a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Gwrthod cynllun Cylchffordd Cymru
 2. Ymosodiad Finsbury Park: Dyn yn y llys
 3. Dyn yn gwadu llofruddio merch yn 1976

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna ni am heddiw - diolch am ymuno â ni unwaith eto ar y llif byw.

  Byddwn ni nôl eto am 08:00 bore fory fel yr arfer, ond tan hynny, noswaith dda!

 2. Y Seintiau'n dechrau eu hymgyrch Ewropeaidd

  BBC Sport Wales

  Bydd Y Seintiau Newydd yn dechrau eu hymgyrch yng Nghynghrair y Pencampwyr heno wrth iddyn nhw groesawu Europa FC o Gibraltar i Neuadd y Parc.

  Mae pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru yn gobeithio efelychu eu llwyddiant yn y ddau dymor diwethaf, wrth gyrraedd ail rownd ragbrofol y gystadleuaeth.

  Yn ôl eu capten, Paul Harrison, mae'r paratoadau wedi mynd yn dda ac fe fyddan nhw'n "chwarae ar y droed flaen" er mwyn ceisio cael canlyniad da yn y cymal cyntaf.

  Bydd y gêm ar gael i'w gwylio'n fyw ar wefan BBC Wales Sport, gyda sylwebaeth hefyd ar BBC Radio Cymru.

  paul harrison
  Image caption: Dyma fydd 31ain ymddangosiad y golwr Paul Harrison dros y Seintiau Newydd mewn gemau Ewropeaidd
 3. Curo canser - ar lwyfan

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Bron i ddwy flynedd yn ôl, bu Cymru Fyw yn siarad â Megan Davies o Bwllheli, wedi iddi gael gwybod fod ganddi salwch Hodgkin Lymphoma.

  Wedi iddi gael gwybod ychydig fisoedd wedyn ei bod hi'n glir o'r canser, eleni mae stori Megan am gael ei droi'n ddrama lwyfan.

  Bydd cwmni theatr y Frân Wen yn teithio 'Mwgsi', sydd wedi ei sgwennu gan yr awdur a dramodydd Manon Steffan Ros, yn ystod yr hydref eleni.

  Mae'r hanes ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw.

  Megan Davies
 4. Llywodraeth yn mynnu profion cladin yng Nghymru

  BBC Wales News

  Mae Llywodraeth Cymru wedi mynnu fod pob landlord cymdeithasol nawr yn cynnal profion tân ar unrhyw gladin sydd ar flociau o fflatiau yng Nghymru.

  Gynt roedden nhw wedi awgrymu mai cam gwirfoddol fyddai yn unig.

  Ar hyn o bryd mae cladin ar bedwar bloc o fflatiau cyngor yn Abertawe yn cael eu profi.

  Mae gan Gymru 36 bloc o fflatiau sydd yn saith llawr neu fwy o uchder, ac sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer tai cymdeithasol.

  grenfell
  Image caption: Daw'r alwad yn dilyn y trychineb diweddar yn Nhŵr Grenfell, Llundain
 5. Bargen Ceidwadwyr a DUP yn 'gam amghyfrifol'?

  Canolfan Llywodraethiant Cymru

  Yn dilyn cyhoeddi cytundeb ddoe rhwng y Ceidwadwyr a'r DUP yn San Steffan, mae Guto Ifan o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bwrw golwg dros beth mae'n olygu i Gymru.

  Er ei fod yn fargen dda i Ogledd Iwerddon, meddai, i lywodraeth y DU "fe allai greu cwynion allai brofi yn bôn ei fod yn gam anghyfrifol yn wleidyddol ac ariannol".

  Petai Cymru yn cael cynnydd i'w chyllid tebyg i'r hynny y bydd Gogledd Iwerddon yn ei gael, byddai hynny'n gwyrdroi hanner y toriadau sydd wedi dod dros y saith mlynedd diwethaf.

  Mae'n ychwanegu fod y ddadl bod Cymru a'r Alban yn cael eu cyllido mewn ffyrdd gwahanol, fel y bargeinion dinesig, yn gamarweiniol a werth llawer llai o arian yn y tymor hir.

  arlene foster a theresa may
  Image caption: Daeth Arlene Foster a Theresa May i gytundeb yn dilyn pythefnos o drafod
 6. Datblygwyr Cylchffordd Cymru yn 'ystyried y camau nesaf'

  BBC Cymru Fyw

  Mae prif weithredwr cynllun Cylchffordd Cymru wedi dweud eu bod yn "hynod siomedig" fod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu peidio cynnig cefnogaeth ariannol i'r cynllun.

