a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 498 o ysgolion ar gau ar draws Cymru
  2. Rhybudd melyn am rew ar y ffyrdd ar draws Cymru
  3. Fe fydd oedi ar deithiau ar drenau a bysus mewn mannau hefyd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Mae hi wedi bod yn fore prysur i lawer oherwydd y tywydd.

Gobeithio na chawsoch chi ormod o drafferthion, a diolch i bawb yrrodd luniau i ni.

Fe gewch chi unrhyw newyddion am y sefyllfa ar draws Cymru ar hafan Cymru Fyw am weddill y dydd, ond dyma ddiwedd y llif byw am y tro.

Diolch am ddarllen.

bontgoch
Elen Roberts

Ymestyn rhybudd tywydd

Tywydd, BBC Cymru

Mae rhybudd melyn am rew ar y ffyrdd yng Nghymru gan y Swyddfa Dywydd wedi cael ei gyhoeddi am brynhawn Llun a bore Mawrth.

Bydd y rhybudd newydd mewn grym o 16:00 ddydd Llun tan 11:00 fore Mawrth ar draws y rhan fwyaf o Gymru heblaw arfordir y gogledd a Sir Benfro.

View more on twitter

Bwlch Nant yr Arian ar gau

Cyfoeth Naturiol Cymru

Y wawr yn Sir Ddinbych!

Twitter

Canslo clinigau

Twitter

Ni fydd clinigau Ysbytai'r Amwythig a Telford yn gweithredu heddiw oherwydd y tywydd. Mae nifer o bobl Powys yn cael triniaeth yn yr ysbytai yma.

View more on twitter

Oriel luniau: dydd Llun

BBC Cymru Fyw

Mae oriel o luniau eira y bore wedi ei chyhoeddi ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw. Rhannwch eich lluniau chi gyda ni ar cymrufyw@bbc.co.uk

Haul ar eira Croeslan, Llandysul
Llinos Dafydd
Bore prydferth yn ardal Croeslan, Llandysul. Mae'r ysgol leol, Ysgol Bro Teifi, ar gau heddiw, cyfle i blant yr ardal fwynhau'r eira!

Ffyrdd mynydd y Rhondda ar gau

Cyngor Rhondda Cynon Taf

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn rhybuddio gyrwyr i beidio mynd ar dair ffordd fynyddig yr ardal gan eu bod yn dal wedi cau oherwydd eira, sef bylchoedd Rhigos, Maerdy a Bwlch.

View more on twitter

Golygfa odidog Capel Curig

BBC Cymru Fyw

capel curig
Annette Greenwood

Beth am baned?

BBC Cymru Fyw

Does dim byd tebyg i baned boeth ar ddiwrnod oer fel hyn, ond efallai nad allan ar falconi'r Cross Foxes yn Nolgellau yw'r lle gorau i gael un bore 'ma....

cross foxes
Alaw Griffiths

Trafferthion trydan?

BBC Cymru Fyw

Yn ôl Western Power mae 577 o gwsmeriaid heb gyflenwad ar draws de a chanolbarth Cymru ar hyn o bryd.

Fe ddywed Scottish Power nad oes toriad yn eu cyflenwadau nhw o gwbl.

Damwain sledio

BBC Cymru Fyw

Bu'n rhaid i hofrennydd fynd i gludo dyn i'r ysbyty yn dilyn damwain wrth sledio ger Ton Pentre, Rhondda brynhawn ddoe.

Cafodd y dyn ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd gydag anafiadau difrifol, ond sydd ddim yn peryglu ei fywyd.

sledio
BBC

Yn sownd yn Y Foel!

BBC Cymru Fyw

Mae Megan Varley o'r Foel, rhwng Machynlleth a Llanfair Caereinion yn methu gadael ei thŷ a chyrraedd ei gwaith ym Machynlleth heddiw!

Llun o'r Foel
Megan Varley

'Lle nes i adael y car dwedwch?'

BBC Cymru Fyw

Bu’n rhaid i Rhian Roberts balu ei char allan er mwyn mynd i’r gwaith yn y Trallwng bore 'ma.

eira
Rhian Roberts

Gwybodaeth o ardal Dyfed Powys...

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi trydar gwybodaeth sut i gael y newyddion diweddaraf am y ffyrdd sydd ar gau yn yr ardal...

View more on twitter

Eira ymhobman!

Twitter

Ry'n ni eisoes wedi dangos lluniau o'r gogledd a'r canolbarth i chi, ond mae eira'n drwm hefyd yng Nglyn Ebwy heddiw...

View more on twitter

Trwy gefn y wardrôb?

Twitter

Mae cwmni MTB Cymru yn trefnu teithiau beicio mynydd yn ardal Llanidloes - beryg bod angen i chi fod yn brofiadol dros ben i fynd allan heddiw, ond mae'r lluniau yn ddel!

View more on twitter

Sut mae hi ffordd chi?

BBC Cymru Fyw

Barbara Watkin sy'n gorfod palu ei ffordd allan o’r ty yn Ffairhos uwchlaw Pontrhydfendigaid, Ceredigion, bore 'ma….

bont
John Watkin

Poeni am fethu mynd i'r gwaith?

