a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
  3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
  4. Cwestiynau Amserol
  5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd
  6. Dadl Aelodau: trafnidiaeth gyhoeddus
  7. Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: cartrefi modiwlaidd
  8. Dadl Fer: Y diwydiant adeiladu yng Nghymru

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl a Nadolig Llawen

Dyna ni o'r Siambr am y tro olaf yn 2017 gan y bydd y Cynulliad ar doriad y Nadolig yr wythnos nesaf.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth Ionawr 9, 2018.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi.

Sion Corn
BBC

Diwrnod i'w gofio

Dadl Fer: Y diwydiant adeiladu

Ac yn olaf yn y Siambr heddiw Dadl Fer gan Mike Hedges.

Dyma'r ddadl ola yn y Siambr yn 2017.

A'r pwnc: Y diwydiant adeiladu yng Nghymru.

Adeiladu
Getty Images

'Gwaith cyffrous i ganfod atebion newydd a chreadigol'

Ar ran y llywodraeth mae Rebecca Evans yn siarad am "waith cyffrous i ddod o hyd i atebion newydd a chreadigol":

"a) penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddechrau adeiladu mathau newydd o dai yn 2017-18 drwy ei Rhaglen Tai Arloesol;

b) y bydd 7 o’r 22 cynllun y cymeradwywyd eu hariannu o dan y rhaglen eleni, yn cael eu hadeiladu’n defnyddio technegau modiwlaidd gyda chymorth cyfanswm o £5.6 miliwn o gyllid rhaglenni;

c) y bydd £71 miliwn pellach ar gael rhwng 2018/19 a 2019/20 er mwyn i’r rhaglen allu adeiladu hyd yn oed rhagor o gartrefi;

d) cynnydd sydd i’w groesawu yn y Gronfa Datblygu Eiddo i £40 miliwn, a fydd yn helpu BBaCh i adeiladu rhagor o gartrefi gan gynnwys tai modiwlar ac yn helpu i ddatblygu mwy o safleoedd adeiladu tai a’u symud ymlaen yn gyflymach".

Cymhellion i nodi safleoedd tir llwyd sy'n addas ar gyfer datblygu

Ar ran y Ceidwadwyr mae David Melding yn galw ar Lywodraeth Cymru i :

"archwilio cymhellion i awdurdodau lleol ac asiantaethau cyhoeddus nodi safleoedd tir llwyd sy'n addas ar gyfer datblygu".

David Melding
BBC

'O gofio'r sefyllfa ar hyn o bryd' ynghylch Gareth Bennett

Mae David Rowlands yn egluro mai fe sy'n agor y ddadl ar ran UKIP "o gofio'r sefyllfa ar hyn o bryd" ynghylch Gareth Bennett.

David Rowlands
BBC

Dadl gan UKIP

Cartrefi modiwlaidd yw pwnc dadl UKIP y prynhawn yma.

Maen nhw'n credu "y gellir defnyddio tai modiwlar fel elfen arloesol o'r broses o fynd i'r afael ag anghenion tai Cymru".

Mae UKIP yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) cynnal adolygiad o'r broses gynllunio i ddileu biwrocratiaeth a rhwystrau i unigolon sy'n dymuno adeiladu cartrefi modiwlaidd eu hunain;

b) sefydlu corfforaeth datblygu tai i gaffael safleoedd tir llwyd ar sail eu gwerth defnydd presennol a thrwy ddefnyddio prynu gorfodol os oes angen, pa nad yw safleoedd o'r fath wedi cael eu ddatblygu ers tair blynedd neu fwy; a

c) ddatblygu cofrestr o safleoedd o'r fath a rhoi blaenoriaeth i ddatblygu cynlluniau tai modiwlaidd ar raddfa fach, i gymell unigolion sy'n dymuno adeiladu eu cartrefi eu hunain.

