a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol
 3. Cynnig Comisiwn y Cynulliad: Ymgynghori ynghylch Diwygio'r Cynulliad
 4. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod – Mesur chwarae cynhwysol
 5. Dadl Plaid Cymru – Ffordd liniaru arfaethedig yr M4
 6. Dadl UKIP – Diwygio Etholiadol y Cynulliad
 7. Dadl Fer: Rôl ysbytai cymunedol yng ngofal iechyd yn y 21ain ganrif

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ni o'r Siambr am yr wythnos.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesa Chwefror 13.

  Y Senedd
 2. Dadl Fer: Rôl ysbytai cymunedol

  Ac yn olaf yn y Siambr heddiw Dadl Fer gan Caroline Jones.

  A'r pwnc: Rôl ysbytai cymunedol yng ngofal iechyd yn y 21ain ganrif.

  Nyrs
 3. Cynnig Plaid Cymru yn cael ei drechu

  Mae cynnig Plaid Cymru bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  "Yn penderfynu na ddylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i ariannu ffordd liniaru arfaethedig yr M4 heb bleidlais ystyrlon ar gynnig o sylwedd yn y Cynulliad yn dilyn casgliad yr ymchwiliad cyhoeddus presennol"

  yn cael ei drechu, gyda 26 o blaid a 28 yn erbyn.

  Y bleidlais
 4. Cynnig UKIP yn cael ei ddiwygio

  Mae cynnig UKIP ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad yn cael ei ddiwygio gan ACau i "nodi Adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, 'Senedd sy'n gweithio i Gymru' ".

  Cynnig UKIP wedi ei ddiwygio
 5. ACau 'yn byw mewn swigen wleidyddol'

  Mae Gareth Bennett UKIP yn dweud bod ACau yn "byw mewn swigen wleidyddol", a dylai ACau fod yn fwy "creadigol" yn hytrach na galw am fwy o aelodau.

  Er enghraifft, meddai, "mae llawer o waith pwyllgorau'r cynulliad yn ddiangen".

  Gareth Bennett
 6. Dadl ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

  Pwnc dadl UKIP yw Diwygio Etholiadol y Cynulliad.

  Mae'r blaid yn credu "na ddylai fod unrhyw gynnydd yn nifer aelodau etholedig y Cynulliad, a bod yn rhaid i etholwyr nodi eu caniatâd ar gyfer unrhyw gynnydd yn nifer yr aelodau etholedig yn y dyfodol drwy refferendwm".

 7. 'Pan fo angen cymeradwyaeth y Cynulliad'

  Mae gwelliant Llywodraeth Cymru eisiau dileu popeth yng nghynnig Plaid Cymru heddiw a rhoi yn ei le:

  "Cydnabod bod ymchwiliad cyhoeddus gan arolygwyr annibynnol i brosiect coridor yr M4 o amgylch Casnewydd yn parhau i fynd rhagddo ac ni ddylid gwneud unrhyw beth i amharu ar ganlyniad yr ymchwiliad, adroddiad yr archwilwyr neu’r broses statudo"l.

  Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates yn dweud ar fater arian, "fe fydd yr ymchwiliad cyhoeddus yn cael yr hawl i adrodd yn ôl cyn y bydd unrhyw benderfyniadau dosraniadau yn cael eu gwneud, ac y bydd penderfyniad ar y dosraniadau hyn yn cael eu cyflwyno i'r Cynulliad Cenedlaethol.

  "A lle fydd angen iddyn nhw gael eu cymeradwyo gan y Cynulliad mewn cyllidebau dilynol, fe fydd rhaid cael y gymeradwyaeth hynny," meddai.

 8. 'Rydw i eisiau lladd y ffordd yma, ond dydw i ddim eisiau chwarae gemau yn ei chylch'

  Mae AC Llafur Llanelli Lee Waters yn dweud "Rydw i eisiau lladd y ffordd yma, ond dydw i ddim eisiau chwarae gemau yn ei chylch", gan gyfeirio ar obaith Adam Price y gallai Plaid Cymru a'r Ceidwadwyr Cymreig weithio gyda'i gilydd ynghylch mater ffordd liniaru arfaethedig yr M4.