Daily Post

Os yw'r tywydd yn eich rhwystro rhag mynd i'r gwaith heddiw, a bod hynny yn eich poeni, mae'r Daily Post wedi cyhoeddi'r rheolau perthnasol i chi.

View more on twitter

Tynnwch yr eira o'r car cyn cychwyn!

Twitter

Mae rhybudd amserol ar wefan wrexham.com y bore 'ma wrth weld ceir yn y dref. Tynnwch eira oddi ar eich car cyn cychwyn rhag ofn iddo ddisgyn dros y ffenest ffrynt...

View more on twitter

Bysus Aberhonddu ar stop

Teithio BBC Cymru

Prydferthwch Cwmerfyn

BBC Cymru Fyw

Jenna Usher sydd wedi tynnu'r llun yma yng Nghwmerfyn, Ceredigion y bore 'ma - diolch Jenna, a cymrwch ofal!

cwmerfyn
Jenna Usher

Dim trenau rhwng Y Fenni a Henffordd

Trenau Arriva Cymru

Y diweddara' am yr eira yn fyw ar BBC Radio Cymru

BBC Radio Cymru

Mae Dafydd Morgan, gohebydd BBC Radio Cymru allan yn barod i ddod â'r diweddara i wrandawyr rhaglen y Post Cyntaf. Gallwch wrando'n fyw fan hyn.

View more on twitter

Lluwchio yn Llanuwchllyn?

BBC Cymru Fyw

Gohebydd BBC Cymru, Llyr Edwards, dynnodd y llun yma ger ei gartref yn Llanuwchllyn y bore 'ma. Mae'r tymheredd yno yn -8C!

llanuwchllyn
BBC

Oes trydan ganddoch chi?

Twitter

Mae SP Energy Networks - Scottish Power - am gael gwybod am unrhyw drafferthion gyda'r cyflenwad.

View more on twitter

Mwy o ysgolion ar gau ym Mhowys...

Cyngor Powys

Mae 85 o ysgolion Powys ar gau heddiw - mwy na'r un sir arall - a does dim trafnidiaeth ysgol ar gael i'r rhai sydd ar agor hyd yn oed.

Mwy o fanylion isod.

View more on twitter

Tocynnau trên ddoe yn cael eu derbyn heddiw

Trenau Arriva Cymru

Mae cwmni Trenau Arriva Cymru wedi trydar i ddweud bod tocynnau y rhai nad oedd wedi gallu teithio ddoe oherwydd y tywydd, yn cael eu derbyn ar siwrneiau trên heddiw.

View more on twitter

Manylion Torfaen

Cyngor Torfaen

Bore oer ym Mhant-y-Crug

Twitter

Golygfa brydferth gan y ddau ddyn eira yma y bore 'ma ym Mhant-y- Crug, Ceredigion!

View more on twitter

Ffyrdd Sir Ddinbych wedi'u graeanu, ond....

Cyngor Sir Ddinbych

Amharu ar wasanaethau trenau

Teithio BBC Cymru

Mae cwmni Trenau Arriva Cymru wedi trydar i rybuddio bod y tywydd yn debyg o amharu ar wasanaethau yng Nghymru heddiw.

View more on twitter

Cymrwch ofal

Twitter

Rhag ofn i chi fethu'r rhybudd melyn gan y Swyddfa Dywydd am rew ar y ffyrdd a gyhoeddwyd brynhawn ddoe, dyma'r manylion...

View more on twitter

Rhybudd gan Heddlu'r Gogledd i yrwyr

Heddlu Gogledd Cymru

Dyma fel y mae hi....

Tywydd, BBC Cymru

Ysgolion Gwynedd

Cyngor Gwynedd

Gwynedd yw un o'r siroedd lle mae nifer o ysgolion ar gau y bore 'ma. Maen nhw wedi trydar linc i'w gwefan sydd â manylion llawn o'r ardaloedd sy'n diodde'.

View more on twitter

Trafferthion wedi'r penwythnos

BBC Cymru Fyw

Mae rhybudd melyn am rew mewn grym i Gymru gyfan fore Llun, all achosi trafferthion i deithwyr yn dilyn penwythnos o eira i lawer.

Mae rhybudd y Swyddfa Dywydd mewn grym o 04:00 fore Llun hyd at 11:00.

Mae 400 o gartrefi yn parhau heb drydan a nifer o ysgolion wedi eu cau ddydd Llun, a hynny ar ôl i filoedd o gartrefi fod heb drydan am gyfnod ddydd Sul.

eira
Catrin Jones

Bore da

BBC Cymru Fyw

Croeso i'n llif byw arbennig ar fore Llun, 11 Rhagfyr.

Yma fe gewch chi'r diweddaraf am y trafferthion tywydd yng Nghymru heddiw. Eisoes mae 488 o ysgolion ar gau ac mae rhybudd melyn gan y Swyddfa Dywydd am rew ar y ffyrdd tan ddiwedd y bore.