a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda Chwestiynau i'r Prif Weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Datganiad Personol – Darren Millar
 4. Datganiad: Y Cynllun Gweithredu Economaidd
 5. Datganiad: Gweithio Gyda'n Gilydd i Greu Cymunedau Mwy Diogel
 6. Datganiad: Cysylltu Cymru, agwedd strategol tuag at Drafnidiaeth
 7. Dadl: Adolygiad Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer 2016-20
 8. Dadl: Cyfnod 4 y Mesur Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

  Y Senedd
 2. Cymeradwyo Cyfnod 4 y Mesur

  Dyna gwblhau Cyfnod 4 o Fesur Angenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

  Addysg
 3. Proses pedwar cyfnod

  Yn gyffredinol, mae pedwar cyfnod yn y broses ar gyfer ystyried Mesur Cyhoeddus, sef:

  Cyfnod 1 - pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny;

  Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i'r Mesur hwnnw yn fanwl;

  Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i'r Mesur hwnnw yn fanwl;

  Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur.

 4. Taith y Mesur Anghenion Dysgu Ychwanegol

  Cafodd y mesur ei lansio gan y cyn weinidog Dysgu Gydol Oes, Alun Davies ym mis Rhagfyr 2016, gyda'r nod o ddarparu ar gyfer fframwaith statudol newydd er mwyn cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, a sicrhau y byddai mwy o'r bobl ifanc hynny yn cael canlyniadau academaidd gwell. n

  Ym mis Hydref 2017, daeth y mesur dan y chwyddwydr, pan ddaeth i'r amlwg fod cost llunio'r mesur wedi cynyddu.

  Dywedodd pwyllgor cyllid y Cynulliad fod angen gwella'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru'n mesur beth maen nhw'n ei feddwl fydd cost deddfau newydd.

 5. 'Bydd ffocysu ar hawliau lleiafrifoedd yn cael effaith negyddol ar hawliau'r mwyafrif'

  Mae Gareth Bennett UKIP yn corddi'r dyfroedd yn y Siambr.

  Mae'n dweud "Dyw nifer ohonon ni yn UKIP ddim yn rhannu yr un brwdfrydedd ar gyfer yr hyn a elwir yn hawliau dynol â phobl mewn pleidiau eraill.

  "Rydyn ni'n poeni'n benodol y bydd y ffocws cynyddol ar hawliau lleiafrifoedd yn y pendraw yn cael effaith negyddol ar hawliau y mwyafrif".

  Mae'n ychwanegu, "does ond hyn â hyn o wyriad oddi wrth y norm y gall unrhyw gymdeithas ei gymryd".

  Gareth Bennett
 6. Pryder ynghylch y cynnydd mewn troseddau casineb

  Ar ran y Ceidwadwyr mae Mark Isherwood yn mynegi pryder ynghylch y cynnydd mewn troseddau casineb yr adroddwyd arnynt yng Nghymru.

  Mae'n dweud bod ymdrechion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i sicrhau bod cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu hymgorffori yn y gwaith a gaiff ei wneud o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2017 yn golygu y bydd angen "deialog gwirioneddol rhwng cymunedau, unigolion a’u gwasanaethau cyhoeddus " yn unol â'r hyn y galwodd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol amdano yn ei chynllun strategol drafft.

 7. 'Diffyg cynnydd'

  Mae Sian Gwenllian Plaid Cymru yn dweud bod "nod y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol o gael gwared ar drais yn y gymuned yn cael ei lesteirio gan y diffyg cynnydd o ran gweithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015."

  Sian Gwenllian
 8. 'Cyfnod heb ei debyg o'r blaen'

  Mae Arweinydd y Tŷ, Julie James, yn dweud bod "adolygiad blynyddol eleni yn cyfeirio at gyfnod heb ei debyg o'r blaen ar gydraddoldeb a hawliau dynol yn y DU.

  "Mae ymadawiad ar ddod y DU o'r Undeb Ewropeaidd yn dod ag ansicrwydd ynghylch nifer o bethau, gan gynnwys dyfodol cronfeydd cyllido Ewropeaidd".

 9. Uchafbwyntiau

  Mae’r Pwyllgor Cymru yn dweud bod yr adroddiad hwn yn "amlinellu ein llwyddiannau yng Nghymru dros y llynedd.

  "Amlinellwyd yr uchafbwyntiau o dan chwe nod rhaglen waith Cymru ar gyfer 2016 i 2017:

  • darparu cyngor i Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru
  • gwella gweithleoedd
  • llywio penderfyniadau a pholisïau ar draws y sector cyhoeddus
  • gwella cyflenwad gwasanaeth cyhoeddus
  • hybu a diogelu hawliau dynol yng Nghymru
  • gwella mynediad i gyngor cyfreithiol a gwneud iawn am unrhyw gam."
 10. Dadl ar Gydraddoldeb a Hawliau Dynol

  At ddadl gynta'r prynhawn nawr ac mae'n ddadl ar Adolygiad Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru 2016-17.

  View more on twitter
 11. Rheoliadau Gofal cymdeithasol yn cael eu cymeradwyo

  Mae ACau yn cymeradwyo fersiwn ddrafft o’r Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2017.

 12. Rheoliadau Gofal cymdeithasol

  Mae ACau yn trafod fersiwn ddrafft o’r Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2017.

