a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cwest: Milwyr wedi marw wedi ffrwydrad tanc
  2. Rheolau newydd i ddiogelu ysgolion gwledig
  3. Neil McEvoy yn rhoi'r gorau i apêl tribiwnlys

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Llun am 08:00.

Penwythnos sych ar y cyfan

Tywydd, BBC Cymru

"Mi fydd hi’n llwydaidd a thamp i lawer wrth iddi nosi, yn enwedig yn y gorllewin, efo awel gref yn chwythu o’r gogledd" yn ôl Robin Owain Jones.

"Mwy o law man mewn mannau dros nos, cyn troi’n gawodydd mwy gwasgaredig yn ystod yr oriau man.

"Y tymheredd yn 11 gradd celsiws ar ei isaf heno.

Ambell gawod ynysig o law man yn parhau mewn mannau peth cynta bore fory, ond yn ddiwrnod sych fel arall.

"Yn gymylog i gychwyn, ond mi fydd ‘na ysbeidiau heulog yn ystod y pnawn, ac er y bydd ‘na fwy o law dros nos, mi neith glirio yn ystod oriau man bore Sul, ac mi fydd hi’n ddiwrnod sych arall wedi hynny, efo rhai ysbeidiau heulog pellach".

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

Ennill bywoliaeth fel 'dylanwadwr' ar Instagram

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn rhoi portread o Alex Davies sy'n blogio am ffasiwn a theithio ar Instagram.

Gyda'r dydd mae Alex Davies yn optegydd, ond gyda’r nos ac ar benwythnosau, mae’n cael ei thalu i hybu cynnyrch ar y we drwy ei blog ac yn un o frîd newydd o bobl sy’n gwneud bywoliaeth fel ‘dylanwadwyr’.

Ydy addysg Gymraeg yn gallu troi lleiafrif yn fwyafrif?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Wedi i erthygl gan bapur newydd The Guardian gorddi'r dyfroedd yr wythnos ddiwethaf mae'r Athro Diarmait Mac Giolla Chríost yn egluro ei safbwynt wedi i'w ymchwil gael ei ddyfynnu yn yr erthygl.

Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost
bbc

Cau un o dwneli Brynglas

Traffig Cymru

Digwyddiad Caerdydd: Un dyn yn dal Machete

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod un o'r dynion gafodd ei arestio wedi digwyddiad yng nghanol Caerdydd gyda machete yn ei feddiant.

Mae'r heddlu hefyd wedi cadarnhau nad oedd y digwyddiad yn gysylltiedig gyda chyngerdd Justin Bieber yn Stadiwm Principality heno.

Digwyddiad Caerdydd
George Petrov

Ail-ffurfio'r band Ffenestri

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Cafodd Aled Hughes air heddiw gyda'r band electronig o'r 1980au, Ffenestri, sy'n ailffurfio ar gyfer Gŵyl Arall yng Nghaernarfon ar 6-9 Gorffennaf.

"Dydyn ni ddim yn mynd i ail-greu'r crysau llachar felly byddwn yn diweddaru ambell i beth ac mae'n hyfryd cael cnewyllyn y grŵp yno sef fi a Martin, a dod a'r genhedlaeth newydd i mewn hefyd, sy'n bwysig dros ben," meddai Geraint James - un hanner y ddeuawd wreiddiol gyda Martin Geraint.

Ffenestri
bbc
Bydd Bryn James a Sion Owen yn ymuno â Martin Geraint a Geraint James, yr aelodau gwreiddiol

Cyffuriau wedi'u claddu yng Ngharno?

Wales Online

Mae gwefan Wales Online yn dweud bod Heddlu Dyfed Powys wedi cynyddu y patrôl yn ardal Carno ar ôl i dditectif sydd bellach wedi ymddeol ddatgelu bod casgliad mawr o gyffur LSD wedi'i gladdu mewn coedwig yn yr ardal ers y 1970au.

