a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Polisi Masnach: Materion Cymru
  4. Datganiad: Mynd i'r Afael â Chysgu ar y Stryd a Digartrefedd
  5. Datganiad: Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol 2016/17
  6. Datganiad gan Arweinydd y Tŷ: Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod
  7. Datganiad: Sut y mae Technoleg Ddigidol yn Gwella Gofal Sylfaenol

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

A dyna ni am heddiw.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl yfory.

Senedd
BBC

'Fe wnes i danysgrifio i wasanaeth am £5 y mis'

Mae AC Llanelli Lee Waters yn dweud "Rydw i wedi gweld y dyfodol ac mae'n gweithio. Neithiwr fe ges i fy ymgynghoriad meddyg teulu ar-lein cyntaf.

"Fe wnes i danysgrifio i wasanaeth am £5 y mis, ac fe gefais i apwyntiad o fewn awr".

Lee Waters
BBC

'Papur wedi ei wasgu yn eu poced i'w roi i'r meddyg teulu'

Mae Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru yn dweud bod gormod o gleifion yn dal i adael ysbyty gyda darn o bapur wedi ei wasgu yn eu poced i'w roi i'r meddyg teulu.

Rhun ap Iorwerth
BBC

'Yr angen i gael mynediad cyflym ac effeithiol i wybodaeth bersonol'

Mae'r aelod Ceidwadol Angela Burns yn pwysleisio pwysigrwydd diogelu data, ac yn crybwyll ei phrofiad personol hi fel claf i amlygu'r angen i gael mynediad cyflym ac effeithiol i wybodaeth bersonol.

'Y defnydd o dechnoleg ddigidol ddim ar y raddfa y byddwn i'n ei ddisgwyl'

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn dweud "er bod yna dystiolaeth glir o'r defnydd cynyddol o dechnoleg ddigidol, dyw e'n dal ddim ar y raddfa y byddwn i'n ei ddisgwyl".

Sut y mae Technoleg Ddigidol yn Gwella Gofal Sylfaenol

Ac yn olaf yn y Siambr heddiw datganiad arall gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Sut y mae Technoleg Ddigidol yn Gwella Gofal Sylfaenol.

Technoleg Ddigidol
BBC

'Fe wnaeth ein llywodraeth ddechrau gwanhau ein pleidlais'

Mae Michelle Brown UKIP yn dweud "ychydig dros 50 mlynedd wedi i fenywod bleidleisio yn y wlad hon am y tro cyntaf un, fe wnaeth ein llywodraeth ni ddechrau gwanhau ein pleidlais a'i rhoi ymaith ddarn wrth ddarn ynghyd â llywodraethiant ein glwad i fiwrocratiaid anetholedig".

Michelle Brown
BBC

'Dylai cydraddoldeb rhywedd fod wrth galon yr agenda wleidyddol'

Mae Sian Gwenllian Plaid Cymru yn dweud y dylai'r angen am gydraddoldeb rhywedd fod wrth galon yr agenda wleidyddol yng Nghymru.

Sian Gwenllian
BBC

'Pleidlais i fenywod ddim yn bleidlais i bob menyw'

Mae'r aelod Ceidwadol Suzy Davies yn atgoffa ACau nad yw "pleidlais i fenywod yn bleidlais i bob menyw", gan grybwyll Irac fel enghraifft o wlad lle nad yw merched yn gallu pleidleisio mewn rhyw chwarter o seddi seneddol.

Suzy Davies
BBC

£300,000 i nodi Canmlwyddiant Rhoi'r Bleidlais i Fenywod

Mae Julie James yn cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru wedi neilltuo bron i £300,000 i nodi Canmlwyddiant Rhoi'r Bleidlais i Fenywod gydag amrywiol weithgareddau ar y themâu Dathlu, Addysgu a Chymryd Rhan.

Mae'n dweud y bydd cymunedau ledled Cymru yn medru gwneud cais am grantiau ar gyfer digwyddiadau i ddathlu llwyddiannau menywod. Bydd cyfle hefyd i'r cyhoedd bleidleisio er mwyn penderfynu pa ddwy fenyw ddylai gael eu cofio mewn cerflun am eu cyfraniad i gymdeithas a hanes Cymru.

Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod

Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Arweinydd y Tŷ, Julie James: Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod.

Ar Chwefror 6 1918 cafodd Deddf Cynrychiolaeth y Bobl ei phasio yn y DU.

Fe olygodd y ddeddf bod rhai merched dros 30 oed yn gallu pleidleisio am y tro cyntaf.

Pleidlais i ferched
BBC
View more on twitter

'Angen cyd-weithio er mwyn ymateb yn effeithiol i'r niwed sy'n cael ei achosi gan gamblo'

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn dweud bod "gamblo yn cael ei reoleiddio'n bennaf ar lefel llywodraeth y DU, gyda nifer o gyrff y DU yn cael cyfrifoldeb am wahanol agweddau o gamblo.

"Bydd angen cyd-weithio er mwyn ymateb yn effeithiol i'r niwed sy'n cael ei achosi gan gamblo", meddai.

Mae'n ychwanegu, "fe fyddwn ni'n edrych i ddefnyddio unrhyw bwerau newydd yng Nghymru mewn modd synhwyrol a chymesur i leihau'r niwed sy'n cael ei achosi gan gamblo sy'n broblem."

Mae'n gallu cael 'effaith gwbl ddinistriol'

Mae Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, yn dweud bod gamblo yn fater iechyd y cyhoedd sy'n dod yn fwyfwy difrifol yng Nghymru.

Mae'n dweud bod gamblo yn gallu arwain at drafferthion ariannol a niwed, gan gynnwys gorbryder, straen, iselder ac at gamddefnyddio alcohol a sylweddau.

"Mae’n gallu cael effaith gwbl ddinistriol ar y bobl sydd agosaf at yr unigolion hyn, ac ar gymunedau".

Yn ôl ei adroddiad roedd 61% o oedolion yng Nghymru wedi gamblo yn ystod y 12 mis diwethaf. Dywedodd 1.1% o'r boblogaeth, sef 30,000 o bobl, fod ganddynt broblem gamblo. Amcangyfrif bod 3.8% arall o bobl yng Nghymru mewn perygl o ddatblygu problem gamblo.

Mae Dr Atherton yn galw am fwy o gymorth i'r rheini sy'n cael eu niweidio gan gamblo yng Nghymru.

Mae'n gofyn am well ymchwil a monitro i weld beth yw effaith gamblo ar iechyd, ac am fwy o reoleiddio ar gamblo yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig yn gyfan.

Dr Frank Atherton
BBC
Dr Frank Atherton

Gamblo ac iechyd

Dyma ail adroddiad blynyddol Dr Frank Atherton.

Mae’r adroddiad blynyddol yn:

  • bwrw golwg ar iechyd cyffredinol poblogaeth Cymru
  • cydnabod y gwaith sy’n cael ei wneud i reoli a chyfyngu ar y peryglon iechyd a achosir gan glefydau heintus, ffactorau amgylcheddol a digwyddiadau mawr
  • tynnu sylw at feysydd iechyd cyhoeddus sy’n dod i’r amlwg neu nad ydynt yn cael sylw digonol.

Eleni mae’r adroddiad yn edrych ar y berthynas rhwng gamblo ac iechyd.

Gamblo
BBC

Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol 2016/17

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething: Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol 2016/17.

Vaughan Gething
BBC

Aros tan 2020 'ddim yn ddigon da'

Mae Bethan Jenkins Plaid Cymru yn dweud nad yw'n ddigon da i aros tan 2020 i ystyried newidiadau i'r drefn blaenoriaethu.

Bethan Jenkins
BBC

'Angen dyddiad fel targed'

Mae'r Ceidwadwr David Melding yn galw am ddyddiad targed ar gyfer dileu cysgu ar y stryd yng Nghymru.

David Melding
BBC

Y cynnydd diweddar yn y niferoedd sy'n cysgu allan yn 'siomedig'

Mae Rebecca Evans yn dweud bod y cynnydd diweddar yn y niferoedd sy'n cysgu allan "yn siom yn wyneb ein hymdrechion a'r arian rydyn ni wedi'i fuddsoddi. Ond dw i o'r farn ei fod, i raddau helaeth, yn adlewyrchu effeithiau cynyddol y cyni sy'n parhau, y cynnydd o ran tlodi mewn gwaith a'r camau sydd wedi'u cymryd i ddiwygio'r system les."

