a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Budd-dal Credyd Cynhwysol 'yn methu'
 2. Dod o hyd i gorff dyn yn Afon Teifi
 3. Cwestiynu campws prifysgol ym Mauritius

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Mwynhewch y penwythnos!

  A dyna ni ar y llif byw am heddiw, ac am yr wythnos - diolch am ymuno â ni unwaith eto.

  Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 fore Llun ond tan hynny, mwynhewch eich penwythnos - ble bynnag y byddwch chi'n mynd!

 2. Holi awdur: Gwenno Hughes

  Blog

  Mae Bethan Gwannas yn holi'r awdures plant, Gwenno Hughes, ar ei blog heddiw ac yn bwrw golwg ar ei chyhoeddiadau.

  Ma cyfle i chi ddysgu pa lyfrau oedd Gwenno'n darllen ar gwahanol adegau o'i bywyd ac os yw hi dal yn darllen llyfrau plant yn ogystal â 'sgrifennu nhw.

  Gwenno Hughes
  Image caption: Gwenno Hughes: Cael ei holi'n dwll gan Bethan Gwannas heddiw
 3. Cymru - cenedl y sigârs?

  Swyddfa Ystadegau Gwladol

  Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cyhoeddi siartiau yn dangos data ar faint mae pobl y DU yn ei wario ar wahanol bethau.

  Ar gyfartaledd mae Cymru'n gwario llai nag ardaloedd eraill - ac yn gwario lleiaf ar bethau fel bwyta allan, gwyliau tramor, trin gwallt, a theclynnau cyfrifiadurol.

  Prin iawn yw'r pethau mae'r Cymry yn gwario mwy nag unrhyw un arall arnynt - ond yn eu plith mae sigârs a chyffuriau!

  sigar
 4. Wimbledon wedi'ch ysgogi i fynd am gêm o denis?

  Wales Online

  Ffansi mynd allan i chwarae 'chydig o denis nawr ei bod hi'n dymor Wimbledon?

  Mae WalesOnline wedi llunio rhestr o rai o'r clybiau ar draws Cymru allai fod yr un i chi. Dim cadarnhad a ydi powlen o fefus a hufen yn dod yn rhan o'r pris.

  tenis
 5. Haf arall o ddathlu i Osian Roberts

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Llongyfarchiadau mawr i is-reolwr tîm pêl-droed Cymru, Osian Roberts, a'i wraig Lynn sydd wedi bod yn dathlu eu priodas yn St Lucia yn ddiweddar!

  Osian Roberts
 6. Cyhuddo bachgen, 17, o gynllunio ymosodiad terfysgol ar Gaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae bachgen 17 oed wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o gynllunio ymosodiad terfysgol yng Nghaerdydd.

  Cafodd ei gyhuddo o gomisiynu neu baratoi gweithred derfysgol, ac o annog eraill i gynnal gweithred derfysgol.

  Fe wnaeth y bachgen o Rondda Cynon Taf, sydd heb ei enwi, ymddangos yn Llys Ynadon Westminster i gadarnhau ei enw, cyfeiriad a dyddiad geni.

  Mae wedi'i gadw yn y ddalfa nes ei ymddangosiad nesaf yn yr Old Bailey ar 20 Gorffennaf.

  llys ynadon westminster
 7. Newyddion cymysg am y tywydd

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd â newyddion cymysg am y tywydd heno a dros y deuddydd nesaf:

  "Er yn noson glos arall, bydd 'na fwy o law man dros nos.

  "Mi neith hi droi'n brafiach fory, ond mae disgwyl rhai cawodydd a rhywfaint o law ddydd Sul."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 8. Diweddglo agos yn y Tour de France

  BBC Camp Lawn

  Allai hi ddim fod wedi bod yn agosach ar ddiwedd cymal saith yn y Tour de France heddiw, gyda dim byd yn gwahanu Marcel Kittel ac Edvald Boasson Hagen wrth groesi'r llinell.

  Mae Chris Froome yn parhau yn y crys melyn, gyda 12 eiliad o fantais dros Geraint Thomas sy'n ail.

  View more on twitter
  View more on twitter
 9. Chwaraewyr y Llewod yn well na'r Crysau Duon?

  Wales Online

  Wrth i'r Llewod a Seland Newydd baratoi i herio'i gilydd fory i benderfynu enillydd y gyfres, mae WalesOnline wedi bod yn cymharu chwaraewyr y ddau dîm.

  Ac o gyfri'r marciau, y Llewod sydd ganddyn nhw ar y blaen... diddorol a dweud y lleiaf!

  liam williams
  Image caption: Mae cefnwyr ac asgellwyr y Llewod - gan gynnwys Liam Williams - yn well na rhai Seland Newydd yn ôl y gohebydd
 10. Llywodraeth Cymru 'ddim am godi cyflogau sector gyhoeddus'

  BBC Wales News

  Ddylai arian Llywodraeth Cymru ddim cael ei ddefnyddio i gael gwared â'r cap ar gyflogau sector gyhoeddus yng Nghymru, yn ôl y gweinidog cyllid.

