a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Eira trwm yn y canolbarth a'r gogledd-ddwyrain
 2. Hyd at 30cm o eira ym Mhont Senni
 3. Yr A470 ar gau i'r ddau gyfeiriad ger Aberhonddu
 4. Cannoedd o gartrefi heb drydan
 5. Ysgolion ar gau dydd Llun ym Mhowys, Wrecsam a Sir Fynwy

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Dyna ddiwedd ein llif byw arbennig am y dydd.

Gallwch weld y diweddaraf am y tywydd a'r trafferthion ar y stori ar ein hafan, ac wrth gwrs gallwch edrych yn ôl ar ein horiel luniau i weld Cymru dan flanced wen.

Diolch i chi am ddilyn - a cofiwch gadw'n gynnes!

Ysgolion ar gau

BBC Cymru Fyw

Mae cadarnhâd bellach y bydd degau o ysgolion ar gau yn siroedd Powys, Wrecsam a Mynwy yfory.

Yn ôl Cyngor Powys, bydd dim trafnidiaeth o gwbl yn y sir i fynd â disgyblion i'r ysgol, ond bydd rhai ysgolion ar agor i'r rheiny sy'n medru teithio yno'n ddiogel.

Am fanylion am yr ysgolion hynny sydd ar gau, ewch i wefan eich cyngor lleol:

Trafferthion y traffig

Teithio BBC Cymru

Mae hi wedi bod yn ddiwrnod caled ar y ffyrdd, ac mae cwmni INRIX yn dal i adrodd bod:

 • A470 ar gau i'r ddau gyfeiriad yn Storey Arms, Powys;
 • A470 ar gau i'r ddau gyfeiriad ym Mwlch Y Gorddinan yn y gogledd;
 • A44 ar allt Penglais yn Aberystwyth ar gau i'r ddau gyfeiriad;
 • A40 Stryd Fawr Llanymddyfri ar gau i'r ddau gyfeiriad;
 • A4233 rhwng Maerdy ac Aberdâr ar gau i'r ddau gyfeiriad.
A470
BBC
A470
BBC

Eira trwchus wedi cydio ym Mhont Senni

Newyddion 9

Mae rhai dynion eira yn y wal goch

Twitter

Yr olygfa o Bengenffordd

Twitter

Prin bod 'na unrhyw liw oni bai am wyn yn yr olygfa yma o Bowys...

View more on twitter

Pam y bydd hi'n noson oer heno?

S4C

...ac eraill yn sownd ynddo fo

BBC Cymru Fyw

Dafad
Matty Thomas
Dim cystal hwyl i'r ddafad hon yn Llidiartywaun ger Llanidloes, Powys

Am fwy o luniau o Gymru dan yr eira, ewch i'n horiel luniau.

Rhai anifeiliaid wrth eu bodd yn yr eira...

BBC Cymru Fyw

anifeiliaid
Megan Roberts
Yr anifeiliad yn joio yn Nhreuddyn ger yr Wyddgrug. Diolch i Megan Roberts am y llun.

Rhybudd am dywydd fory

Tywydd, BBC Cymru

Mae rhybudd tywydd newydd mewn grym rhwng 04:00 a 11:00 yfory, gyda disgwyl i rew achosi problemau.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, mae disgwyl iddi rewi dros nos, allai achosi i bobl syrthio.

Mae'r rhybudd melyn - sy'n berthnasol i Gymru gyfan - i'w weld yn llawn ar wefan y Swyddfa Dywydd.

Map
Swyddfa Dywydd

Trafferthion mawr ar y trenau

Trenau Arriva Cymru

Mae 'na drafferthion ar y trenau y p'nawn 'ma oherwydd bod rhwystrau ar y cledrau rhwng Casnewydd a'r Fenni.

Mae'n golygu bod nifer o'r trenau fyddai'n defnyddio'r cledrau hynny wedi cael eu canslo neu eu cwtogi.

Y diweddara' ar wefan Trenau Arriva Cymru.

A55: Gwaeth yn y dwyrain

Traffig Cymru

Mwy o ysgolion ar gau

Cyngor Sir Fynwy

Bellach mae dwy ysgol yn Sir Fynwy wedi cadarnhau na fyddan nhw'n agor yfory - mwy yma ar eu gwefan.

