a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Pwyllgor Cyllid
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
  3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
  4. Cwestiynau Amserol
  5. Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Diwygio Cyllidol - Gwersi gan yr Alban
  6. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Gyfoeth Naturiol Cymru: Craffu ar adroddiad blynyddol a chyfrifon 2015-16
  7. Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Brexit
  8. Dadl Fer: Gamblo cymhellol yng Nghymru

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

Dyna ni o'r Siambr am y tymor gan y bydd y Cynulliad ar doriad yr Haf yr wythnos nesaf.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth Medi 19.

Haf gwych i chi!

gwyliau
Getty Images

'Polisi cyhoeddus gwael gan sawl llywodraeth ar ôl y llall'

Mae Darren Millar yn dweud "diolch i benderfyniadau polisi cyhoeddus gwael gan sawl llywodraeth ar ôl y llall o bob plaid, dyw gamblo erioed wedi bod yn haws nag yw heddiw".

Mae'n dweud bod "argyfwng iechyd cyhoeddus yn bragu", a bod "gamblo ddim yn parchu pobl; mae'n gallu effeithio ar bobl o bob haen o gymdeithas".

Darren Millar
BBC

Ymchwiliad i effaith dibyniaeth gamblo ar iechyd

Ym mis Mai fe gafodd ymchwiliad ei lansio i geisio deall effaith dibyniaeth gamblo ar iechyd pobl yng Nghymru.

Mae gan tua 1.1% o boblogaeth Cymru broblem gamblo, yn ôl ffigurau diweddar gan y Comisiwn Hapchwarae.

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Bangor ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gobeithio bydd yr ymchwil yn arwain at well cefnogaeth ar gyfer y rhai sydd â dibyniaeth.

Dywedodd yr Athro Mark Bellis o Iechyd Cyhoeddus Cymru ei bod yn "bwysig deall y risgiau".

Dywedodd yr Athro Bellis: "Mae datblygiadau yn y diwydiant hapchwarae a'r hysbysebu cysylltiedig yn golygu ei bod yn bwysig ein bod yn deall y risgiau i iechyd y cyhoedd yng Nghymru. Ac mae'n bwysig ein bod yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau bod pawb, yn enwedig y rhai mwyaf bregus, yn cael eu hamddiffyn rhag unrhyw niwed sy'n gysylltiedig a hyn."

Gamblo
BBC

Dadl Fer: Gamblo cymhellol yng Nghymru

Ac yn olaf yn y Siambr heddiw Dadl Fer gan Darren Millar.

A'r pwnc: Gamblo cymhellol yng Nghymru.

Gamblo
BBC

Derbyniadau Cymru o'r Polisi Amaethyddol Cyffredin a chronfeydd strwythurol

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol Mark Drakeford yn atgoffa aelodau UKIP bod "derbyniadau Cymru o'r Polisi Amaethyddol Cyffredin, CAP, ac o gronfeydd strwythurol yn ffurfio rhan llawer mwy o ddosraniadau y DU na fydd ein cyfran Barnett fyth yn ei wneud".

Mark Drakeford
BBC

Gan UKIP 'ddiffyg ymwybyddiaeth o sut y mae'r UE yn gweithio'

Mae Eluned Morgan yn dweud bod y ddadl wedi tanlinellu "diffyg ymwybyddiaeth UKIP o sut y mae'r Undeb Ewropeaidd yn gweithio mewn gwirionedd".

Wrth gyfeirio at bwynt UKIP ynghylch "technocratiaid anetholedig ym Mrwsel", mae hi'n dweud bod gan y "Comisiwn Ewropeaidd ond y pwerau i gynnig cyfreithiau. Y Cyngor - sef llywodraethau etholedig yr Undeb Ewropeaidd - dan oruchwyliaeth aelodau etholedig Senedd Ewrop - sy'n penderfynu a yw'r cyfreithiau hyn yn cael eu pasio".

Eluned Morgan
BBC

'Peryglu'r rheolaeth sydd gan bobl Cymru dros eu bywydau'

Mae Simon Thomas ar ran Plaid Cymru yn credu bod y dull gweithredu presennol o ran Brexit drwy Fesur yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) Llywodraeth y DU yn "rhwystro'r Cynulliad rhag arfer pwerau datganoledig ac yn peryglu'r rheolaeth sydd gan bobl yng Nghymru dros eu bywydau".

