a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Heddiw yw diwrnod agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017
 2. Ymhlith y cystadlaethau mae'r bandiau pres, dawnsio disgo, hip hop neu stryd a chystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru
 3. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd fe allant gynnwys iaith gref a/neu themâu sydd ddim yn addas i blant

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl am y tro!

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni! Y llif byw wedi dod i ben ar ddiwrnod cynta' Eisteddfod Genedlaethol 2017.

  Ymunwch efo ni yfory am 10:00 am y diweddara' o holl ddigwyddiadau'r Maes.

  Diolch am ddilyn - hwyl!

  haul
 2. 'Angen mwy o sylw' i hen dechnegau crefft Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae angen rhoi mwy o sylw i hen dechnegau crefft Cymru, yn ôl enillydd un o brif wobrau celf yr Eisteddfod.

  Dywedodd Marged Elin Owain bod ei chasgliad - wnaeth gipio iddi yr Ysgoloriaeth Artist Ifanc - wedi'i ysbrydoli gan gelfi cegin Cymreig.

  Video content

  Video caption: Marged Elin Owain yn dangos ei gwaith buddugol
 3. Doniau Cudd y Tŷ Gwerin

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yn y Tŷ Gwerin heddiw cafwyd perfformiad gan grŵp Doniau Cudd.

  Grŵp yw'r rhain sy'n cyfarfod pob nos Iau yn y Galeri, Caernarfon i ymarfer a mwynhau cerddoriaeth. Mae'r grŵp yn gymysgedd o gerddorion gydag anableddau dysgu a cherddorion abl ac yn cyd-lynu'r perfformiad heddiw oedd un o'r arweinyddion, Arfon Wyn.

  doniau cudd
 4. Deiseb i goffáu y Pêr Ganiedydd

  Golwg 360

  Dywed Golwg 360 fod deiseb genedlaethol wedi cael ei threfnu ar y we yn galw ar Lywodraeth Cymru i goffáu trichanmlwyddiant geni William Williams Pantycelyn eleni.

  Er bod yna lawer o ddathlu eisoes wedi bod eleni, mae nifer yn credu y dylai Llywodraeth Cymru chwarae rhan wrth gydnabod cyfraniad y Pêr Ganiedydd o Lanymddyfri a wnaeth ysgrifennu dros 900 o emynau.

  Fe fydd gwaith y Pêr Ganiedydd yn cael ei ddathlu yn y Gymanfa ar Faes yr Eisteddfod nos yfory.

  pantycelyn
 5. Trefnydd yr Eisteddfod: 'Angen parhau i esblygu a gwella'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Trefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn dweud bod hi'n bwysig esblygu a gwella'r hyn sydd ar gael yn yr Ŵyl, gan gadw llygad ar sut mae hi'n tyfu yn y dyfodol.

  Eleni mae dros 1,000 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar y maes yn Ynys Môn.

  Ac yn ôl Elen Elis cadw golwg ar y sefyllfa yw'r ateb i wneud yn siwr nad yw'n mynd yn rhy fawr.

  elen
 6. Y Brifwyl yn 'dod â'n cymunedau ni'n agosach'

  Cyngor Ynys Môn

  Does dim modd mesur y gwerth o gynnal yr Eisteddfod i gymunedau Ynys Môn yn ôl arweinydd y cyngor sir.

  Dywedodd Llinos Medi Huws bod y digwyddiadau gafodd eu cynnal i hel arian ar draws y sir wedi dod â chymunedau’n nes.

  “Mae o wedi dod â’n cymunedau ni’n agosach at ei gilydd, a does ‘na ddim gwerth ariannol ar hynny”, meddai.

  Bellach mae cronfa leol yr Eisteddfod wedi casglu £412,000, gan chwalu’r targed gwreiddiol o £325,000.

 7. Rhybudd cyn cytuno i wirfoddoli!

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  "Dere i weithio ar ein stondin ar Faes yr Eisteddfod."

  Mae'n swnio'n gwestiwn ddigon diniwed ond yw e? Dyna feddyliodd y gŵr hwn hefyd pan gytunodd i wirfoddoli ar stondin Achub y Plant, sydd yn gwerthu hen fagiau a hetiau i godi arian.

  achub y plant
 8. 'Dim heddlu arfog' ar gyfer yr Eisteddfod ym Môn

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud nad os ganddyn nhw gynlluniau i gael unrhyw heddlu arfog yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn.

