a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Diolch am ddilyn y llif byw ar brynhawn ddramatig ym myd gwleidyddiaeth Cymru.

  Mae'r holl fanylion i'w gweld yma.

  Hwyl am y tro.

 2. 'Disgwyl mwy o honiadau'

  Golwg 360

  Mae cyn-ddarlithydd newyddiaduraeth wedi dweud wrth Golwg360 y gallwn ddisgwyl y bydd "mwy o wleidyddion" yn wynebu "mwy o honiadau" yn yr wythnosau nesaf.

  Daw ar ôl i Carl Sargeant gamu o'r neilltu am y tro yn dilyn "honiadau" yn ei erbyn.

  Dywedodd Mr Sargeant nad oedd yn gwybod beth oedd manylion yr honiadau.

 3. Croesawu Gweinidog y Gymraeg

  Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

  Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu penodiad Eluned Morgan AC fel y gweinidog newydd gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg.

  Dywedodd Osian Rhys: "Yr hyn sydd angen i Eluned Morgan ei wneud nawr yw sicrhau bod gwaith go iawn yn cael ei gyflawni er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg o fewn y degawdau nesaf, targed sydd wedi ennyn cefnogaeth eang iawn ledled y wlad ac yn drawsbleidiol.

  "Er mwyn cyrraedd y nod, mae angen cynnydd cyflym ar sefydlu'r cymhwyster Cymraeg cyfun newydd i bob disgybl ac ar ehangu a normaleiddio addysg cyfrwng Cymraeg.

  "Mae hefyd angen gollwng cynlluniau annoeth y papur gwyn ar gyfer Bil y Gymraeg sy'n cynnig gwanhau rheoleiddio a diddymu Comisiynydd y Gymraeg."

 4. Elis-Thomas yn parhau'n annibynnol

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Arglwydd Elis-Thomas yn weinidog wedi'r ad-drefnu, ond mae'r Blaid Lafur wedi cadarnhau na fydd yn ymuno â'r blaid, a bydd yn parhau fel aelod annibynnol.

  View more on twitter
 5. Ymateb Plaid Cymru i'r ad-drefnu

  Plaid Cymru

  Dywedodd AC Plaid Cymru, Dai Lloyd: "Nid yw Plaid Cymru yn meddwl llawer o'r ad-drefnu hwn."

  "Mae Cymru fel cenedl yn crefu am syniadau newydd ac am newid cyfeiriad.

  "Does gan Gymru o hyd ddim llywodraeth fydd yn codi'r genedl i fyny'r tablau cynghrair ac a fydd yn ysbrydoli pobl gyda'i agenda."

 6. 'Rhyfedd bydd cabinet heb Jane Hutt'

  Tomos Livingstone

  Uned Wleidyddol BBC Cymru

  Ein gohebydd gwleidyddol, Tomos Livingstone, sy'n dadansoddi'r penderfyniad i dynnu Jane Hutt o'r cabinet:

  Does neb wedi goroesi yn yr oes ddatganoli fel Jane Hutt. Bu hi'n rhan o'r cabinet cyntaf un 'nôl yn 1999, dan arweinyddiaeth Alun Michael.

  Wedi cyfnod hir, ac anodd, yn ceisio mynd i'r afael â rhestrau aros yn y gwasanaeth iechyd, bu hi'n weinidog dros addysg, dros gyllid a mwy nac un cyfnod yn trefnu busnes y Senedd a phrif chwip y llywodraeth.

  Mawr oedd ei pharch ar draws y pleidiau, ac wrth i eraill gymryd y clod, y gwir oedd taw hi wnaeth y rhan helaeth o'r gwaith caib a rhaw pan oedd gofyn i'r blaid Lafur lyncu poer a thrafod 'da'r gwrthbleidiau.

  Wnaeth y gwaith yna ddwyn ffrwyth yn 2000, pan arwyddwyd clymblaid â'r Democratiaid Rhyddfrydol, ac eto yn 2007 wrth i Lafur a Phlaid Cymru glymbleidio.

  "Mae'n rhaid cadw'ch traed ar y ddaear," dywedodd hi heddiw.

  Ond rhyfedd bydd gweld ford y Cabinet heb ei thraed hi oddi tano.

 7. Honiadau am Sargeant gan aelod Llafur

  Wales Online

  Yn ôl WalesOnline, mae'r honiadau arweiniodd at ddisodli Carl Sargeant o gabinet Llywodraeth Cymru wedi cael eu gwneud gan aelod benywaidd o'r blaid Lafur.

  View more on twitter
 8. Newydd dorriPenodiadau'r cabinet yn llawn

  BBC Cymru Fyw

  Portffolios a chyfrifoldebau gweinidogol:

  • Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones
  • Y Darpar Gwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles
  • Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Alun Davies
  • Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford
  • Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething
  • Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths
  • Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates
  • Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams
  • Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip, Julie James
  • Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas (Dirprwy i Ken Skates)
  • Y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans (Dirprwy i Alun Davies)
  • Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn (Dirprwy i Lesley Griffiths)
  • Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan (Dirprwy i Kirsty Williams)
  • Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant, Huw Irranca-Davies (Dirprwy i Vaughan Gething)
 9. Newydd dorriDafydd Elis-Thomas yn weinidog

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Arglwydd Elis-Thomas wedi ei benodi i gabinet Llywodraeth Cymru fel Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

 10. Dal yma!

  Twitter

  Mae pawb yn dal i ddisgwyl am fwy o fanylion am ad-drefnu cabinet Llywodraeth Cymru - rhai yn fwy amyneddgar nag eraill!

  View more on twitter
 11. Noson dda o gwsg?

  Twitter

  Owen Hathway o Undeb Addysg Genedlaethol sydd wedi trydar am Jane Hutt....!

  View more on twitter
 12. Datganiad Jane Hutt

  BBC Cymru Fyw

  Yn ei datganiad fe ddywed Jane Hutt: "Rwyf wedi bod yn ffodus i chwarae fy rhan ym mlynyddoedd cynnar y Cynulliad, gan helpu i sicrhau sefydlogrwydd a hyder mewn llywodraeth Lafur Cymru gydol yr amser.

  "Cefais f'arwain gan fy egwyddorau a gwerthoedd cyfiawnder cymdeithasol a chwarae teg, gan gymryd bob cyfle i helpu llunio polisi i gwrdd ag anghenion Cymru dros dau ddegawd o ddatganoli."

 13. Tipyn o gamp!

  Twitter

  Mae'n debyg bod Jane Hutt wedi bod yn weinidog yn hirach nac unrhyw un o weinidogion Llafur yn San Steffan.

  Tipyn o gamp!

  View more on twitter