'Gadael yr UE yn cynnig y cyfle i ddatganoli mwy o bwerau i'r Cynulliad'

Mae'r aelod Ceidwadol Paul Davies (Preseli Sir Benfro)yn cynnig:

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol:

1. Yn credu bod gadael yr Undeb Ewropeaidd yn cynnig y cyfle i ddatganoli mwy o bwerau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

2. Yn cydnabod y bydd cyfle i leihau faint o fiwrocratiaeth sy'n wynebu ffermwyr Cymru ac yn disgwyl i Lywodraeth Cymru weithio gyda Llywodraeth y DU i gyflwyno fframwaith ôl-Brexit sy'n cefnogi ffermwyr Cymru.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i gefnogi cymunedau gwledig ledled Cymru, drwy ddatblygu mwy o bolisïau wedi'u teilwra'n arbennig ym meysydd iechyd, addysg a thai.

Paul Davies
BBC

Dadl ar Brexit

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw dadl gan UKIP ar Brexit.

Mae Neil Hamilton yn cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol:

1. Yn credu:

a) bod Brexit yn galluogi pobl Cymru i gael mwy o reolaeth dros eu bywydau eu hunain drwy ddatganoli pwerau llywodraethol o dechnocrats anetholedig ym Mrwsel i Aelodau'r Cynulliad yng Nghaerdydd ac Aelodau Seneddol yn San Steffan;

b) y gall Brexit greu mwy o ffyniant ar gyfer amaethyddiaeth a'r economi wledig, drwy ddisodli'r CAP gan bolisi amaethyddol wedi'i deilwra'n arbennig ar gyfer anghenion penodol Cymru, gan gyfeirio'n arbennig at gadwraeth a diogelu'r amgylchedd yn seiliedig ar egwyddorion gwyddonol a achosi costau cymesur i drethdalwyr a busnesau gwledig.

2. Yn credu y dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu polisïau eraill wedi'u teilwra'n arbennig ar gyfer ardaloedd gwledig o fewn agenda lleoliaeth sy'n grymuso pobl leol drwy:

a) gwneud penderfyniadau cynllunio mawr gydag effaith andwyol sylweddol ar ansawdd bywyd, megis ffermydd gwynt ymwthiol, yn amodol ar refferenda lleol;

b) gwneud newidiadau mawr i'r ddarpariaeth o ysgolion gwledig a gwasanaethau addysgol eraill yn amodol ar ymgynghori lleol dilys;

c) hwyluso tai gwledig mwy fforddiadwy; a

d) rhoi mwy o flaenoriaeth i ddarparu cyfleusterau GIG mewn trefi gwledig llai.

Baneri Cymru a'r UE
BBC

Ymestyn penodiad Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Mae'r aelodau yn y Siambr yn cytuno i ymestyn penodiad Isobel Garner fel cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru am dair blynedd arall.

Isobel Garner
BBC

Dim 'methiant systemaidd ehangach' yn CNC

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Lesley Griffiths yn dweud ei bod hi yn "falch" bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyfaddef o ystyried ôl-ddoethineb fe fydden nhw wedi gwneud pethau'n wahanol o ran y cytundeb coed, ond nad oedd "methiant systemaidd ehangach" o fewn y rheolydd amgylcheddol.

'Trahauster ehangach' arweinyddiaeth Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae aelod Llanelli Lee Waters yn siarad am "drahauster ehangach" arweinyddiaeth Cyfoeth Naturiol Cymru, " yn hollol brin o wyleidd-dra".

Y prif weithredwr 'mewn gwadiad'

Roedd prif weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, Emyr Roberts, sydd yn gadael y swydd ym mis Hydref, "mewn gwadiad" medd Jenny Rathbone Llafur, sy'n cwestiynau a yw CNC yn addas ar gyfer ei rôl bwysig yn y diwydiant coed.

'Cwbl annerbyniol na chynhaliwyd proses ail-dendro lawn'

Ymhlith casgliadau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus mae'r datganiad yma:

"Nodwn honiad CNC mai’r gweithredwr melin lifio dan sylw oedd yr unig un a allai fodloni ei ofynion gweithredol. Fodd bynnag, nid ydym yn credu bod digon o dystiolaeth i gefnogi hyn, ac yn absenoldeb proses dendro arall nid oes sicrwydd pendant mai dim ond un gweithredwr a fyddai’n gallu bodloni gofynion CNC. O ystyried y symiau o arian cyhoeddus dan sylw, credwn ei bod hi’n gwbl annerbyniol na chynhaliwyd proses ail-dendro lawn, agored a theg".

