a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ni o'r Siambr am yr wythnos.

  Mae'r aelodau ar doriad hanner tymor y Gwanwyn yr wythnos nesaf.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth Chwefror 27.

  Y Senedd
 2. Dadl Fer: Bod yn ddoeth o ran tlodi tanwydd

  Ac yn olaf yn y Siambr heddiw Dadl Fer gan Mark Isherwood.

  A'r pwnc: Bod yn ddoeth o ran tlodi tanwydd.

  Tlodi tanwydd
 3. ACau yn pasio cynnig y Ceidwadwyr ar iechyd meddwl

  Mae cynnig y Ceidwadwyr ar iechyd meddwl yn cael ei basio.

  Y bleidlais
 4. Iechyd meddwl yn un o bump ardal blaenoriaeth

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething yn atgoffa ACau bod iechyd meddwl yn un o bump ardal blaenoriaeth Ffyniant i bawb − y strategaeth genedlaethol, yn cydnabod bod cael y driniaeth gywir yn gynnar, ynghyd â gwell ymwybyddiaeth o gyflyrau, yn gallu, mewn nifer o achosion atal effeithiau hir-dymor andwyol.

  Vaughan Gething
 5. 'Sawl pwl o banig'

  Mae'r aelod Ceidwadol David Melding yn dweud ei fod "wedi cael sawl pwl o banig a bod hynny yn erchyll o wanychol.

  "Mae hyn cael effaith anferth ar eich hyder".

 6. Capasiti Gwasanaeth cyn-filwyr yr NHS

  Mae'r aelod Ceidwadol Darren Millar yn canolbwyntio ar wasanaeth cyn-filwyr yr NHS, yn galw am gyllid ychwanegol i gynyddu capasiti.

  Mae pob bwrdd iechyd lleol wedi penodi clinigwr profiadol fel therapydd cyn-filwyr gyda diddordeb neu brofiad i broblemau iechyd meddwl milwrol.

  Darren Millar
 7. Ymchwiliad i iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc

  Mae Lynne Neagle, cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, yn tynnu sylw at y ffaith y bydd y pwyllgor yfory yn cynnal ei sesiwn dystiolaeth olaf ar yr ymchwiliad i iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc, ac y byddan nhw'n cyflwyno adroddiad ar yr ymchwiliad yn hwyrach yn y tymor.

 8. 'Rhaid i blant sydd angen triniaeth ar gyfer iechyd meddwl gael hynny'n brydlon'

  Mae Rhun ap Iorwerth yn cynnig y gwelliant yma ar ran Plaid Cymru:

  Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

  "Yn sicrhau bod plant sydd angen triniaeth ar gyfer iechyd meddwl yn ei derbyn yn brydlon cyn i'w cyflwr waethygu a bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ystadegau ar berfformiad yn erbyn yr amcan hwn".

  Rhun ap Iorwerth
 9. 'Gallai gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru fod yn flaenllaw trwy'r byd'

  "Gallai gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru fod yn flaenllaw trwy'r byd" medd Angela Burns "petai nhw'n cael eu rhedeg mewn modd mwy gweithredol ac holistaidd".

  Mae'n tynnu sylw at y pwysau ar blant ac oedolion ifanc, gan gynnwys effaith cyfryngau cymdeithasol.

  Mae'n dweud bod gwasanaethau iechyd meddwl wedi eu tangyllido yn enbyd.

  Angela Burns
 10. Dadl ar Iechyd Meddwl

  Dadl y Ceidwadwyr Cymreig sydd nesaf yn y Siambr.

  A'r pwnc yw Iechyd Meddwl.

  Mae'r Ceidwadwyr yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn cydnabod pwysigrwydd iechyd meddwl da.

  2. Yn gresynu bod rhai pobl â chyflyrau iechyd meddwl yn wynebu anghyfiawnder a heriau wrth ddefnyddio gwasanaethau.

  3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod sectorau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru yn gallu darparu gwasanaethau iechyd meddwl effeithiol ac ataliol.