Roedd Plas Llysyn yng Ngharno yn chwarae rôl allweddol mewn cynhyrchu'r cyffur LSD yn y 1970au ac roedd y safle yn dosbarthu 90% o'r LSD oedd yn cael ei ddefnyddio yn y DU yn ôl Wales Online.

Yn ôl y ditectif mae LSD wedi'i gladdu mewn coedwig ger y plasty.

Dau wedi'i arestio yn dilyn digwyddiad yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod dau yrrwr wedi cael eu harestio yn dilyn digwyddiad ar Ffordd Saunders yng Nghaerdydd yn gynharach heddiw.

Mae dyn 27 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi ffrwgwd, a dyn 19 oed ar amheuaeth o ymddwyn mewn ffordd fygythiol.

Roedd y ddau wedi eu harestio yng nghanol y ddinas, ond dywedodd yr heddlu nad oes cysylltiad gyda chyngerdd Justin Bieber heno yn Stadiwm Principality.

Does neb wedi'i anafu yn dilyn y digwyddiad.

Diwedd ar Astudiaethau Celtaidd yn Aber?

Golwg 360

Mae golwg360 yn dweud bod swyddi yn y fantol yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ddoe fe gafodd dyfodol y swyddi eu trafod gydag Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure, ac mae disgwyl penderfyniad ar eu tynged yn fuan, medd y wefan.

Mae Golwg hefyd yn dweud bod tri o weithwyr sy’n darlithio ym meysydd y Gymraeg, y Wyddeleg a Llydaweg yn wynebu colli eu swyddi.

Prifysgol Aberystwyth
BBC

Rheolwr Cei Conna yn canmol perfformiad ei dîm

Uwch Gynghrair Cymru

Trafod trethi newydd i Gymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bydd aelodau'r Cynulliad yn ystyried yr achos dros gyflwyno trethi newydd i Gymru ar 4 Gorffennaf.

Mae blog Pigion gwasanaeth ymchwil y Cynulliad yn rhoi gwybodaeth gefndir gan ateb cwestiynau fel 'O ble mae’r pwerau i Gymru gyflwyno ei threthi ei hun yn dod?' a 'Beth yw safbwynt Llywodraeth Cymru ar gyflwyno trethi newydd yng Nghymru?'

Medal arall i Fôn yn Gemau'r Ynysoedd

Twitter

'Gwybod dim' am brofion cladin y llywodraeth

BBC Wales News

Mae cyngor sydd wedi cytuno i brofi cladin ar flociau o fflatiau yn dilyn trychineb Tŵr Grenfell yn dweud nad ydyn nhw'n gwybod pa brofion sy'n cael eu cynnal.

Mae Cyngor Abertawe wedi cytuno i brofi cladin o bedwar bloc o fflatiau yn dilyn cais gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y cyngor hefyd eu bod yn bwriadu gosod systemau chwistrellu ym mhob un o'r 11 bloc y maen nhw'n gyfrifol amdanynt.

Grenfell
AFP

Ardal waharddedig mewn grym yn Ystrad Mynach

Heddlu Gwent

Ffyrdd ar gau am gyngerdd Justin Bieber

Cyngor Caerdydd

Bydd nifer o ffyrdd Caerdydd ar gau heno gyda disgwyl i 40,000 o bobl heidio i'r brifddinas ar gyfer cyngerdd Justin Bieber

Fe fydd y canwr yn perfformio yn Stadiwm Principality, gyda'r giatiau’n agor am 17:30.

Bydd ffyrdd ar gau ar adegau gwahanol rhwng 18:00 a 23:00, ac mae manylion pellach ar wefan y cyngor.

Bieber
Mat Hayward

Bywyd newydd yr actores Delyth Morgan yn Seland Newydd

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yn yr 1980au roedd hi'n un o actorion ifanc mwyaf adnabyddus S4C, yn y 1990au roedd hi'n chwarae rygbi dros Gymru ac yn y 2000au fe ymfudodd i Seland Newydd i ddechrau bywyd newydd.