  Dywedodd Mark Drakeford nad oedd hynny'n "synhwyrol" o ystyried mai llywodraeth y DU ddylai dalu am unrhyw godiad cyflog.

  Mae arweinydd nyrsio wedi rhybuddio fod y cap o 1% ar godi cyflogau yn "gorfodi tlodi ar weithwyr".

  Mae llywodraeth y DU yn mynnu fod eu polisi yn un "teg".

  nyrs
 11. 'Codi cofeb' i forwyr fu farw oddi ar arfordir Ceredigion

  Cambrian News

  Mae cynghorwyr yn Aberporth yn gobeithio codi cofeb i forwyr fu farw oddi ar arfordir Ceredigion bron i ganrif yn ôl.

  Cafodd yr SS Sutton ei dal mewn storm ar 27 Tachwedd 1925 wrth iddi deithio o Aberystwyth i Antwerp.

  Roedd 12 o bobl ar y llong, gan gynnwys teulu'r capten oedd ar eu ffordd i siopa Nadolig yng Ngwlad Belg, a bu pob un ohonynt farw.

 12. Golwg ar adeilad newydd y BBC

  BBC Cymru Wales

  Cymrwch gipolwg ar adeilad newydd y BBC yng nghanol Caerdydd. Mae disgwyl i'r ganolfan newydd fod yn barod erbyn 2019.

  View more on twitter
 13. Chwilio am fwyd?

  Wales Online

  Mae gwefan WalesOnline yn rhestru'r 50 tŷ bwyta gorau yng Nghymru heddiw.

  Mae dewis healeth; o dafarndai, i dai bwyta crand, i gaffis bach, yn y de, gogledd, gorllewin a dwyrain.

  Sawl un sydd yn gyfarwydd i chi?

 14. Cefnogaeth i'r Llewod ar ochr bryn

  Twitter

  Mae 'na ffermwr yn rhywle sy'n gefnogwr brwd... neu 'efo gormod o amser ar ei ddwylo!

  View more on twitter
 15. Gwario £100,000 ar greiriau Harry Potter

  BBC Wales News

  Mae dynes o Gaerdydd sydd yn ffan enfawr o Harry Potter wedi gwario £100,000 ar ei "hobsesiwn".

  Ymysg casgliad Tracey Nichol-Lewis o 2,500 eitem mae hudlathau, a ffurflenni castio o'r ffilmiau.

  Mae hi hefyd wedi teithio dros y byd i gyfarfod â rhai o sêr y sgrin fawr gan gynnwys Rupert Grint, sy'n actio cymeriad Ron Weasley.

  Dechreuodd gyda'i chasgliad yn dilyn marwolaeth ei gŵr, Simon, a roddodd un o'r llyfrau iddi.

  tracey nichol-lewis
 16. Ysgol i ailagor ar ôl pryderon cladin

  North Wales News

  Bydd Ysgol Uwchradd Y Rhyl yn ailagor ddydd Llun ar ôl cau am ddeuddydd oherwydd pryderon am gladin yr adeilad.

  Cafodd yr ysgol ei chau ddydd Iau wedi iddi ddod i'r amlwg mai'r un cwmni oedd wedi cynhyrchu'r cladin ar gyfer Tŵr Grenfell.

  Dywedodd Cyngor Sir Ddinbych a'r ysgol eu bod bellach yn hapus â'r trefniadau diogelwch.

  ysgol uwchradd y rhyl
 17. Cerdded, beicio a rhwyfo i godi arian i ward mamolaeth

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

  Bydd chwe thad o ardal Tregaron yn ceisio cyflawni her tri chopa Cymru dros y penwythnos - ond gan gerdded, beicio a rhwyfo rhwng y copaon.

  Eu bwriad yw codi arian ar gyfer Ward Gwenllian yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, ble wnaeth eu partneriaid roi genedigaeth.

  Bydd y daith rhwng copaon Yr Wyddfa, Cader Idris a Phen-y-fan yn cynnwys 13 milltir o gerdded, 105 milltir ar y beic, a 3 milltir o rwyfo.

  “Rydym yn griw o ffrindiau sy’n mwynhau sialens ac rydym wrth ein bodd allan yn yr awyr agored," meddai Arwel Jones, un o’r criw.

  cri tri chopa tregaron
 18. Teithio mwy, syrthio llai?

  Daily Post

  Mae teithwyr rhwng Ynys Môn a Bangor wedi sylwi ar arwyddion annisgwyl ar eu bws Arriva.

  Roedd posteri wedi eu gludo i ochr y cerbyd yn annog pobl, yn Saesneg, i wneud “More journeys, fewer trips”.

  Ond yn y Gymraeg cafodd ei gyfieithu i... “Teithio mwy, syrthio llai”.