a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  A dyna ni am heddiw ar y llif byw - diolch am ymuno â ni unwaith eto.

  Byddwn ni nol fel yr arfer am 08:00 fore Llun, ond tan hynny, mwynhewch eich penwythnos - gan obeithio y bydd hi'n brafio!

 2. Løvgreen a'r Band yn ailymweld â Sir Fôn

  BBC Cymru Fyw

  Ydach chi isho mynd i Sir Fôn?

  Wel, un criw sy'n bendant eisiau gwneud ydi Geraint Løvgreen a'r Band, gyda'r gân newydd yma.

  Bydd rhai ohonoch chi'n sylwi mai fersiwn newydd o hen glasur oedd â neges dra gwahanol yw hon...

  Video content

  Video caption: Mae'r Eisteddfod Genedlaethol rownd y gornel, a Geraint Lovgreen yn ail ymweld â hen gan!
 3. Troi Aberystwyth yn dref di-blastig?

  Cambrian News

  Mae grŵp o ymgyrchwyr yn gobeithio sicrhau statws i Aberystwyth fel y dref di-blastig "cyntaf erioed".

  Y bwriad yw perswadio busnesau i gyfnewid deunyddiau plastig am rai mwy amgylcheddol, ac yna'u hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol.

  "Rydyn ni wir eisiau i Aberystwyth fod y dref gyntaf i fod heb blastig," meddai Alan Cookson wrth y Cambrian News.

  bagiau plastig
  Image caption: A fydd llai o'r rhain i'w gweld o gwmpas Aberystwyth yn y dyfodol?
 4. Galw ar gynghorwyr Môn i wrthod cynllun datblygu

  BBC Cymru Fyw

  Mae mudiad iaith wedi dadlau y dylai cynghorwyr Môn "wrthod" cynllun datblygu yn sgil pleidlais agos gan Gyngor Gwynedd y prynhawn yma.

  Roedd cynghorwyr y tir mawr wedi pleidleisio o drwch blewyn i ganiatáu'r Cynllun Datblygu Lleol, allai weld dros 7,000 o dai yn cael eu codi yng Ngwynedd a Môn.

  Bydd cynghorwyr yr ynys yn pleidleisio ar yr un cynllun ddydd Llun.

  "Fyddai hi ddim yn ddemocrataidd, nag yn gall, i gynghorwyr Môn ei basio ddydd Llun, gan nad yw'r cynllun yn un gadarn yn ddemocrataidd erbyn hyn," meddai Menna Machreth o Gymdeithas yr Iaith.

  cyngor mon
 5. Glaw trwm dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Dyma sydd gan Llyr Griffiths-Davies i'w ddweud wrthym ni am y tywydd heno:

  "Bydd hi'n noson wlyb gyda glaw trwm ar draws rhannau helaeth o’r canolbarth a’r gogledd.

  "Mae disgwyl i'r glaw barhau am rai oriau eto, cyn clirio tua’r dwyrain yn hwyrach heno.

  "Dros nos bydd hi'n gymylog, ac yn sych i’r mwyafrif, ac eithrio ambell gawod. Y tymheredd isa’n 12C."

  Am y diweddaraf yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 6. Newid enillydd prif wobr defaid y Sioe Fawr

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae'r Sioe Frenhinol wedi cyhoeddi eu bod wedi gorfod newid enillydd un o brif wobrau'r sioe.

  Cafodd Gwobr Pencampwyr y Pencampwyr y Defaid ei ddyfarnu i oen dafad Texel oedd yn berchen i DN Bennett a'i fab.

  Ond mae'r trefnwyr nawr wedi penderfynu nad oedd yn gymwys ar gyfer y gystadleuaeth.

  Mae'r wobr nawr wedi ei dyfarnu i ddafad wyneb brith Beulah yn berchen i AD & EE Richards o Gwmcelynen, Pumsaint.

 7. Cynllun Datblygu: 'Siom' gwleidyddion Plaid Cymru yng Ngwynedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae ASau Plaid Cymru, Liz Saville Roberts a Hywel Williams, a'r AC Siân Gwenllian wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd yn dilyn penderfyniad Cyngor Gwynedd i gymeradwyo'r Cynllun Datblygu Lleol.

