a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cofio'r llenor 'annwyl' Tony Bianchi
 2. Cadw ffrwd Gymraeg Aberhonddu
 3. Troseddau terfysgol: Arestio bachgen

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna ni am heddiw ar y llif byw - diolch am ymuno â ni unwaith eto.

  Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 bore fory, ond tan hynny, noswaith dda i chi!

 2. Dyn o Ganada yn ennill coron Eisteddfod Môn

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn adrodd bod coron Eisteddfod Môn wedi'i chipio dros y penwythnos gan ddyn sydd yn byw 3,000 o filltiroedd o'r ynys.

  Fe wnaeth J Tudor Davies deithio draw o Ganada yn unswydd ar gyfer y seremoni, ar ôl clywed mai fo oedd yn fuddugol.

  Mae'n enedigol o bentref Talwrn ym Môn, ac fe dreuliodd gyfnod yn byw yn Sir Gâr cyn symud i Ogledd America.

 3. AS Llafur newydd: 'Mae'n anodd o hyd derbyn Brexit'

  New Statesman

  Mae gan y New Statesman gyfweliad â Tonia Antoniazzi, un o ASau newydd Cymru yn dilyn yr etholiad fis diwethaf.

  Roedd ei thaid yn un o filoedd o Eidalwyr wnaeth symud i fyw yn ne Cymru ganrif yn ôl ac agor caffis a siopau hufen ia ar draws y wlad.

  Dyna un o'r rhesymau, meddai, pam ei bod hi'n "parhau i'w chael hi'n anodd derbyn Brexit".

  Ond ychwanegodd ei bod wedi penderfynu cefnogi'r arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn mewn pleidlais ddiweddar yn San Steffan er ei bod hi o blaid aros yn y Farchnad Sengl.

  tonia antoniazzi
  Image caption: Llwyddodd Toni Antoniazzi i gipio sedd Gŵyr - y sedd fwyaf ymylol ym Mhrydain yn etholiad 2017 - oddi wrth y Ceidwadwyr
 4. Cylchffordd Cymru: '£1.7m i Carrick petai'r prosiect wedi dwyn ffrwyth'

  BBC Wales News

  Mae prif gyfranddaliwr cynllun Cylchffordd Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru y byddai wedi cael ei dalu £1.7m petai'r prosiect wedi ei wireddu.

  Ond mynnodd Michael Carrick y byddai unrhyw arian o'r fath yn adlewyrchu saith mlynedd o waith di-dâl a wnaeth.

  Mae cyfarwyddwyr y cynllun eisiau trafod ag Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates mor fuan â phosib er mwyn gweld a oes unrhyw siawns o'i adfer.

  Yr wythnos diwethaf fe wnaeth Llywodraeth Cymru wrthod darparu gwarant o £210m ar gyfer y trac rasio, gan ddweud y byddai'r risg yn rhy uchel.

  michael carrick
 5. Gwrthdrawiad: Merch saith oed 'mewn cyflwr difrifol'

  Heddlu Gwent

  Mae merch saith oed mewn cyflwr difrifol ar ôl cael ei tharo gan gar y tu allan i ysgol.

  Dywedodd yr heddlu eu bod wedi cael eu galw am 13:30 ddydd Sul i'r digwyddiad ger Ysgol Gynradd Gatholig San Helen yng Nghaerffili.

  Cafodd y ferch ei chludo i'r ysbyty mewn ambiwlans awyr, a'r gred yw bod ei hanafiadau yn rai all beryglu neu newid ei bywyd.

  "Rydyn ni'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y gwrthdrawiad i gysylltu â Heddlu Gwent," meddai llefarydd.

  ysgol san helen
  Image caption: Digwyddodd y gwrthdrawiad ger Ysgol San Helen yng Nghaerffili
 6. Cefnogwyr Cymru'n casglu £1,300 i blant mewn angen

  Facebook

  Mae grŵp cefnogwyr FSF Cymru yn dweud eu bod bellach wedi casglu gwerth £1,300 o arian gan gefnogwyr Cymru aeth allan i Serbia'n ddiweddar.

  Roedden nhw wedi gofyn i bobl am anfon unrhyw dinar sbâr oedd ganddyn nhw - ac maen nhw wedi cael cyfraniadau o bob cwr, gan gynnwys gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru.

  Bydd yr arian i gyd yn cael ei basio i elusen Gôl Cymru, sy'n bwriadu ei ddefnyddio er mwyn helpu plant mewn angen yn Serbia.

  ramsey
  Image caption: Fe wnaeth hi orffen yn 1-1 yn yr ornest ddiweddar rhwng Cymru a Serbia ym Melgrad
 7. Braf, gwlyb a braf eto?