Cartrefi modiwlaidd
BBC

'Seilwaith trafnidiaeth yn aml wedi adlewyrchu dynamig pŵer cyffredin'

Mae Adam Price Plaid Cymru yn dweud mae'r duedd wedi bod i "drafnidiaeth yng Nghymru fod yn rhywbeth sy'n cael ei gwneud i ni nid ar ein cyfer ni.

"Mae ein seilwaith trafnidiaeth yn aml wedi adlewyrchu dynamig pŵer y dydd".

'Tynnu'r llygaid oddiar y bêl drafnidiaeth'

Mae'r aelod Ceidwadol Nick Ramsay yn dweud bod "cydnabod pwysigrwydd rhwydwaith drafnidiaeth gyhoeddus fodern i ysgafnhau'r pwysau ar rwydwaith ffyrdd Cymru...yn ymddangos yn synnwyr cyffredin, ond pa mor amldros y degawdau diwethaf nad yw'r llygaid ar y bêl drafnidiaeth?"

Nick Ramsay
BBC

'Nid prosiect yn unig ar gyfer peirianwyr i gael chwarae gyda bysus a threnau'

Mae Lee Waters yn dweud "Nid prosiect yn unig yw hwn ar gyfer peirianwyr i gael chwarae gyda bysus a threnau, ac mae'n rhaid i weinidogion wneud yn sicr bod portffolios gwahanol yn dod at ei gilydd i ddal ar y cyfle yma".

Lee Waters
BBC

Dadl Aelodau ar drafnidiaeth gyhoeddus

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw Dadl Aelodau ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae

Lee Waters (Llanelli)

Mick Antoniw (Pontypridd)

David Melding (Canol De Cymru)

Nick Ramsay (Mynwy)

Hefin David (Caerffili)

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

David Rees (Aberafan)

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)

Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)

yn cynnig bod y Cynulliad:

1. Yn cydnabod pwysigrwydd rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus fodern i leddfu'r pwysau ar rwydwaith ffyrdd Cymru.

2. Yn nodi'r dystiolaeth bod angen system trafnidiaeth gyhoeddus gwbl integredig - gan gynnwys teithio llesol - i ddarparu dewis amgen ymarferol a deniadol yn hytrach na defnyddio'r car.

3. Yn croesawu'r ymrwymiad i'r camau cyntaf tuag at metro de Cymru.

4. Yn cymeradwyo'r ymrwymiad i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer metro i ogledd-ddwyrain Cymru, a dyrannu cyllid i ddatblygu achos amlinellol strategol ar gyfer metro Bae Abertawe, ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ganfod cyllid ar gyfer astudiaethau dichonoldeb llawn fel cam nesaf.

5. Yn credu bod yn rhaid i Trafnidiaeth Cymru gael y pŵer i weithredu fel corfforaeth ddatblygu - gyda'r gallu i fanteisio ar y cynnydd mewn gwerthoedd tir mewn ardaloedd sy'n agos at orsafoedd fetro - er mwyn denu rhagor o arian i ehangu'r rhwydwaith metro.

'Targed unigol yn annhebygol o fod o gymorth wrth ddatblygu ein polisïau'

Mae Gweinidog yr Amgylchedd Hannah Blythyn yn cyflwyno ymateb ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae un o argymhellion y Pwyllgor yn cael ei wrthod, sef:

"Rhaid i Lywodraeth Cymru ymrwymo i sicrhau isafswm o 20% o orchudd canopi coed trefol, gan fynd i’r afael â hynny drwy Gynlluniau Llesiant Lleol a Datganiadau Ardal".

A'r rheswm yn ôl y llywodraeth:

"Mae targed unigol yn annhebygol o fod o gymorth wrth ddatblygu ein polisïau neu gyrraedd y nodau y mae'r Pwyllgor yn awyddus i'w cyflawni".

Hannah Blythyn
BBC

13 o argymhellion

Mae Cadeirydd y pwyllgor Mike Hedges yn cyflwyno'r adroddiad sy'n gwneud 13 o argymhellion, a'r cyntaf o'r rheini:

"Rhaid i Lywodraeth Cymru, fel mater o frys, adnewyddu ei strategaeth coetir gyda’r nod o gynyddu’r cyfraddau plannu yn sylweddol. Rhaid i’r strategaeth ddiwygiedig gynnwys targedau tymor hir ar gyfer gorchudd coetir a rhaid iddi gynnwys coedwigaeth fasnachol".

