a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, a bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Llywodraethwyr ysgol heb dorri rheolau

BBC Cymru Fyw

Mae ymchwiliad wedi dod i'r casgliad bod pedwar llywodraethwr ysgol ym Mhowys - oedd hefyd yn gynghorwyr sir ar y pryd - heb dorri cod ymddygiad.

Roedd yr Ombwdsmon yn ymchwilio wedi i Ysgol Uwchradd Llanfyllin ddefnyddio arian o'r gyllideb addysg i dalu am gludiant disgyblion o du allan i ddalgylch yr ysgol.

Yn sgil ymchwiliad, fe wnaeth Cyngor Powys gyhuddo'r pedwar - Peter Lewis, Aled Wyn Davies, Darren Mayor a Gwynfor Thomas - o dorri rheolau, ond dywedodd yr Ombwdsmon ddydd Llun bod "dim tystiolaeth" eu bod wedi mynd yn groes i'r cod ymddygiad.

Ysgol Uwchradd Llanfyllin
BBC

'Glaw yn y gogledd'

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â rhagolygon y tywydd ar gyfer heno: "Bydd hi'n dal yn sych tan heno, ac yn parhau yn sych mewn mannau dwyreiniol tan bnawn fory, gyda 'sbeidiau braf o hyd yn y gogledd-orllewin a'r de-ddwyrain.

"Bydd y gwynt yn ysgafn ac yn eitha' cynnes - y tymheredd 'di cyrraedd 21C yng Nghaerdydd heddiw, ond mae hi wedi bod yn cymylu'n raddol yn ystod y pnawn.

"Bydd y glaw yn cyrraedd Ynys Môn a Phen Llyn tua 19:00, gan ledu i fannau eraill yn y gogledd a'r gorllewin yn hwyrach."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

View more on twitter

Ailfeddwl codi tâl am barcio ym Mhowys

BBC Wales News

Bydd cynlluniau i ddechrau codi tâl am barcio mewn ardaloedd ym Mhowys yn cael eu hadolygu wedi i bryderon gael eu codi gan y gymuned.

Roedd Cyngor Powys wedi gobeithio dechrau codi tâl yn Aberhonddu, Llanfair Caereinion, Llanandras, Pont Senni a Thalgarth.

Parcio
BBC

Cau ffordd Llandaf yn y nos

Cyngor Caerdydd

Bydd rhan o ffordd Llandaf ar gau am bum awr heno rhwng cyffordd Heol Ddwyreiniol y Bont-faen a chyffordd ffordd Romilly.

Mae'r darn o'r ffordd yn cael wyneb newydd fel rhan o gynllun Treganna i gyflwyno cyfyngder teithio o 20 milltir yr awr.

Mae'r cyngor yn dweud mai'r bwriad yw lleihau'r effaith ar fusnesau a phobl sydd yn byw yn yr ardal trwy wneud y gwaith yn y nos.

Bydd y ffordd ar gau rhwng 20:00 a 01:00 y bore

Arian DUP i 'brynu pleidleisiau'

BBC Cymru Fyw

Dyw penderfyniad Theresa May i gynnig £1bn ychwanegol i Ogledd Iwerddon am gefnogaeth y DUP i'w llywodraeth yn ddim mwy na "phrynu pleidleisiau", yn ôl prif weinidog Cymru.

Mae'r DUP wedi cytuno i roi cefnogaeth i lywodraeth Mrs May yn San Steffan, fydd yn golygu pleidleisio gyda'r Ceidwadwyr ar achlysuron pwysig fel y gyllideb ac araith y Frenhines. Er hynny, nid oes clymblaid ffurfiol rhwng y ddwy blaid.

Ddydd Llun, dywedodd Carwyn Jones bod y cytundeb yn "gwanhau'r DU" ac yn "lladd y syniad o gyllid teg i genhedloedd a rhanbarthau'r DU".

Arian DUP i 'brynu pleidleisiau'

Pobol y Cwm ar leoliad yn ble?