Degau yn sownd mewn coleg preswyl

BBC Cymru Fyw

Mae staff yng Ngholeg Elidyr - coleg preswyl i oedolion ag anghenion addysg ychwanegol - yn apelio am gymorth ar ôl iddyn nhw gael eu hynysu gan yr eira.

Mae 43 o oedolion ynghyd â'r staff yn sownd yn y coleg yn Rhandirmwyn ger Llanymddyfri, Sir Gâr, heb wres na thrydan.

Dywedodd Carty Fox, pennaeth gofal y coleg, ei bod yn poeni be' fyddai'n digwydd pe bai 'na argyfwng.

Y Cnicht yn edrych yn odidog

Twitter

Rhybudd llifogydd arall

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae 'na un rhybudd llifogydd 'byddwch yn barod' arall mewn grym - a hwnnw ar gyfer Afon Elái yn ardal Caerdydd.

Am y diweddaraf, ewch i wefan CNC.

20 o ysgolion ar gau ym Mhowys

Cyngor Powys

Mae 'na 20 o ysgolion ym Mhowys bellach wedi cyhoeddi y byddan nhw ar gau yfory.

Mae'r rheiny'n cynnwys ysgolion uwchradd yn Llanfyllin, Crughywel, Llanidloes a'r Trallwng.

Y manylion yn llawn ar wefan y cyngor sir.

Cannoedd yn dal heb drydan

BBC Cymru Fyw

Yn ôl diweddariad diwethaf cwmni Western Power, tua 1,200 o gartrefi sydd bellach heb drydan yn eu hardal nhw.

Mae'r diweddaraf ar eu gwefan.

Yr eira'n effeithio ar y canolbarth

BBC Cymru Fyw

Mae'r eira wedi effeithio ar nifer o ardaloedd yng nghanolbarth Cymru. Diolch i Haf Evans am anfon y llun yma o'r brif ffordd drwy Llanidloes i ni.

Llanidloes
Haf Evans
Y brif ffordd drwy Llanidloes bore 'ma

'Eira ym mhobman!'

Twitter

Apêl am nyrsus yng Nghaerdydd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mae 'na apêl am weithwyr iechyd sydd ar gael i weithio yn ystod y prynhawn yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd neu yn yr ysbyty yn Llandochau.

Mae'r bwrdd iechyd lleol hefyd yn gofyn i bobl geisio helpu'r aelodau hynny o staff sy'n sownd yn eu cartrefi oherwydd yr eira.

View more on facebook

Mwynhau ym Mhontrhydfendigaid

BBC Cymru Fyw

Mae'n amlwg bod yr eira'n ddwfn ym Mhontrhydfendigaid, Ceredigion - ond mae'r ci bach yn joio!

Eira
Carys Ann
Eira
Carys Ann

...ond golygfeydd pryderus yn Ninas Powys

Facebook

Er hynny, mae tudalen Facebook Dinas Powys Pictures wedi postio lluniau o ddŵr yn gorlifo ar y stryd.

View more on facebook

Llai o rybuddion llifogydd...

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi newid eu rhybuddion i baratoi ar gyfer llifogydd ychydig. Mae rhai'n weithredol bellach ar gyfer:

 • Afon Ddawan
 • Afonydd de Sir Benfro
 • Ewenni a gorllewin Bro Morgannwg
 • Afon Tregatwg

Fel arfer, am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i'w gwefan.

Cau ysgol yn Sir Fynwy

Cyngor Sir Fynwy

Mynd yn sydyn yn Rhuthun...

BBC Cymru Fyw

Mae pobl Rhuthun yn gwybod sut mae joio'r eira...

Slejio yn Rhuthun
BBC

Arallgyfeirio yn Aberystwyth!

BBC Cymru Fyw

Mae siop ddillad yn Aberystwyth wedi manteisio ar yr eira i arallgyfeirio... am ddiwrnod beth bynnag!

Aberystwyth
BBC

Gêm un o dimau'r Gweilch wedi ei chanslo

Gweilch

Yr ysgolion cyntaf ar gau...