Mae hi heddiw wedi cyhoeddi dwy ddogfen bolisi newydd heddiw, yn nodi dulliau newydd o fynd i'r afael â digartrefedd.

Rebecca Evans
BBC

Mynd i'r Afael â Digartrefedd

Symudwn ni ymlaen nawr at ddatganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans AC: Mynd i'r Afael â Chysgu ar y Stryd a Digartrefedd.

Mae ffigyrau diweddaraf Llywodraeth Cymru'n awgrymu bod nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd yng Nghymru wedi cynyddu.

Cafodd 188 o bobl eu cyfri'n cysgu allan ar noson 9-10 Tachwedd 2017 - 33% yn uwch na'r un cyfnod yn 2016.

A dros gyfnod o bythefnos o gyfrif ym mis Hydref 2017, cafodd 345 o bobl eu cyfri'n cysgu ar y strydoedd, sydd 10% yn uwch na'r flwyddyn flaenorol.

Ond mae elusen Shelter Cymru yn dweud bod y dull o gyfrif yn annibynadwy, ac nad yw'n rhoi darlun cyflawn o'r broblem.

Mae'r llywodraeth yn cydnabod nad yw'r dull yn rhoi darlun llawn, ond yn rhoi amcan o'r sefyllfa.

Digartrefedd
BBC

'Newidiadau yn hawdd i'w trin'

Mae Neil Hamilton UKIP yn galw am "ffordd ymlaen ymarferol i'r busnesau a fydd yn gorfod ymdogi gyda newidiadau ychwanegol - does neb yn gwadu y bydd yna newidiadau ychwanegol - ond maen nhw i gyd yn hawdd i'w trin".

"Breuddwyd gwrach," yw ymateb Carwyn Jones.

Galwad am asesiad effaith

Mae Adam Price Plaid Cymru yn pwysleisio'r angen am bolisi sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ac yn galw am asesiad effaith yn dangos y gwahaniaeth rhwng yr amrywiol senarios.

Adam Price
BBC

'Yr economi allforio lleia amryfal yn y DU'

Mae'r Ceidwadwr Mark Isherwood yn dweud wrth y prif weinidog "rydych chi wedi meithrin yr economi allforio lleia amryfal yn y DU, a gadael Cymru yn fwy dibynnol ar fasnach yr UE nag unrhyw genedl arall".

Mark Isherwood
BBC

'Ein cymdogion agosa a mwyaf integredig yn economaidd'

Mae Carwyn Jones yn dweud "rydyn ni'n llwyr dderbyn bod yna gyfleoedd masnachu sylweddol y tu allan i Ewrop, ond dydyn ni ddim yn credu y dylai llywodraeth y DU fwrw ymlaen â chytundebau masnach rydd ar draul ein perthynas fasnachu gyda'n cymdogion agosa a mwyaf integredig yn economaidd.

"Dylai adeiladu pethynasau masnachu newydd gyda gwledydd eraill ar draws y byd gael ei weld fel ategu ein perthynas gyda'r UE nid fel rhywbeth i lenwi'r bwlch".

Baneri yr UE a Chymru
BBC

Datganiad: Y Polisi Masnach: Materion Cymru

Nawr datganiad gan y Prif Weinidog ar y Polisi Masnach: Materion Cymru.

'Cydymdeimlad detholgar gyda diodefwyr trais'

Mae Neil McEvoy yn gofyn "pam bod gan Lafur gydymdeimlad detholgar gyda diodefwyr trais, ac mai dim ond gwledydd Ewropeaidd gwyn sy'n deilwng o gydymdeimlad?"

"Allwch chi ddim dweud hynny, mae hynny'n hiliaeth," yw ymateb y prif weinidog o'i gadair.

Neil McEvoy
BBC

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan mae Arweinydd y Tŷ, Julie James yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos ac yn ymateb i geisiadau gan ACau.

