a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, a bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Gwerthu'r Gymraeg i'r byd

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Yn ystod Pencampwriaeth Euro 2016 roedd cwmni Mela yn un o bartneriaid Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac yn cydlynu rhan o'u gwaith cyfathrebu.

  Gyda Cymru yn feistri corn ar Rwsia, ac yn edrych fel eu bod am ennill y grŵp, cysylltodd tîm marchnata cwmni chwaraeon Adidas gyda Ashok Ahir, cyfarwyddwr Mela.

  Cewch hanes beth ddigwyddodd nesa yn adran gylchgrawn BBC Cymru.

  trydar
 3. Diflasu dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Llŷr Griffiths Davies sydd â rhagolygon y tywydd: "Heno'n wlyb i nifer, gyda'r glaw'n troi'n drymach dros nos, yn enwedig tua'r gorllewin.

  "Noson gymylog, 'da'r tymheredd isa'n rhyw 12C."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 4. Marina Deganwy ar werth am £2.5m

  BBC Wales News

  Mae Ystâd y Goron yn gwerthu marina yn Sir Conwy, gyda phris o £2.5m.

  Mae Marina Deganwy yn cynnwys llefydd ar gyfer 165 o gychod, yn ogystal â gweithdy a swyddfeydd.

  Mae'r marina, gafodd ei ddatblygu yn 2004, yn cael ei reoli gan gwmni Quay Marinas Limited ar hyn o bryd.

  Deganwy
 5. Peiriannydd yn derbyn cydnabyddiaeth

  Prifysgol Caerdydd

  Mae Dr Catrin Williams o Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd wedi'i henwi ymhlith y 50 o fenywod mwyaf blaenllaw'r DU ym maes peirianneg dan 35 oed.

  Mae'r rhestr, a luniwyd gan y Telegraph mewn cydweithrediad â Chymdeithas Peirianneg y Menywod, yn cynnwys rhai o beirianwyr benywaidd mwyaf addawol yn y DU a ddewiswyd o restr â mwy na 500 o enwebiadau.

  Dr Catrin Williams (canol)
 6. 'Achos amlwg' am fwy o lefydd meddygol

  BBC Wales News

  Mae nifer y llefydd mewn ysgolion meddygol yng Nghymru angen cynyddu, gan gynnwys yn y gogledd, yn ôl pwyllgor trawsbleidiol.

  Bu gostyngiad o 14% yn nifer y disgyblion o Gymru sy'n astudio meddygaeth ar draws y DU rhwng 2015 a 2017.

  Hefyd, dim ond 30% o ddisgyblion yn nwy ysgol feddygaeth y wlad sy'n dod o Gymru.

  Dywedodd cadeirydd pwyllgor iechyd y Cynulliad, Dr Dai Lloyd, bod "achos amlwg am gynyddu capasiti ysgolion meddygol yng Nghymru".

  Meddygol
 7. Disgwyl i Gymru fethu targed allyriadau

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r targed o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr Cymru 40% erbyn 2020 yn debygol o gael ei fethu, yn ôl pwyllgor o arbenigwyr.

  Mae adroddiad diweddaraf y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd (CCC), sy'n cynghori llywodraethau'r Deyrnas Unedig, yn dangos bod allyriadau wedi cynyddu yng Nghymru 0.5% y flwyddyn ar gyfartaledd rhwng 2009 a 2015.

  Mewn cymhariaeth, mae'r Alban yn debygol o gyrraedd eu targed nhw erbyn 2020, yn ôl yr adroddiad.

  Allyriadau
 8. Prif Gwnstabl Heddlu'r De yn ymddeol

  Heddlu De Cymru

  Mae Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn ar ôl wyth mlynedd yn y swydd.

  Mae Peter Vaughan, 54 o Aberfan, wedi bod yn rhan o’r llu ers mwy na 33 o flynyddoedd.

  Fe ddechreuodd ei yrfa gyda'r llu yn 1984, ac mae wedi gweithio ym mhob ardal y mae Heddlu'r De yn ei wasanaethu.

  Peter Vaughan
 9. 'Dim digon o goed yn cael eu plannu'

  BBC Wales News

  Does dim digon o goed yn cael eu plannu yng Nghymru, ac mae'n rhaid i'r llywodraeth wneud mwy i gyrraedd targedau, yn ôl sefydliadau coetir.

  Mae Strategaeth Newid Hinsawdd Cymru, gafodd ei gyhoeddi yn 2010, yn cynnwys dyhead i greu 2,000 hectar o goedwigoedd newydd pob blwyddyn rhwng 2010 a 2030.

  Ond mae gweinidogion Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod wedi ymrwymo i gynyddu nifer y coed newydd.