Coetir
Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Sylwadau Gareth Bennett yn 'annerbyniol'

Mae'r Llywydd Elin Jones yn dyfarnu y dylai Gareth Bennett dynnu yn ôl ei sylw bod pobl drawsrywiol yn "gwyro oddi wrth y norm".

Mae Mr Bennett yn gwrthod tynnu ei sylw yn yn ôl, ac yn cerdded allan o'r Siambr, pan fo'r Llywydd yn dweud na fydd yn cael ei alw i'r Siambr yn 2018 onibai ei fod yn gwneud hynny.

Gareth Bennett
BBC

Pwynt o drefn - Gareth Bennett wedi 'achosi cywilydd'

Mae Joyce Watson yn honni yn y Siambr bod Gareth Bennett UKIP wedi "achosi cywilydd" gyda'i araith ar gydraddoldeb a hawliau dynol yn y Cyfarfod Llawn ddoe.

Yn ystod dadl ar y pwnc ddoe fe wnaeth Mr Bennett gorddi'r dyfroedd drwy ddweud y byddai "ffocysu ar hawliau lleiafrifoedd yn cael effaith negyddol ar hawliau'r mwyafrif".

Fe ddywedodd, "Dyw nifer ohonon ni yn UKIP ddim yn rhannu yr un brwdfrydedd ar gyfer yr hyn a elwir yn hawliau dynol â phobl mewn pleidiau eraill.

"Rydyn ni'n poeni'n benodol y bydd y ffocws cynyddol ar hawliau lleiafrifoedd yn y pendraw yn cael effaith negyddol ar hawliau y mwyafrif".

Fe ychwanegodd, "does ond hyn â hyn o wyriad oddi wrth y norm y gall unrhyw gymdeithas ei gymryd".

Joyce Watson
BBC

Cwestiwn Amserol 3: Cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach

Mae Adam Price yn gofyn: A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am gyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi parhaol i fusnesau bach ar gyfer Cymru, yn dilyn ei gyhoeddiad heddiw drwy ddatganiad ysgrifenedig?

Bydd y cynllun newydd hwn yn cyfyngu ar nifer yr eiddo sy'n gymwys ar gyfer rhyddhad ardrethi i fusnesau bach i ddau eiddo fesul busnes ym mhob awdurdod lleol.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd hyn yn "atal busnesau mwy a busnesau cadwyn cenedlaethol rhag elwa o'r cynllun".

Mae Mr Price yn dweud "yn fy amcangyfrif i, mae cyfran y busnesau bach fydd yn elwa oddeutu 70%, nid yr holl fusnesau bach fel sy'n cael ei awgrymu yn eich addewid [etholiadol] chi".

Adam Price
BBC

Cwestiwn Amserol 2: Treth trafodiadau tir

Mae Simon Thomas yn gofyn: A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad ynglŷn â'r rhesymau y bydd trothwy cychwynnol y dreth trafodiadau tir yn codi ar gyfer prif gyfraddau preswyl pan gaiff y dreth ei datganoli ym mis Ebrill 2018?

Yng Nghymru, o fis Ebrill 2018, bydd y Dreth Trafodiadau Tir yn disodli Treth Dir y Dreth Stamp y DU.

Ni fydd pobl sy'n prynu tŷ sy'n werth llai na £180,000 yng Nghymru yn talu unrhyw dreth pan fydd fersiwn Cymru o'r dreth stamp yn cael ei chyflwyno ym mis Ebrill.

Yn y cynllun gwreiddiol ar gyfer y Dreth Gweithrediadau Tir, ni fyddai treth ar gartrefi sy'n costio hyd at £150,000.

