a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
 3. Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad
 4. Cwestiynau Amserol
 5. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: gofalwyr ifanc
 6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: cynlluniau adfywio
 7. Dadl Plaid Cymru: strategaeth er mwyn cyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050
 8. Dadl Fer: Trosedd casineb - a yw ar gynnydd yng Nghymru?

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ni o'r Siambr am yr wythnos.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesaf Gorffennaf 11.

  Y Senedd
 2. 'Gwirioneddol boeni' ynghylch cynnydd eglur mewn trosedd casineb

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, yn dweud ei fod e "wedi ei syfrdanu braidd" gyda chyfraniad Neil Hamilton.

  Mae'n dweud ei fod yn "wirioneddol boeni" ynghylch cynnydd eglur mewn trosedd casineb o gwmpas amser y refferednwm ac yn dilyn yr ymosodiadau terfysgol yn Llundain a Manceinion.

  Carl Sargeant
 3. 'Bron i unrhyw beth yn gallu cael ei gofnodi heddiw fel trosedd casineb'

  Mae Mr Hamilton yn cwestiynu y "ffrwydrad mewn trosedd casineb sy'n gysylltiedig gyda Brexit".

  Mae'n dweud "mae yna bysgota prysur o gasineb ôl-Brexit a gallwch chi ei ddarganfod os ydych chi eisiau gwneud hynny".

  Mae'n ychwanegu, "mae bron i unrhyw beth yn gallu cael ei gofnodi heddiw fel trosedd casineb".

 4. Dadl Fer: Trosedd casineb

  Ac yn olaf yn y Siambr heddiw Dadl Fer gan Neil Hamilton.

  A'r pwnc: Trosedd casineb - a yw ar gynnydd yng Nghymru?

  Trosedd casineb
 5. Cyhoeddi Papur Gwyn at ddibenion ymgynghori'r haf yma

  Ar ran Llywodraeth Cymru mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies yn cyfeirio at fwriad y llywodraeth i "gyhoeddi Papur Gwyn at ddibenion ymgynghori yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ar y ddarpariaeth ar gyfer Mesur y Gymraeg newydd".

  Mae'n dweud bod angen cydnabod y "camau sydd eisoes wedi'u cymryd i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg ar draws cymunedau a gweithleoedd, mewn lleoliadau ffurfiol ac anffurfiol".

  Mae e hefyd yn cyfeirio at "sefydlu bwrdd cynllunio er mwyn ymgynghori ar raglen genedlaethol i hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg".

  Mae Alun Davies yn dweud ei fod "eisiau uno'r genedl ar bwnc yr iaith Gymraeg".

  Alun Davies
 6. Adolygu rôl Comisiynydd y Gymraeg

  Ar ran y Ceidwadwyr mae Suzy Davies yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

  • "adolygu rôl Comisiynydd y Gymraeg a sicrhau bod y Comisiynydd yn atebol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
  • "ystyried diben ac effeithiolrwydd safonau'r Gymraeg cyn unrhyw gynnig i ehangu eu cymhwyso i'r sector preifat, a
  • "mabwysiadu model newydd, y tu allan i'r llywodraeth, ar gyfer hyrwyddo'r Gymraeg ym meysydd addysg, y gymuned a'r economi".
  Suzy Davies
 7. 'Ymgynghoriad lleol gwirioneddol'

  Ar ran UKIP mae Neil Hamilton yn rhybuddio y byddai "mynd yn groes i farn gyhoeddus leol yn cyfyngu ar unrhyw obaith fydd gan strategaeth Llywodraeth Cymru o lwyddo i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050".

  Wrth gyfeirio at benderfyniad i gael gwared ag addysg ffrwd Saesneg yn Ysgol Llangennech, gafodd ei gymeradwyo gan Gyngor Sir Caerfyrddin ym mis Ionawr, a'r cyhoeddiad yr wythnos hon y bydd addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu ym Mhowys yn dilyn tro pedal gan y cyngor, mae'n galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau:

  a) bod unrhyw newidiadau i addysg bresennol cyfnodau allweddol 1 i 5 a darpariaeth gofal plant yn cynnwys ymgynghoriad lleol gwirioneddol:

  i) gyda'r holl ymatebwyr yn darparu eu henwau, cyfeiriadau a chodau post; a

  ii) gyda'r holl unigolion a enwir mewn deiseb a gyflwynir yn cael eu cofnodi fel sylwadau ar wahân; a

  b) na roddir blaenoriaeth i farn trydydd parti, asiantau na chomisiynwyr, gan gynnwys y rhai sy'n awgrymu eu bod yn cynnig cyngor arbenigol ar y ddarpariaeth Gymraeg, dros ddymuniadau trigolion lleol a rhieni.

