a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig
  3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
  4. Cwestiynau Amserol
  5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu
  6. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar unigrwydd ac unigedd
  7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Iechyd meddwl
  8. Dadl Fer: Bod yn ddoeth o ran tlodi tanwydd.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

Dyna ni o'r Siambr am yr wythnos.

Mae'r aelodau ar doriad hanner tymor y Gwanwyn yr wythnos nesaf.

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth Chwefror 27.

Y Senedd
BBC

Y diweddara gan y Gwasanaeth Ymchwil ar Brexit

Dadl Fer: Bod yn ddoeth o ran tlodi tanwydd

Ac yn olaf yn y Siambr heddiw Dadl Fer gan Mark Isherwood.

A'r pwnc: Bod yn ddoeth o ran tlodi tanwydd.

Tlodi tanwydd
PA

ACau yn pasio cynnig y Ceidwadwyr ar iechyd meddwl

Mae cynnig y Ceidwadwyr ar iechyd meddwl yn cael ei basio.

Y bleidlais
BBC

Iechyd meddwl yn un o bump ardal blaenoriaeth

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething yn atgoffa ACau bod iechyd meddwl yn un o bump ardal blaenoriaeth Ffyniant i bawb − y strategaeth genedlaethol, yn cydnabod bod cael y driniaeth gywir yn gynnar, ynghyd â gwell ymwybyddiaeth o gyflyrau, yn gallu, mewn nifer o achosion atal effeithiau hir-dymor andwyol.

Vaughan Gething
BBC

'Sawl pwl o banig'

Mae'r aelod Ceidwadol David Melding yn dweud ei fod "wedi cael sawl pwl o banig a bod hynny yn erchyll o wanychol.

"Mae hyn cael effaith anferth ar eich hyder".

Capasiti Gwasanaeth cyn-filwyr yr NHS

Mae'r aelod Ceidwadol Darren Millar yn canolbwyntio ar wasanaeth cyn-filwyr yr NHS, yn galw am gyllid ychwanegol i gynyddu capasiti.

Mae pob bwrdd iechyd lleol wedi penodi clinigwr profiadol fel therapydd cyn-filwyr gyda diddordeb neu brofiad i broblemau iechyd meddwl milwrol.

Darren Millar
BBC

Ymchwiliad i iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Mae Lynne Neagle, cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, yn tynnu sylw at y ffaith y bydd y pwyllgor yfory yn cynnal ei sesiwn dystiolaeth olaf ar yr ymchwiliad i iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc, ac y byddan nhw'n cyflwyno adroddiad ar yr ymchwiliad yn hwyrach yn y tymor.

'Rhaid i blant sydd angen triniaeth ar gyfer iechyd meddwl gael hynny'n brydlon'

Mae Rhun ap Iorwerth yn cynnig y gwelliant yma ar ran Plaid Cymru:

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

"Yn sicrhau bod plant sydd angen triniaeth ar gyfer iechyd meddwl yn ei derbyn yn brydlon cyn i'w cyflwr waethygu a bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ystadegau ar berfformiad yn erbyn yr amcan hwn".

Rhun ap Iorwerth
BBC

'Gallai gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru fod yn flaenllaw trwy'r byd'

"Gallai gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru fod yn flaenllaw trwy'r byd" medd Angela Burns "petai nhw'n cael eu rhedeg mewn modd mwy gweithredol ac holistaidd".

Mae'n tynnu sylw at y pwysau ar blant ac oedolion ifanc, gan gynnwys effaith cyfryngau cymdeithasol.

Mae'n dweud bod gwasanaethau iechyd meddwl wedi eu tangyllido yn enbyd.

Angela Burns
BBC

Dadl ar Iechyd Meddwl

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig sydd nesaf yn y Siambr.

A'r pwnc yw Iechyd Meddwl.

Mae'r Ceidwadwyr yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod pwysigrwydd iechyd meddwl da.

2. Yn gresynu bod rhai pobl â chyflyrau iechyd meddwl yn wynebu anghyfiawnder a heriau wrth ddefnyddio gwasanaethau.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod sectorau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru yn gallu darparu gwasanaethau iechyd meddwl effeithiol ac ataliol.

Iechyd Meddwl
Thinkstock

Llywodraeth Cymru yn derbyn yr holl argymhellion

Mae'r Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant, Huw Irranca-Davies, yn cyflwyno ymateb Llywodraeth Cymru.

Mae'r llywodraeth yn derbyn yr holl argymhellion.

