a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y Prif Weinidog ddim yn ymddiswyddo
  2. Datganiad byr yn dweud bod teulu Carl Sargeant yn 'haeddu atebion'
  3. Cafodd y cyn-weinidog ei ganfod yn farw yn ei gartref

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan o'r llif byw ar ddiwrnod cythryblus.

Gallwch ddarllen mwy am y stori ar ein hafan, a bydd mwy o ymateb yn y bore.

Diolch am ddarllen.

Cyfweliad Dr. Elin Royles

BBC Radio Cymru

"Mae llawer o gwestiynau yn parhau heb eu hateb..."

'Nifer o gwestiynau heb ei hateb'

Andrew RT Davies

Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig

Ymateb Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies i ddatganiad Carwyn Jones:

"Mae ein meddyliau i gyd gyda theulu Carl Sargeant, ond mae'r datganiad heddiw gan y Prif Weinidog yn gadael nifer o gwestiynau heb ei hateb ac mae'n methu ateb cwestiynau mae teulu Carl yn ei haeddu.

"Mae nifer o bethau brawychus wedi cael eu datgelu gan gyn weinidog oedd yn uchel iawn yn y blaid Lafur, Leighton Andrews, sy'n adlewyrchu diwylliant o fwlio yng nghalon Llywodraeth Lafur Carwyn Jones.

"Mae'r drasiedi yma gan gynnwys sylwadau Leighton Andrews, yn tanseilio hyder y cyhoedd yn y Prif Weinidog a'r blaid Lafur ac mae rhaid cael ymchwiliad annibynnol cyn gynted a phosib i'r digwyddiadau'r wythnos diwethaf."

Andrew RT Davies
BBC

Ymateb y sylwebydd Tweli Griffiths

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

"Dwi'n credu fod Carwyn wedi taro'r nodyn iawn, o ran y naws oedd yn briodol.

"Falle bo ni fel sylwebyddion wedi disgwyl gormod o atebion heddiw.

"Mae'r ansicrwydd, y dicter a'r pryder yn mynd i barhau.

"Dwi'n synnu fod Carwyn Jones heb ddefnyddio'r cyfle i alw ymchwiliad annibynnol yn syth - a hynny er mwyn clirio'r awyr."

Datganiad Llafur Cymru

Llafur Cymru

Mae'r grŵp Llafur yn y Cynulliad wedi cyhoeddi datganiad ar ddiwedd y cyfarfod y prynhawn yma:

"Heddiw fe gawsom gyfle i ddod at ein gilydd i gofio Carl. Mae pob un ohonom yn y grŵp yn dal i geisio ymdopi gyda cholled trist iawn ffrind a chydweithiwr annwyl iawn.

"Yn Carl mae Cymru wedi colli yn o'r bobl mwyaf tosturiol, cefnogol ac afieithus y gallech chi obeithio ei gwrdd.

"Roedd yn gyfaill mawr i ni gyd yma ac i gymaint mwy ar draws Cymru. Rydym yn cydymdeimlo o waelod calon gyda Bernie, Lucy a Jack, y teulu estynedig a'r gymuned ehangach yr oedd Carl yn gymaint rhan ohoni."

'Fyddai'n cofio Carl am byth'

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Sylwadau'r ymgynghorydd gwleidyddol a chyfaill Carl Sargeant, Darran Hill:

"Mae'r teulu mewn sioc, pob dydd sy'n mynd heibio - chi'n disgwyl gweld Carl i gerdded drwy'r drws,

"Mae'n teimlo fel bod mwy o feddylfryd yn mynd fewn i barhad bywyd gwleidyddol ambell un person na fewn i'r drasiedi yma.

"Roedd ei gyflwr e ers dydd Gwener wedi bod yn wael ac wedi gwaethygu erbyn y diwedd.

"Fyddai'n cofio Carl am byth, roedd yn gawr o ddyn ac yn berson cadarn a chryf."

Darran Hill
BBC

'Dyw'r mater ddim drosodd'

Twitter

Bu'r Cynghorydd Sion Jones yn gweithio gyda Carl Sargeant, a dyma'i ymateb i ddatganiad Carwyn Jones.

View more on twitter

Galw am ymchwiliad

UKIP Cymru

Mae arweinydd UKIP yng Nghymru, Neil Hamilton wedi galw am ymchwiliad cyhoeddus i amgylchiadau marwolaeth Carl Sargeant.

Dyma'r datganiad llawn gan Carwyn Jones

Twitter

'Allwn ni ddim rhoi bai ar Carwyn'

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Ymateb yr AS Ceidwadol Mynwy, David Davies i araith Carwyn Jones ar raglen y Post Prynhawn:

"Does dim hawl gennym ni i feirniadu neb heb fod gennym ni'r ffeithiau i gyd o'n blaen"

"Dwi'n meddwl fod Carwyn yn ddigon gonest... does neb ohonom ni'n gwybod digon i roi bai ar Carwyn am y drasiedi yma."

