a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Cymorth i Fyfyrwyr yn 2018/19 a Chyhoeddi Crynodeb o Ganlyniadau'r Ymgynghoriad ar Weithredu Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Diamond
 4. Dadl: Adroddiad Interim yr Adolygiad Seneddol ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 5. Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Strategaeth y Gymraeg
 6. Y wybodaeth ddiweddaraf am y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De
 7. Datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth: Cyflogadwyedd
 8. Dadl: Cyfnod 3 Mesur yr Undebau Llafur (Cymru)

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ni am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

  Y Senedd
 2. Pasio Cyfnod 3 Mesur yr Undebau Llafur (Cymru)

  Mae'r aelodau yn pasio Cyfnod 3 Mesur yr Undebau Llafur (Cymru).

 3. Proses pedwar cyfnod

  Yn gyffredinol, mae pedwar cyfnod yn y broses ar gyfer ystyried Mesur Cyhoeddus, sef:

  • Cyfnod 1 - pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny;
  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i'r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i'r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur.
 4. Ceisio cadw gwaharddiad ar weithwyr asiantaeth mewn streic

  Mae'r grŵp nesaf o welliannau yn ymwneud â gwaharddiad ar ddefnyddio gweithwyr dros dro i gymryd lle staff yn ystod gweithredu diwydiannol.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynlluniau fyddai'n gwarchod rheolau sydd ar hyn o bryd yn atal cyflogwyr rhag defnyddio gweithwyr asiantaeth os oes streic.

  Yn 2015 fe wnaeth Llywodraeth y DU ymgynghori ar newid y rheolau hynny, ond chafodd y syniad ddim ei weithredu.

  Mae gweinidogion Cymru nawr yn awyddus i gyflwyno newidiadau i'r Mesur Undebau Llafur er mwyn atal unrhyw newid i'r rheolau rhag effeithio ar wasanaethau Cymreig.

  Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn gwrthwynebu hyn, ond mae eu gwelliannau yn cael eu gwrthod.

  Ar hyn o bryd mae rheoliadau cyflogaeth yn atal cwmnïau a sefydliadau rhag defnyddio gweithwyr asiantaeth os yw un o'u gweithwyr nhw ar streic.

  Mae Deddf Undebau Llafur Llywodraeth y DU wedi ei gwneud hi'n anoddach galw am streic, ond bwriad mesur Llywodraeth Cymru yw sicrhau na fydd hynny'n berthnasol i Gymru.

  Y bleidlais
 5. Grŵp nesaf o welliannau Janet Finch-Saunders yn cael ei wrthod

  Mae'r grŵp nesaf o welliannau yn enw Janet Finch-Saunders - sy'n ymwneud â gofyniad ynghylch pleidlais gan undeb llafur cyn gweithredu a dileu diffiniadau o awdurdodau datganoledig Cymreig - yn cael ei wrthod.

 6. 'Nid pantomeim yw hwn'

  "Nid pantomeim yw hwn", medd y Llywydd Elin Jones mewn Siambr swnllyd.

  Pantomeim
  Image caption: Pantomeim
 7. Gwelliant 2 Janet Finch-Saunders ar amser cyfleuster yn cael ei wrthod

  Mae gwelliant 2 Janet Finch-Saunders yn ceisio cael gofynion cyhoeddi o ran amser cyfleuster.

  Mae Mr Drakeford yn dweud nad oes gan y Ceidwadwyr ddiddordeb yn dweud wrth y cyhoedd am fanteision amser cyfleuster, ac mae'r gwelliant yn ceisio sefydlu "portread un-llygeidiog ragfarnllyd".

  Mae'r gwelliant yn cael ei wrthod - 12 o blaid a 43 yn erbyn.

 8. UKIP yn gwrthwynebu holl welliannau Cyfnod 3

  Mae Gareth Bennett yn dweud y bydd UKIP yn cefnogi'r Mesur hwn ac yn gwrthwynebu holl welliannau Cyfnod 3 gan y Ceidwadwyr.

  Gareth Bennett
 9. Gwelliant 1 Janet Finch-Saunders yn cael ei wrthod

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford yn galw ar ACau i wrthod gwelliant 1 Janet Finch-Saunders.

  "Mae'r gwelliant yn ceisio datrys problem sydd ddim yn bodoli", meddai.

  Roedd 12 aelod o blaid y gwelliant, 43 yn erbyn.

  Mark Drakeford
 10. 'Ni ddylai'r trethdalwyr fod yn cyllido casgliadau taliadau tanysgrifio i undebau'

  Mae gwelliant Janet Finch-Saunders yn ymwneud â chyfyngu ar ddidynnu taliadau tanysgrifio i undebau o gyflogau yn y sector cyhoeddus.

  Mae hi'n dweud " Yn y 21ain ganrif, ni ddylai'r trethdalwyr fod yn cyllido casgliadau taliadau tanysgrifio i undebau".

  Janet Finch-Saunders
 11. Cyfnod 3 Mesur yr Undebau Llafur (Cymru)

  Ac yn olaf yn y Siambr heddiw, wedi egwyl o 10 munud, mae yna ddadl ar Gyfnod 3 Mesur yr Undebau Llafur (Cymru).

  Mae gweinidogion ym Mae Caerdydd wedi cyhoeddi mesur i ddiddymu rhannau o Ddeddf Undebau Llafur 2016 Llywodraeth y DU, sydd yn ei gwneud yn anoddach i wasanaethau cyhoeddus alw streic.

  streic
 12. Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd

  Mae Julie James yn dweud y bydd bwrdd trawslywodraethol newydd yn cael ei sefydlu ar gyfer Llywodraeth Cymru i arwain ar ddatblygu'r Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd.

