a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Sarah Down-Roberts

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna'r cyfan o'r Siambr am heddiw.

  Bore fory bydd Senedd Fyw yn darlledu y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

  Senedd
 2. Crynodeb a chanlyniadau

  Ceir crynodeb o'r sesiwn a chanlyniad y pleidleisiau yng nghofnod y trafodion

 3. Angen targedu cwmnïau

  Mae David Rowlands yn dweud fod UKIP yn "cefnogi ac yn canmol strategaethau Llywodraeth Cymru ar ailgylchu, ac mae'n cydnabod y cynnydd sydd wedi cael ei wneud hyd yma".

  Gan fod y cyhoedd mor gefnogol i ailgylchu mae'n dweud bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru nawr "ganolbwyntio ar y cwmnïau sy'n cynhyrchu deunydd sydd ddim yn ailgylchadwy".

  David Rowlands
 4. Ernes am boteli?

  Mae'r Ceidwadwr David Melding yn tynnu sylw at "yr effaith arwyddocaol y gallai cynllun talu ernes am ddychwelyd poteli ei gael ar ymdrechion Cymru i gyrraedd y nod."

  David Melding
 5. Llongyfarch y Cardis

  Simon Thomas o Blaid Cymru yn galw ar y Llywodraeth i fod yn fwy uchelgeisiol ac i osod "targed o dim gwastraff o gwbl erbyn 2030". Mae e hefyd yn llongyfarch Cyngor Ceredigion fel cyngor sy'n perfformio'n dda ym maes ailgylchu.

  Mae e hefyd yn croesawu cytundeb y gyllideb rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru i gynyddu cyfraddau ailgylchu ymhellach drwy dreialu cynllun dychwelyd blaendal.

  Hefyd mae e'n cefnogi'r cynnig i ostwng lefelau gwastraff gweddilliol drwy gyflwyno treth ar blastigau na ellir eu hailddefnyddio a na ellir eu hailgylchu.

  Simon Thomas
 6. Cymru yn arwain ym maes 'ailgylchu trefol'

  Mae dadl olaf y diwrnod yn ymwneud â'r 'economi gylchol'.

  Yn ôl yr Ysgrifennydd Amgylchedd Lesley Griffiths Cymru mae Cymru yn arwain y maes o fewn y DU a hi yw y drydedd wlad orau yn y byd o ran ailgylchu trefol.

  Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried:

  a) Targed o ailgylchu 80% o wastraff trefol; a

  b) Targed o leihau gwastraff bwyd 50%.

  ailgylchu
 7. Hiliaeth ar gynnydd

  AC Llafur Dwyrain Casnewydd, John Griffiths yn dweud bod tensiynau hiliol wedi gwaethygu yn y misoedd a'r blynyddoedd diweddaraf.

 8. 'Wedi torri fy nhrwyn'

  Mae Neil Hamilton o UKIP yn dweud ei fod e unwaith wedi dioddef trosedd casineb wrth i labystiau homoffobig ymosod arno wedi iddo helpu ffrind hoyw.

  Mae'n dweud ei fod yn cefnogi fframwaith y Llywodraeth i ddelio â throsedd casineb.

 9. 'Angen i'r cwrs ymarfer dysgu roi hyfforddiant'

  Mae Bethan Jenkins yn cydnabod y gellid fod wedi geirio gwelliant cyntaf Plaid Cymru - yn galw ar Lywodraeth Cymru "i fynd i'r afael â radicaleiddio dynion gwyn i mewn i grwpiau asgell dde, gan nodi gweithgarwch terfysgol diweddar a gyflawnwyd gan yr asgell dde" - yn fwy gofalus.

  Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu mwy o swyddogion cymorth i ddioddefwyr ac ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno "hyfforddiant i athrawon ar sut i ddelio â digwyddiadau sy'n gysylltiedig â chasineb mewn ysgolion, a chymryd camau i atal ysgolion rhag cadw hyn yn gudd".