Julie James
BBC

Angen i gynghorau tref a chymuned 'wneud mwy ar atebolrwydd'

Mae'r prif weinidog yn dweud bod yn dal angen i gynghorau tref a chymuned Cymru "wneud mwy i sicrhau bod ganddyn nhw drefniadau atebolrwydd cadarn".

'Gweithredu' gwersi o ymchwiliad Waterhouse

Mae'r aelod Ceidwadol Angela Burns yn gofyn pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu cael gyda chyrff y sector cyhoeddus i wella y modd o ymdrin gydag achosion hanesyddol o gamdrin rhywiol.

Mae Carwyn Jones yn dweud bod "gwersi o ymchwiliad Waterhouse" wedi cael eu gweithredu gan gyrff sector cyhoeddus.

Fe wnaeth ymchwiliad Waterhouse archwilio achosion o gamdrin plant mewn gofal rhwng 1974 a 1996.

Angela Burns
BBC

'Y prif weinidog yn dal i ymladd ymgyrch y refferendwm'

Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud bod y prif weinidog yn dal i ymladd ymgyrch y refferendwm yn hytrach na pharatoi ar gyfer gwahanol opsiynau Brexit.

Neil Hamilton
BBC

'Yr holl dystioaleth berthnasol' wedi ei gynnig i'r ymchwiliad

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn i Carwyn Jones i gadarnhau a oedd gohebiaeth berthnasol o'i gyfeiriad ebost personol wedi eu cyflwyno i ymchwiliad yr Ysgrifennydd Parhaol i ollwng gwybodaeth.

Mae'r prif weinidog yn dweud bod "yr holl dystiolaeth berthnasol" wedi cael ei gynnig i'r ymchwiliad, ac yn ychwanegu nad oedd cyfeiriad ebost personol wedi cael ei ddefnyddio mewn perthynas â briffio ad-drefnu.

Andrew RT Davies
BBC

'Diffyg gallu corfforol i ddygymod â ffiniau newydd'

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn cyfeirio at y ffaith bod llywodraeth y DU wedi diystyru aros yn yr undeb tollau.

Mae'n gofyn sut y bydd Llywodraeth Cymru yn delio gyda'r diffyg gallu corfforol i ddygymod gyda ffiniau newydd ac archwiliadau tollau ym mhorthladdoedd Cymru.

Mae'r prif weinidog yn ateb mai mater i lywodraeth y DU yw hyn.

Leanne Wood
BBC

Y cyfnewid geiriau ddim yn "deilwng" o'r Cynulliad

Mae Mr Jones yn dweud nad oedd y cyfnewid geiriau yn y Siambr yr wythnos ddiwethaf yn "deilwng" o'r Cynulliad ac fe wnaeth e gynnig "ymddiheuriad llawn" am ei ran e yn yr holl beth.

Cefndir

Mewn ffrae danllyd ddydd Mawrth diwethaf, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wrth y Senedd fod Mr Price wedi anwybyddu dau gais i gwrdd gyda'r bwrdd iechyd dros gynlluniau i ad-drefnu gwasanaethau.

Fe wnaeth y sylwadau arwain at Blaid Cymru yn honni fod y Prif Weinidog wedi torri rheolau gwarchod data a "chamarwain" y Cynulliad.

Wedi hynny fe wnaeth y bwrdd iechyd ymddiheuro i AC Plaid Cymru, Adam Price am ryddhau gwybodaeth anghywir i Lywodraeth Cymru ynglŷn â chynlluniau i ad-drefnu gwasanaethau ysbytai yng ngorllewin Cymru.

Ymddiheuriad gan y prif weinidog

Ar ddechrau'r sesiwn mae Carwyn Jones yn ymddiheuro i Adam Price AC Plaid Cymru am ei ddefnydd o wybodaeth anghywir ynghylch cysylltiadau Mr Price gyda bwrdd iechyd Hywel Dda.

Carwyn Jones
BBC

Croeso

Croeso i Senedd Fyw sy'n darlledu'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma.

Mae'r sesiwn fel arfer yn dechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Y Senedd
BBC