  Roedd prif weithredwr yr Eisteddfod wedi dweud ei bod hi'n "debygol" y byddai heddlu arfog ar faes y Brifwyl ar Ynys Môn.

  Ond mae Heddlu'r Gogledd nawr wedi cadarnhau nad oes ganddyn nhw gynlluniau i wneud hynny.

  heddlu
 9. Medal Aur yr Eisteddfod i artist o Gaerdydd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yr artist o Gaerdydd, Cecile Johnson Soliz yw enillydd y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern.

  Cafodd yr enillydd ei dewis gan yr artist Carwyn Evans a’r curaduron Ceri Jones a Jessica Hemmings, sydd hefyd wedi dewis yr Arddangosfa Agored a’r gwobrau celf amrywiol.

  Mae hi’n ennill £5,000 am ei gwaith sy’n ymchwilio i bosibiliadau lluniadu tri dimensiwn.

  Un o Galiffornia yw Cecile Johnson Soliz, a gafodd ei geni yn yr Almaen, ond mae hi wedi ymgartrefu yn y brifddinas ers rhai blynyddoedd.

  Roedd hi’n arfer gweithio gyda chlai, ond mae hi bellach wedi troi ei sylw at bapur argraffu syml, siarcol a phaent.

 10. Nai Hedd Wyn: 'Roedd y cyngerdd yn dda iawn'

  Daily Post

  Mae gohebydd y Daily Post ar Faes y Brifwyl, Eryl Crump wedi cyhoeddi adolygiad o'r noson ar eu gwefan.

  Yn yr adolygiad mae nai Hedd Wyn, Mr Gerald Williams, wedi dweud fod y perfformiad yn un "da iawn".

 11. Y cystadlu'n poethi rhwng y corau!

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae pethau'n poethi ar y llwyfan wrth i gystadleuaeth gorawl eisteddfodau bach Cymru fwrw rhagddi.

  Mae naw côr yn cystadlu heddiw.

  cor
  Image caption: Meibion Cordre o Gaernarfon yn cystadlu
  cor
  Image caption: Côr Alawon Llyn yn perfformio Salm 23
 12. Heddiw, yn hanes yr Eisteddfod

  Twitter

  Mae gohebydd celfyddydau BBC Cymru, Huw Thomas, wedi tynnu'n sylw at y ffaith bod y canwr Gospel a'r actor enwog, Paul Robeson, wedi annerch Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy ar y dydd hwn yn 1958.

  View more on twitter
 13. Rownd derfynol Y Talwrn

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ar hyn o bryd mae beirdd gorau cymru'n ymladd yn y Babell Lên i weld pwy fydd pencampwyr Y Talwrn eleni.

  Y Glêr sydd yn brwydro'r Ffoaduriaid ar gyfer y teitl, a bydd cyfle i'r rhai ohonoch sydd ddim ar y maes i glywed y canlyniadau heno am 18:00 ar BBC Radio Cymru,

  Eurig Salisbury'n ceisio swyno'r Meuryn ar lwyfan y Talwrn
  Image caption: Eurig Salisbury'n ceisio swyno'r Meuryn ar lwyfan y Talwrn
 14. Trefnwyr yn canmol 'uchafbwynt' cyngerdd agoriadol

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Eisteddfod wedi cychwyn ag "uchafbwynt" gyda'r cyngerdd agoriadol, yn ôl cadeirydd y pwyllgor gwaith.

  Dywedodd Derec Llwyd Morgan bod y cyngerdd, oedd yn nodi 100 mlynedd ers marwolaeth Hedd Wyn, yn "un o'r goreuon" yn hanes y brifwyl.

  Video content

  Video caption: Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn
 15. Aelod Cynulliad wedi plesio

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Rhun ap Iorwerth, yr Aelod Cynulliad lleol, i weld yn hapus gyda'r holl amrywiaeth o weithgareddau ar y Maes.

  Rhun ap Iorwerth
 16. Pwy yw tîm Radio Cymru yng Ngwlad y Medrau?

  BBC Radio Cymru

  Video content

  Video caption: Hywel Gwynfryn, Rhiannon Lewis, Nia Lloyd Jones ac Ifan Evans sydd yno ar ein rhan.