  Lee Waters
 9. 'Goblygiadau arwyddocaol iawn i bob un o'n hymrwymiadau ni'

  Mae AC Llafur Pontypridd, Mick Antoniw, yn galw am ddadl a phleidlais ar ffordd liniaru arfaethedig yr M4 oherwydd bod y prosiect yn golygu "goblygiadau arwyddocaol iawn i bob un o'n hymrwymiadau eraill ni".

  Er enghraifft, meddai "Dydw i ddim eisiau i Metro De Cymru i fod yn gyfystyr ag Anghenfil Loch Ness, bod pawb wedi clywed amdano ond neb wedi ei weld".

  Mick Antoniw
 10. 'Gallai'r holl siambr gael eu dal ar fai'

  Mae David Rowlands UKIP yn annog Llywodraeth Cymru i "ganiatáu pleidlais, oherwydd os y gwneith rhywbeth fynd o'i le gyda'r prosiect anferth yma, fe allai'r holl siambr gael eu dal ar fai".

 11. 'Heb ei hargyhoeddi mai dyma'r ffordd orau i wario £1.5 biliwn'

  Mae Jenny Rathbone yn dweud ei bod hi'n parhau "heb ei hargyhoeddi mai dyma'r ffordd orau i wario £1.5 biliwn".

  Mae'n galw am ddadl sylweddol o fewn amser y llywodraeth.

  Yn 2015 fe wnaeth hi ddweud bod yna "ddiwylliant afiach" ar frig Llywodraeth Cymru wnaeth atal ACau rhag siarad yn agored yn erbyn y ffordd arfaethedig o amgylch Casnewydd.

  Jenny Rathbone
 12. Y Ceidwadwyr yn cefnogi galwad am bleidlais ar ariannu prosiect yr M4

  Mae Andrew RT Davies yn dweud bod y Ceidwadwyr yn cefnogi cynnig "rhesymol" Plaid Cymru, yn enwedig o ystyried mai ffordd liniaru arfaethedig yr M4 yw'r prosiect isadeiledd mwyaf yng Nghymru ers datganoli, â "chostau'n cynyddu".

  Andrew RT Davies
 13. 'Mae hi dim ond yn iawn a phriodol' mai'r Cynulliad ddylai benderfynu

  Mae Adam Price Plaid Cymru yn dweud "mae hi dim ond yn iawn a phriodol" y dylid cael pleidlais yn y Cynulliad ar ffordd liniaru'r M4 ar ddiwedd yr ymchwiliad cyhoeddus, yn enwedig o gofio'r lefel gwariant.

  "Seneddau ddylai benderfynu ar brif benderfyniadau polisi", meddai.

 14. Cefndir: Prosiect 'rhyfeddol'

  Un aelod fydd ddim yn cyfrannu i'r ddadl hon, gan ei fod bellach yn ysgrifennydd cabinet yw Alun Davies, ond fe wnaeth e fynegi ei farn yn eglur pan y siaradodd wedi i'w gyd-aelod Jenny Rathbone gael ei sacio fel cadeirydd pwyllgor yn 2015 ar ôl iddi feirniadu Llywodraeth Cymru am wario bron i £20m ar gynlluniau ffordd liniaru'r M4.

  Ar y pryd fe ddywedodd Alun Davies: "Mae’n rhyfeddol y bydd Llywodraeth sydd wedi'i hymrwymo i leihau tlodi yn gwario £1 biliwn o arian cyhoeddus ar brosiect na fydd yn effeithio’n economaidd ar fy etholwyr o gwbl ac ychydig iawn o effaith economaidd a gaiff ar rai o rannau tlotaf y wlad".

 15. Dadl ar Ffordd liniaru arfaethedig yr M4

  Am yr awr nesaf yn y Siambr mae yna ddadl gan Blaid Cymru - Ffordd liniaru arfaethedig yr M4.

  Cynnig Plaid Cymru yw bod y cynulliad "yn penderfynu na ddylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i ariannu ffordd liniaru arfaethedig yr M4 heb bleidlais ystyrlon ar gynnig o sylwedd yn y Cynulliad yn dilyn casgliad yr ymchwiliad cyhoeddus presennol".

