a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Ymateb Theresa May

  BBC Cymru Fyw

  Mae llefarydd swyddogol y Prif Weinidog, Theresa May, wedi dweud bod teimladau Mrs May "yn mynd allan i deulu a ffrindiau Carl Sargeant" yn dilyn y "newyddion trist".

  Nid oedd am wneud sylw pellach ar hyn o bryd.

  TM
 2. 'Goblygiadau i benderfyniadau'

  BBC Cymru Fyw

  Video content

  Video caption: Rhodri Glyn Thomas: "Mae 'na oblygiadau i benderfyniadau"

  Mae'r cyn-weinidog Plaid Cymru, Rhodri Glyn Thomas, wedi rhoi ei deyrnged yntau i Carl Sargeant.

  Dywedodd ei fod "yn weinidog oedd yn angerddol am gyfiawnder cymdeithasol" a bod yn farwolaeth yn "golled fawr iawn iawn".

  Ond ychwanegodd bod angen bod yn "ofalus" am sefyllfaeodd ble mae pobl yn cael eu cyhuddo o honiadau o gamymddwyn, fel yn achos Mr Sargeant.

  "Be sy'n amlwg ydy fod Carl wedi penderfynu fod e wedi'i gael yn euog cyn ei fod wedi cael cyfle i amddiffyn ei hunan," meddai.

  "Mae'n rhaid i bobl sylweddoli fod 'na oblygiadau i benderfyniadau a datganiadau cyhoeddus, a hefyd y ffordd mae'r cyfryngau'n ymdrin â materion fel hyn."

 3. Canslo busnes y Cynulliad am yr wythnos

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Mae holl fusnes y Cynulliad am weddill yr wythnos wedi ei ganslo yn dilyn marwolaeth Carl Sargeant.

  Dywedodd y Cynulliad y byddai cyfarfodydd yn cael eu hail-drefnu.

 4. 'Colled enfawr ar draws y pleidiau'

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r ymgynghorydd gwleidyddol, Darran Hill, yn dweud bod dylanwad cryf gan Carl Sargeant ar wleidyddiaeth Cymru dros y blynyddoedd.

  Roedd o'n flaenllaw yn yr ymgyrch i ethol Carwyn Jones yn brif weinidog ac aeth "dros hanner" y ddeddfwriaeth ar ôl refferendwm 2011 drwy ei ddwylo.

  Video content

  Video caption: Darran Hill: "Colled enfawr ar draws y pleidiau"
 5. Leighton Andrews: 'Colli fe'

  BBC Radio Wales

  Mewn cyfweliad emosiynol i raglen Good Evening Wales ar BBC Radio Wales, dywedodd Leighton Andrews - oedd yn rhan o Lywodraeth Cymru gyda Carl Sargeant - fod y newyddion yn "hollol drist".

  "Mae'r newyddion yn hollol drist," meddai.

  "Mae llawer o bobl yng Nghymru yn caru Carl. 'Dan ni yn colli fe."

  ACau newydd 2003
  Image caption: Roedd Leighton Andrews (rhes gefn, chwith) a Carl Sargeant (rhes gefn, dde) yn rhan o'r garfan newydd o ACau gafodd eu hethol i'r Cynulliad yn 2003
 6. 'Magwraeth anodd wedi effeithio ei wleidyddiaeth'

  Twitter

  Yn fwyaf diweddar, roedd Carl Sargeant yn gyfrifol am agweddau o bolisi tai Llywodraeth Cymru fel rhan o'i rôl fel Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant.

  Mae Peter Apps, golygydd newyddion Inside Housing, wedi rhannu rhan o gyfweliad Mr Sargeant gyda'r cyhoeddiad yn 2014.

  View more on twitter
 7. 'Trasiedi erchyll'

  BBC Cymru Fyw

  Dywedodd Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Debbie Wilcox: "Rydym i gyd wedi ein hysgwyd gan y newyddion heddiw.

  "Roedd Carl yn ffrind i lywodraeth leol; roedd yn angerddol dros wasanaethau lleol a gwnaeth wahaniaeth mawr o fewn gwleidyddiaeth Cymru yn ystod ei yrfa.

  "Mae'n drasiedi erchyll ac mae fy meddyliau gyda'i deulu ar amser anodd iawn."