Llywodraeth Cymru naill ai yn 'anghymwys neu'n llwgr'

Pan fo Neil McEvoy Plaid Cymru yn dweud bod Llywodraeth Cymru naill ai yn "anghymwys neu'n llwgr", mae'n cael rhybudd gan y Llywydd Elin Jones sy'n dweud wrtho fod ei amser ar ben ac mae ei feicroffon yn cael ei ddiffodd.

Neil McEvoy
BBC

Cytundeb £39m ond roedd y coed yn werth £72m

Ym mis Ebrill eleni fe ddaeth cytundeb coed £39m Cyfoeth Naturiol Cymru i ben.

Roedd y cwmni gafodd gytundeb gwerth £39m i brynu coed gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi methu â chyrraedd un o brif ofynion y fargen.

Roedd y felin lifio wedi addo adeiladu llinell gynhyrchu newydd i dorri coed - a hynny ar ôl ennill cytundeb doedd yr un cwmni arall wedi gallu cynnig amdano.

Ond dywedodd CNC nad oedd y cwmni wedi gwneud hyn erbyn y terfyn amser ym mis Mawrth.

Ym mis Mawrth cafodd y cytundeb gyda'r felin lifio ei gwestiynu gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas wrth iddo edrych ar gyfrifon CNC.

Dywedodd nad oedd y broses wedi bod yn un "dryloyw", gan godi amheuon a oedd y cytundeb wedi torri rheolau'r UE ar gymorth ariannol gan y wladwriaeth.

Roedd hwn yn gytundeb gwerth £39m ond roedd y coed a werthwyd mewn gwirionedd yn werth £72m.

Coed
BBC

Tri argymhelliad

Mae cadeirydd y pwyllgor Nick Ramsay yn cyflwyno adroddiad y pwyllgor sydd â thri o argymhellion. Yr argymhelliad cyntaf yw bod:

"Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal gwerthusiad llawn o'i drefniadau llywodraethu mewn perthynas â phrosesau contractio, gan amlinellu’n glir y gwersi a ddysgwyd gan gyfeirio’n benodol at y contractau gwerthu pren dan sylw yn yr adroddiad hwn".

Dadl ar Gyfoeth Naturiol Cymru

Am yr awr nesaf mae'r aelodau yn cael dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Gyfoeth Naturiol Cymru: Craffu ar adroddiad blynyddol a chyfrifon 2015-16.

Cyfoeth Naturiol Cymru
BBC

Y Pwyllgor Cyllid mewn 'rôl mor ganolog a dylanwadol'

Mae'r Ceidwadwr Nick Ramsay yn dweud "Dyw Pwyllgor Cyllid y Cynulliad erioed yn ei hanes wedi bod mewn rôl mor ganolog a dylanwadol posib yn nhermau dyfnhau datganoli".

Nick Ramsay
BBC

'Angen data penodol ac amserol ar lefel Cymru'

Mae Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid Simon Thomas yn dweud "un wers allweddol a ddaw o'r Alban yw bod angen darparu data penodol ac amserol ar lefel Cymru y tu hwnt i'r data a ddarperir ar lefel y Deyrnas Gyfunol gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol".

Simon Thomas
BBC

Gwersi gan yr Alban

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Diwygio Cyllidol - Gwersi gan yr Alban.

Senedd yr Alban
Getty Images

Datganiadau 90 Eiliad

Nawr y Datganiadau 90 Eiliad, lle mae tri aelod yn cael cyfle i godi materion amserol.

'Dylai camau gael eu cymryd yn ddi-oed bod amser'

Mae Lesley Griffiths yn dweud bod rheolaeth a chael gwared ar strwythurau peryglus yn "gyfrifoldeb i awdurdod lleol, ac na fyddai [canllawiau] cynllunio yn gwarchod strwythurau peryglus".

Mae'n ychwanegu y "dylai camau gael eu cymryd yn ddi-oed bod amser".

Lesley Griffiths
BBC

Cwestiwn Amserol 2: Rheoli a chael gwared ar strwythurau peryglus

Mae'r ail gwestiwn amserol i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig:

Mae David Melding (Canol De Cymru) yn gofyn i Ysgrifennydd y Cabinet wneud datganiad am y canllawiau cyfredol ar gyfer rheoli a chael gwared ar strwythurau peryglus, ar ôl i ddyn farw pan ddisgynnodd adeilad yn Sblot ddoe?