  M4
 16. 'Diffyg cyfleoedd i blant a phobl ifanc anabl'

  Mae AC Cwm Cynon Vikki Howells yn dweud mai yn 2010 Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i ddeddfu ar chwarae plant, er ei bod yn tynnu sylw at y ffaith nad oedd y gyfraith gafodd ei phasio yn cynnwys unrhyw ddarpariaethau penodol ar gyfer darpariaeth lle chwarae hawdd ei gyrraedd.

  Mae'n dweud bod ganddi enghreifftiau da o awdurdodau lleol yn gosod mesurau yn eu lle i sicrhau bod eu hardaloedd chwarae yn hollgynhwysol, fel y gwaith sydd wedi ei wneud gan Gyngor Rhondda Cynon Taf yng Nghilfynydd.

  Er hynny, mae'n credu bod yna "ddiffyg cyfleoedd i blant a phobl ifanc anabl i chwarae yn ddiogel ac i'w gofynion gael eu cwrdd".

 17. Dadl: Mesur chwarae cynhwysol

  Nesa yn y Siambr dadl gynta'r prynhawn.

  Mae'n ddadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod – Mesur chwarae cynhwysol.

  Mae Vikki Howells yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn nodi cynnig ar gyfer Mesur chwarae cynhwysol.

  2. Yn nodi mai diben y Mesur hwn fyddai gwella cyfleoedd chwarae cynhwysol drwy osod dyletswydd ar awdurdodau lleol a fyddai'n golygu bod rhaid iddynt ddarparu offer chwarae sy'n diwallu anghenion plant ag anableddau.

  Vikki Howells
 18. Cymeradwyo penderfyniad i ymgynghori ar gynigion y panel

  Mae'r aelodau yn cymeradwyo "penderfyniad Comisiwn y Cynulliad i ymgynghori ynghylch cynigion y Panel a diwygiadau eraill yn ymwneud ag etholiadau, yr etholfraint a threfniadau mewnol y gellir eu rhoi ar waith o ganlyniad i Ddeddf Cymru 2017".

  Y Llywydd Elin Jones
  Image caption: Y Llywydd Elin Jones
  View more on twitter
 19. Unrhyw newidiadau - angen cefnogaeth dau o bob tri AC

  I weithredu unrhyw newidiadau, byddai'n rhaid creu deddf newydd a sicrhau cefnogaeth dau o bob tri AC.

  Dywedodd yr Athro Laura McAllister, cadeirydd y panel, mai'r bwriad oedd sicrhau fod y Cynulliad yn "cynrychioli'n effeithiol y bobl a'r cymunedau y mae'n eu gwasanaethu", a "dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif".

  Dim ond ers i Ddeddf Cymru 2017 ddod i rym y mae wedi bod yn bosib i'r Cynulliad ystyried newid trefniadau etholiadol a nifer y cynrychiolwyr ym Mae Caerdydd.

  Fe wnaeth y panel hefyd argymell newid i'r system bleidleisio, i system bleidleisio fwy cyfrannol - y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy.

 20. 'Y Cynulliad angen 20 i 30 o aelodau ychwanegol'

  Yn ôl y panel "dylid cynyddu maint y Cynulliad i 80 aelod fan lleiaf, ac yn ddelfrydol i 90 aelod, i sicrhau bod gan y senedd a etholir yn 2021 ddigon o gapasiti i gyflawni ei chyfrifoldebau o ran craffu ar bolisi, deddfwriaeth a chyllid, ac y gall yr aelodau hefyd gyflawni eu rolau fel cynrychiolwyr, ymgyrchwyr, gwleidyddion, a rolau eraill.

  Mae rôl, cyfrifoldebau a phwerau'r Cynulliad, meddid, wedi newid yn sylweddol ers 1999. "Mae'r pwysau ar y Cynulliad yn debygol o barhau i gynyddu wrth iddo symud i fodel cadw pwerau, o ganlyniad i ddatganoli'r pwerau dros drethiant a benthyca (gan gynnwys pwerau i amrywio'r dreth incwm) a datganoli rhagor o feysydd polisi, ac yn sgil dewis y DU i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd".

  Mae adroddiad y panel hefyd yn argymell y dylai pobl ifanc 16 ac 17 oed allu pleidleisio yn etholiadau'r cynulliad.