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhagolygon tywydd heno nawr gan Robin Owain Jones:

  "Mi fydd hi’n sych efo rhywfaint o heulwen i rannau helaeth o’r wlad cyn iddi nosi, ond yn fwy cymylog yn y de orllewin efo peth glaw man mewn rhannau o dde Sir Benfro.

  "Bydd hi'n troi’n gymylog i ni gyd heno, a’r glaw yn lledu ar draws y wlad o’r gorllewin, cyn clirio wrth iddi wawrio bore fory.

  "Yn noson fwyn, a’r tymheredd ddim is na 13C."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 8. Fflatiau yng Nghymru 'yn parhau i fod yn saff'

  BBC Wales News

  Mae blociau o fflatiau sydd wedi methu profion diogelwch ar eu cladin yn parhau i fod yn "lefydd saff i fod", yn ôl Llywodraeth Cymru.

  Cyfaddefodd yr Ysgrifennydd Cymunedau, Carl Sargeant fodd bynnag fod y profion gafod eu methu mewn pedwar bloc yn Abertawe yn peri pryder.

  Dywedodd fod gweinidogion yn aros am gyngor gan lywodraeth y DU i weld a ddylid cynnal rhagor o brofion, neu symud trigolion.

  Daw hynny yn sgil y tân yn Nhŵr Grenfell yn Llundain ble cafodd o leiaf 80 o bobl eu lladd.

  twr grenfell
  Image caption: Mae tân Tŵr Grenfell wedi arwain at brofion diogelwch mewn fflatiau tai cymdeithasol ar draws y DU
 9. Llyfr ymwelwyr i orsaf drenau tawelaf Cymru

  BBC Wales News

  Mae gorsaf drenau ym Mhowys wedi penderfynu dechrau llyfr ymwelwyr - er ei bod hi'n cael llai o deithwyr nag unrhyw un arall yng Nghymru.

  Dim ond 150 teithiwr y flwyddyn sy'n defnyddio gorsaf Dinas y Bwlch ger Llanwrtyd, sydd ar Reilffordd Calon Cymru.

  Mae'n golygu y gallai gymryd chwarter canrif i lenwi holl dudalennau'r llyfr, sydd â lle ar gyfer 3,500 o enwau.

  Mae'r orsaf yn cael ei defnyddio'n bennaf gan bobl sy'n mynd i gerdded a beicio yn yr ardal.

  gorsaf Dinas y Bwlch
 10. Tri swyddog heddlu wedi'u hanafu yng Nghaernarfon

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio am wybodaeth wedi i swyddogion gael eu hanafu mewn digwyddiad yng Nghaernarfon nos Sadwrn.

  Galwyd yr heddlu yn dilyn adroddiadau o ffrae yn nhafarn y Four Alls am tua 22:50.

  Cafodd tri swyddog oedd ddim ar ddyletswydd eu hanafu yn y digwyddiad, dau ohonyn nhw'n ddifrifol, ond maen nhw bellach wedi gadael yr ysbyty.

  Mae'r ymchwiliad yn parhau ac mae'r heddlu yn parhau i chwilio am bwy oedd yn gyfrifol.

 11. Gwirfoddolwr bad achub yn ymddeol wedi 43 mlynedd

  Western Telegraph

  Mae gwirfoddolwr gyda bad achub Abergwaun wedi rhoi'r gorau i'r gwaith ar ôl 43 mlynedd o wasanaeth.

  Fe wnaeth Roger Strawbridge, sydd yn gweithio fel pysgotwr wrth ei waith dydd i ddydd, ymuno a'r criw yn 22 oed nol yn 1974.

  Dywedodd cadeirydd grŵp rheoli'r bad achub, David Davies ei fod wedi bod yn "fraint gwasanaethu gyda fe dros y blynyddoedd".

 12. Tasglu llywodraeth yn sgil colli swyddi Tesco

  Llywodraeth Cymru

  Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates wedi cyhoeddi y bydd yn sefydlu tasglu i roi cymorth i weithwyr Tesco sydd mewn perygl o golli eu swyddi.

  Daw hynny wedi i'r archfarchnad gyhoeddi'n ddiweddar eu bod yn bwriadu cau canolfan yng Nghaerdydd, gan olygu bod 1,100 o swyddi yn y fantol.

