a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Trychineb Hillsborough: Tystiolaeth i gyhuddo chwech
 2. Y gwrthbleidiau'n galw am ymchwiliad i Gylchffordd Cymru
 3. Statws canolfan drawma arbenigol i'r Ysbyty Athrofaol?

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Da bo am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan gan dîm y llif byw am ddiwrnod arall.

  Fe fyddwn ni nôl bore fory a'r newyddion a'r chwaraeon diweddara' rhwng 08:00 a 16:00.

  Tan hynny, da bo chi.

 2. Chwe medal i Ynys Môn hyd yma

  BBC Cymru Fyw

  Hanner ffordd drwy bencampwriaeth Gemau'r Ynysoedd mae Ynys Môn yn 18fed ar hyn o bryd gyda chwe medal dan eu belt - pedair aur a dwy efydd.

  Er eu bod wedi gobeithio am fedal, methodd tîm pêl-droed yr ynys â chyrraedd y rowndiau terfynol ar ôl dod yn ail i Ynys Manaw yn eu grŵp.

  Enillodd y tîm yr aur yn 1999 pan roedd Osian Roberts yn gapten a rheolwr.

  Mae oriel luniau o athletwyr Môn yn y gemau dros y blynyddoedd yn ein adran Gylchgrawn.

  Tîm pêl-droed Ynys Môn 1999
  Image caption: Tîm pêl-droed Ynys Môn 1999 yn dathlu'r aur gydag Osian Roberts
 3. Y glaw yn ysgafnhau

  Tywydd, BBC Cymru

  "Mi fydd y glaw yn ysgafnach erbyn heno ac yn troi'n sychach yn y de dros nos," meddai Rhian Haf.

  "Gawn ni ddiwrnod gwell 'fory wrth i'r glaw symud tua'r Alban, yn troi'n sych i'r rhan fwya' ohonom ni yn ystod y dydd."

  Am ragor o fanylion ewch i'r wefan dywydd.

 4. Artist yn 'mynd â darlun Pantycelyn at y bobol'

  Golwg 360

  Mae arlunydd o Geredigion wedi trefnu taith genedlaethol i un o’i ddarluniau am nad yw’n teimlo bod emynydd mwyaf Cymru yn cael y sylw y mae’n ei haeddu, medd Golwg 360.

  Fe ddylai Cymru fel cenedl ddathlu 300 mlwyddiant William Williams, Pantycelyn, un o’i ffigyrrau mwyaf diddorol a dylanwadol, meddai Wynne Melville Jones.

  “Bu ar fy meddwl i baentio llun o Pantycelyn ers peth amser a hithau eleni yn ben-blwydd ei eni nawr oedd yr amser i wneud hynny”, meddai’r artist, sy’n egluro mai darlun o’i gartref ger Llanymddyfri a ddaeth i fwcwl yn y diwedd.

  William Williams Pantycelyn
 5. Pobl Cymru'n "gyffredinol" hapus â gwasanaethau cyhoeddus

  BBC Cymru Fyw

  Mae pobl Cymru ar y cyfan yn hapus gyda'u gwasanaethau cyhoeddus ond mae gwahaniaethau rhanbarthol mawr yn eu hagwedd tuag at eu cynghorau lleol.

  Mae'r Arolwg Cenedlaethol yn dweud bod 90% o bobl yn hapus gyda'r gofal maen nhw'n derbyn gan eu meddyg teulu.

  Ond dim ond 24% o oedolion ym Mlaenau Gwent oedd yn credu bod eu cyngor yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel.

  Conwy wnaeth orau ar y cwestiwn hynny gyda 61% yn dweud bod y gwasanaethau o ansawdd uchel.

  Yr ONS sydd wedi llunio'r holiadur ar gyfer Llywodraeth Cymru.

  Gwasanaethau
 6. O Noson Lawen i 'Love Island'

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  O ennill yn yr Eisteddfod a chanu ar Noson Lawen dan arweiniad Leah Owen mae Amber Davies o Ddinbych bellach yn creu dipyn o gynnwrf ar y gyfres Love Island ar ITV 2.

  "Dwi erioed di clywed Amber yn rhegi o'r blaen a dwi'n meddwl 'Mam bach' ond dyna ni!" meddai Leah Owen wrth Cymru Fyw.

  Mae hi hefyd yn cyfaddef ei bod yn un o wylwyr ffyddlon y gyfres bellach ond yn edrych ymlaen i Amber ddod adre i ganolbwyntio ar y canu!

  Amber Davies
 7. Sylfaenydd Cylchffordd Cymru'n taro nôl

  BBC Cymru Fyw

  Mae sylfaenydd prosiect Cylchffordd Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o gamarwain datblygwyr ar ôl cyhoeddi ddydd Mawrth na fyddai'n ariannu'r cynllun.