  “Rydym yn nodi penderfyniad Cyngor Gwynedd i fabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol," meddai'r gwleidyddion.

  “Rydym yn cydnabod yr angen am dai lleol addas sy'n blaenoriaethu anghenion teuluoedd a chymunedau yng Ngwynedd.

  “Fodd bynnag, rydym yn siomedig iawn bod y fframwaith cynllunio presennol ar gyfer Cymru, o dan reolaeth Llywodraeth Lafur Cymru wedi arwain at Gynllun Datblygu lleol sydd heb ganiatáu’r hyblygrwydd angenrheidiol i fynd i’r afael ag anghenion penodol cymunedau Môn a Gwynedd.”

  cyngor gwynedd
  Image caption: Cafodd y cynllun ei gymeradwyo yn dilyn cyfarfod o Gyngor Gwynedd y prynhawn 'ma
 8. Cynllun Datblygu Gwynedd a Môn: Mwy o ymateb

  BBC Radio Cymru

  Rhagor o ymateb yn dilyn pleidlais Cyngor Gwynedd i gymeradwyo'r Cynllun Datblygu Lleol ar Radio Cymru yn y man.

  View more on twitter
 9. Cyngor Gwynedd yn pasio Cynllun Datblygu

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynghorwyr Gwynedd wedi pasio Cynllun Datblygu Lleol allai olygu codi dros 7,000 o dai yng Ngwynedd a Môn.

  Fe wnaeth 30 o gynghorwyr bleidleisio o blaid y cynllun, gyda 30 yn erbyn, a phedwar yn atal eu pleidlais.

  Cafodd y cynnig ei basio yn dilyn cefnogaeth gan y cadeirydd.

  tai
 10. Abertawe i wneud cynnig am Alvaro Negredo?

  Wales Online

  Allai cyn-ymosodwr Man City a Middlesbrough, Alvaro Negredo fod ar ei ffordd i Stadiwm Liberty?

  Yn ôl adroddiadau mae gan Abertawe ddiddordeb yn yr ymosodwr 31 oed, sydd ar hyn o bryd gyda Valencia.

  Mae'r Elyrch eisoes wedi arwyddo Tammy Abraham i gryfhau'r llinell flaen, a hefyd wedi dangos diddordeb yn eu cyn-ymosodwr Wilfried Bony.

  alvaro negredo
  Image caption: Fe wnaeth Negredo sgorio deg gôl yn ystod cyfnod ar fenthyg yn Middlesbrough tymor diwethaf
 11. Carcharu dyn am ladrad arfog yng Nghasnewydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 25 oed wedi ei garcharu am bum mlynedd a phedwar mis yn dilyn lladrad.

  Cafodd Lloyd Bailey ei arestio yn ei dŷ yng Nghasnewydd yn dilyn cyrch wnaeth bara bron i bum awr, gyda heddlu arfog a chŵn wedi eu galw.

  Fe wnaeth Bailey gyfaddef i sawl cyhuddiad yn ei erbyn gan gynnwys lladrad arfog, bod ag arf yn ei feddiant, ac ymosod ar swyddog heddlu.

  Clywodd Llys y Goron Casnewydd ei fod wedi bygwth staff mewn siopau ar Heol Malpas a Stryd Albany ar 7 Mehefin.

 12. 'Discos distaw' i Owain Glyndŵr?

  BBC Wales News

  Mae'n ymddangos fod rhywun wir wedi bod yn defnyddio'u dychymyg wrth feddwl am syniadau gwahanol ar gyfer 'Blwyddyn y Chwedlau' eleni.

  Y penwythnos yma bydd 'discos distaw' yn cael eu cynnal mewn amryw safle hanesyddol ar draws Cymru - a hynny i nodi gwrthryfel Owain Glyndŵr.

  Dydi hi ddim yn glir be' ydi'r cysylltiad rhwng y ddau beth, ond dyna ni!

  View more on twitter
 13. Disgwyl 1,000 o bobl yng Ngŵyl Jazz Llandudno

  Daily Post

  Mae'r Daily post yn adrodd mai ychydig iawn o docynnau sydd ar ôl ar gyfer Gŵyl Jazz Llandudno y penwythnos yma.