Ceffyl yn fuddugol!

Powys County Times

Mae'r County Times yn adrodd hanes y ras rhwng ceffylau a phobl yn Llanwrtyd y penwythnos diwethaf.

Rhedodd dros 600 o bobl yn erbyn y ceffylau dros gwrs 22 milltir o hyd ar dirwedd anodd.

Y ceffyl oedd yn fuddugol eleni wrth i Rheidol Petra, a'i marchog Iola Evans o Aberystwyth, orffen 20 munud cyn y rhedwr cyntaf, Owen Beilby.

ceffyl
BBC

Drama fer Gymraeg gan y Guardian

The Guardian

Mae papur newydd y Guardian wedi cyhoeddi drama fer Gymraeg fel rhan o'i gyfres, Straeon Byrion Brexit.

Mae'r ddrama, sydd wedi'i hysgrifennu gan Gary Owen yn gweld Steffan Rhodri yn asesu oblygiadau Brexit ar ffermwyr.

Rhybudd: Iaith gref.

View more on youtube

Lladron yn targedu busnesau Bangor

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud wrth fusnesau am fod yn wyliadwrus ar ôl i bum busnes gael eu targedu gan ladron ar brif stryd Bangor yn y dyddiau diwethaf.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus nos Iau neu nos Wener ddiwethaf i gysylltu trwy ffonio 101 ac yn dweud wrth y gymuned a busnesau i fod yn "wyliadwrus".

Gosod 'bom ffug': Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Abertawe wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o osod "bom ffug" mewn canolfan siopa brysur yn y ddinas.

Fe wnaeth Richard Alan Punchard, 21, ymddangos yn Llys y Goron Abertawe y bore 'ma i wynebu cyhuddiad o osod eitem gyda'r bwriad o achosi braw.

Mae'r cyhuddiad yn ymwneud â digwyddiad ym mis Mai ble cafodd Canolfan Siopa Quadrant ei wagio

Cafodd Mr Punchard ei gadw yn y ddalfa, ac mae disgwyl iddo gyflwyno ple ar 24 Awst.

Tân Caerdydd wedi'i ddiffodd

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae'r tân mewn maes parcio yng nghanol Caerdydd wedi'i ddiffodd, meddai'r gwasanaethau brys.

Fe wnaeth y fflamau gynnau amser cinio cyn ehangu i is-orsaf drydanol gerllaw.

Cafodd ei ddiffodd erbyn 15:30 ond mae diffoddwyr yn parhau ar y safle i sicrhau nad yw'n ailgynnau nac yn gwasgaru i unrhyw adeilad arall.

Dywedodd y gwasanaeth tân y bydd ymchwiliad yn cael ei gynnau i achos y tân.

Tân
Richard Nosworthy

Ymchwiliadau i ddau AS Ceidwadol

BBC Wales News

Mae wedi dod i'r amlwg bod dau AS Ceidwadol o Gymru yn destun ymchwiliadau gan Gomisiynydd Safonau'r Senedd.

Mae Simon Hart a Chris Davies yn cael eu hymchwilio am honiadau eu bod wedi torri'r cod ymddygiad.

Dywedodd y ddau Aelod Seneddol nad oedden nhw mewn sefyllfa i wneud sylw ar yr honiadau.

Simon Hart
BBC

Oedi ar drenau Cymru

Daily Post

Mae disgwyl oedi ar drenau Arriva Cymru ar ôl i geblau gael eu dwyn dros nos ym mhentref Y Felin Fach yn Sir Fynwy.

Mae'r lladrad wedi achosi trafferthion ar nifer o wasanaethau eraill hefyd.

Mae'r wybodaeth yn llawn ar wefan trenau Arriva Cymru.

Rhesymau i ymweld â Chymru

Independent

Independent

Ar wefan yr Independent mae erthygl yn datgan pam fod Cymru'n le arbennig i'w ymweld ar hyn o bryd.