Fe wnaeth y gwasanaethau brys dynnu corff dyn o hen eglwys yn ardal Sblot, Caerdydd wedi iddo gael ei ddal o dan yr eglwys ar ôl i'r adeilad ddymchwel brynhawn ddoe.

Fe wnaeth dau arall ddioddef mân anafiadau yn dilyn y digwyddiad ger y brif reilffordd rhwng Caerdydd a Chasnewydd.

Mae Heddlu De Cymru wedi lansio ymchwiliad i'r digwyddiad.

Fe wnaeth adroddiad ar gyfer Cyngor Caerdydd ym mis Mehefin 2016 rybuddio bod yr adeilad yn "strwythur peryglus" oedd mewn perygl o "ddymchwel unrhyw funud".

Yr eglwys yn Sblot
BBC

Y cyfrifoldeb dan ofal y Weinyddiaeth Gyfiawnder a'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

Wrth ymateb i'w cwestiwn mae'r Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, yn dweud bod y cyfrifoldeb dan ofal y Weinyddiaeth Gyfiawnder a'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, ond mae'n ymrwymo i godi'r mater gyda'i gyfatebwr yn llywodraeth y DU.

Carl Sargeant
BBC

Cwestiwn Amserol 1: Diogelwch mewn carchardai ieuenctid

Mae'r cwestiwn amserol cyntaf i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant.

Mae Steffan Lewis (Dwyrain De Cymru)yn gofyn i'rYsgrifennydd y Cabinet wneud datganiad am y dirywiad mewn diogelwch mewn carchardai ieuenctid yn sgil cyhoeddi adroddiad blynyddol Prif Arolygydd Carchardai Cymru a Lloegr EM ar gyfer 2016-17?

Ddydd Llun fe wnaeth Prif Arolygydd y Carchardai yng Nghymru a Lloegr rybuddio bod canolfannau i droseddwyr ifanc yn anniogel - a'i bod hi'n anochel y bydd yna drychineb yn sgil hynny. Mae Peter Clarke, wedi ysgrifennu at weinidogion ynglŷn â'i bryderon. Yn ei adroddiad blynyddol - mae'n dweud nad yw e wedi ymweld ag unrhyw safle sy'n ddiogel i bobl ifanc dreulio'u dedfrydau.

Carchar ieuenctid
Peter Macdiarmid/Getty Images

Cwestiynau Amserol

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Cwestiynau Amserol.

Mae'n rhaid i gwestiynau amserol ymwneud â mater o arwyddocâd cenedlaethol, rhanbarthol neu leol y byddai'n ddymunol cael ymateb cyflym iddo gan Weinidog.

Y Llywydd a fydd yn penderfynu sawl cwestiwn amserol i'w ddethol ar gyfer y cyfnod o 20 munud a neilltuwyd, a sut i rannu'r amser sydd ar gael rhwng y cwestiynau hynny.

Cwestiynau
BBC

'Nifer o gleifion canser yn dal heb weithiwr allweddol'

Mae Caroline Jones UKIP yn cyfeirio at yr ail arolwg o brofiad cleifion canser yng Nghymru.

Mae'n pwysleisio nad oes dal gan "nifer o gleifion canser weithiwr allweddol".

Mae Mr Gething yn ateb, "rydyn ni'n bendant eisiau i bob claf, lle bo hynny'n briodol i nyrs glinigol arbenigol i fod yn rhan o'u gofal, i gael un".

Caroline Jones
BBC

'Peidiwch ag ofni methiant, ond dysgwch ohono'

Mae'r aelod Ceidwadol Angela Burns yn cyfeirio at adroddiad interim y panel adolygu annibynnol ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru sy'n dweud bod yna "rwystrau sylweddol ar syniadau a pholisïau da i gael eu troi'n weithredoedd ar draws y Gwasanaeth Iechyd oherwydd gwrthwynebiad diwylliannol ac ofn methiant".

"Peidiwch ag ofni methiant, ond dysgwch ohono" mae hi'n dweud, gan alaw am ddiwygio arloesol o fewn GIG Cymru.

Mae Mr Gething yn derbyn bod "yna heriau diwylliannol sylweddol".

Angela Burns
BBC

Beirnidaeth am beidio sefydlu ysgol feddygol yn y Gogledd

Mae Rhun ap Iorwerth yn beirniadu haeriad yr ysgrifennydd iechyd nad oes yna achos dros ysgol feddygol newydd i'w lleoli yn y Gogledd.

Mae Mr Gething yn dweud ei fod yn credu bod yna achos dros gynyddu addysg feddygol yno.