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

"Datganiad byr, sy'n codi mwy o gwestiynau" yn ol Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru

Diffyg hyder

UKIP Cymru

Mae llefarydd ar ran UKIP wedi cadarnhau y byddan nhw'n cyflwyno cynnig o ddiffyg hyder yn Carwyn Jones yn y Cynulliad.

Dywed y datganiad nad oes ganddo awdurdod moesol i barhau yn swydd y prif weinidog. Unwaith eto, mae penderfyniad gwleidyddol wedi bod uwchlaw'r hyn sy'n foesol gywir.

Dim goleuni

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

"Dyw rhywbeth byr fel hyn ddim am wneud i'r stori yma ddiflannu. Fe ddywedodd ei hun mai dyma'r dyddiau tywyllaf yn hanes y Cynulliad: gelyn tywyllwch yw goleuni, a doedd dim llawer o oleuni yn y datganiad yna"

Rhifyn arbennig o'r Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Mae rhaglen arbennig o'r Post Prynhawn yn cael ei darlledu, er mwyn clywed ymateb i'r datganiad gan y Prif Weiniodg Carwyn Jones.

pp
BBC

'Pethau camarweiniol yn y wasg'

Twitter

Teulu'n haeddu atebion

Twitter

Sylwadau Vaughan Roderick

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

"Byddai Carwyn Jones wedi gallu dweud llawer iawn mwy na wnaeth e.

"Dim cyfyngiadau mewn cwest fel mewn llys. Mi fyddai wedi gallu paratoi datganiad llawer iawn mwy manwl."

Dim esboniad

Twitter

Dim dewis

Twitter

Parhau yn ei swydd

Twitter

Datganiad Carwyn Jones

Carwyn Jones

Arweinydd Llafur Cymru

"Mae Cymru wedi colli person cynnes, yn llawn gallu a charisma.

"Mae'r rhain yn ddyddiau tywyll iawn i'r teulu cyfan ac mae'n rhaid i ni roi llonydd iddyn nhw alaru yn breifat"

carwyn
BBC

Datganiad Carwyn Jones

Carwyn Jones

Arweinydd Llafur Cymru

"Fe wnes i popeth yn fy ngallu i wneud pethau yn iawn. Rwy'n gobeithio y bydd pobl yn deall hynny."

Datganiad Carwyn Jones

Carwyn Jones

Arweinydd Llafur Cymru

"Mae yna bethau anghywir wedi bod ar y cyfryngau. Nid nawr yw'r amser i fanylu ar hynny.

"Mae'r teulu'n haeddu cael atebion i'w cwestiynau."

Datganiad Carwyn Jones

Carwyn Jones

Arweinydd Llafur Cymru

"Rwy'n siarad gyda chi mewn cyfnod ofnadwy i bawb.

"Fe gafodd pawb sioc wedi'r hyn ddigwyddodd. Roedd Carl yn gyfaill i mi - chawson ni erioed air croes."

Dim cwestiynau!

Twitter

Myfyrwyr a gohebwyr yn aros i weld beth yw tynged y Prif Weinidog

Twitter

Yr oedi'n parhau

Twitter

Gwyliwch yn fyw....

Twitter

Mae gohebydd BBC Cymru Carl Roberts yn darlledu'n fyw o'r gynhadledd newyddion lle bydd Carwyn Jones yn gwneud datganiad o fewn y munudau nesaf.

View more on twitter

Gohebwyr tu allan i adeilad y Llywodraeth

Twitter

Dim ymddiswyddiad?

Twitter

Gohebydd ITV Wales sy'n rhagdybio'r gynhadledd newyddion sydd ar fin digwydd...

View more on twitter

Heb argyhoeddi?

Twitter

Manylion cwest

BBC Cymru Fyw

Mae swyddfa crwner gogledd ddwryain Cymru wedi cyhoeddi y bydd cwest i farwolaeth Carl Sargeant yn agor yn Rhuthun am 13:00 ddydd Llun, 13 Tachwedd.

Ac S4C...

Newyddion 9

Ar Radio Cymru....

BBC Radio Cymru

'Amhendant'

Twitter

Wrth i'r ACau adael y cyfarfod fe wnaeth gohebydd BBC Cymru Paul Martin ofyn cwestiwn i'r aelodau....

View more on twitter

Yr olygfa wedi'r cyfarfod

Twitter

Gohebydd ITV Cymru, Adrian Masters sy'n trydar am yr olygfa wedi'r cyfarfod o ACau Llafur.

View more on twitter

I ddod yn fuan...

Newyddion 9

Oedi cyn y datganiad

Golwg 360

Gohebydd Golwg360, Mared Ifan sy'n trydar i ddweud y bydd ychydig o oedi cyn cyhoeddiad Carwyn Jones... tan tua 16:20.

View more on twitter

Disgwyl datganiad

Twitter

Mae Carwyn Jones wedi dweud y bydd yn gwneud datganiad ar ddiwedd y cyfarfod o ACau Llafur Cymru.

Gan fod y cyfarfod wedi gorffen, mae disgwyl y bydd hynny'n digwydd tua 16:00.

View more on twitter

Mae'r cyfarfod ar ben

Twitter

Gohebydd gwleidyddol BBC Cymru David Deans sydd wedi trydar....

View more on twitter