  Iechyd Meddwl
 11. Llywodraeth Cymru yn derbyn yr holl argymhellion

  Mae'r Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant, Huw Irranca-Davies, yn cyflwyno ymateb Llywodraeth Cymru.

  Mae'r llywodraeth yn derbyn yr holl argymhellion.

 12. 'Rhai polisïau yn y blynyddoedd diweddar wedi bod yn mynd i gyfeiriad gwahanol'

  Mae Lynne Neagle, AC Llafur Torfaen, yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru "i daclo unigrwydd fel blaenoriaeth genedlaethol, ond bod rhai polisïau yn y blynyddoedd diweddar wedi bod yn mynd i gyfeiriad gwahanol".

  Mae'n cyfeirio at gael gwared ar y Cynllun Cymunedau'n Gyntaf.

  Lynne Neagle
 13. 6 o argymhellion

  Mae'r pwyllgor yn gwneud 6 o argymhellion - y cyntaf o'r rheini yw:

  "Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu’r amserlen ar gyfer datblygu ei strategaeth i fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd, gyda’r bwriad o’i chyhoeddi cyn 2019".

 14. Dadl ar unigrwydd ac unigedd

  Mae'r aelodau yn y Siambr nawr yn cael dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar unigrwydd ac unigedd.

  Mae Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

  yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar unigrwydd ac unigedd, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Rhagfyr 2017.

  View more on twitter
 15. Y cynnig ar ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu yn cael ei basio

  Mae'r cynnig ar ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu yn cael ei basio yn ddi-wrthwynebiad.

 16. 'Tasglu i ddatrys y mater hwn ar draws ein gwlad'

  Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates um dweud bod y ddadl yn ei gwneud hi'n eglur bod yna "broblem sydd angen ei datrys yng Nghymru".

  Mae'n cydnabod bod y mater yn "cyfiawnhau ymateb cenedlaethol i sicrhau agwedd gyson ar draws awdurdodau".

  Mae'n dweud ei fod wedi rhoi cyfarwyddid i swyddogion i ddechrau trafodaethau gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar "ddatblygiad tasglu i ddatrys y mater hwn ar draws ein gwlad".

  Ken Skates
 17. Ymateb 'gwarthus' gan gwmni rheoli stadau

  Mae Hefin David yn dweud, yn ogystal â ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu, mae yna broblem gyda'r modd y mae cwmnïau rheoli stadau yn gweithio.

  Mae'n dyfynnu ymateb gafodd un o'r trigolion gan gwmni rheoli stadau yng Nghwm Calon yn ei etholaeth, sef "Gyda phob parch, triwch gael bywyd".

  Mae'n disgrifio'r ymateb yna fel "hollol warthus".

 18. Ffosydd carthion, ffyrdd a safle agored cyhoeddus

  Mae Nick Ramsay yn cyfeirio at wefan "Residents Adoption Action Group" sy'n rhoi sylw i faterion sy'n wynebu pobl sy'n byw ar stadau tai lle nad yw'r ffosydd carthion, ffyrdd a safle agored cyhoeddus wedi eu mabwysiadu.

  Mae'r mudiad yn dweud bod cynghorau lleol yn aml yn llai brwdfrydig i gyflawni eu haddewid i'r trigolion o fabwysiadu safle gan eu bod eisioes yn derbyn 100% o dreth y cyngor er nad ydyn nhw'n cynnal y ffordd fawr.

 19. Angen dybryd am ddiwygio

  Mae'r aelod Ceidwadol David Melding yn dweud ei fod yn rhannu dicter Mr Hedges bod rhai datblygwyr wedi adeiladu ffyrdd ar stadau newydd sydd ddim o safonau mabwysiadwy, gan ychwanegu bod mater ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu, mewn dirfawr angen ei ddiwygio.

  David Melding