  Yn ogystal mae'n galw ar Lywodraeth Cymru i wella "cydlyniant cymunedol yn dilyn digwyddiadau terfysgol gan mai dyma pryd y mae troseddau casineb yn erbyn Mwslimiaid yn tueddu i gynyddu".

  Bethan Jenkins
 10. 'Angen annog dioddefwyr i siarad'

  Dywed Mark Isherwood er bod cynnydd cyson yng nghyfanswm nifer y troseddau casineb a gaiff eu cofnodi, fod yr elusen Cymorth i Ddioddefwyr wedi dweud bod angen gwneud mwy i annog dioddefwyr i siarad am eu profiad.

  Mae'n croesawu côd ymarfer newydd Llywodraeth y DU ar gyfryngau cymdeithasol "a fydd yn sicrhau dull gweithredu cydgysylltiedig mewn perthynas â dileu neu fynd i'r afael â chynnwys ar-lein sy'n bwlio, sy'n fygythiol neu'n fychanol".

  Mae'n galw am gydnabod bod troseddau a gyflawnir yn erbyn pobl hŷn oherwydd eu hoedran yn droseddau casineb ac hefyd ar Lywodraeth Cymru i ychwanegu trosedd casineb i'r Strategaeth Awtistiaeth ddiwygiedig.

  Mark Isherwood
 11. Fframwaith i ddelio â throsedd casineb

  Mae dadl gyntaf y dydd yn ymwneud â thaclo troseddau casineb

  Cafodd Fframwaith Trosedd Casineb Llywodraeth Cymru ei gyhoeddi ym Mai 2014.

  Wedi pleidlais Brexit roedd yna gynnydd o droseddau casineb yng Nghymru a Lloegr.

  Dangosodd ffigurau fis diwethaf fod pobl LGBT yng Nghymru wedi dioddef 82% yn fwy o droseddau yn ystod y pedair blynedd diwethaf.

  Baner yr enfys
 12. Rhyddhad ardrethi annomestig i seilwaith ffeibr llawn newydd

  Mae'r aelodau yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Mesur Seilwaith Telathrebu (Rhyddhad rhag Ardrethi Annomestig), sy'n ymwneud â rhyddhad ardrethi annomestig, i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

  Amcan polisi datganedig Llywodraeth y DU yw cefnogi buddsoddiad mewn seilwaith band eang ffeibr newydd a chyfathrebu 5G yn y dyfodol drwy gynnig rhyddhad ardrethi annomestig newydd o 100 y cant ar gyfer seilwaith ffeibr llawn newydd. Caiff y rhyddhad hwn ei ddarparu am gyfnod o bum mlynedd o 1 Ebrill 2017 ymlaen. Mae modd ôl-ddyddio'r rhyddhad i 1 Ebrill 2017 ar gyfer seilwaith cymwys.

  band eang
 13. 'Ddim yn mynd i wraidd pethau'

  Mae Michelle Brown o UKIP yn croesawu argymhellion Cymwysterau Cymru ond yn dweud nad ydynt yn "delio â gwreiddyn y broblem sef diffyg gweledigaeth, dadansoddi a chynllunio gan Llywodraeth Cymru".

  Michelle Brown
 14. Beth am lais pobl ifanc?

  Llyr Gruffydd ar ran Plaid Cymru yn croesawu bod y Llywodraeth yn mynd i gyhoeddi canllawiau ond yn gofyn am elfen gyfyngedig yr ymchwil - mae'n poeni nad yw llais pobl ifanc wedi cael ei glywed. "Mae hynny", meddai, "yn wendid yn y broses" ac felly mae'n gofyn "a yw'r dystiolaeth gyfan wedi'i chlywed".

  Llyr Gruffydd
 15. Pam yr oedi?

  Mae Paul Davies, AC Preseli Penfro, yn gofyn pam ei fod wedi cymryd cymaint o amser i fynd i'r afael â'r pryderon y gallai addysg nifer o ddisgyblion sydd yn sefyll eu harholiadau TGAU yn gynnar fod yn y fantol.

  Mae hefyd am gael adroddiadau cyson ar y datblygiadau sydd i fod i ddod i rym yn 2019.

