a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd, fe allant gynnwys iaith gref a themâu dadleuol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

A dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw - diolch am ymuno â ni unwaith eto.

Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 gyda'r diweddaraf o'r Eisteddfod a thu hwnt.

Tan hynny, noswaith dda!

Tywydd hufen ia heddiw, ond beth am fory?

Tywydd, BBC Cymru

Mae hi wedi bod yn braf ar y maes heddiw... ond sut mae'n edrych dros y dyddiau nesaf?

hufen ia
BBC
View more on twitter

Gorkys yn annog dysgu Cymraeg

Twitter

Oes aur i newyddiaduraeth ar-lein?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mewn darlith ym mhabell Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod dywedodd y darlithydd mewn newyddiaduraeth, Ifan Morgan Jones fod angen "mwy o newyddiadurwyr yn y Senedd".

Roedd hefyd yn credu bod "anwybodaeth yng Nghymru ynglŷn â beth sy'n digwydd yn wleidyddol".

Ychwanegodd sylfaenydd gwefan nation.cymru ei fod yn teimlo ei bod hi'n "oes aur newydd" i newyddiaduraeth ar-lein yng Nghymru.

ifan morgan jones
BBC

Venue Cymru 'yn cyfrannu £33m i'r economi'

Daily Post

Mae ymchwil newydd yn awgrymu fod canolfan Venue Cymru yn Llandudno yn cyfrannu £33.5m y flwyddyn at yr economi leol.

Yn y blynyddoedd diwethaf mae'r lleoliad wedi cynnal cyngherddau bandiau fel Kaiser Chiefs a Blur, yn ogystal â sioeau cerdd Mamma Mia a Shrek.

Dywedodd y Daily Post fod y lleoliad yn atyniad mawr i'r dref, a bod 30% o'r ymwelwyr yn dod o du hwnt i Gymru.

venue cymru
Google

Cyn-athro yn cyfaddef i ragor o droseddau rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-athro ysgol gynradd wedi cyfaddef i rhagor o droseddau rhyw yn erbyn plant.

Llynedd fe wnaeth Gordon Fleming, 66, bledio'n euog i 24 cyhuddiad o ymosod ar ferched dan 13.

Mae nawr wedi cyfaddef i 11 cyhuddiad arall o ymosod ar ferched dan 13, a hynny yn yr 1980au.

Bydd Fleming, o Groesoswallt, yn cael ei ddedfrydu ym mis Medi ac fe rybuddiodd y barnwr fod disgwyl iddo dreulio cyfnod hir yn y carchar.

gordon fleming
BBC

Ydych chi'n cofio partis ffôm Maes B?

BBC Cymru Fyw

Ydych chi'n cofio dyddiau'r partis ffôm ym Maes B? Dyma gip nôl ar y blynyddoedd cynnar!

Blynyddoedd cynnar Maes B

Gwobrwyo enillydd y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn gynharach cafodd yr Athro Deri Tomos ei wobrwyo gyda'r Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg mewn seremoni ar faes y Brifwyl.

Cafodd y fedal yn cael ei chyflwyno iddo am ei gyfraniad oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

deri tomos
BBC

Y Fedal Ddrama: 'Edrych 'mlaen i'w gweld ar lwyfan'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Heiddwen Tomos wedi bod yn rhoi ei hymateb y prynhawn 'ma ar ôl ennill y Fedal Ddrama.

"Dwi wedi trio cau fy ngheg a dweud dim am ennill wrth neb - dim wrth y plant na'r fam hyd yn oed - ond nawr bod e mas mae'n brofiad pleserus," meddai.

"Fi'n falch ei fod yn feirniadaeth neis, ond mae'n wych cael un adeiladol hefyd.

"Mae'n amser cyffrous yn bendant. Rwy'n edrych 'mlaen at weithio â rhywun sy'n gwybod mwy na fi am roi sioe ar lwyfan.