Mae'r erthygl yn trafod rhywfaint o'r gweithgareddau awyr agored sydd i'w gwneud yma, ac yr 641 o gestyll a mannau treftadaeth Unesco sydd ledled Cymru.

Harlech
BBC
Castell Harlech, Sir Feirionnydd, sy'n un o'r mannau treftadaeth Unesco yng Nghymru

Llai o weithwyr tân llawn amser yng Nghymru

BBC Cymru Fyw

Mae nifer y gweithwyr tân llawn amser yng Nghymru wedi disgyn fwy na 18% yn y ddegawd ddiwethaf.

Roedd 1,412 yn 2015-16 oedd yn gweithio llawn amser ond 1,729 oedd y ffigwr yn 2005-06.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod hi'n "hanfodol" cynnal y gwasanaethau tân yn y wlad.

Ystadegau
BBC

Caerdydd yn derbyn cynnig am Emyr Huws

BBC Sport Wales

Mae Clwb Pêl-droed Caerdydd wedi derbyn cynnig gan Ipswich am chwaraewr canol-cae Cymru, Emyr Huws.

Fe wnaeth y Cymro Cymraeg o Lanelli dreulio pedwar mis olaf y tymor diwethaf ar fenthyg yn Portman Road.

Emyr Huws
Huw Evans Picture Agency

Arestio dau wedi ymladd ar drên

Heddlu Trafnidiaeth Prydain

Mae dau ddyn wedi'u harestio wedi i drên aros yn ei hunfan am bron i awr oherwydd ymladd.

Fe wnaeth Heddlu Trafnidiaeth Prydain fynychu'r digwyddiad yng ngorsaf drenau Port Talbot am tua 19:20 ddydd Sul yn dilyn ymladd ar y gwasanaeth 15:37 o Paddington i Abertawe.

Cafodd dyn 65 oed o Gastell-nedd a dyn 44 oed o Abertawe eu harestio ar amheuaeth o achosi cythrwfl.

Diffyg cyffur i gleifion yn arwain at brotest

ITV Cymru

Bydd protest yn cael ei gynnal tu allan i'r Senedd ynglŷn â'r ffaith fod un math o driniaeth i gleifion ffibrosis cystig ddim ar gael ar y gwasanaeth iechyd.

Llynedd fe wrthododd NICE, sef y corff sydd yn penderfynu pa driniaethau newydd mae'r gwasanaeth iechyd yn defnyddio, i gymeradwyo'r cyffur Orkambi.

Mae Cystic Fibrosis Trust yn dweud bod data newydd wedi ei gyhoeddi ers i NICE wneud y penderfyniad sydd yn dangos bod sgil effeithiau positif i'r cleifion ar ôl cymryd Orkambi.

Gwrthdrawiad Porthmadog: Cyhoeddi enw

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi enw dynes fu farw mewn gwrthdrawiad ar ffordd yr A487 ger Porthmadog dros y penwythnos.

Bu farw Jacky Owen, 49 o ardal Stoke on Trent, yn y gwrthdrawiad rhwng lori HGV a'i sgwter am tua 14:15 ddydd Sul.

Mae'r heddlu yn apelio i unrhyw un gyda gwybodaeth am y gwrthdrawiad i gysylltu gyda'r llu ar 101.

Jacky Owen
Heddlu Gogledd Cymru

Tân Caerdydd: Ffordd ar gau

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Heol y Brodyr Llwydion neu Greyfriars ar gau tra bo'r gwasanaethau brys yn delio gyda thân mewn maes parcio yng nghanol Caerdydd.

Dywedodd y gwasanaeth tân eu bod yn credu iddo gynnau mewn is-orsaf drydanol, a bod chwe injan dân wedi'u gyrru i'r digwyddiad.

Mae tua 50 o ddiffoddwyr tân yn taclo'r fflamau.

Mae'r cyhoedd yn cael eu hannog i osgoi'r ardal os yn bosib.

Tân
Lori Summers

Adnewyddu Velodrome Caerfyrddin

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwaith wedi dechrau ar adnewyddu Velodrome Caerfyrddin.