 8. Testun 'siom nad yw'r llywodraeth wedi gosod strategaeth er mwyn cyrraedd y nod'

  Mae Sian Gwenllian yn dweud ei bod hi'n destun siom fod mwy na blwyddyn wedi pasio ers i’r Llywodraeth osod y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg a hyd heddiw dydy hi dal heb osod strategaeth er mwyn cyrraedd y nod.

  “Os yw’r Gymraeg am gynyddu, rhaid diogelu’r cadarnleoedd lle mae’r Gymraeg yn iaith bob dydd. Mae ffyniant economaidd yn greiddiol i lwyddiant yr iaith ac er mwyn gwneud hynny rhaid cael swyddi o ansawdd mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith i atal all-fudo".

  Sian Gwenllian
 9. Dadl: Tyfu'r nifer o siaradwyr Cymraeg

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw dadl gan Blaid Cymru ar strategaeth er mwyn cyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

  Mae'r blaid

  1. Yn nodi bwriad Llywodraeth Cymru i gyhoeddi strategaeth er mwyn cyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

  2. Yn nodi'r adroddiad 'Cyrraedd y Miliwn' gan Blaid Cymru sydd yn amlinellu yn glir rhai o'r prif flaenoriaethau strategol ar gyfer tyfu'r nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru i filiwn erbyn 2050.

  3. Yn galw am weithredu gan y Llywodraeth i:

  a) gynllunio ar gyfer twf sylweddol, a normaleiddio, addysg a gofal plant cyfrwng Cymraeg;

  b) sicrhau fod ystyriaethau i'r iaith yn rhan annatod o gynllunio economaidd fel rhan o gynnal y cyfundrefnau cynhaliol cyfredol a'r angen i hyn gael ei adlewyrchu yn strategaeth economaidd arfaethedig Llywodraeth Cymru;

  c) gryfhau rôl Comisiynydd y Gymraeg i reoleiddio a hyrwyddo hawliau siaradwyr Cymraeg ac ehangu safonau'r Gymraeg i'r sector breifat gan gynnwys y sector delathrebu, banciau ac archfarchnadoedd;

  d) sefydlu asiantaeth hyd-braich newydd i hyrwyddo'r iaith ym meysydd addysg, y gymuned a'r economi.

  Y Gymraeg
 10. Wedi etifeddu 'llanast llwyr'

  Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn dweud wrth Ken Skates ei fod wedi etifeddu "llanast llwyr" oddi wrth cyn-weinidog yr economi, Edwina Hart.

  Darren Millar
 11. 'Y penderfyniad anoddaf a mwyaf heriol yr ydw i wedi ymwneud ag e'

  Mae Ken Skates yn dweud mai'r penderfyniad ar Gylchffordd Cymru oedd "y penderfyniad anoddaf a mwyaf heriol yr ydw i wedi ymwneud ag e".

  Mae'n cydnabod "pwysigrwydd cynlluniau adfywio sy'n gweithio mewn partneriaeth ag ymyriadau fel datblygu seilwaith, creu swyddi o safon uchel yn ogystal â sgiliau a chyflogadwyedd er mwyn gwella ffyniant cymunedau ar draws Cymru at y dyfodol".

  Mae'n "croesawu sefydlu'r Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De, sy'n anelu at sicrhau adfywio effeithiol ar draws y rhanbarth ynghyd â seilwaith cadarn a chysylltiol; gwell mynediad at swyddi o safon uchel a datblygu sgiliau".

  Mae'n mynnu y bydd bwriad Llywodraeth Cymru i fuddsoddi £100m dros ddeng mlynedd mewn Parc Busnes Technoleg Fodurol yng Nglynebwy yn hybu twf economaidd ar draws Blaenau'r Cymoedd.

  Ac mae'n tynnu sylw at waith Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill wrth "fwrw ymlaen â Bargen Dwf Gogledd Cymru er mwyn hybu twf economaidd ar draws ffiniau".

 12. Llywodraeth Cymru wedi 'methu delio gyda thlodi'

  Mae'r Ceidwadwr Mark Isherwood yn dweud bod Llywodraeth Cymru wedi methu delio gyda thlodi yng Nghymrun ac wedi camwario arian ar y cynllun Cymunedau'n Gyntaf.

  Mark Isherwood
 13. 'Ergyd ddinistriol i hyder diwydiannol yng Nghymru'

  Mae Neil Hamilton UKIP yn disgrifio penderfyniad gweinidogion Cymru na ddylai'r trethdalwyr gynnig gwarant o £210m i ddatblygiad arfaethedig Cylchffordd Cymru ger Glyn Ebwy yn "ergyd ddinistriol i hyder diwydiannol yng Nghymru".