"Fe wnaeth hi ddatblygu o fod yn fonolog i ddrama pedwar llais, ac rwy'n gobeithio bod lle i gyfarwyddwr roi ei stamp ei hunan arni hefyd."

heiddwen evans
BBC

Dyn yn 'bygwth pobl' mewn canolfan siopa

South Wales Argus

Mae Heddlu Gwent wedi apelio am wybodaeth yn dilyn adroddiadau fod dyn wedi bygwth aelodau o'r cyhoedd gyda chyllell mewn canolfan siopa.

Digwyddodd y digwyddiad honedig yn Rhodfa'r Brodyr, Casnewydd am tua 21:43 nos Fawrth, 8 Awst.

Carcharu troseddwr rhyw o Ddinbych

BBC Wales News

Mae troseddwr rhyw 58 oed o Ddinbych wedi ei garcharu am dros bedair blynedd ar ôl cael ei ddal gan grŵp o helwyr pedoffiliaid.

Clywodd y llys fod Paul Ellis wedi gyrru dros 200 milltir i Newcastle gyda'r bwriad o gael rhyw gyda merch 13 oed.

Pan wnaeth yr heddlu chwilio ei gyfrifiadur fe ddaethon nhw o hyd i sgyrsiau â nifer o blant ifanc eraill.

Dywedodd y barnwr yn Llys y Goron Yr Wyddgrug y byddai Ellis wedi cael dedfryd hirach petai wedi bod yn cyfarfod merch go iawn.

llys y goron yr wyddgrug
BBC

Peidiwch bod ofn...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ac o sôn am gigiau, drychwch pwy sydd wedi bod yn mynd drwy'u pethau y prynhawn 'ma...

Bydd Eden diddanu'r torfeydd ar lwyfan y Maes nos Wener, a hynny 21 mlynedd ers i'w halbwm Paid â Bod Ofn gael ei rhyddhau.

eden
BBC

Paratoi am noson arall o gigiau

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Y brif seremoni wedi'i chwblhau am ddiwrnod arall, felly, ond nid dyna ddiwedd ar y digwyddiadau ar faes yr Eisteddfod.

Bydd y prif lwyfan nawr yn cael ei baratoi ar gyfer Gig y Pafiliwn heno, gydag Yws Gwynedd, Yr Eira, Alys Williams a Mr Phormula yn perfformio.

Mae'r haul hefyd yn tywynnu ym Maes B y prynhawn 'ma, cyn iddyn nhw groesawu'r torfeydd yn eu hôl ar gyfer y gig heno.

Bryn Fôn fydd yn cloi'r noson, gyda Fleur de Lys, Calfari a Ffracas hefyd yn chwarae yno.

maes b
BBC

Llongyfarchiadau i Heiddwen

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae pawb yn gwenu wrth i gadeirydd y pwyllgor gwaith, Derec Llwyd Morgan longyfarch Heiddwen Tomos ar ei champ.

enillydd
BBC

Y Fedal Ddrama: Cloi'r seremoni

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Côr Plant y Sir wedi bod yn canu unwaith yn rhagor, ac mae Heiddwen Tomos nawr yn gadael y llwyfan.

Y Fedal Ddrama: Cyflwyno'r fedal

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Llywydd y Llys, Eifion Lloyd Jones wedi yn arwisgo'r dramodydd buddugol a chyflwyno'r fedal.

Mae rhan o'r gwaith buddugol nawr yn cael ei gyflwyno ar y llwyfan gan yr actor Owain Gwynn.

owain gwynn
BBC

Y Fedal Ddrama: Cyhoeddi enw'r enillydd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Carys Edwards yn cyhoeddi mai Heiddwen Tomos o Bencarreg, Sir Gaerfyrddin yw'r dramodydd buddugol.

Yn wreiddiol o Lanybydder, mae hi'n bennaeth adran yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul.

Daeth yn agos at gipio'r Fedal yn y gorffennol, gan ddod yn ail yn 2014 ac yn drydydd y llynedd ac yn 2013.

Roedd ei drama, Milwr yn y Meddwl, yn ymdrin â salwch PTSD, ac fe ddaeth i'r brig mewn cystadleuaeth a ddenodd 17 o geisiadau.

heiddwen tomos
BBC

Y Fedal Ddrama: Nôl y dramodydd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ar ganiad yr utgyrn, mae dynes wedi codi yn y gynulleidfa.

