a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
  3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
  4. Cwestiynau Amserol
  5. Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2018-19
  6. Dadl gan Aelodau Unigol ar effeithiau anffurfio organau cenhedlu benywod
  7. Dadl Fer: Camfanteisio ar fewnfudwyr i'r DU gan gangiau troseddol o fewnfudwyr

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Sarah Down-Roberts

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna drafodion y Siambr am heddiw.

Bydd Senedd Fyw yn dychwelyd ar 21 Tachwedd.

Senedd
BBC

'Amheus o'r ystadegau'

Arweinydd y Tŷ Julie James yn dweud ei bod yn "flin gyda thôn ac yn amheus o'r ystadegau" yng nghyfraniad Mr Rowlands.

Mae hi'n ei wahodd i ymweld â charchar er mwyn gweld dros ei hun "nad yw'r rhan fwyaf o'r carcharorion yn dod y tu hwnt i'r DU".

Dadl Fer - camfanteisio ar fewnfudwyr

Y pwnc sydd wedi cael ei ddewis gan David J. Rowlands (Dwyrain De Cymru) ar gyfer y ddadl fer yw "camfanteisio ar fewnfudwyr i'r DU gan gangiau troseddol o fewnfudwyr".

David Rowlands
BBC

Y cynnig ar FGM (anffurfio organau cenhedlu benyw) yn cael ei gymeradwyo

y bleidlais
BBC

Cofnod dioddefwyr

ACau yn edrych ar y ffilm 'A change has begun', sy'n cofnodi profiadau merched o fyw gydag FGM (anffurfio organau cenhedlu benywod).

Dadl gan Aelodau Unigol

Dadl gan Aelodau Unigol.

Mae Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru)Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)

yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod bod anffurfio organau cenhedlu benywod yn cael ei ymarfer yn eang ledled y byd a bod tua 2,000 o fenywod a merched yng Nghymru yn byw gyda chanlyniadau anffurfio organau cenhedlu benywod.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) defnyddio pob cyfle i godi ymwybyddiaeth o'r arfer hwn;

b) annog ysgolion i drafod hyn fel rhan o'r cwricwlwm Addysg Bersonol a Chymdeithasol a hyfforddi staff;

c) codi ymwybyddiaeth o'r arfer hwn ymysg meddygon teulu a phob ymarferydd meddygol; a

d) gwneud popeth yn ei gallu i sicrhau bod y cymunedau yr effeithir arnynt fwyaf yn derbyn cymorth a chefnogaeth i fynd i'r afael â'r broblem.

Cymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2018-19

Cafodd cyllideb £56 miliwn Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2018-19 ei chymeradwyo.

arian
BBC

Ethol Julie James (Llafur) yn aelod o’r Pwyllgor Busnes yn lle Jane Hutt (Llafur)

Ethol Julie James (Llafur) yn aelod o’r Pwyllgor Busnes yn lle Jane Hutt (Llafur).

Yn dilyn ad-drefnu diweddar mae Ms Hutt wedi camu o'r neilltu fel Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip ar ôl bod yn aelod o'r cabinet ers 1999.

'A wnaeth y prif weinidog gamarwain?'

Adam Price o Blaid Cymru yn codi pwynt o drefn ac yn gofyn i'r Llywydd a all y prif weinidog ddychwelyd i'r Siambr fel y gall e ateb a wnaeth e gamarwain y cynulliad.

Mae'r Llywydd yn dweud nad yw cynnwys atebion gweinidogion yn fater iddi hi ac ychwanegodd bod rhai o'r atebion wedi bod yn rhy hir ac eraill wedi bod yn rhy fyr yn ystod y cyfarfod heddiw.

Cwestiwn Amserol 3: Rhybudd Aston Martin am fuddsoddi yn Sain Tathan

Jane Hutt (Bro Morgannwg): A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y rhybudd gan Aston Martin ddoe y gallai ei fuddsoddiad yn Sain Tathan fod mewn perygl os na fydd cytundeb ar Brexit?

Alun Davies yn dweud "mae Llywodraeth Cymru yn cytuno gydag Aston Martin fod bod heb gytundeb yn fygythiad i fusnes.

"Fodd bynnag dyw'r cwmni ddim wedi nodi bod bygythiad i'r budsoddiad yn Sain Tathan ac mae pethau yn symud ymlaen yn gyflym."

aston
BBC

Cwestiwn Amserol 2: Y prif weinidog yn ymwybodol o honiadau o fwlio?

Andrew RT Davies (Canol De Cymru): A wnaiff y prif weinidog gadarnhau a oedd yn ymwybodol o honiadau o fwlio o fewn Llywodraeth Cymru yn 2014, o ystyried ei ymateb i gwestiwn ysgrifenedig ym mis Tachwedd 2014 a oedd yn nodi na chafodd unrhyw honiadau eu gwneud?

Y prif weinidog yn dweud nad oedd ganddo ddim i'w ychwanegu at yr hyn a ddywedodd ddoe.