  Coed
 10. Babi wedi'i anafu gan fricsen

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae babi wedi ei anafu wedi i fricsen gael ei daflu trwy ffenest yn Hen Golwyn y bore 'ma.

  Cafodd y fricsen ei daflu trwy'r ffenest yn ardal Dewi Sant o'r dref am tua 09:30.

  Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod dyn 29 oed wedi'i arestio ar amheuaeth o achosi difrod troseddol ac ymosodiad.

 11. Oriel luniau: Yr haf yng Nghymru

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Arron Hughes o Fethel ger Caernarfon yw ffotograffydd gwadd Cymru Fyw fis yma, ac fe gafodd dywydd braf a phoeth tu hwnt i fynd ati i lunio ei gasgliad.

  Machlud
 12. Prifysgol Bangor: Llai o ddiswyddiadau gorfodol

  Prifysgol Bangor

  Mae Prifysgol Bangor yn dweud bod nifer y swyddi sydd mewn perygl wrth i'r sefydliad geisio arbed £8.5m bellach wedi gostwng o 170 i 115.

  Dywedodd y brifysgol mewn datganiad: "Mae rhagolygon ariannol diweddar yn dangos y bydd angen arbedion o £8.5m er mwyn sicrhau y gall y brifysgol gwrdd â'r heriau sy'n ei hwynebu.

  "Byddai hyn gyfystyr â cholli oddeutu 170 o swyddi pe na baem yn cymryd camau eraill.

  "Fodd bynnag, oherwydd y camau sydd eisoes ar waith, gan gynnwys cynllun diswyddiadau gwirfoddol, mae nifer y diswyddiadau gorfodol posibl wedi gostwng i 115 fel y mae pethau yr wythnos hon."

  Prifysgol Bangor
 13. Steven Caulker: Iechyd meddwl a dibyniaeth ar gamblo ac alcohol

  The Guardian

  Mae cyn amddiffynnwr Caerdydd ac Abertawe, Steven Caulker, wedi gwneud cyfweliad agored iawn gyda'r Guardian, yn trafod problemau iechyd meddwl wnaeth arwain ato'n ystyried lladd ei hun.

  Yn y cyfweliad, dywedodd Caulker, wnaeth chwarae 26 o weithiau i Abertawe a 38 o weithiau i Gaerdydd, ei fod wedi bod yn gaeth i gamblo ac alcohol yn y blynyddoedd diwethaf.

  Bellach mae Caulker yn ceisio symud ymlaen gyda'i fywyd, ond mae ei ddyfodol ar y cae pêl-droed yn ansicr.

  Caulker
 14. Finsbury Park: Dyn yn fyw pan gafodd ei daro

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest wedi clywed bod dyn fu farw mewn ymosodiad terfysgol yn Llundain yn dal yn fyw pan gafodd ei daro gan fan.

  Cafodd Makram Ali, 51 oed o ogledd Llundain, ei daro gan fan y tu allan i Fosg yn Finsbury Park yn oriau mân y bore ar 19 Mehefin.

  Mae Darren Osborne, 47 oed o ardal Pentwyn yng Nghaerdydd, wedi bod o flaen ynadon wedi ei gyhuddo o lofruddio a cheisio llofruddio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

  Makram Ali
 15. Hanes roc a rôl...

  Twitter

  Mae Gruff Rhys newydd drydar y llun yma o restr caneuon gig olaf Ffa Coffi Pawb.

  Ffa Coffi Pawb wrth gwrs oedd band Gruff cyn ffurfio'r Super Furries.

  View more on twitter
 16. Galw am ymchwiliad annibynnol i gynllun trac rasio

  BBC Cymru Fyw

  Mae Plaid Cymru yn galw am ymchwiliad annibynnol i'r ffordd y cafodd cynllun Cylchffordd Cymru ei wrthod am y tro cyntaf yn 2016 gan Lywodraeth Cymru.

  Bryd hynny, dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones nad oedd modd cefnogi'r cynllun ym Mlaenau Gwent oherwydd bod datblygwyr wedi gofyn am warantu cost lawn o £357m, yn hytrach na £30m.

  Ond mae e-bost gan fuddsoddwyr, Aviva, ddaeth i sylw Plaid Cymru, yn dangos bod trafodaethau am fisoedd ynghylch cytundeb am warant llawn.

  Mae Plaid Cymru yn dweud bod y llywodraeth wedi camarwain y cyhoedd, ond mae'r llywodraeth yn dweud bod gwarant lawn ond yn un o'r opsiynau gafodd eu trafod.

  Cylchffordd
 17. Timau Cymru'n dechrau ymgyrch Ewropeaidd

  Pêl-droed, BBC Cymru

  Mae tri o glybiau Cymru yn chwarae yn rownd rhagbrofol Cynghrair Europa heno, pob lwc i'r Bala, Bangor a Chei Connah.

  View more on twitter