Mae'r osgordd dan arweiniad yr Athro Derec Llwyd Morgan, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Ynys Môn yn gadael y llwyfan i nôl y dramodydd buddugol.

Mae swyddogion yr is-bwyllgor drama Catrin Jones Hughes, Marlyn Samuel a Ffion Wyn Gough hefyd yn rhan o'r ddirprwyaeth.

Y Fedal Ddrama: Teilyngdod

Mae'r beirniad Tony Llewelyn yn cyhoeddi bod teilyngdod yn y gystadleuaeth eleni. Y ffugenw buddugol ydy 'Twm Shwgryn'.

tony
bbc

Y Fedal Ddrama: Y feirniadaeth

Tony Llewelyn un o feibion yr ynys, sy'n traddodi'r feirniadaeth.

tony
bbc

Y Fedal Ddrama: Huw Garmon yn cyd-gyflwyno

Mae Huw Garmon yn cyd-arwain y gystadleuaeth. Huw oedd yn chwarae'r brif ran yn y ffilm Hedd Wyn. Mae'r Eisteddfod yn cofio can mlynedd ers i'r bardd golli ei fywyd yn Rhyfel Mawr.

huw
bbc

Y Fedal Ddrama: Y feirniadaeth

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Meistres y seremoni'r pnawn 'ma yw Carys Edwards, Cadeirydd Pwyllgor Drama'r Eisteddfod Genedlaethol.

Mae hi'n cyflwyno'r beirniaid - Tony Llewelyn, Sian Summers, Sara Lloyd.

Tony Llewelyn, un o feibion yr ynys, sy'n traddodi'r feirniadaeth.

carys
BBC
Carys Edwards yn llywio'r gystadleuaeth

Y Fedal Ddrama: Y seremoni yn dechrau

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ar ganiad yr utgyrn mae'r seremoni yn dechrau. Ar ôl y ffanfer Côr Plant y Sir sy'n canu.

Elen Wyn Keen sy'n gofalu am y côr sydd wedi ei ffurfio yn arbennig ar gyfer y Steddfod. Mae'r aelodau yn ddisgyblion yn ysgolion cynradd y sir.

llwyfan
bbc

Y Fedal Ddrama: Y gystadleuaeth

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r fedal yn cael ei chynnig eleni am gyfansoddi drama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd.

Mae'r Fedal Ddrama wedi ei chyflwyno i Brifwyl Môn gan deulu'r diweddar nofelydd a dramodydd Urien Wiliam er cof amdano. Mae gwobr ariannol hefyd o £750 (Cronfa Goffa Huw Roberts, Pwllheli).

Airbus yn arwyddo mab cyn-seren Cameroon

BBC Sport Wales

Mae'n bryd i gefnogwyr Airbus feddwl am gân i groesawu eu chwaraewr newydd.

Mae'r ymosodwr Ronny Song yn fab i gyn-chwaraewr Cameroon, Lerpwl a West Ham - yr enwog Rigobert!

rigobert song
Rex Features

'Teimlad grêt' ennill Brwydr y Bandiau

Golwg 360

Mae Golwg360 wedi bod yn sgwrsio ag enillwyr Brwydr y Bandiau wedi eu buddugoliaeth yn y gystadleuaeth ar lwyfan y maes ddoe.

Mae Alffa yn ddeuawd roc blws o Lanrug - y gitarydd a prif leisydd, Dion Jones, a’r drymiwr, Siôn Land.

Fe fyddan nhw nwr yn cael y cyfle i chwarae ym Maes B nos Sadwrn.

alffa
BBC

'Sgrifennu llyfr tra'n gweithio yn y Swistir

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd yr actor Meilir Siôn yn lansio ei lyfr newydd i blant - Cysgod y Darian - ar y maes heddiw.

Mae'n lyfr antur yn nhraddodiad T. Llew Jones, ac aeth ati i ysgrifennu yn ystod ei waith yn chwarae ran Zazu tra'n teithio gyda sioe lwyfan The Lion King yn y Swistir.

