis yn Gymraeg".

Darllenwch fwy yn ei blog i'r adran Gylchgrawn.

Betsan Powys yn trafod lansio'r ail wasanaeth ar raglen Post Cyntaf.