  Sut wnaeth y llywodraeth "fethu gwall mwyaf elfennol" ynghylch bod yn gyfrifol am ddyledion y prosiect, gofynna Mr Hamilton.

  Mae'n dweud ei bod hi'n hen bryd "bod y llywodraeth yma'n mynd".

  Neil Hamilton
 14. Strategaeth 'caeau o freuddwydion'

  Mae Adam Price yn ymosod ar gynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer parc busnes ceir gwerth £100m ym Mlaenau Gwent fel strategaeth "caeau o freuddwydion" - adeiladwch e ac fe ddown nhw.

  Mae'n rhestru digwyddiadau honedig o gamarwain gan lywodraeth.

 15. 'Rhywbeth wedi mynd yn enbyd o anghywir gyda Chylchffordd Cymru

  Ar ran Plaid Cymru mae Adam Price yn dweud bod "rhywbeth wedi mynd yn enbyd o anghywir gyda Chylchffordd Cymru".

  Mae'n galw ar "Lywodraeth Cymru i ymrwymo i sefydlu ymchwiliad annibynnol llawn i'r ffordd yr ymdriniodd Llywodraeth Cymru â phrosiect Cylchffordd Cymru".

  Yn ogystal mae e'n galw ar Lywodraeth Cymru i "gwrdd â phob parti perthnasol er mwyn archwilio atebion posibl i'r materion y cyfeirir atynt yn ei datganiad ar Gylchffordd Cymru ar 27 Mehefin 2017 i ennyn hyder buddsoddwyr y dyfodol".

  Cylchffordd Cymru
  Image caption: Cylchffordd Cymru
 16. Dadl: Cynlluniau adfywio

  Nesaf yw dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar bwysigrwydd cynlluniau adfywio o ran gwella ffyniant cymunedau ledled Cymru ar gyfer y dyfodol.

  Mae Russell George yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu sut y mae'n bwriadu ennyn hyder buddsoddwyr ar gyfer prosiectau adfywio.

  Mae hefyd yn gresynu "at y ffordd y mae Llywodraeth Cymru wedi ymdrin â phrosiect Cylchffordd Cymru ac yn credu y gallai hyn gael effaith negyddol ar fuddsoddiad posibl ar gyfer prosiectau adfywio yng Nghymru yn y dyfodol".

 17. Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i ddarparu argymhellion

  Mae Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn dweud bod Llywodraeth Cymru wedi'i hymrwymo'n llwyr i wella bywyd gofalwyr ifanc.

  Mae'n dweud y bydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn darparu argymhellion iddi ynghylch sut i gefnogi ymhellach lles gofalwyr ifanc.

  Rebecca Evans
 18. 'Darn pwysig o ddeddfwriaeth'

  Mae Caroline Jones UKIP yn llongyfarch Bethan Jenkins ar "ddarn pwysig o ddeddfwriaeth" ac yn cynnig ei chefnogaeth lwyr iddi.

 19. Polisi gofalwyr ifanc da

  Mae'r Ceidwadwr David Melding yn dweud y dylai "pob ysgol gyfun gael aelod o'u uwch dîm rheoli sydd â chyfrifoldeb penodol i sicrhau bod ganddyn nhw bolisi gofalwyr ifanc da".

  David Melding
 20. Anawsterau i ofalwyr ifanc wrth gael presgripsiynau i'r sawl sydd yn eu gofal

  Mae Bethan Jenkins yn tynnu sylw at yr anawsterau gaiff gofalwyr ifanc wrth gael presgripsiynau ar ran y sawl sydd yn eu gofal, gyda llawer o fferyllfeydd lleol heb adnabod gofalwyr ifanc, a hwythau dan 16 oed, a galwodd am fwy o gysylltu fel y bydd yn haws cael meddyginiaethau. Ychwanegodd Miss Jenkins:

  “Mae’n sefyllfa anodd gan fod rhai fferyllfeydd, yn naturiol, yn gyndyn o roi rhai mathau o feddyginiaethau. Rhaid archwilio i bob dewis sydd ar gael, megis ehangu gwasanaethau cludo neu wneud ymdrechion i sicrhau bod gofalwyr ifanc yn hysbys i’w fferyllwyr lleol, neu hefyd y syniad o gael cerdyn gofalwyr ifanc i fod yn brawf o statws fel ei bod yn haws casglu meddyginiaethau.”

  Bethan Jenkins