"Odd e'n fordd dda o ymlacio... o'n i'n mynd o'r llwyfan i 'sgrifennu ac o'r sgrifennu i'r llwyfan am saith mis."

Yr awdur Meilyr Sîôn a dilynnwr ifanc yn y lawns
BBC
Yr awdur Meilyr Sîôn a dilynwr ifanc yn y lansiad

Dim Sigurdsson ddydd Sadwrn

BBC Camp Lawn

Cyflwyno tlws i enillydd Dysgwr y Flwyddyn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Emma Chappell wedi bod ar lwyfan y pafiliwn heddiw i gasglu ei thlws ar ôl ennill cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.

emma chappell
BBC

Ffrae Newsnight: 'Sawl cwestiwn yn parhau'

Huw Thomas

Gohebydd BBC Cymru

Mae ein gohebydd celfyddydau a chyfryngau, Huw Thomas, yn cynnig ychydig o ddadansoddiad o ffrae Newsnight a'r ddadl am yr iaith Gymraeg:

Roedd y modd mae Cymru'n cael ei phortreadu ar y BBC eisoes yn bwnc llosg cyn i Newsnight ddarlledu ei thrafodaeth ddadleuol.

Yn yr oriau cyn y darllediad, bu panel o arbenigwyr yn trafod yr angen am wella'r modd mae Cymru a'r iaith Gymraeg yn cael eu portreadu gan raglenni teledu drwy'r Deyrnas Unedig.

Ond tra bo'r ffocws wedi bod ar y camau positif sy'n cael eu cymryd gan y BBC i wella'r sylw, mae'n ymddangos fod yr ewyllys da wedi dechrau pylu wrth i raglen Newsnight ddod i ben.

Roedd yna ymateb candryll ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda deiseb yn prysur gasglu enwau, a gwleidyddion yn galw am ymddiheuriadau.

Ond mae sawl cwestiwn yn parhau, yn eu plith: Pam dechrau gyda phennawd yn gofyn am rwystrau'r iaith?

Pam dewis dau westai nad oedd yn siarad Cymraeg i drafod ei rhinweddau?

A gan fod y BBC yr wythnos hon yn cynnal ei darllediad allanol mwyaf ar wahân i Wimbledon a Glastonbury yn yr Eisteddfod, pam na ddefnyddiodd Newsnight y llwyfan hwn a'i hadnoddau i gynnal trafodaeth fwy ystyrlon?

Newsnight
BBC

'Argyfwng' sefyllfa meddygon teulu'r gogledd

BBC Wales News

Mae'r diffyg meddygon teulu yn y gogledd yn cyrraedd sefyllfa argyfyngus, yn ôl un meddyg blaenllaw.

Dywedodd Dr Eamonn Jessup, cadeirydd y pwyllgor meddygol lleol, fod y rhan fwyaf o ogledd Cymru mewn perygl o golli eu meddyg teulu.

Mae wedi 'sgwennu llythyr at ACau yn galw arnyn nhw i helpu yn yr ymgais recriwtio.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod cynnal gofal cynradd o safon ar draws Cymru gyfan yn flaenoriaeth.

eamonn jessup
BBC

Haul braf ar y maes

Tywydd, BBC Cymru

'Ymateb cryf' i wobr seren y gêm Ched Evans

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd fod Ched Evans wedi cael gwobr seren y gêm yn ei ymddangosiad cyntaf dros Sheffield United ers dychwelyd i'r clwb.

Fe wnaeth cyn-ymosodwr Cymru dreulio tair blynedd gyda'r clwb rhwng 2009 a 2012, cyn ailarwyddo yr haf yma o Chesterfield.

Yn ôl WalesOnline, roedd yna "ymateb cryf" ar y cyfryngau cymdeithasol wedi i Evans gael y wobr.

View more on twitter

Digwyddiad i ddathlu bywyd James Corfield

BBC Cymru Fyw

Mae teulu James Corfield yn dweud eu bod yn bwriadu cynnal digwyddiad i ddathlu ei fywyd.

