a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl fory.

  Y Senedd
 2. Cymeradwyo Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Mesur Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (troseddau)

  Mae ACau yn cymeradwyo Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Mesur Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (troseddau).

  Bydd dal angen i'r ddeddfwriaeth gael ei phasio gan ASau.

 3. Y gwasanaeth iechyd a'r gwasanaethau tân ac achub wedi eu datganoli

  O dan y drefn bresennol, mae'n rhaid i ACau roi sêl bendith i ddeddfwriaeth sy'n dod o San Steffan os yw'n ymwneud gyda phwerau sydd wedi eu datganoli i Gymru.

  Yn yr achos yma mae Llywodraeth Cymru wedi gosod y cynnig am fod y gyfraith yn effeithio'r gwasanaeth iechyd a'r gwasanaethau tân ac achub, meysydd sydd wedi eu datganoli.

 4. Angen eu hamddiffyn yn yr un modd â gweithwyr yn Lloegr

  Yn ôl yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething dylai gweithwyr argyfwng Cymru gael eu hamddiffyn yn yr un modd â gweithwyr yn Lloegr.

 5. Mesur Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (troseddau)

  Ac yn olaf yn y Siambr heddiw Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Mesur Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (troseddau).

  Yr AS Llafur Chris Bryant sy'n cynnig y ddeddf ac mae eisiau dyblu'r ddedfryd fwyaf llym ar gyfer ymosodiad cyffredin o 6 mis i 12 mis.

  Yn ôl Mr Bryant mae 20 ymosodiad y dydd yng Nghymru.

  Bydd ACau yn pleidleisio ynglŷn ag a ddylai cyfraith newydd arfaethedig sy'n cynnig cosbi unigolion yn llymach os ydyn nhw'n ymosod ar weithwyr yn y gwasanaethau argyfwng, fod yn weithredol yng Nghymru.

  Ambiwlans
 6. £7.5 miliwn i helpu awdurdodau lleol i barhau i wella

  Mae Hannah Blythyn wedi cadarnhau ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ailgylchu, drwy gymeradwyo cyllid cyfalaf o £7.5 miliwn i helpu awdurdodau lleol i barhau i wella gwasanaethau ailgylchu.

  Bydd yr arian yn cael ei reoli drwy’r Rhaglen Newid Gydweithredol.

  Mae £4m yn dod o'r gyllideb sylfaenol a £3.5m o danwariant adrannol.

  Hannah Blythyn
 7. Cyfradd ailgylchu gwastraff cartrefi Cymru yw’r ail yn Ewrop

  Ddydd Iau diwethaf, cyhoeddwyd Datganiad Ystadegol y DU bod Cymru wedi cynyddu’r bwlch o ran ailgylchu trefol rhyngddi a gweddill y DU, i 12% yn uwch na chyfartaledd y DU.

  Yn ogystal â bod o flaen gweddill y DU, dangosodd adroddiad annibynnol yn ddiweddar mai cyfradd ailgylchu gwastraff cartrefi Cymru yw’r ail yn Ewrop a’r drydedd yn y byd.

 8. Ailgylchu yng Nghymru

  Datganiad ola'r dydd yw un gan Weinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn AC ar Ailgylchu yng Nghymru.

  Ailgylchu
 9. Cyfarwyddyd i ail-gyflwyno eu cynigion

  Mae Mr Skates yn dweud bod y pedwar awdurdod lleol wedi naill ai "methu ag ymgynghori yn effeithiol ar eu cynigion neu fethu oherwydd nad ydyn nhw'n cynnig rhwydwaith teithio llesol ystyrlon, ac mewn rhai achosion roedd eu cyflwyniadau yn syrthio islaw'r disgwyliad ar y ddau fater".

  Fe fydd e'n rhoi cyfarwyddyd i'r awdurdodau hynny i ail-gyflwyno eu cynigion erbyn Awst 27 eleni.

 10. Siomedig bod mapiau gan bedwar awdurdod lleol yn 'anaddas i'w cymeradwyo'

  Mae Ken Skates yn dweud ei fod wedi cymeradwyo cyflwyniadau gan 14 o awdurdodau lleol yn syth.

  Mae mapiau gan garfan arall o awdurdodau wedi eu cymeradwyo er eu bod yn syrthio ychydig islaw'r disgwyliadau.

  Mae'n dweud ei fod yn siomedig bod mapiau gan bedwar awdurdod lleol yn "anaddas i'w cymeradwyo yn eu ffurf bresennol".

 11. Beth yw 'teithio llesol'?

  Y Mapiau hyn yw’r ail o ddwy gyfres o fapiau y mae’n ofynnol i awdurdodau lleol eu cynhyrchu i gydymffurfio â’u dyletswyddau o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

  Beth yw “teithio llesol” a beth mae’r Ddeddf yn ei wneud?