  Bydd y cynllun terfynol meddai, yn cael ei gyhoeddi cyn diwedd y flwyddyn.

  Y bwriad yw bod y rhaglenni cyflenwi newydd yn cael eu rhoi ar waith ym mis Ebrill 2019.

  Enw'r Rhaglenni Cyflogadwyedd fydd 'Cymru'n Gweithio'.

 13. 'Cydweithio i helpu pobl i gael swyddi cynaliadwy'

  Yn ôl Llywodraeth Cymru "nid mater o swyddi a sgiliau'n unig yw cyflogadwyedd. Mae gofyn i bob elfen o waith y Llywodraeth - boed yn addysg, iechyd, tai, cymunedau, trafnidiaeth, cefn gwlad, gofal plant neu ddatblygu rhanbarthol - gydweithio i helpu pobl i gael swyddi cynaliadwy.

  "Mae hyn yn rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru yn Symud Cymru Ymlaen i 'ail-lunio cymorth cyflogadwyedd i unigolion sy’n barod am waith, a’r rheiny sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur, er mwyn eu helpu nhw i ennill y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i gael a chadw swyddi cynaliadwy".

  Julie James
 14. Datganiad ar Gyflogadwyedd

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw datganiad gan y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James ar Gyflogadwyedd.

  Cyflogadwyedd
 15. Mentrau a rhaglenni blaenorol 'ddim wedi gweithio'

  Mae Leanne Wood yn dweud bod yn rhaid i'r tasglu fod yn wahanol i fentrau a rhaglenni blaenorol a oedd yn canolbwyntio ar y cymoedd "oherwydd nad ydyn nhw wedi gweithio".

  "Does dim cyllideb benodol wedi ei neilltuo ar gyfer hyn", mae'n nodi.

 16. Mesuryddion perfformiad o gynllun y tasglu

  Mae Andrew RT Davies yn nodi y bydd cynllun y tasglu - Ein Cymoedd, Ein Dyfodol - yn cael ei gyhoeddi ar Orffennaf 20 ond na fydd mesuryddion perfformiad ar gael tan yr hydref.

 17. 'Cyfnod o fuddsoddi heb ei debyg'

  Mae Mr Davies yn dweud wrth yr aelodau yn y Siambr bod y llywodraeth yn lansio Ein Cymoedd, Ein Dyfodol mewn "cyfnod o fuddsoddi heb ei debyg mewn seilwaith yn y De - mae Metro De Cymru, y ddwy fargen ddinesig, ein hymrwymiad i fuddsoddi mewn tai fforddiadwy a ffordd liniaru’r M4 i gyd yn cynnig cyfleoedd i bobl sy’n byw yn y Cymoedd. Mae’r rhain yn gyfleoedd y mae’n rhaid i ni fanteisio arnyn nhw, ac rydym yn sicr o wneud hynny.

  “Rwy’n benderfynol y bydd y tasglu’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymunedau’r Cymoedd ac mae’n rhaid i ni gydweithio i wireddi’r weledigaeth hon. Dyma ddechrau taith tymor hirach, sy’n cael ei llywio gan bobl sy’n gweithio a byw yn y Cymoedd.

  “Mae’n fraint cael bod yn rhan o’r gwaith hwn yn y rhanbarth hwn, sy’n agos iawn at fy nghalon, lle cefais fy ngeni a’m magu. Gobeithio y gallwn sicrhau newid sy’n gweddnewid yr ardal yn barhaus drwy’r dull hwn.”

 18. Blaenoriaethau'r Tasglu

  Mae Alun Davies yn cyfeirio at flaenoriaethau'r Tasglu.

  • Cau’r bwlch cyflogaeth rhwng Cymoedd y De a gweddill Cymru trwy gael 7,000 yn rhagor o bobl mewn gwaith erbyn 2021, a chreu miloedd o swyddi newydd, teg, diogel a chynaliadwy;
  • Creu hybiau strategol newydd mewn chwe ardal ledled y Cymoedd, gan gynnwys y parc busnes technoleg fodurol newydd yng Nglynebwy, a gyhoeddwyd gan Ken Skates fis diwethaf;
  • Pwyso a mesur y cysyniad o Barc Tirweddau’r Cymoedd, i helpu cymunedau lleol ddatblygu eu hasedau naturiol niferus, gan gynnwys y potensial ar gyfer twristiaeth a chynhyrchu ynni cymunedol.
 19. 'Ein Cymoedd, Ein Dyfodol'

  Mae Alun Davies yn dweud y bydd creu "miloedd o swyddi penigamp a helpu pobl i fanteisio ar hyfforddiant sgiliau wrth wraidd y cynllun newydd i sicrhau newid economaidd yng Nghymoedd y De".

  Gan siarad flwyddyn ar ôl lansio’r Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De, dywedodd y Gweinidog y bydd cynllun y tasglu – Ein Cymoedd, Ein Dyfodol – yn cael ei gyhoeddi ar 20 Gorffennaf.

  Sefydlwyd y tasglu i weithio gyda chymunedau a busnesau lleol ledled Cymoedd y De a’i nod yw sicrhau "newid economaidd parhaol; creu swyddi o ansawdd da yn agosach at gartrefi pobl, gwella lefelau sgiliau a sicrhau ffyniant i bawb".