Mae Delyth Morgan-Coghlan oedd yn actio yn y ffilm Y Dyn Wnaeth Ddwyn y Dolig a'r gyfres Dinas wedi bod yn siarad gyda Cymru Fyw am ei bywyd.

Delyth Morgan
Delyth Morgan

'Degawdau' i ostwng marwolaethau alcohol

BBC Wales News

Mae elusen yn rhybuddio y bydd hi'n cymryd degawdau i ostwng nifer y marwolaethau sy'n gysylltiedig ag alcohol.

Fe ddaw'r rhybudd wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi adroddiad sy'n dangos fod nifer y marwolaethau wedi sefydlogi ar ôl cyfnod o gynnydd yn y degawd diwethaf.

Bu 463 o farwolaethau yn 2015 o'i gymharu â 504 yn 2012, tra bo marwolaethau o glefyd yr afu neu'r iau wedi cynyddu 19.4% dros y pum mlynedd diwethaf.

Alcohol
PA

Thomas yn ymestyn ei gytundeb â Team Sky

Seiclo, BBC Cymru

Carchar am frathu trwyn dyn i ffwrdd

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Fangor wedi cael ei garcharu am ddwy flynedd wedi iddo frathu darn o drwyn dyn arall i ffwrdd mewn ymosodiad mewn tafarn.

Cafwyd James Edwards, 38, yn euog yn Llys y Goron Caernarfon o achosi niwed corfforol difrifol, a dywedodd y barnwr ei fod wedi ymddwyn fel anifail.

Roedd Edwards yn gwadu'r cyhuddiad, gan ddweud ei fod yn amddiffyn ei hun.

Oedi posib ar Pont Britannia

Traffig Cymru

Tlws Checkatrade: Ieuenctid Abertawe i gystadlu

Clwb Pêl-droed Abertawe

Cwest: Milwyr wedi marw mewn ffrwydrad

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed bod dau filwr wedi marw wedi ffrwydrad mewn tanc yn ystod ymarferiad ar faes tanio yn Sir Benfro.

Bu farw'r Corporal Matthew Hatfield a'r Corporal Darren Neilson, aelodau o Gatrawd Brenhinol y Tanciau, yn dilyn y digwyddiad ar faes tanio Castell Martin ar 14 Mehefin.

Clywodd y cwest yn Birmingham fod casgliadau dros dro yn dangos i Gorporal Hatfield farw o losgiadau, a bod y Corporal Neilson wedi marw o ataliad ar y galon o ganlyniad i anafiadau yn dilyn y ffrwydrad.

Milwyr
BBC

Heddlu'n apelio am wybodaeth wedi tân

Heddlu Gwent

Honiad yn erbyn Nathan Gill yn methu

BBC Wales News

Mae cyn-aelod o staff Nathan Gill wedi methu yn ei honiad o anffafriaeth oherwydd anabledd yn erbyn yr aelod Cynulliad UKIP.

Yn rhoi ei dyfarniad, dywedodd y barnwr Claire Sharp nad oedd John Atkinson wedi colli ei swydd oherwydd ei anabledd.

Fe gafodd Mr Atkinson, ynghyd â gweddill staff Mr Gill, ei ddiswyddo ym mis Ebrill y llynedd.

Cafodd rhai o'r rheiny eu hail-gyflogi yn ddiweddarach, ac roedd Mr Atkinson yn honni iddo beidio derbyn swydd am ei fod angen llawdriniaeth ar ei glun.

UKIP
BBC

Dau Gymro yn paratoi ar gyfer Le Tour

Twitter

Galw am wneud mwy i gyfieithu llên Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae angen mwy o gefnogaeth i gyfieithu llenyddiaeth o Gymru, yn ôl awdur blaenllaw.

Dywedodd Caryl Lewis, enillydd gwobr Llyfr y Flwyddyn ar ddau achlysur, bod angen nawdd pellach fel bod llên Cymru'n "cael ei gweld ar draws Ewrop".