  Bydd y perfformwyr yn cynnwys Neil Yates, Alan Barnes, Dave Newton, Art Themen a Sara Oschlag, yn ogystal â bandiau lleol.

  Mae disgwyl tua 1,000 o ymwelwyr yn Fferm Bodafon dros y penwythnos ar gyfer y digwyddiad.

 14. Yeovil yn arwyddo cyn-amddiffynnwr Abertawe

  BBC Sport Wales

  Mae Yeovil Town wedi arwyddo cyn-amddiffynwr Abertawe, Daniel Alfei.

  Fe wnaeth Alfei, 25, ennill dros ddwsin o gapiau dros dîm dan-21 Cymru, ac fe gafodd ei alw i'r garfan llawn yn 2013.

  Treuliodd y tymor diwethaf gydag Aberystwyth yn Uwch Gynghrair Cymru.

  daniel alfei
 15. Cynllun parc moduro Glyn Ebwy yn 'sinigaidd'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cael eu cyhuddo o geisio bwrw 'mlaen gyda chynlluniau ar gyfer parc moduro gwerth £100m yng Nglyn Ebwy, cyn cwblhau'r cynllun busnes.

  Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, wedi dweud mai "ymgais sinigaidd" yw'r cynllun i leihau'r ergyd o wrthod prosiect Cylchffordd Cymru.

  Honnodd Mr Davies fod hyn yn enghraifft arall o "addewid gan Lafur sy'n aros i gael ei dorri".

  Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates wedi dweud ei fod yn disgwyl gweld y gwaith o adeiladu'r parc yn dechrau erbyn mis Mawrth nesaf.

  hen gar
 16. Oes gan Abertawe acenion gwahanol?

  Wales Online

  Oes gan Abertawe wahanol acenion mewn rhannau gwahanol o'r ddinas - a pha mor wahanol ydyn nhw i'r rheiny sydd i'w clywed yn y Gŵyr?

  Mae WalesOnline wedi bod yn holi rhai arbenigwyr, rhai yn credu bod modd clywed rhai amrywiol, ac eraill yn dweud nad oes gwahaniaeth amlwg.

 17. Atal Hawl i Brynu yng Nghaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau mai Caerdydd yw'r sir ddiweddaraf yng Nghymru i ohirio cynllun Hawl i Brynu.

  Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant y byddai'n eu helpu i "ddelio â'r pwysau sydd ar eu tai cymdeithasol ac i sicrhau bod tai ar gael ar gyfer y rheini sydd eu hangen".

  Mae cynghorau Môn, Sir Gâr, Abertawe, Sir y Fflint a Sir Ddinbych i gyd eisoes wedi atal tenantiaid rhag prynu tai cymdeithasol.

  tai
 18. Amber o Love Island - be' nesa'?

  Golwg 360

  Mae Golwg360 wedi bod yn siarad gyda mam Amber Davies, y ferch 20 oed o Ddinbych enillodd y gyfres deledu, Love Island, ddechrau'r wythnos.

  Yn ôl Sue Davies, mae gwaith hyrwyddo a modelu yn cymryd ei hamser ar hyn o bryd, ond ei uchelgais o hyd ydy mynd i'r byd perfformio.

  “Byddai Amber wrth ei bodd yn mynd ymlaen a chael gyrfa actio neu mewn sioeau cerdd,” meddai.

  Amber Davies
  Image caption: Roedd Amber yn cystadlu'n aml mewn eisteddfodau pan yn iau
 19. Carchar i ddynes o Gaernarfon am ddelio cyffuriau

  BBC Cymru Fyw

  Mae dynes o Gaernarfon wedi ei charcharu am dair blynedd a hanner ar ôl cyfaddef i fod â gwerth £200 o gyffuriau yn ei meddiant, gyda'r bwriad o'i gyflenwi.

  Fe gyfaddefodd Zoe Edwards, 43, ei bod yn gwerthu cyffuriau i eraill er mwyn ariannu ei dibyniaeth ei hun.

  Dywedodd Simon Mintz ar ran yr amddiffyniad fod Edwards wedi gwrthod rhoi'r bai ar yrrwr y car roedd hi ynddi - rhywun fyddai wedi cael dedfryd hirach am ddelio cyffuriau oherwydd ei record flaenorol.