'Rhai polisïau yn y blynyddoedd diweddar wedi bod yn mynd i gyfeiriad gwahanol'

Mae Lynne Neagle, AC Llafur Torfaen, yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru "i daclo unigrwydd fel blaenoriaeth genedlaethol, ond bod rhai polisïau yn y blynyddoedd diweddar wedi bod yn mynd i gyfeiriad gwahanol".

Mae'n cyfeirio at gael gwared ar y Cynllun Cymunedau'n Gyntaf.

Lynne Neagle
BBC

6 o argymhellion

Mae'r pwyllgor yn gwneud 6 o argymhellion - y cyntaf o'r rheini yw:

"Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu’r amserlen ar gyfer datblygu ei strategaeth i fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd, gyda’r bwriad o’i chyhoeddi cyn 2019".

Dadl ar unigrwydd ac unigedd

Mae'r aelodau yn y Siambr nawr yn cael dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar unigrwydd ac unigedd.

Mae Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar unigrwydd ac unigedd, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Rhagfyr 2017.

View more on twitter

Y cynnig ar ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu yn cael ei basio

Mae'r cynnig ar ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu yn cael ei basio yn ddi-wrthwynebiad.

'Tasglu i ddatrys y mater hwn ar draws ein gwlad'

Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates um dweud bod y ddadl yn ei gwneud hi'n eglur bod yna "broblem sydd angen ei datrys yng Nghymru".

Mae'n cydnabod bod y mater yn "cyfiawnhau ymateb cenedlaethol i sicrhau agwedd gyson ar draws awdurdodau".

Mae'n dweud ei fod wedi rhoi cyfarwyddid i swyddogion i ddechrau trafodaethau gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar "ddatblygiad tasglu i ddatrys y mater hwn ar draws ein gwlad".

Ken Skates
BBC

Ymateb 'gwarthus' gan gwmni rheoli stadau

Mae Hefin David yn dweud, yn ogystal â ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu, mae yna broblem gyda'r modd y mae cwmnïau rheoli stadau yn gweithio.

Mae'n dyfynnu ymateb gafodd un o'r trigolion gan gwmni rheoli stadau yng Nghwm Calon yn ei etholaeth, sef "Gyda phob parch, triwch gael bywyd".

Mae'n disgrifio'r ymateb yna fel "hollol warthus".

Ffosydd carthion, ffyrdd a safle agored cyhoeddus

Mae Nick Ramsay yn cyfeirio at wefan "Residents Adoption Action Group" sy'n rhoi sylw i faterion sy'n wynebu pobl sy'n byw ar stadau tai lle nad yw'r ffosydd carthion, ffyrdd a safle agored cyhoeddus wedi eu mabwysiadu.

Mae'r mudiad yn dweud bod cynghorau lleol yn aml yn llai brwdfrydig i gyflawni eu haddewid i'r trigolion o fabwysiadu safle gan eu bod eisioes yn derbyn 100% o dreth y cyngor er nad ydyn nhw'n cynnal y ffordd fawr.

Angen dybryd am ddiwygio

Mae'r aelod Ceidwadol David Melding yn dweud ei fod yn rhannu dicter Mr Hedges bod rhai datblygwyr wedi adeiladu ffyrdd ar stadau newydd sydd ddim o safonau mabwysiadwy, gan ychwanegu bod mater ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu, mewn dirfawr angen ei ddiwygio.

David Melding
BBC

'Pob ffordd newydd i'w hadeiladu i safonau mabwysiadwy'

"Dylai pob ffordd newydd gael ei hadeiladu i safonau mabwysiadwy," medd Mike Hedges.

Mike Hedges
BBC

'Mesur maint y broblem yn anodd'

Mae Dai Lloyd yn cyfeirio at ffordd sydd heb ei mabwysiadu yn Waunarlwydd sydd wedi profi'n broblemataidd am ddegawdau.

Mae e hefyd yn dweud nad oes rheidrwydd ar awdurdodau lleol i gadw cofrestr o ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu, a bod "mesur maint y broblem yn anodd".

Galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu tasglu

Mae Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

David Melding (Canol De Cymru)

Nick Ramsay (Mynwy)

Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi nifer y ffyrdd yng Nghymru sydd heb eu mabwysiadu, ac felly nad ydynt yn cael eu cynnal gan yr awdurdod lleol perthnasol.

2. Yn nodi bod nifer o ddatblygwyr heb adeiladu ffyrdd ar ystadau newydd i safonau mabwysiadwy.

3. Yn cydnabod bod gwendidau yn y broses o brynu tai nad yw bob amser yn sicrhau bod gan brynwyr symiau dargadw ariannol digonol yn eu lle i ddod â'r ffyrdd hyn at safon mabwysiadwy'r awdurdod lleol.