Yn ôl y corff sy'n ariannu cyfieithiadau llenyddol o Gymru, mae llai o grantiau ar gael yma nac mewn gwledydd fel Y Ffindir a Gwlad y Basg, ond mae Cyfnewidfa Lên Cymru yn dweud hefyd mai nid nawdd yw'r unig ffordd o gefnogi'r diwydiant.

'Mwy o nawdd cyfieithu yn hollbwysig' i lên Cymru

'Ambell ysbaid heulog'

Tywydd, BBC Cymru

"Ambell ysbaid heulog, yn bennaf yn y dwyrain, gyda chawodydd fan hyn a fan draw yn ystod y prynhawn," meddai Llŷr Griffiths-Davies wedi dechrau glawog y bore 'ma.

Dylai'r cawodydd bara yn y gorllewin heno gan droi'n sychach dros nos.

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

'Gormod o dai newydd' ym Mangor

Golwg 360

Yn ôl gwefan Golwg360 mae gwerthwr tai amlwg yng ngogledd Cymru yn credu bod gormod o dai newydd yn cael eu codi yn y ddinas.

Yn ôl Dafydd Hardy, does yna ddim digon o sylw ar ble yn union y mae'r angen am dai, a'r holl wasanaethau sydd eu hangen yn sgil datblygiadau megis cynllun Morbaine i godi 366 o dai newydd ar gyrion Penrhosgarnedd.

Mae Mr Hardy hefyd yn cwestiynu faint o "bontio" sydd wedi digwydd mewn gwirionedd yn dilyn adeiladu canolfan Pontio yng nghanol Bangor.

Ymchwiliad i amheuon o wenwyno cathod

RSPCA Cymru

Mae'r RSPCA yn ymchwilio i'r posibilrwydd bod nifer o gathod yn ardal Cilgerran wedi eu gwenwyno.

Mae milfeddygon wedi darganfod tair cath sydd wedi marw o symptomau tebyg sy'n awgrymu eu bod wedi cael eu gwenwyno.

Mae adroddiadau hefyd bod nifer o gathod wedi mynd ar goll yn yr ardal yn ddiweddar sy'n anesboniadwy yn ôl yr elusen.

cath
BBC

Amlinellu blaenoriaethau'r rheilffyrdd

BBC Wales News

Trenau newydd, gorsafoedd modern a thocynnau syml, fforddiadwy ddylai fod ymysg y blaenoriaethau ar gyfer y cwmni nesaf i redeg gwasanaeth rheilffordd Cymru a'r Gororau, yn ôl pwyllgor Cynulliad.

Mae pedwar grŵp wedi gwneud cais i redeg y gwasanaeth o Hydref 2018, a Llywodraeth Cymru sydd â'r penderfyniad terfynol.

Fe wnaeth y pwyllgor economi gyhoeddi ei adroddiad heddiw, sy'n gosod 10 blaenoriaeth ar gyfer y gwasanaeth newydd.

Trên
BBC

Gwobreuo dewder heddwas

Shropshire Star

Mae'r Shropshire Star yn dweud bydd un o heddweision Heddlu Dyfed Powys yn cael ei wobrwyo am ei ddewrder ar ôl iddo achub bachgen 10 oed o afon Gwy ger Llanidloes ym Mhowys.

Bydd y Cwnstabl Mark Woods yn derbyn y wobr mewn seremoni yn Llundain.

Cafodd yr heddwas ei alw i adroddiadau bod bachgen 10 oed a'i dad mewn trafferthion yn yr afon.

Fe lwyddoddi achub y bachgen cyn i'r frigâd dan lwyddo i gyrraedd y tad.

Canu Hen Wlad fy Nhadau yn Fietnam

Wales Online

Mae gwefan Wales Online yn adrodd bod dyn o Gaerfyrddin sy'n brifathro mewn ysgol yn Fietnam wedi cael tipyn o sioc yng nghyngerdd diwedd y tymor wrth i 800 o ddisgyblion yr ysgol ganu Hen Wlad fy Nhadau.