Ym mis Mai fe wnaeth un o brif arbenigwyr Prifysgol Bangor ddweud bod y brifysgol yn barod i sefydlu ysgol feddygol newydd i'r gogledd.

Rhun ap Iorwerth
BBC

'Capasiti ddim wedi ateb y galw'

Mae Vaughan Gething yn cydnabod bod yna "gynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y cleifion sy'n cael eu cyfeirio am driniaeth orthopedig ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr dros y pedair blynedd ddiwethaf ac nad yw'r capasiti wedi ateb y galw". Mae'n dweud bod amryw o fesurau yn cael eu cymryd i ddelio gyda'r cynnydd.

Vaughan Gething
BBC

Cyfeirio cleifion at driniaeth orthopedig yn y Gogledd

Nawr cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething.

Mae Rhun ap Iorwerth yn gofyn a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am nifer y cleifion sy'n cael eu cyfeirio am driniaeth orthopedig yng ngogledd Cymru.

Triniaeth orthopedig
BBC

'Angen cydbwyso' grantiau uniongyrchol a benthyciadau ad-daladwy

Ar haeriad Mr Skates y bydd Banc Datblygu Cymru yn "symud oddi wrth grantiau uniongyrchol i fenthyciadau ad-daladwy", mae David Rowlands UKIP yn dweud fe fydd hyn yn cyflwyno "rhwystr penodol" i fusnesau bach a chanolig.

Mae Mr Skates yn dweud "does dim angen cydbwyso" y ddau ddull o gyllido.

David Rowlands
BBC

'Dylai Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru gael ei roi ar sail statudol'

Mae'r aelod Ceidwadol Russell George yn awgrymu y dylai Llywodraeth Cymru roi Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru ar "sail statudol".

Mae Mr Skates yn ateb, "fe fyddwn ni'n adolygu gweithredoedd y comisiwn cyn diwedd tymor y cynulliad yma.

"Hyd yn hyn dydyn ni ddim wedi derbyn unrhyw dystiolaeth symbylol i'w roi ar sail statudol".

Russell George
BBC

Strategaeth economaidd i'w chyhoeddi 'yn gynnar yn yr hydref'

Mae Adam Price Plaid Cymru yn beirniadu yr oedi yn cyhoeddi strategaeth economaidd Llywodraeth Cymru.

Mae Mr Skates yn dweud y bydd y strategaeth "Llewyrch i Bawb" gafodd ei chymeradwyo gan y Cabinet yr wythnos hon yn cael ei chyhoeddi "yn gynnar yn yr hydref".

Mae Mr Price yn feirniadol oherwydd addewid i gyhoeddi cyn yr haf.

Adam Price
BBC

Adolygiad Llenyddiaeth Cymru

Wrth ymateb i gwestiwn ynghylch adolygiad sydd wedi'i noddi gan Lywodraeth Cymru sy'n awgrymu tynnu'r rhan fwya o gyfrifoldebau Llenyddiaeth Cymru oddi wrth y corff, mae Mr Skates yn dweud "mae'n bwysig bod yr holl gyrff dan sylw yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau eu bod i gyd yn dod yn gryfach o fewn au meysydd priodol".

Ken Skates
BBC

Datblygu twristiaeth yn Islwyn i hybu adfywio economaidd

Mae cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd gan Rhianon Passmore:

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddatblygu twristiaeth yn Islwyn er mwyn cynorthwyo adfywio economaidd?

Cwestiynu gonestrwydd personol aelodau

Mae'r Llywydd yn dechrau drwy gyfeirio at gwestiwn gan Adam Price ddoe pan wnaeth e ofyn i'r prif weinidog pwy sy'n "dweud celwydd" ynghylch trafodaethau mantolen Cylchffordd Cymru - y prif weinidog neu'r cwmni.

Mae Elin Jones yn dweud "fyddai pobl Cymru ddim yn disgwylm i'r siambr hon i fod yn le lle mae cyhuddiadau ynghylch gonestrwydd personol aelodau yn cael eu taflu o amgylch yn ysgafn neu'n aml".

Elin Jones
BBC

Croeso nôl i Senedd Fyw

Mae Cyfarfod Llawn ola'r tymor ar fin dechrau gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates.

Y Senedd
Y Senedd

Nôl am 1.30pm

Mae'r aelodau bellach yn cwrdd yn breifat.

Fe fydd Senedd Fyw'n ôl am 1.30pm ar gyfer y Cyfarfod Llawn.