Daeth y newid wedi i'r Canghellor, Phillip Hammond gyhoeddi na fyddai pobl sy'n prynu eu cartref cyntaf yn talu'r dreth ar eiddo sy'n werth hyd at £300,000 yn y Gyllideb fis diwethaf.

Dyw'r newid yng Nghymru ddim ar gyfer prynwyr tro cyntaf yn unig, ac fe ddywedodd Llywodraeth Cymru y bydd yn lleihau'r baich treth i tua 24,000 o brynwyr yma.

Maen nhw hefyd yn dweud y bydd prynwr eiddo yng Nghymru yn talu oddeutu £500 yn llai o dreth nag y bydden nhw o dan yr hen dreth stamp, ac y bydd tua 80% o brynwyr tro cyntaf yng Nghymru yn talu dim treth o gwbl - yr un canran a fydd yn elwa o newidiadau'r Canghellor i dreth stamp yn Lloegr.

'10 mlynedd ers i'r llywodraeth yma gyflawni ei tharged'

Mae'r Gweinidog ar gyfer Tai ac Adfywio, Rebecca Evans, yn dweud "mae nifer y anheddau newydd gafodd eu dechrau yng Nghymru wedi cynyddu 2% yn 2017/17 o gymharu gyda'r flwyddyn flaenorol".

Mae Mr Melding yn dweud "mae'n 10 mlynedd ers i'r llywodraeth yma gyflawni ei tharged".

Rebecca Evans
BBC

Cwestiwn Amserol 1: Nifer y tai newydd

Mae David Melding yn gofyn: O ystyried y ffigurau ar gyfer nifer y tai newydd a gaiff eu hadeiladu yng Nghymru a ryddhawyd yn ddiweddar, a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet gadarnhau pam mae nifer y cartrefi newydd a gaiff eu hadeiladu yng Nghymru bob blwyddyn yn lleihau?

Tai
PA

Cwestiynau Amserol

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Cwestiynau Amserol.

Mae'n rhaid i gwestiynau amserol ymwneud â mater o arwyddocâd cenedlaethol, rhanbarthol neu leol y byddai'n ddymunol cael ymateb cyflym iddo gan Weinidog.

Y Llywydd a fydd yn penderfynu sawl cwestiwn amserol i'w ddethol ar gyfer y cyfnod o 20 munud a neilltuwyd, a sut i rannu'r amser sydd ar gael rhwng y cwestiynau hynny.

Cwestiynau
BBC

'Angen ffigyrau a gweledigaeth ynghylch faint o feddygon i'w hyfforddi'

Mae Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru yn pwysleisio yr angen i Lywodraeth Cymru "gyflwyno ffigyrau pendant a gweledigaeth ynghylch faint o feddygon yr ydyn ni angen eu hyfforddi yng Nghymru".

Mae Vaughan Gething yn dweud "os ydyn ni yn mynd i fuddsoddi mwy mewn hyfforddi meddygon fan hyn yng Nghymru, fe fydd yn rhaid ni weld mwy o fyfyrwyr o Gymru yn aros neu'n dychwelyd yma".

Rhun ap Iorwerth
BBC

Gwybodaeth 'i'r funud' ar amseroedd aros

Mae Caroline Jones UKIP yn gofyn beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella mynediad i feddygon teulu allan o oriau, gan gynnwys y defnydd o dechnoleg ddigidol.

Mae Mr Gething yn dweud bod mynediad yn "fater i'r holl system... yn llifo trwy'r holl system gofal iechyd".

Yn nhermau technoleg gwybodaeth mae Mr Gething yn dweud bod lansiad tawel wedi cael ei gynnal o Amseroedd Aros Adrannau Damweniau Brys Byw, sy'n rhoi gwybodaeth "i'r funud" i gleifion ar amseroedd aros.

Caroline Jones
BBC

'Ddim y nifer o nyrsys arbenigol y bydden ni'n ddelfrydol yn eu hoffi'

Ar ran y Ceidwadwyr mae Angela Burns yn dweud bod cleifion yn aml yn gorfod teithio y tu hwnt i ardaloedd eu bwrdd iechyd ar gyfer triniaeth am afiechyd coluddyn llidiol.