  CLlLC
 8. Canslo cyfarfodydd y Cynulliad

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyfarfodydd oedd i fod i ddigwydd yn y Cynulliad ddydd Mercher a dydd Iau wedi eu canslo yn dilyn y newyddion am Carl Sargeant.

 9. Sargeant ddim yn ymwybodol o natur honiadau

  BBC Cymru Fyw

  Roedd Carl Sargeant wedi colli ei swydd yn y cabinet ddydd Gwener yn dilyn honiadau yn ei erbyn yn ymwneud â menywod.

  Mae BBC Cymru yn deall nad oedd Mr Sargeant yn ymwybodol o natur yr honiadau yn ei erbyn mor hwyr ag y bore 'ma.

 10. 'Roedd Carl yn ffrind da...'

  Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

  Dywedodd Kirsty Williams AC ar ran Democratiaid Rhyddfrydol Cymru: "Mae hwn yn newyddion trist iawn ac yn sioc i bawb yma yn y Senedd a thu hwnt.

  "Nid yn unig oedd Carl yn AC ymroddedig, ond roedd yn weinidog effeithiol yn y llywodraeth a gafodd effaith sylweddol ar draws fywyd gwleidyddol ar lefel cenedlaethol a chymunedol.

  "Roedd Carl yn ffrind da am flynyddoedd lawer ac fe fydd colled fawr ar ei ôl. Mae ein cydymdeimlad gyda'i deulu yn y cyfnod hynod anodd yma."

  KW
 11. Gyrfa Carl Sargeant

  BBC Cymru Fyw

  • Ganwyd yn Llanelwy yn 1968. Cyn mentro i fyd gwleidyddiaeth bu'n gweithio mewn ffatri gemegau, fel archwilydd amgylcheddol a diffoddwr tân.
  • Ar ôl bod yn gynghorydd cafodd ei ethol yn Aelod Cynulliad Alun a Glannau Dyfrdwy yn 2003 cyn cael ei benodi'n brif chwip a dirprwy weinidog busnes yn 2007.
  • Cafodd ddyrchafiad i'r cabinet yn 2009 fel Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol. Wedi hynny bu'n Weinidog Tai ac Adnoddau Naturiol cyn cael ei benodi'n Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant yn 2016.
  • Yn 2015, roedd yn allweddol wrth arwain deddfwriaeth i daclo trais yn y cartref, gan annog pobl i enwi'r rhai oedd yn euog o hynny mewn araith deimladwy.
  • Ef hefyd arweiniodd ymateb Llywodraeth Cymru i drychineb Twr Grenfell gan arwain gweithredu i sicrhau diogelwch fflatiau yng Nghymru.
  sargeant
 12. Sargeant wedi 'dod â phobl at ei gilydd'

  Twitter

  Mae cyn-gomisiynydd cydraddoldeb hil Cymru, Aled Edwards, wedi rhoi teyrnged i Carl Sargeant.

  Dywedodd ei fod ganddo "ran hanfodol yn dod â chrefyddau a grwpiau ethnig Cymru'n nes at ei gilydd".

  View more on twitter
 13. Yr hyn rydym ni'n ei wybod ar hyn o bryd

  BBC Cymru Fyw

  • Daeth cyhoeddiad bod Carl Sargeant, cyn-ysgrifennydd yn Llywodraeth Cymru, wedi marw;
  • Y gred yw ei fod wedi lladd ei hun;
  • Cafodd y Gwasanaeth Ambiwlans alwad i gyfeiriad yng Nghei Connah ychydig cyn 10:55 heddiw;
  • Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, ei fod wedi colli "ffrind yn ogystal â chydweithiwr";
  • Cafodd cyfarfod llawn y Cynulliad y prynhawn hwn ei ganslo.
  Baneri ar hanner mast
  Image caption: Mae baneri ar hanner mast y tu allan i'r Senedd ym Mae Caerdydd
 14. 'Trasiedi'

  Twitter

  Mae cyn-arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, yr Arglwydd Bourne, wedi disgrifio marwolaeth Carl Sargeant fel "trasiedi".

  View more on twitter
 15. Cynghorydd 'mewn sioc' wedi'r farwolaeth

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Mae'r Cynghorydd Sion Jones o Fethel yng Ngwynedd wedi dweud ei fod mewn sioc wedi marwolaeth Carl Sargeant.

  Ar Taro'r Post, dywedodd y cynghorydd y bu'r ddau yn cydweithio ar sawl achlysur.