  Dywed yr ysgrifennydd addysg na all hi ateb ar ran ei rhagflaenwyr ond ei bod yn ymateb mor gyflym â phosib wedi adroddiad Cymwysterau Cymru.

  Mae'n dweud fod yna bwysau wedi bod ar rhai ysgolion i gynnwys plant o flwyddyn 10 am fod ysgolion eraill yn gwneud hynny.

  Nid yw'n dderbyniol i rieni dalu am ail-sefyll arholiadau - dyw pawb ddim yn gallu gwneud hynny, meddai.

  Ychwanegodd nad yw'n atal sefyll arholiadau yn gynnar ond rhaid i hynny fod er lles y disgybl.

  Paul Davies
 16. Argymhellion Cymwysterau Cymru

  Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn cyhoeddi rheolau newydd i'r drefn o sefyll TGAU fel bod "lles disgyblion yn cael eu rhoi gyntaf".

  Daw hyn wedi argymhellion gan Cymwysterau Cymru a ddywedodd bod cofrestru disgyblion yn gynnar yn "risg sylweddol" i'w haddysg.

  Dyma fydd yn newid:

  • Y ffordd y bydd Llywodraeth Cymru yn mesur perfformiadau ysgol - felly dim ond gradd gyntaf disgybl fydd yn cyfri tuag at fesur perfformiad yr ysgol. Ar hyn o bryd mae ysgolion yn gallu cofnodi'r graddau gorau gan ddisgybl os ydyn nhw wedi sefyll yr arholiad sawl gwaith.
  • Rhoi'r gorau i'r cyfyngiadau ynglŷn â Saesneg Iaith a Chymraeg Iaith sydd yn golygu bod myfyrwyr ond yn gallu ail sefyll yr arholiad ym mis Tachwedd. Mae'r rheoleiddiwr yn credu y bydd hyn yn golygu y bydd lles y disgyblion wedi eu hystyried cyn gofyn iddynt wneud yr arholiad TGAU yn gynnar ac yn lleihau'r amser paratoi ar gyfer yr arholiadau.
  • Mae'r corff hefyd yn amcangyfrif bod ysgolion wedi gwario mwy na £3.3m yn ystod y flwyddyn academaidd 2016-17 ar arholiadau cynnar.
  Kirsty Williams
 17. Sefyll TGAU yn gynnar

  Datganiad nesaf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar y wybodaeth ddiweddaraf am sefyll arholiadau TGAU yn gynnar.

  Ddoe roedd yna adroddiadau newyddion yn pryderu bod sefyll yr arholiadau yn gynnar yn gallu effeithio ar y canlyniadau.

  Roedd bron un o bob pump papur arholiad Saesneg Iaith, Cymraeg a Mathemateg yn yr haf gan ddisgyblion 15 oed.

  Yn ôl adroddiad gan Cymwysterau Cymru, y corff rheoleiddio, cofrestriadau cynnar oedd yn bennaf gyfrifol am ostyngiad yng nghanlyniadau TGAU eleni.

  Plant
 18. Deuparth y gwaith?

  Gareth Bennett o UKIP yn dweud: "Dwi ddim wedi darllen y memorandwm sy'n egluro'r cyfan chwaith, i fod yn onest dwi ddim wedi dechrau ei ddarllen."

  Gareth Bennett
 19. Cefnogi mewn egwyddor

  Y Ceidwadwr David Melding a Bethan Jenkins o Blaid Cymru yn cefnogi'r mesur mewn egwyddor gyda'r sicrwydd y bydd y manylion yn cael eu harchwilio pan ddaw'r mesur gerbron y pwyllgorau.

 20. 'Diogelu tai fforddiadwy da'

  Pwysleisiodd Carl Sargeant yr angen "i ddod o hyd i ateb a fydd yn galluogi'r Swyddfa Ystadegau i drosglwyddo Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn ôl i'r sector breifat cyn gynted â phosib", gan ychwanegu y byddai'r mesur yn gwneud y newidiadau sydd eu hangen i "ddiogelu y cyflenwad o dai da a fforddiadwy yng Nghymru".

  Carl Sargeant