  "Rwy'n benderfynol o wneud popeth yn fy ngallu, gan weithio ochr yn ochr â'n partneriaid, i sicrhau y bydd y cau arfaethedig yn effeithio cyn lleied â phosibl ar ein gweithwyr ac ar yr economi ehangach," meddai Mr Skates.

  tesco
 13. Carcharu dyn am droseddau canabis

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wnaeth honni fod cerbyd oedd yn llawn canabis i gyd ar gyfer ei ddefnydd personol ei hun wedi ei garcharu am 32 mis.

  Cafodd Shane Prosser ei stopio gan yr heddlu ger Pen-y-bont wedi i swyddogion arogli'r cyffur, ac fe gyfaddefodd ei fod wedi ei smocio.

  Ond fe wnaeth y swyddogion ddod o hyd i werth cannoedd o bunnoedd o ganabis, a goriad i fferm yng Nghoytrahen.

  Pan wnaethon nhw chwilio'r safle fe ddaethon nhw o hyd i faint sylweddol o offer tyfu cyffuriau.

  shane prosser
  Image caption: Cafodd Prosser, sydd o Gaerdydd, ei ganfod yn euog o gynhyrchu a bod â chanabis yn ei feddiant gyda'r bwriad o'i werthu
 14. Newid bywyd, newid byd

  i-Player

  Neithiwr ar raglen The Life Swap Adventure ar BBC2, roedd gŵr o Ynys Môn yn newid byd gyda chowboi o Tennessee.

  Mae cyfle i chi weld y canlyniadau ar wefan iPlayer y BBC.

  The Life Swap Adventure
 15. Salwch annisgwyl i seren rygbi Cymru ar ei wyliau

  Wales Online

  Y peth olaf 'dych chi eisiau pan 'dych chi ar eich gwyliau yn ymlacio yw gorfod delio â salwch annisgwyl.

  Ond dyw hi ddim yn edrych fel bod clo Cymru a'r Scarlets, Jake Ball yn cael llawer o hwyl arni'r wythnos hon ar ei wyliau gyda'i deulu yng Nghyprus.

  Gobeithio y byddan nhw'n gwella'n fuan.

  View more on twitter
 16. Diolch am y gefnogaeth yn Gemau Gotland

  Twitter

  Mae tîm Ynys Môn wedi diolch i bawb am eu cefnogaeth yn ystod Gemau'r Ynysoedd yn Gotland eleni.

  Fe wnaeth athletwyr yr ynys ddychwelyd gydag un medal aur, pedair medal arian a phedair medal efydd.

  Llongyfarchiadau i bob un ohonyn nhw!

  View more on twitter
 17. Trafod adroddiad 'personol a phleidiol' ar Llên Cymru

  Nation.Cymru

  Ar wefan Nation.Cymru, mae'r Athro Jasmine Donahaye wedi bod yn trafod adroddiad hynod feirniadol diweddar am Lenyddiaeth Cymru a'r Cyngor Celfyddydau.

  Roedd yr adroddiad wedi dweud nad oedd gan fwrdd Llenyddiaeth Cymru y sgiliau na'r profiad sydd eu hangen i wario arian cyhoeddus.

  Yn yr erthygl, mae'r Athro Donahaye yn dweud bod yr adroddiad yn "bersonol ac yn bleidiol" a bod yr argymhellion yn "llym".

  Mae hi'n cymharu rhannau o'r adroddiad gyda "rhiant awdurdodol yn rhoi ffrae i blentyn am fwyta gormod o fferins, ac yna rhoi ffrae i'r un oedd yn gwarchod am beidio â thalu sylw i'r hyn oedd y plentyn yn ei wneud".

  Llen Cymru
 18. Penodi ASau o Gymru i fainc flaen Llafur

  Twitter

  Ymysg yr is-lefarwyr Llafur newydd yn San Steffan mae Chris Ruane (Cymru), Carolyn Harris (Menywod a Chydraddoldeb), Nick Thomas Symonds (Materion Cartref), a Gerald Jones (Amddiffyn).

  Mae disgwyl rhagor o gyhoeddiadau yn ystod y dydd.

  View more on twitter
 19. Morgannwg: 117 yn y batiad cyntaf

  Criced, BBC Cymru

  Mae Morgannwg wedi cael dechrau siomedig i'r gêm yn erbyn Sir Gaerloyw yn y bencampwriaeth, gan orffen eu batiad cyntaf ar 117.

  Y Cymro ifanc Aneurin Donald oedd prif sgoriwr, 39, yn Cheltenham.

  Mae batiad y tîm cartref newydd ddechrau, ac mae Morgannwg wedi cael llwyddiant cynnar, gan gymryd wiced Cameron Bancroft am 0.

  Dilynwch y sgoriau ar wefan BBC Wales Sport.

  Cheltenham