Daw'r arian ar gyfer y prosiect i adnewyddu'r cwrs rasio beics - tua £580,000 - gan Chwaraeon Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Caerfyrddin.

Doedd yr hen Velodrome, gafodd ei agor yn 1900, ddim yn cael ei ddefnyddio oherwydd rhesymau diogelwch.

Velodrome
BBC

Agor gwlâu cocos Aber Afon Dyfrdwy yn fuan

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ym mis Gorffennaf bydd gwlâu cocos Aber Afon Dyfrdwy yn agor.

Mae 53 o gasglwyr cocos trwyddedig yn cael casglu'r cocos.

Ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dweud bod y nifer a'r maint yn dda eleni.

Cyhoeddi enw beiciwr modur fu farw

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi enw beiciwr modur fu farw ar y B4501 ger Cerrigydrudion, Sir Conwy dros y penwythnos.

Bu farw Karl Mark Hibbard, 28 oed o ardal Southampton, yn y gwrthdrawiad gyda char Daihatsu ychydig cyn 14:00 ddydd Sadwrn.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw dystion i gysylltu trwy ffonio 101.

Karl Mark Hibbard
Heddlu Gogledd Cymru

Noddwyr crysau newydd i Gymru

Undeb Rygbi Cymru

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi arwyddo'r cytundeb noddwyr crys mwyaf yn ei hanes, gyda chwmni ceir 4x4 Isuzu.

Y cwmni o Japan fydd yn noddi crysau Cymru am y pedair blynedd nesaf, gan ddechrau gyda gemau'r Hydref.

Bydd y noddwyr blaenorol, cwmni yswiriant Admiral, yn parhau'n bartner gydag Undeb Rygbi Cymru ac yn parhau i noddi'r tîm 7-pob-ochr, dan 20 a dan 18.

Isuzu hefyd fydd noddwyr crysau tîm merched Cymru.

Isuzu
Undeb Rygbi Cymru

Prif Weinidog Cymru'n beirniadu cytundeb y DUP

Creu swyddi newydd yn y BBC

BBC Cymru Fyw

Bydd 40 o swyddi newydd yn cael eu creu yn BBC Cymru er mwyn ehangu eu gwasanaethau ar draws Cymru.

Daw'r swyddi wedi buddsoddiad o £10.5m, y buddsoddiad mwyaf mewn gwasanaethau Cymreig ers dros 20 mlynedd.

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru Rhodri Talfan Davies: "Fe fyddwn yn cryfhau ein gwasanaethau traddodiadol, gan gynyddu effaith ein newyddiaduraeth i adlewyrchu realaeth datganoli, cyflwyno gwasanaeth teledu uchelgeisiol ac amrywiol a helpu i ailddyfeisio'r BBC ar gyfer cenhedlaeth newydd."

'Tân mawr' yng nghanol Caerdydd

Manylion cytundeb y DUP a'r Ceidwadwyr

BBC Cymru Fyw

Mae cytundeb wedi ei arwyddo rhwng y DUP a'r Ceidwadwyr i gadw llywodraeth leiafrifol Theresa May mewn grym.

  • Bydd y DUP yn cael £1b yn ychwanegol dros ddwy flynedd i wario ar isadeiledd, iechyd ac addysg
  • Y DUP i gefnogi'r llywodraeth ar araith y frenhines, y gyllideb ac ar fesurau yn ymwneud a Brexit
  • Dim newid i'r clo triphlyg ar bensiynau na'r taliadau tanwydd gaeaf

Theresa May
PA

Marwolaeth Penrhiwceibr: Cyhoeddi enw dynes

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi enw dynes 44 oed gafodd ei chanfod yn farw ym Mhenrhiwceibr fore Iau.

Cafodd corff Anna Jura ei ddarganfod mewn tŷ ar Stryd Rheola.

Mae dyn 72 oed gafodd ei arestio mewn cysylltiad â'i marwolaeth wedi ei ryddhau ar fechniaeth.