  Mae’r term “teithio llesol” yn cyfeirio at gerdded a seiclo. Mae’r Ddeddf yn canolbwyntio ar gerdded a seiclo at ddiben, megis teithio i’r ysgol neu waith, yn hytrach nag er hamdden yn unig.

  Daeth y Ddeddf i rym ym mis Medi 2014 ac mae’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol fapio a gwella llwybrau a chyfleusterau teithio llesol yn yr hyn a elwir yn “ardaloedd dynodedig”.

 12. Mapiau Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol

  Symudwn ni ymlaen nawr at ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates: Mapiau Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol.

  Ken Skates
 13. 'Adroddiad ar ôl adroddiad wedi amlygu'r gwendidau'

  Mae Llyr Gruffydd Plaid Cymru yn dweud bod "adroddiad ar ôl adroddiad wedi amlygu'r gwendidau ac o'r diwedd mae'r llywodraeth yn gweithredu".

  Llyr Grufffydd
 14. Y datganiad 'yn hir yn dod'

  Mae'r aelod Ceidwadol Darren Millar yn dweud bod y datganiad wedi "bod yn hir yn dod".

  Mae'n dweud "rydyn ni wedi gwybod am nifer o flynyddoedd nad ydyn ni wedi bod yn ymestyn ein dysgwyr mwya abl a dawnus".

  Mae'n cwestiynu pam nad oes cyllid wedi cael ei glustnodi am fwy na dwy flynedd.

  Darren Millar
 15. Tri phrif egwyddor i ysgogi gwelliant

  Mae Kirsty Williams yn sôn am dri phrif egwyddor i ysgogi gwelliant:

  • Canfod y disgyblion mwy galluog a thalentog yn well a'u cefnogi ar lefel ysgol, rhanbarthol a chenedlaethol
  • Rhoi cyfleoedd i ysgogi'r lefelau uchaf o lwyddiant
  • Datblygu tystiolaeth i gefnogi buddsoddiad a gwaith pellach.
 16. Ehangu cynllun Seren

  Mae'n rhaid i Gymru wneud mwy i ymestyn y disgyblion mwyaf disglair yn ôl yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams.

  Dywedodd y byddai cynllun Seren, sy'n rhoi cymorth i ddisgyblion i ennill llefydd yn y prifysgolion gorau, yn cael ei ehangu i gynnwys disgyblion iau.

  Mae'n dilyn pryderon gan yr arolygaeth ysgolion Estyn nad yw'r disgyblion mwyaf abl yn cael digon o sylw yn ysgolion Cymru.

  Yng nghanlyniadau profion rhyngwladol PISA, roedd perfformiad disgyblion gorau Cymru yn is na mewn unrhyw ran arall o'r Deyrnas Unedig.

  O fis Medi ymlaen, bydd Rhwydwaith Seren yn targedu dysgwyr iau, cyn eu TGAU. Bydd yn meithrin cysylltiadau rhwng dysgwyr o wahanol ysgolion a chymunedau ac yn cryfhau cysylltiadau presennol y Rhwydwaith Seren a'r prifysgolion mwyaf blaenllaw yn y byd.

  Kirsty Williams
 17. Cefnogi ein Dysgwyr Mwy Abl a Dawnus

  Mae'r datganiad nesaf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams.

  A'r pwnc: Cyrhaeddiad Uchel - Cefnogi ein Dysgwyr Mwy Abl a Dawnus.

  Mae hi wedi cyhoeddi y bydd £3 miliwn ar gael dros ddwy flynedd i ddatblygu dull newydd i ddarganfod a chefnogi'r dysgwyr mwyaf galluog.

  Dywedodd y byddai hynny'n cynnwys diffiniad newydd o ddysgwyr mwy galluog a thalentog a chanllawiau newydd i ysgolion.

  Arholiadau
 18. UKIP 'yn gefnogol o fwriad y Papur Gwyn'

  Mae llefarydd UKIP Caroline Jones yn dweud ei bod hi'n "gyffredinol yn gefnogol o fwriad y Papur Gwyn".

  Caroline Jones
 19. 'Swyddogaeth fel llais y bobl'

  Ar fater cynigion i gael gwared â Chynghorau Iechyd Cymuned, mae Rhun ap Iorwerth yn pwysleisio'r angen i gadw eu "swyddogaeth fel llais y bobl".

  O dan y cynigion, gallai un corff gymryd lle y saith cyngor iechyd cymuned presennol sy'n cynnal archwiliadau di-rybudd ar ysbytai a chynrychioli buddiannau cleifion.