4. Yn cydnabod bod y prynwyr tai hynny yn aml yn wynebu gorfod buddsoddi symiau sylweddol o arian er mwyn dod â ffyrdd at safon mabwysiadwy'r awdurdod lleol.

5. Yn nodi bod nifer o'r ffyrdd hyn yn parhau i fod heb eu mabwysiadu ac mewn cyflwr gwael, am nifer o flynyddoedd, weithiau yn fytholbarhaus.

6. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu tasglu, i gynnwys awdurdodau lleol, y proffesiwn cyfreithiol, datblygwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill, gyda golwg ar ddatblygu gwelliannau i'r broses o brynu tai a mabwysiadu ffyrdd.

7. Yn ceisio datblygu rhaglen Cymru gyfan i sicrhau gostyngiad yn nifer y ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu yng Nghymru.

Cefnogwyd y cynnig gan Vikki Howells.

Dai Lloyd
BBC
Dai Lloyd

Dadl: Ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu.

Symudwn ni ymlaen nawr i ddadl gynta'r prynhawn.

Mae'n Ddadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu.

Ethol Jack Sargeant i dri phwyllgor

Mae Jack Sargeant wedi cael ei ethol i dri phwyllgor.

Mae wedi ei ethol yn aelod o’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn lle Dawn Bowden (Llafur).

Mae e wedi ei ethol yn aelod o’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn lle Mick Antoniw (Llafur).

Mae e hefyd wedi ei ethol yn aelod o’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn lle of Lee Waters (Llafur).

Datganiadau 90 Eiliad

Nawr y Datganiadau 90 Eiliad, lle mae tri aelod yn cael cyfle i godi materion amserol.

'Wedi cael llond bol'

Mae Joyce Watson yn dweud "Rydw i wedi cael llond bol o siarad am adolygiadau achos lle mae pethau wedi mynd o'ile oherwydd diffyg meddylfryd cyd-gysylltiol".

Joyce Watson
BBC

Disgwyl i Gyngor Powys 'brysuro'r gwelliannau angenrheidiol'

Mae'r Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant, Huw Irranca-Davies AC, yn dweud y byddai teulu'r bachgen a Llywodraeth Cymru "yn disgwyl i Gyngor Sir Powys i brysuro'r gwelliannau angenrheidiol i sicrhau bod y gofal a'r gefnogaeth orau wastad yn cael eu darparu".

Huw Irranca-Davies
BBC

Cyngor wedi methu llanc oedd mewn gofal

Mae adolygiad annibynnol i farwolaeth llanc a laddodd ei hun pan oedd mewn gofal maeth wedi dod i'r casgliad fod nifer o fethiannau gan asiantaethau statudol wedi effeithio arno wrth iddo baratoi i adael y gyfundrefn ofal.

Roedd 'Plentyn A' wedi bod o dan ofal yr awdurdod lleol ers pan yn ddwy oed. Cyn hynny fe ddioddefodd "gamdriniaeth ac esgeulustod corfforol ac emosiynol difrifol".

Lladdodd ei hun dri mis cyn ei ben-blwydd yn 18 oed ar ôl teimlo ansicrwydd a phryder am adael y system gofal a symud i fyw'n annibynnol pan fyddai'n troi'n ddeunaw.

Mae'r adolygiad a gomisiynwyd gan CYSUR - Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru - yn codi 10 o bwyntiau i'w dysgu gan wasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau iechyd, ysgolion ac asiantaethau eraill.

Mewn datganiad dywedodd Cyngor Powys, oedd yn gyfrifol am 'Blentyn A' adeg ei farwolaeth, ei fod yn "ymddiheuro'n ddiamod am y modd y methodd â darparu cefnogaeth briodol i'r dyn ifanc yma".

Plant mewn gofal
Getty Images

Cwestiwn Amserol - Gwasanaethau plant ym Mhowys

Mae'r unig gwestiwn amserol gan Simon Thomas i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething:

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad ynglŷn â gwasanaethau plant ym Mhowys yn sgil adroddiad gan Fwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru am farwolaeth plentyn o dan ofal y Cyngor Sir?

Cwestiynau Amserol

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Cwestiynau Amserol.

Mae'n rhaid i gwestiynau amserol ymwneud â mater o arwyddocâd cenedlaethol, rhanbarthol neu leol y byddai'n ddymunol cael ymateb cyflym iddo gan Weinidog.

Y Llywydd a fydd yn penderfynu sawl cwestiwn amserol i'w ddethol ar gyfer y cyfnod o 20 munud a neilltuwyd, a sut i rannu'r amser sydd ar gael rhwng y cwestiynau hynny.