Mae Heddlu'r De yn apelio i unrhywun sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â'r llu ar 101.

Anna Jura
Heddlu De Cymru

Dim mwy o arian i Gymru

DUP i gefnogi cynllun Brexit y Ceidwadwyr

Protest yn erbyn peilonau Môn

BBC Cymru Fyw

Mae protest wedi ei gynnal y tu allan i orsaf drydan Pentir er mwyn gwrthwynebu cynllun i godi peilonau yn Ynys Môn.

Byddai'r peilonau yn cysylltu Wylfa Newydd gyda'r orsaf drydan.

Mae'r cyngor lleol wedi pleidleisio yn erbyn y cynlluniau.

Dweud eu bod nhw wedi ymgynghori am sawl blwyddyn gyda phobl yr ynys mae'r Grid Cenedlaethol a bod hynny wedi cael effaith ar rhai penderfyniadau mawr.

Maen nhw hefyd yn dweud y byddan nhw yn ystyried atebion yr ymgynghoriad diweddaraf yn ofalus er mwyn "gweld os allwn ni leihau effaith ein cynigion hyd yn oed yn bellach".

Protest
BBC

Digwyddiad Finsbury Park: Munud o dawelwch

Gwrthdrawiad marwol: Cyhoeddi enw dyn

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi enw beiciwr modur fu farw mewn gwrthdrawiad ar ffordd yr B4268 ym Mro Morgannwg ddydd Sadwrn.

Bu farw Andy Beynon, 52 o Lanelli, yn y gwrthdrawiad gyda Land Rover Freelander rhwng Pentre Meyrick Cross a Llyswyrni am tua 14:00.

Mae'r heddlu yn apelio i unrhyw un gyda gwybodaeth i gysylltu gyda nhw ar 101.

Andy Beynon
Heddlu De Cymru

Cytundeb y Ceidwadwyr a'r DUP wedi'i arwyddo

Gohebydd seneddol BBC Cymru ar Twitter

Y Dreigiau am ddiddanu'r cefnogwyr

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn adrodd bod prif hyfforddwr newydd Dreigiau Casnewydd Gwent, Beranrd Jackman, yn dechrau yn ei waith gyda'r rhanbarth y bore 'ma gan ddweud ei fod am annog rygbi agored.

Yn ogystal â bod yn brif hyfforddwr, Jackman, a gafodd naw cap dros Iwerddon, fydd yn gyfrifol am yr ymosod hefyd.

Gorffennodd y Dreigiau un o waelod tabl y Pro12 y tymor diwethaf gyda dim ond Zebre yn is.

jackman
Getty Images

'Angen ailystyried' herio parcio anabl

BBC Cymru Fyw

Mae elusen yn gofyn i bobl sy'n herio unigolion am ddefnyddio llefydd parcio ar gyfer yr anabl i feddwl ddwywaith cyn gwneud hynny.

Neges Anabledd Cymru yw bod anableddau llawer o bobl yn rhai anweledig a'u bod yn wynebu digon o rwystrau heb orfod cyfiawnhau i bobl ddieithr pam eu bod angen bathodynnau glas.

Mae rhai unigolion awtistig angen parcio mewn llefydd hwylus oherwydd ffactorau'n ymwneud â diogelwch.

Anabl
BBC

Ymosodiad ar ddynes oedrannus: Arestio pedwar

Heddlu Dyfed Powys

Mae pedwar dyn wedi cael eu harestio yn dilyn ymosodiad difrifol ar ddynes oedrannus ym Mhowys.

Cafodd y ddynes 88 oed ei chanfod yn ei chartref yn Nolfor ger Y Drenewydd gan gymydog ar 19 Mehefin.

Roedd ganddi anafiadau sylweddol i'w hwyneb a'i breichiau, ac mae'n parhau mewn cyflwr sefydlog yn yr ysbyty.

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am wybodaeth am yr ymosodiad, ac yn gofyn i unrhyw un â gwybodaeth gysylltu ar 101.