Angen adolygu rhoi trwyddedau

Simon Thomas yn gofyn a oedd y Llywodraeth mewn cysylltiad â'r sw yn ystod y cyfnod diweddar yma.

Y gweinidog yn cadarnhau bod swyddogion wedi bod mewn cysylltiad cyson gyda Chyngor Ceredigion yn ystod y cyfnod.

Ychwanegodd bod nifer o faterion y dylid edrych arnynt a dywedodd bod disgwyl adroddiadau gan swyddogion cyn hir.

Mae'n cytuno bod angen adolygu y prosesau sy'n bodoli ynglyn â rhoi trwyddedau i sw.

Cwestiwn Amserol 1: Diogelu anifeiliaid gwyllt yn sw y Borth

Simon Thomas (Canolbarth a Gorllwein Cymru)yn gofyn: A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y camau a gymerir i ddiogelu anifeiliaid gwyllt yn sw y Borth, ger Aberystwyth, yn sgil marwolaeth dau o'i gathod gwyllt?

Ddechrau'r wythnos daeth i'r amlwg bod ail lyncs o sw yng Ngheredigion wedi marw.

Fe gafodd un gath wyllt oedd ar ffo ei difa ar gais yr awdurdod lleol ddydd Gwener diwethaf.

lyncs
BBC

Effaith cwtogi?

Suzy Davies ar ran y Ceidwadwyr yn gofyn am effaith gostyngiad yn y gyllideb ar ymchwil a datblygiad yng ngofal iechyd a chymdeithasol.

Mr Gething yn ateb "rwy'n siwr y bydd i ni ymdopi gyda rhywfaint o ostyngiad ac na fydd hynny yn cael effaith ar y gwaith ymchwil sy'n digwydd ar hyn o bryd.

"Rwy'n siwr y bydd modd i ni ymdopi ond fe fydd rhai pethau efallai na fyddwn yn medru eu cyflawni."

Faint o feddygon sydd eu hangen?

Rhun ap Iorwerth yn dyfynnu ymrwymiad maniffesto Plaid Cymru i hyfforddi a chyflogi 1,000 o feddygon newydd ac yn gofyn am asesiad Llywodraeth Cymru o'r nifer o feddygon a fydd eu hangen yn ystod y deg mlynedd nesaf. Mae'n gofyn hefyd faint o feddygon a fydd yn cael eu hyfforddi yng Nghymru.

Vaughan Gething ddim yn rhoi nifer ac yn dweud ei fod yn "gamgymeriad edrych ar un grŵp o bobl broffesiynol yn unig".

meddyg
BBC

Cartref Bodlondeb ger Aberystwyth

Arweinydd UKIP Neil Hamilton yn honni "nad oes cynlluniau addas ar gyfer gofalu am gleifion Bodlondeb" wedi cyhoeddiad bod y cartref ym Mhenparcau yn cau.

Huw Irranca-Davies yn ateb drwy ddweud bod "Cyngor Ceredigion, fel unrhyw gyngor arall, yn gorfod cynllunio eu darpariaeth gofal ar sail gofynion lleol".

Bodlondeb
Google
Bodlondeb

Lleihau derbyniadau i ysbytai sy'n gysylltiedig â chyffuriau?

Symudwn ymlaen at gwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething.

Mae'r cwestiwn cyntaf gan Caroline Jones: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i leihau nifer y derbyniadau i ysbytai sy'n gysylltiedig â chyffuriau?

Vaughan Gething yn dweud bod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi bron i £15 miliwn y flwyddyn ar ei hagenda camddefnyddio sylweddau.

Vaughan Gething
BBC
Vaughan Gething

Bwlio mewn ysgolion

Caroline Jones o UKIP yn galw am "ymchwiliad i fwlio staff sy'n digwydd mewn ysgolion".

Kirsty Williams yn dweud nad yw'n gallu dioddef unrhyw fath o fwlio mewn ysgolion yng Nghymru.

Caroline Jones
BBC
Caroline Jones

Mwy wedi gwneud cais i Rydgrawnt

Yr Ysgrifennydd Addysg yn dweud bod nifer y myfyrwyr sydd wedi gwneud cais i golegau Rhydychen a Chaergrawnt wedi codi 6%.

Mae'r nifer sydd wedi gwneud cais am gyrsiau meddygol wedi codi 2%.

Roedd y ceisiadau fod i fewn erbyn y 15fed o Hydref.

Coleg Iesu
BBC

Cymraeg fel ail iaith

Wrth gael ei holi gan Sian Gwenllian, Plaid Cymru ar sut mae sicrhau y miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 (gan gyfeirio'n benodol at ddysgu Cymraeg fel ail iaith) Eluned Morgan yn dweud y bydd hi'n gwrando ar dystiolaeth am yr hyn sy'n llwyddo.

Mae'n ychwanegu "bod llawer i'w ddysgu am y modd yr ydym yn dysgu Saesneg fel ail iaith".