  Yn ôl Michael Carrick, chafodd yr un o resymau'r llywodraeth dros beidio cefnogi'r prosiect eu codi yn ystod y 28 cyfarfod a gafodd ei dîm gyda gweision sifil dros y flwyddyn ddiwethaf.

  Ychwanegofdd fod y cynllun gafodd ei gyhoeddi gan Ken Skates i fuddsoddi £100m er mwyn creu 1,500 o swyddi mewn parc busnes ym Mlaenau Gwent yn "nonsens".

  Cylchffordd Cymru
 8. Cylchffordd Cymru: Swyddi dal am gael eu creu

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru yn hyderus y byddan nhw yn gallu creu rhan fwyaf o'r swyddi oedd wedi eu haddo yn sgil Cylchffordd Cymru.

  Yn ôl y Prif Weinidog, Carwyn Jones, bydd miloedd o swyddi nawr yn cael eu creu yn y parc technoleg newydd.

  Dywedodd wrth raglen The Wales Report bod gweinidogion efallai wedi bod "yn rhy agored" i roi cyfle i'r cynllun weithio.

  "Os ydyn ni yn mynd i gael ein cyhuddo o unrhyw beth, yna efallai bod yn rhy agored i roi cyfle iddyn nhw (y cwmni) oedd hynny.

  "Ond mi o'n i eisiau i'r cyfle hynny fodoli ac yn anffodus wnaeth pethau ddim gweithio," meddai.

  Cylchffordd Cymru
  Image caption: Ddoe fe wrthododd Llywodraeth Cymru rhoi arian tuag at y cynllun
 9. Cyhuddiadau ychwanegol yn erbyn Barry Bennell

  Golwg 360

  Mae’r cyn-hyfforddwr pêl-droed Barry Bennell yn wynebu 14 o gyhuddiadau ychwanegol o gamdrin bechgyn yn rhywiol, medd Golwg 360.

  Mae’r dyn 63 oed wedi’i gyhuddo o 55 o droseddau rhwng 1979 a 1991, ac fe fydd yn mynd gerbron llys fis nesaf.

  Mae’r cyhuddiadau diweddaraf yn ymwneud â throseddau honedig yn erbyn pedwar o bobol oedd rhwng 11 a 14 oed ar y pryd.

  Mae’r erlynwyr yn honni bod yr holl droseddau wedi’u cyflawni “ym Mhwllheli, Crewe, Swydd Derby, gogledd orllewin Cymru neu yn rhywle arall”.

  Barry Bennell
 10. Casgliad naratif yng ngwest dynes o Lanelli

  BBC Cymru Fyw

  Cafodd casgliad naratif ei gofnodi mewn cwest i farwolaeth dynes o Lanelli, oedd yn honni fod sgriw wedi ei adael yn ei chorff yn dilyn llawdriniaeth ar ei ffer.

  Bu farw Carole Ann Denby, 63 oed, o orddos cyffuriau ym mis Mawrth 2014, a chafodd sgriw ei ffeindio yn ei llwch wedi iddi gael ei hamlosgi.

  Roedd hi'n dweud ei bod mewn poen difrifol ers iddi gael llawdriniaeth yn 2006.

  Gwadodd meddygon fod y sgriw yn y llwch wedi ei adael yn ei chorff.

  Cwest
 11. Dirwy am werthu cynnyrch gwynnu dannedd anniogel

  Cyngor Powys

  Ar ôl cael ei erlyn gan Gyngor Sir Powys, mae dyn o Landrindod yn wynebu costau o dros £4,000 am werthu cynnyrch gwynnu dannedd anniogel gyda lefelau uchel o berocsid dros y we.

  Ymddangosodd Phillip Alan Palfrey o Ddolidre, Heol Tremont, Llandrindod gerbron Llys Ynadon Llandrindod ddydd Mercher diwethaf ar ôl cael ei erlyn gan Wasanaeth Safonau Masnach y cyngor.

  Clywodd y llys fod Gwasanaeth Safonau Masnach y cyngor yn ymwybodol bod cyfrif eBay o'r enw 'whiteteethshopping' yn hysbysebu jel gwynnu dannedd a bod y cyfrif wedi cofrestru i gyfeiriad yn Llandrindod.

  Yn dilyn archwiliadau, fe wnaethon nhw sylwi fod Phillip Palfrey yn byw yno.

  Gwynnu dannedd
 12. Ymchwilio i lygredd amaethyddol mewn afonydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r ysgrifennydd Amgylchedd Lesley Griffiths wedi dweud wrth ACau bod gwaith ymchwil mawr yn cael ei gynnal i broblem llygru afonydd o ffermydd yng Nghymru.

  Daw hyn wedi i nifer o fudiadau pysgota feirniadu'r modd mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi delio ag achosion, gan honni fod llygredd amaethyddol "allan o reolaeth".

  Mynnodd Ms Griffiths serch hynny, fod Cyhoeth Natudiol Cymru'n gwneud ei waith yn iawn.

  Llygredd amaeth