  Dywedodd Martin Whitaker eu bod yn "anghytuno'n gryf" â'r rhesymau gafodd eu rhoi, a'u bod yn "parhau i gredu" y gallai'r prosiect drawsnewid ardal Blaenau Gwent.

  "Bydd fy nhîm nawr yn archwilio rhesymau Llywodraeth Cymru i beidio â chefnogi'r datblygiad, ac rydym yn chwilio am eglurhad ganddyn nhw," meddai.

  "Byddwn ni wedyn yn cyhoeddi ymateb manwl cyn penderfynu ar ein camau nesaf."

  Cylchffordd Cymru
 7. O un cwm i gwm arall

  Pobol y Cwm

  Mae’r darlledwr Roy Noble yn credu y bydd ei ddilynwyr selog yn cael tipyn o sioc ym mis Gorffennaf, wrth iddo ymddangos yn y gyfres Pobol y Cwm.

  Mae'r cymeriad y bydd Roy yn ei bortreadu yn wahanol iawn i’w ddelwedd arferol, meddai ac roedd ei actio yn "dipyn o her".

  "Rwy’n credu y bydd fy ngwrandawyr ar y radio yn cael bach o sioc o weld y cymeriad, a bydd yn ddiddorol gweld beth yw eu hymateb nhw," meddai.

  "Ac yn y cymoedd, lle rwy’n byw, bydd pobl yn siŵr o ddweud wrtha i be' maen nhw’n feddwl ohono fe!”

  Roy Noble
 8. Disgwyl glaw heno

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae disgwyl cyfnodau sych yn gymysg â chawodydd gwasgaredig wedi iddi nosi heno, cyn i law mwy cyson a thrwm ledu ar draws y wlad o’r de a’r dwyrain yn ystod yr oriau mân.

  Mi fydd hi'n teimlo’n glos, a’r tymheredd yn ddim is na 14C.

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

 9. Llywodraeth yn osgoi rhoi ateb ar forlyn Bae Abertawe

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth y DU wedi osgoi rhoi ateb ynglŷn â phryd y mae disgwyl penderfyniad ar forlyn llanw Bae Abertawe.

  Roedd Richard Graham yn un o 116 Aelod Seneddol oedd wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Busnes, Greg Clark yn gofyn iddo weithredu argymhellion Adolygiad Hendry.

  Ond dywedodd y Gweinidog Ynni, Richard Harrington fod angen i'r llywodraeth gymryd yr "amser angenrheidiol" i ystyried a fyddan nhw'n rhoi sêl bendith i'r cynllun £1.3bn ai peidio.

  Mae'n debyg fod rhai ASau yn gobeithio rhoi pwysau ar y llywodraeth i roi caniatâd i'r lagŵn, yn dilyn yr arian ychwanegol sydd wedi'i addo i Ogledd Iwerddon.

  morlyn abertawe
  Image caption: Mae Charles Hendry wedi dweud y bydd yna "argyfwng go iawn" o ran cyflenwadau ynni os nad oes yna gynlluniau fel un y morlyn yn digwydd
 10. Huw Edwards yn achub y dydd!

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae gan drefnwyr noson gymdeithasol ym Maenclochog, Sir Benfro le i ddiolch i Huw Edwards, cyflwynydd BBC News at Ten.

  Mae'r newyddiadurwr Hefin Wyn, un o drefnwyr y noson, yn egluro ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw beth ddigwyddodd pan oedd angen cyfeilydd ar y noson...

  Huw Edwards
 11. Manga yn arwyddo cytundeb newydd gyda Chaerdydd

  BBC Sport Wales

  Mae Caerdydd wedi cyhoeddi fod yr amddiffynnwr Bruno Manga wedi arwyddo cytundeb newydd gyda'r clwb.

  Tipyn o dro pedol, o ystyried fod y rheolwr Neil Warnock wedi dweud cwta deufis yn ôl ei fod yn disgwyl y byddai'n gadael ar ddiwedd y tymor!