Mae Anthony Rowlands, 60, wedi bod yn dysgu mewn ysgol ryngwladol yn Fietnam ers 2012 ond mae wedi penderfynu symud i ysgol arall yn Ho Chi Minh.

Roedd y disgyblion wedi bod yn dysgu'r anthem yn y dirgel ac fe ddywedodd Mr Rowlands ei fod yn foment "hyfryd iawn".

Amgueddfa yng nghrafangau deinosor

Amgueddfa Cymru

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi ei dal yng nghrafangau dinosor anferth bore 'ma...

Mae'r cerflunwaith enfawr yn rhan o arddangosfa Deinosoriaid yn Deor sydd yn yr amgueddfa tan 5 Tachwedd 2017 ac yn cynnwys sgerbydau a replicas o ddeinosoriaid ac wyau deinosoriaid.

Crafangau dinosor ar Amgueddfa Caerdydd
Amgueddfa Cymru

Hyfforddwr tenis yn euog o droseddau rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae hyfforddwr tenis a cyn-chwaraewr proffesiynol o Wrecsam wedi pledio'n euog i wyth cyhuddiad o droseddau rhyw gyda phlentyn.

Fe wnaeth Daniel Sanders, 42 oed, chwarae ei gêm broffesiynol olaf ym Mai 1996 ac yn ddiweddar bu'n hyfforddi chwaraewyr yng Nghymru.

Bydd Sanders yn cael ei ddedfrydu ar 27 Gorffennaf.

Cynghrair Europa: Buddugoliaeth i Gei Connah

BBC Sport Wales

Cafodd Cei Connah fuddugoliaeth o 1-0 yn erbyn HJK Helsinki yn rownd ragbrofol gyntaf Cynghrair Europa neithiwr gyda gôl gan Nathan Woolfe.

Bydd y Nomadiaid yn chwarae'r tîm sydd ar frig eu cynghrair yn y Ffindir eto ddydd Iau 6 Gorffennaf a'r enillwyr yn mynd ymlaen i wynebu Dacia Chisinau o Moldofa neu Shkëndija o Facedonia.

Hefyd neithiwr fe wnaeth Bangor a'r Bala golli eu gemau nhw yn y gystadleuaeth.

Nathan Woolfe
NCM Media

Codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y mynyddoedd

Parc Cenedlaethol Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn annog mynyddwyr i sicrhau bod yr amodau yn ddiogel cyn mentro allan i fynydda gyda chlip ar wefannau cymdeithasol gan Carwyn ap Myrddin, Warden Yr Wyddfa.

View more on twitter

Busnes ym Môn 'ar ei golled' oherwydd y 'Steddfod

BBC Cymru Fyw

Mae dyn busnes o Fodedern ar Ynys Môn yn honni y bydd ei fusnes yn colli miloedd o bunnau yn ystod yr wythnos pan fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld â'r ardal.

Mae Arfon Roberts yn cyflogi wyth o bobl yn ei garej, Bryn Eira ar gyrion y pentref ac mae'n honni y bydd y system unffordd fydd yn cael ei defnyddio i reoli traffig yn golygu na fydd faniau yn gallu dod â chydrannau ceir i'w garej.

Ond dywed yr Eisteddfod Genedlaethol bod y cynllun rheoli trafnidiaeth wedi'i gytuno ar y cyd o'r â'r gwasanaethau brys a'r cyngor sir, a bod swyddogion wedi ymweld â Mr Roberts i drafod y sefyllfa.

Bryn Eira
BBC

Y Comisiwn Ewropeaidd yn dysgu Cymraeg

Twitter

Mae un o weithwyr dan hyfforddiant y Comisiwn Ewropeaidd, Mared Gwyn, wedi bod yn dysgu Cymraeg i staff y sefydliad.

Da yw eu gweld yn ei gymryd o ddifrif - mae ganddyn nhw gacen gri hyd yn oed!

View more on twitter