Mae Vaughan Gething yn cydnabod "does ganddon ni ddim y nifer o nyrsys arbenigol y bydden ni'n ddelfrydol yn hoffi eu cael".

Angela Burns
BBC

Amseroedd ymateb ambiwlansys

Nawr cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething.

Mae Caroline Jones yn gofyn iddo i wneud datganiad am amseroedd ymateb ambiwlansys yng Ngorllewin De Cymru.

Mae Vaughan Gething yn dweud bod Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi "mynd heibio i'r targed o wyth munud ar gyfer galwadau coch ym mhob un o'r 19 mis diwethaf".

Ambiwlans
BBC

'Plant sy'n y system ofal ddim yn cyflawni eu potensial'

Mae Michelle Brown UKIP yn gofyn a yw ysgrifennydd y cabinet wedi ei hymrwymo i "ddiogelu cyllid i ysgolion i gynnig amser dysgu ychwanegol i blant sy'n y system ofal?"

Mae Kirsty Williams yn "cydnabod nad yw plant o'r fath ar hyn o bryd yn cyflawni y cymhwysterau yn y nifer yr hoffwn i iddyn nhw ei gwneud".

Mae'n ychwanegu bod y Grant Datblygu Disgyblion wedi ei ddiogelu.

Michelle Brown
BBC

Ydy Rhwydwaith Seren yn werth am arian?

Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn dweud mai dim ond 2% o fyfyrwyr Cymru oedd ymhlith y rhai aeth i mewn i Rydychen neu Gaergrawnt y llynedd.

Mae Kirsty Williams yn cyfeirio at fudsoddiad y llywodraeth yn y Rhwydwaith Seren. Mae'n "rwydwaith o ganolfannau rhanbarthol a gynlluniwyd i gynorthwyo myfyrwyr chweched dosbarth disgleiriaf Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle mewn prifysgolion blaenllaw".

Mae Mr Millar yn cwestiynu a yw Rhwydwaith Seren yn werth am arian.

Darren Millar
BBC

'Rhoi'r gorau' i blatfform dysgu digidol newydd Hwb+

Mae Llyr Gruffydd Plaid Cymru yn dweud "mae hi wedi cymryd pedair blynedd i osod y platfform dysgu digidol newydd Hwb+ a chael mwy na 80% o ysgolion i'w ddefnyddio... felly pam bod rhoi'r gorau i'r prosiect yn ddefnydd gorau o arian cyhoeddus?"

Mae Kirsty Williams yn dwued nad oes defnydd mawr wedi bod ar agweddau o'r platfform a bod y llywodraeth yn datblygu adnoddau ar-lein newydd.

Llyr Gruffydd
BBC

'Ystyried y dystiolaeth ar raddau dwy flynedd'

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn cyfeirio at y cyhoeddiad gan weinidog prifysgolion Lloegr Jo Johnson y bydd myfyrwyr yn Lloegr yn cael cynnig graddau mewn dwy flynedd gydag arbediad o £5,ooo mewn ffioedd dysgu.

Mae Kirsty Williams yn dweud ei bod wedi "nodi'r" cyhoeddiad a'i bod yn "ystyried y dystiolaeth i weld a yw'r graddau dwy flynedd yna o ansawdd digonol ac yn caniatáu i fyfyrwyr gael y dyfnder o ddysgu maen nhw eu hangen, a goblygiadau'r gost".

Andrew RT Davies
BBC

Cynllun gweithredu cyflogadwyedd

Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan yn dweudy bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun gweithredu cyflogadwyedd yn y flwyddyn newydd.

Eluned Morgan
BBC

Mynediad i bobl fregus at raglenni cyflogadwyedd

Mae cwestiwn cyntaf sydd wedi ei gyflwyno heddiw gan Mohammad Ashgar:

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod gan grwpiau agored i niwed yng Nghymru fynediad at raglenni cyflogadwyedd?