  View more on twitter
 12. Ffrae yn San Steffan dros addysg yng Nghymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae ffrae wedi codi yn San Steffan unwaith eto wedi i'r Ysgrifennydd Addysg ddweud fod Llywodraeth Cymru'n "methu plant" wrth beidio â chodi safonau.

  Dywedodd Justine Greening fod y sefyllfa yng Nghymru yn dangos beth fyddai Llafur yn ei wneud i addysg yn Lloegr "petawn nhw'n cael y cyfle".

  Cyfaddefodd AS De Clwyd, Susan Elan Jones fod angen i Lywodraeth Cymru wella'r canlyniadau yn y profion PISA rhyngwladol.

  Ond mynnodd ymddiheuriad gan y gweinidog Ceidwadol am geisio "pardduo" Cymru gyda'i sylwadau.

  justine greening
  Image caption: Justine Greening yw Ysgrifennydd Addysg y llywodraeth Geidwadol yn San Steffan
 13. Abertawe yn rhyddhau Tabanou

  Clwb Pêl-droed Abertawe

  Mae Abertawe wedi cyhoeddi eu bod wedi rhyddhau'r cefnwr chwith, Frank Tabanou.

  Fe ymunodd y Ffrancwr â'r Elyrch o St Etienne yn 2015 am tua £3.5m.

  Ond dim ond tair gêm y chwaraeodd dros y clwb mewn dwy flynedd, ac fe dreuliodd gyfnodau ar fenthyg nôl yn St Etienne a chyda Granda.

  View more on twitter
 14. Gwrthdrawiad A470: Dau berson wedi anafu

  Teithio BBC Cymru

  Mae'n debyg bod dau berson wedi eu hanafu yn dilyn y gwrthdrawiad difrifol rhwng Betws y Coed a Llanrwst yn gynharach yn y prynhawn.

  Cafodd yr heddlu, y gwasanaeth ambiwlans a'r gwasanaeth tân eu galw i'r digwyddiad am 14:37 yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd.

  Dywedodd y gwasanaeth tân eu bod yn torri un person allan o'u cerbyd, tra bod person arall wrthi'n derbyn triniaeth yn y fan a'r lle.

 15. Môn yn herio Manaw ar y cae pêl-droed

  Twitter

  Mae tîm athletau Ynys Môn wedi bod yn cael hwyl dda arni yng Ngemau'r Ynysoedd yn Gotland hyd yn hyn, gan gipio tair medal arian ac un fedal efydd.

  P'nawn 'ma mae'r sylw yn troi at y pêl-droed, wrth i'r dynion wynebu Ynys Manaw i geisio ennill lle yn rownd gynderfynol y twrnament.

  Pob lwc i'r hogiau!

  View more on twitter
  View more on twitter
 16. Y Scarlets yn arwyddo pedwar arall

  BBC Sport Wales

  Mae'r Scarlets wedi cadarnhau eu bod wedi arwyddo pedwar chwaraewr newydd ar gyfer y tymor nesaf, gan gynnwys cyn-gefnwr Cymru, Tom Prydie.

  Y tri arall yw Geraint Rhys Jones, Tom Grabham a Morgan Williams, a hynny wedi iddyn nhw eisoes arwyddo Tom Asquith o Western Sydney Rams yn Awstralia.

  View more on twitter
 17. Rhan o'r A470 wedi cau yn dilyn gwrthdrawiad

  Teithio BBC Cymru

  Rhybudd gan Heddlu'r Gogledd fod y brif ffordd rhwng Betws y Coed a Llanrwst wedi ei rhwystro oherwydd gwrthdrawiad difrifol.

  View more on twitter
 18. Babi wedi'i geni 15 wythnos yn gynnar

  Wales Online

  Mae merch fach o Gaerdydd gafodd ei geni ar ôl i'w mam fod yn feichiog am ddim ond 23 wythnos nawr gartref yn gwella.

  Cafodd Edie Madoc-Jones ei geni mor gynnar doedd ei llygaid ddim hyd yn oed wedi agor yn iawn eto, meddai WalesOnline.

  Dywedodd doctoriaid mai siawns fechan iawn oedd ganddi o oroesi, ac fe wnaethon nhw geisio oedi'r genedigaeth mor hir â phosib.

  Ond ar ôl treulio tri mis dan ofal yn yr ysbyty mae hi bellach yn ddigon iach i ddychwelyd adref, er mawr rhyddhad i'w rhieni Nicola a David.