  Fe wnaeth Rhan 1 o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (“y Ddeddf”) gyflwyno system newydd o reoleiddio gwasanaethau gofal a chymorth yng Nghymru, gan ddisodli’r un a sefydlwyd o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 (“y Ddeddf Safonau Gofal”).

  Mae’r Rheoliadau hyn yn cynnwys darparu ar gyfer troseddau os bydd darparwr gwasanaeth neu unigolyn cyfrifol yn methu â chydymffurfio â gofynion penodedig.

  Gofal cymdeithasol
 13. Canllaw arfarniad newydd ar drafnidiaeth

  Fe gafodd y strategaeth drafnidiaeth bresennol ei chynhyrchu yn 2008.

  Mae Ken Skates yn dweud y bydd "canllaw arfarniad newydd ar drafnidiaeth Cymru" yn cael ei gyhoeddi yfory.

  Bydd hwn meddai, yn galluogi cynllunwyr trafnidiaeth i ddatblygu a chyflawni ymyriadau yn well, fydd yn cwrdd yn well ag anghenion trafnidiaeth pobl sy'n byw yng Nghymru.

  "Bydd y canllaw yn allweddol i lwyddiant y tair rhaglen metro, a chyflawni prosiectau trafnidiaeth allweddol fel ar yr M4 ac ar hyd coridor yr A55 a'r A40 yng ngorllewin Cymru."

  Argraff artist o ffordd liniaru yr M4
  Image caption: Argraff artist o ffordd liniaru yr M4
 14. 'Cysylltu Cymru'

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad arall gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth.

  A'r pwnc: Cysylltu Cymru, agwedd strategol tuag at Drafnidiaeth.

 15. 'Tanddatganiad yn hytrach na datganiad'

  Mae Bethan Jenkins Plaid Cymru yn dweud y dylid galw datganiad Mr Davies yn "danddatganiad gan ei fod yn amlwg yn tanddatgan y materion gafodd eu codi yn adolygiad yr archwilydd cyffredinol ac adolygiad Llywodraeth Cymru".

  Bethan Jenkins
 16. Rheolaeth effeithiol o berfformiad diogelwch cymunedol?

  Mae'r Ceidwadwr Mark Isherwood yn cwestiynu a fydd y cynllun yn gwella cynllunio strategol fel bod gwell cydgysylltu gweithgarwch ar gyfer diogelwch cymunedol, ac a fydd hyn yn sicrhau rheolaeth effeithiol o berfformiad diogelwch cymunedol.

  Mark Isherwood
 17. 'Adolygiad cynhwysfawr ac eang'

  Mae Alun Davies yn dweud "rydyn ni nawr wedi cynnal adolygiad cynhwysfawr ac eang o waith diogelwch cymunedol yng Nghymru.

  "Rydw i’n hyderus y bydd hyn yn ein helpu i ddatblygu ymhellach y nifer o lwyddiannau sydd wedi deillio o ddull gweithredu Llywodraeth Cymru.

  Mae'n ychwanegu "Mewn partneriaeth â Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru, rydyn ni wedi sicrhau gostyngiadau sylweddol a chyson yn nifer y bobl ifanc sy’n dod i mewn i’r system cyfiawnder ieuenctid am y tro cyntaf.

  "Rydyn ni wedi haneru nifer y bobl sy’n cael eu lladd neu eu hanafu oherwydd tân. Rydyn ni hefyd wedi haneru nifer y tanau cael eu cynnau’n fwriadol, gan gynnwys tanau gwair.

  "Mae heddluoedd Cymru wedi recriwtio 500 o swyddogion cymorth cymunedol ychwanegol, wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru, er bod sawl ardal yn Lloegr yn colli’r asedau cymunedol gwerthfawr hyn."

  Alun Davies
 18. Creu Cymunedau Mwy Diogel

  Nawr datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Alun Davies: "Gweithio Gyda'n Gilydd i Greu Cymunedau Mwy Diogel".

  Ym mis Chwefror fe wnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, y diweddar Carl Sargeant, gyhoeddi adolygiad i'r ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd i greu cymunedau mwy diogel yng Nghymru.

  Fe gafodd Grŵp Goruchwylio ei sefydlu i adolygu'r trefniadau presennol ac i ddatblygu gweledigaeth uchelgeisiol ar y cyd er mwyn i wasanaethau cyhoeddus weithio gyda'i gilydd yn fwy effeithiol.

  Ar y pryd dywedodd Carl Sargeant "Mae bron i 20 mlynedd ers i Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 gael ei chyflwyno, a oedd yn ddeddf arloesol ar y pryd. Ynddi, pennwyd gofyniad statudol i wasanaethau cyhoeddus weithio gyda'i gilydd mewn partneriaeth i wella diogelwch cymunedol. Nawr, mae gennym gyfle newydd drwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i bennu dull cynaliadwy o weithio mewn partneriaeth yng Nghymru, a fydd yn creu cymunedau mwy diogel ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

  Carl Sargeant
  Image caption: Carl Sargeant
 19. Angen 'symud oddi wrth agwedd cwmniau lloeren'

  Mae David Rowlands UKIP yn dweud bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru "symud oddi wrth agwedd cwmniau lloeren" tuag at un sy'n annog y rheini sy'n sefydlu pencadlysoedd yng Nghymru.

  David Rowlands