Sian Gwenllian
BBC
Sian Gwenllian

Rhoi pwysau ar gwmnïau i ddefnyddio'r Gymraeg

Gan gyfeirio at brofiadau gyda Great Western Railway, Sian Gwenllian yn dweud nad yw perswadio cwmnïau ddim yn ddigon i'w hannog i ddefnyddio'r Gymraeg.

Eluned Morgan yn dweud ei bod yn bwysig cadw'r pwysau ar gwmnïau.

"Does dim rheswm nad ydynt yn cydnabod y Gymraeg.

"Byddwn yn cadw i roi pwysau arnynt."

tren
BBC

Bwlch ariannu y pen yn £678

Darren Millar o'r Ceidwadwyr yn dweud "bod gan y llywodraeth hon a'i rhagflaenwyr record o danariannu ysgolion yng Nghymru".

Yn Lloegr, meddai, mae'r arian fesul plentyn yn uwch - mae bwlch o £678 sy'n "warthus" .

Darren Millar
BBC

'Aros am drosglwyddo cyfrifoldeb'

Yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn dweud ei bod yn aros yn eiddgar am i'r cyfrifoldeb am delerau ac amodau athrawon gael eu trosglwyddo.

Mae'n cyfeirio at gyhoeddiad diweddar ganddi o £2.7m gan Lywodraeth Cymru i gefnogi trefniadau newydd ar gyfer trefniadau cyflenwi mewn 15 cyngor a chymorth i 50 o athrawon.

Yn ddiweddar mae ymgyrchwyr wedi rhybuddio bod athrawon cyflenwi yn gorfod chwilio am swyddi ychwanegol er mwyn cael dau ben llinyn ynghyd.

Amodau athrawon cyflenwi?

Yr eitem nesaf yw cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams.

Mae Leanne Wood o Blaid Cymru yn gofyn: A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am delerau ac amodau ar gyfer athrawon cyflenwi?

Mae Ms Wood yn dweud bod y system bresennol yn "annheg, yn ddryslyd ac yn ecsbloetio".

athrawon
BBC

Penodi Mick Antoniw

Mick Antoniw oedd yr unig enwebiad ar gyfer Cadeirydd Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ac felly mae e wedi'i ethol i'r gadair.

Enwebu Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Y Llywydd yn dechrau'r cyfarfod llawn drwy wahodd enwebiadau ar gyfer Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

Nôl am 1:30pm

Sesiwn breifat sydd nawr.

Bydd Senedd Fyw yn dychwelyd gydag adroddiad o'r cyfarfod llawn am 1.30pm.

Dealladwy?

Y Ceidwadwr Mark Isherwood yn dweud bod y frawddeg isod gan y llywodraeth mewn datganiad ysgrifenedig yn haeddu gwobr am fod yn gwbl annealladwy!

"Mae’r sector Gwyddorau Bywyd yn rhan o Weithredu ehangach y Sectorau lle mae cyllidebau wedi’u hailflaenoriaethu a’u cysoni i gefnogi’r broses o ddatblygu capasiti a buddsoddiad wedi’i dargedu i wneud y defnydd gorau o’r cyllidebau sydd ar gael."

Mark Isherwood
BBC

'Angen denu merched at swyddi peirianyddol'

Eluned Morgan yn dweud ei bod yn bwysig annog merched hefyd i gael gyrfa mewn peirianneg - a bod yn rhaid dechrau annog hynny pan maent yn 14.

engineers
bbc

Yr arian ar gyfer prentisiaethau yn aros yr un fath

Dyma gyfarfod cyntaf Eluned Morgan ers ei phenodi yn Weinidog y Gymraeg ac Addysg Gydol Oes.

Wrth ymateb i gwestiwn gan Hefin David am y newid i gyllideb prentisiaethau ac hyfforddiant mae'n dweud y bydd "cyfanswm yr arian yn aros mwy neu lai yr un peth".

'Gostyngiad o 78% yn y gyllideb arloesi'

Adam Price o Blaid Cymru yn dweud bod y gyllideb arloesi yn gostwng 78%.

Y rheswm am hynny, medd Julie James, yw bod prosiectau mawr fel Parc Gwyddoniaeth Menai a'r Egin yng Nghaerfyrddin ar fin cael eu cyflawni.

Yr egin
Y Drindod Dewi Sant
Yr Egin

Gostyngiad o filiwn i'r gwyddorau

David Rowlands o UKIP yn cael gwybod gan Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru bod y gyllideb ar gyfer y gwyddorau yn gostwng £1 miliwn - "newid bach" medd Mr Medcraft.

'Cryn ddylanwad'

Julie James Ac, yn ei phwyllgor cyntaf ers cael ei dyrchafu i'r Cabinet yn Arweinydd y Tŷ a Phrif Chwip yn dweud bod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi cael "cryn ddylanwad ar gynllunio polisi".

Julie
BBC
Julie James (chwith) ac Eluned Morgan

Tystion

Yn rhoi tystiolaeth mae:

Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Simon Jones, Cyfarwyddwr ar gyfer Seilwaith yr Economi, Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru.

Croeso i Senedd Fyw

Bore da

Bydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

Bae Caerdydd
Google