Aeth y ffermwr 19 oed ar goll yn y Sioe Frenhinol fis diwethaf, ac fe gafodd ei gorff ei ganfod yn Afon Gwy bum niwrnod yn ddiweddarach.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar 18 Awst yng nghlwb criced Trefaldwyn, ble roedd Mr Corfield yn chwaraewr.

Roedd hefyd yn gefnogwr brwd o dîm pêl-droed Tottenham Hotspur, ac mae'r clwb wedi anfon llythyr o gydymdeimlad i'w deulu.

james corfield
Llun teulu

Cwest Pearl Black: Brêc llaw car 'ymlaen yn llawn'

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed bod brêc llaw car wnaeth rolio i lawr allt a tharo wal, gan ladd merch un oed, ymlaen "yn llawn".

Bu farw Pearl Melody Black ddydd Sul ar ôl i'r Range Rover daro'r wal yn Heolgerrig, Merthyr Tudful.

Yn Llys Crwner Aberdâr, dywedodd swyddog y crwner, Gareth Heatley, bod archwiliad post mortem wedi digwydd, ond nad oedd achos marwolaeth y ferch fach wedi ei gadarnhau.

Cafodd y cwest ei ohirio.

Dim perfformiad o ddrama Theatr Genedlaethol heno

Theatr Genedlaethol Cymru

Mae'r Theatr Genedlaethol wedi cyhoeddi na fydd perfformiad o ddrama Hollti yn digwydd heno.

Roedd rhaid dod a'r perfformiad i ben yn gynnar nos Fercher oherwydd salwch.

View more on twitter

A'r flwyddyn nesaf?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Ashok Ahir, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Caerdydd blwyddyn nesaf wedi cael ei weld ar y Maes yn dechrau'r trafodaethau am yr ŵyl, fydd ar ei newydd wedd heb faes.

ashok
BBC

Cymru'n codi yn rhestr detholion FIFA

FIFA

Mae Cymru wedi codi dau safle i 18fed yn rhestr detholion y byd diweddaraf FIFA.

Bydd y tîm cenedlaethol yn herio Awstria a Moldova yn eu gemau rhagbrofol nesaf ym mis Medi wrth geisio cyrraedd Cwpan y Byd 2018.

View more on twitter

Dysgu Cymraeg 'wedi agor drysau'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Wedi iddi ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn neithiwr, mae Emma Chappell wedi bod yn siarad ar y Maes, gan ddweud ei bod yn "ffantastig" ennill.

"Dwi mor hapus. O'n i ychydig yn shellshocked neithiwr, ond dwi mor falch o gael y cyfle i ddenu mwy o bobl at y Gymraeg," meddai.

"Dwi wedi mwynhau dysgu gymaint - mae o wedi agor drysau ac wedi troi fy myd ben i waered."

Ychwanegodd y byddai'n "fraint" cael ei chroesawu i'r Orsedd yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf.

Yn gyntaf bydd yn rhaid iddi ddewis ei henw barddol - dywedodd wrth Cymru Fyw fod ganddi restr fer o dri!

emma chappell
BBC

Newsnight: Y Gymraeg yn 'fyw ac yn llawn egni'

BBC Cymru Fyw

Mae'r darlledwr Huw Stephens wedi bod yn trafod y ffrae ynghylch Newsnight neithiwr gan ddweud nad oedd eisiau i bobl gamddeall sefyllfa'r Gymraeg ar ôl gwylio'r rhaglen neithiwr.

Ar BBC Radio Wales, dywedodd: "Dyma iaith Cymru. Dyma'r iaith hynaf ym Mhrydain, un o'r hynaf yn Ewrop.

"Ac mae'n dal i fod yn fyw ac yn ffynnu.

"Mae'n gas gen i feddwl bod pobl wedi gwylio Newsnight neithiwr a meddwl bod 10 o siaradwyr Cymraeg yn byw mewn ogof rhywle yng ngogledd Cymru, heb ddeall ei fod yn iaith fyw, sy'n llawn egni."

Nid yw'r BBC wedi ymateb i'r cwynion.

Huw Stephens
BBC