Cwestiynau
BBC

'Canlyniad di-gytundeb o Brexit yn drychinebus i Gymru'

Byddai "canlyniad di-gytundeb o Brexit yn drychinebus i Gymru," medd Mark Drakeford wrth Neil Hamilton.

Mae Mr Hamilton yn dweud bod geiriau fel yna yn fêl wrth fysedd Prif drafodwr yr UE, Michel Barnier, oherwydd bod hynny'n gwneud eu safle trafod nhw'n gryfach.

Mark Drakeford
BBC

Galwad am adolygiad sylfaenol o strategaeth caffael

Mae'r Ceidwadwr Nick Ramsay yn galw am adolygiad sylfaenol o strategaeth caffael Llywodraeth Cymru.

Nick Ramsay
BBC

Canran o bryniant o Gymru yn y sector cyhoeddus

Mae Adam Price yn gofyn: "Yw'r ganran o bryniant o Gymru yn y sector cyhoeddus, yr ydych chi'n gyfrifol andano, yn cynyddu neu'n gostwng?"

Mark Drakeford: " Ar y cyfan, mae'n cynyddu".

Adam Price: "Na, mae'n gostwng".

Adam Price
BBC

'Ceisio trechu llywodraeth y DU er mwyn gallu diwygio'r mesur'

Ar Fesur Ymadael yr UE, mae Mark Drakeford yn dweud "os na allwn ni gytuno ar welliant gyda llywodraeth y DU, fe fyddwn ni'n mynd ar ôl ein gwelliant ein hunain yn Nhŷ'r Arglwyddi ac fe fyddwn ni'n ceisio trechu'r llywodraeth fel ein bod ni'n gallu diwygio'r mesur yn y modd ag y sydd yn angenrheidiol".

Baneri Cymru a'r UE
BBC

Swyddfeydd Llywodraeth Cymru sydd wedi'u lleoli y tu allan i Gaerdydd

Nawr cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford.

Mae Russell George yn gofyn a wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ddyfodol swyddfeydd Llywodraeth Cymru sydd wedi'u lleoli y tu allan i Gaerdydd?

Mae'n gofyn am sicrwydd y bydd Llywodraeth Cymru yn cadw presenoldeb hir-dymor yn y Drenewydd.

Mae Mr Drakeford yn ateb "gyda chyllidebau o dan bwysau aruthrol iawn, mae'n rhaid i ni adolygu'n barhaol yr ystâd y mae Llywodraeth Cymru yn ei llenwi".

Russell George
BBC
Russell George

Mark Reckless yn methu gofyn cwestiwn a gyflwynodd

Mae'r Llywydd Elin Jones yn anhapus nad yw Mark Reckless ychwaith yn bresennol yn y Siambr i ofyn ei gwestiwn e, yr ail AC o'r grŵp Ceidwadol i fethu cwestiwn y prynhawn yma.

Angen 'synnwyr o gymesuredd' gan Gyfoeth Naturiol Cymru

Mae Neil Hamilton UKIP yn galw am "synnwyr o gymesuredd" mewn cynigion oddi wrth Gyfoeth Naturiol Cymru ar bysgota eog a brithyll y môr.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn ymgynghori ynghylch a ddylai pob pysgotwr gael eu gorfodi i ryddhau pob eog y maen nhw'n eu dal mewn ymgais i atal gostyngiad difrifol yn y stociau yn afonydd Cymru.

Neil Hamilton
BBC

Pecyn o fesurau yn delio gyda lles anifeiliaid

Mae'r aelod Ceidwadol Paul Davies yn cyfeirio at adroddiad Dad-glymu'r Clymau, sy'n rhoi'r achos am agwedd fwy cydlynol tuag at ddeddfwriaeth lle anifeiliaid anwes.

Mae e eisiau gwybod beth y mae'r llywodraeth yn ei wneud i gryfhau neu gyflwyno deddfwriaeth yn ymwneud gyda gwerthiant anifeiliaid anwes.

Mae Lesley Griffiths yn dweud y bydd hi'n cyhoeddi pec.

Paul Davies
BBC

Gallu ffermwyr i ddenu gweithwyr o'r UE wedi Brexit 'yn fater anferth'

Pan ofynnir cwestiwn iddi gan Simon Thomas Plaid Cymru ynghylch fframwaith ôl-Brexit ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru, mae Lesley Griffiths yn dweud y byddai'n "fater anferth petai yna gyfyngu ar y gallu i ffermwyr i ddenu gweithwyr o'r UE wedi Brexit".

Simon Thomas
BBC