Mohammad Ashgar
BBC

Croeso nôl i Senedd Fyw

Mae'r Cyfarfod Llawn ola cyn y Nadolig ar fin dechrau gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams.

Kirsty Williams
BBC

Nôl am 1.30pm

Mae'r aelodau bellach yn cwrdd yn breifat.

Fe fydd Senedd Fyw'n ôl am 1.30pm ar gyfer y Cyfarfod Llawn.

Y Senedd
Y Senedd

Dau ddiwrnod i fynd i roi'ch barn

Mae ymgynghoriad y pwyllgor yn dod i ben ar Ragfyr 15.

'Gwendid y ddeddfwriaeth - trais domestig'

Mae Tim Ruscoe yn dweud "nad yw trais domestig yn broblem i bobl ar incwm isel yn unig.

"Dyw'r mesur yma ddim yn gwneud dim i ddelio gydag effaith alcohol ar drais domestig o fewn teuluoedd sydd yn gallu fforddio alcohol".

Arweiniad di-fudd ac annoeth

Mae Tim Ruscoe yn dweud wrth ACau am enghreifftiau o rai teuluoedd yn rhoi arian i bobl ifanc heb ystyried y peryglon cysylltiedig ynghylchsut y byddai'r arian yn cael ei wario.

  • Mae un arweinydd tîm sydd â phrofiad helaeth ym maes camddefnyddio sylweddau wedi rhoi gwybod am sefyllfaoedd nad oedd hi wedi dod ar eu traws o’r blaen. Roedd hi wedi cwrdd â bachgen 15 oed a oedd, ar ôl cwblhau ei dasgau domestig fel mynd 5 â’r ci am dro a glanhau ei ystafell, yn cael potel o fodca ar y dydd Gwener fel gwobr i’w rhannu â’i ffrindiau. Mae’r bachgen yn credu bod hyn o fewn ffiniau da a diogel; mae wedi haeddu'r wobr drwy gyfrannu, ac nid yw ef a’i ffrindiau yn cael gafael ar alcohol a’i yfed mewn amgylchiadau anniogel.

  • Roedd yr un gwasanaeth wedi rhoi gwybod am fachgen arall 15 oed oedd yn cael tua £400 o bres poced i'w wario bob mis, gan olygu nad oedd costau alcohol yn fawr o bryder. Mae’r ddau fachgen hyn yn dod o deuluoedd incwm canolig, lle mae’r rhieni’n credu eu bod yn ymddwyn yn gyfrifol.

Barnado's Cymru yn cefnogi'r Mesur mewn egwyddor

Mae Tim Ruscoe yn ei gwneud hi'n glir bod Barnado's Cymru yn cefnogi'r Mesur mewn egwyddor.

Er hynny, mae e hefyd yn tynnu sylw at rai effeithiau negyddol posib, fel y posibilrwydd o newid alcohol am gyffuriau eraill, rhagor o droseddu i gael gafael ar alcohol, rhagor o gamfanteisio i gael alcohol, a marchnad ddu broffidiol ar gyfer alcohol.

Tim Ruscoe
BBC

'Dim ond yn yfed oherwydd yr effaith'

Mae Lynden Gibbs o Fyddin yr Iachawdwriaeth yn dweud nad yw'n adnabod unrhyw un y mae'n delio gyda nhw sy'n wirioneddol mwynhau beth maen nhw yn ei yfed.

"Maen nhw ond yn yfed oherwydd yr effaith".

Lynden Gibbs
BBC

Tystion

Y tystion yw:

Tim Ruscoe, Swyddog Materion Cyhoeddus Cymru, Barnardo's,

Lynden Gibbs, Byddin yr Iachawdwriaeth,

David Emery, Byddin yr Iachawdwriaeth.

Tystion
BBC

Tystiolaeth Byddin yr Iachawdwriaeth a Barnardo's

Rydyn ni'n symud ymlaen nawr at sesiwn arall ar Fesur Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7 - Byddin yr Iachawdwriaeth a Barnardo's.