Cyngor Powys

Mae'n ymddangos bydd nifer o ysgolion ar gau fory.

Y sir gyntaf i gyhoeddi yw Powys, ble fydd Ysgol Rhiw Bechan ac Ysgol yr Eglwys yng Nghymru yn Ffordun ar gau.

Mae'r cyngor yn disgwyl i fwy o ysgolion fod ar gau, a'r cyngor yw i edrych ar eu gwefan am y diweddaraf.

Car wedi troi yn Aberystwyth

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu wedi bod yn delio gyda char sydd wedi troi ar allt Penglais, yr A487, wrth adael Aberystwyth.

Heol Penglais
BBC

Rhagolygon y tywydd ar gyfer y p'nawn

S4C

Cannoedd yn dal heb drydan

Tywydd, BBC Cymru

1,600 o gartrefi sydd bellach heb drydan yn yr ardaloedd mae Western Power yn eu gwasanaethu yn y de a'r gorllewin.

Mwy o wybodaeth ar eu gwefan.

Gwirfoddolwyr wrthi'n helpu

Twitter

Mae criw ambiwlans Sant Ioan wrthi yn y de yn helpu Ambiwlans Cymru.

View more on twitter

Mwy o ffyrdd wedi cau

Teithio BBC Cymru

Y diweddaraf ar y ffyrdd:

 • A487 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Aberaeron a Llanrhystud, Ceredigion, achos rhwystr ar y ffordd;
 • A470 ar gau i'r ddau gyfeiriad yn Storey Arms ger Aberhonddu, Powys;
 • A470 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Blaenau Ffestiniog a Betws y Coed;
 • A4233 ar gau rhwng Maerdy ac Aberdâr, Rhondda Cynon Taf.

Canolfannau ar gau yn y gogledd

Cyngor Sir Ddinbych

Llanuwchllyn dan flanced o eira

BBC Cymru Fyw

Mae Llanuwchllyn ger Y Bala yn wyn dan eira bore 'ma

Llanuwchllyn
BBC
Llanuwchllyn bore 'ma am 10:00

Mwy o wasanaethau eglwysig wedi'u gohirio

BBC Radio Cymru

Mae mwy ohonoch wedi cysylltu â Radio Cymru i sôn am yr oedfaon sydd wedi'u canslo:

 • Dim gwasanaethau yng Nghapel y Tabernacl, Dolgellau nac yng Nghapel Coffa Llanelltyd;
 • Oedfaon wedi eu canslo yng Nghapel Tegid, Y Bala;
 • Perfformiad o Gair yn Gnawd yn Capel Coch, Llanberis heno wedi ei ohirio tan 17 Rhagfyr am 19:00;
 • Capel Bronant - dim gwasanaeth Nadolig p'nawn 'ma;
 • Dim gwasanaeth yn Eglwys Mynydd Seion, Casnewydd;
 • Oedfa 17:30 yng Nghapel y Fro, Trawsfynydd wedi ei ohirio.

Troedfedd o eira bellach ym Mhont Senni!

Twitter

View more on twitter

Mae Pont Senni ymhell ar y blaen o ran trwch yr eira sydd wedi disgyn - 13cm sydd dros y ffin yn Henffordd.

Trenau wedi eu canslo

Trenau Arriva Cymru

Mae Trenau Arriva Cymru yn rhybuddio bod gwasanaethau wedi eu canslo:

 • I'r gogledd o Fargoed ar y linell rhwng Caerdydd a Rhymni achos coeden ar y cledrau;
 • I'r gogledd o Drecelyn ar y linell rhwng Caerdydd a Glyn Ebwy achos coed ar y cledrau.

Does dim gwasanaethau bws i gymryd lle'r trenau yma.

Hefyd, mae'r rheilffordd rhwng Casnewydd a Henffordd ar gau, a'r cyngor yw i gwsmeriaid beidio teithio.

Eira Dinas Mawddwy

BBC Cymru Fyw

Rydym wedi derbyn y fideo yma o'r eira yn Ninas Mawddwy, Gwynedd bore 'ma.

Yr eira yn Ninas Mawddwy