a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro!

BBC Cymru Fyw

Dyna oll gan y llif byw am heddiw. Bydd y newyddion diweddaraf ar y tywydd yn cael ei adlewyrchu yn y stori ar ein hafan nes yn hwyr heno, a bydd hynny'n cael ei ddiweddaru yn y bore.

Mwynhewch yr eira, a byddwch yn ofalus!

Eira
BBC

Cymru yn yr eira: Diwrnod mewn fideos

BBC Cymru Fyw

Mae wiwerod bach prysur Cymru Fyw wedi bod yn brysur yn casglu'ch fideos gorau o'ch profiadau yn yr eira.

Mwynhewch!

Golygfeydd o amgylch y wlad...

Ysgol yn Harlech ar gau ddydd Llun

Cyngor Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd eisoes wedi cyhoeddi y bydd Ysgol Ardudwy, Harlech, ar gau ddydd Llun.

Dywedodd y cyngor bod to'r adeilad wedi'i ddifrodi yn ystod tywydd stormus nos Iau, a'u bod yn gobeithio ailagor ddydd Mawrth.

Lori graeanu mewn gwrthdrawiad

Cyngor Sir Penfro

Cafodd un o lorïau graeanu Cyngor Sir Penfro ddamwain y bore 'ma ar ffordd gefn ger Tegryn.

Dywedodd y cyngor bod y criw oedd ynddi’n "ddianaf ond wedi cael ysgytwad".

View more on twitter

Y tywydd ddim am atal Parêd Gŵyl Dewi

BBC Cymru Fyw

Er y tywydd garw, dyw pob digwyddiad ddim wedi'i ganslo heddiw.

Mae'r criw yma wedi mentro allan i gynnal Parêd Gŵyl Dewi Llanbedr Pont Steffan.

Parêd
Clonc360

Fel golygfa o ffilm

Twitter

Mae ein gohebydd o amgylch Caerdydd wedi dod o hyd i olygfa fel rhywbeth fyddai mewn ffilm ar gaeau Pontcanna!

View more on twitter

Hofrennydd yn dioddef yn y gwynt yng Ngwynedd

BBC Cymru Fyw

Dyw hi ddim yn hawdd symud ar y ffyrdd, ac mae'n ymddangos nad yw hi'n haws yn yr awyr chwaith.

Fe wnaeth ein gohebydd yn y gogledd ffilmio'r clip yma o hofrennydd yn cael ei chwythu gan y gwynt ym Methesda.

Hofrennydd

Dim bysiau'n rhedeg yng Nghaerdydd

Twitter

Newyddion drwg os oeddech chi'n gobeithio dal bws yn y brifddinas heddiw.

Fel byddech chi'n ei ddisgwyl, dyw cwmni Bws Caerdydd ddim yn rhedeg unrhyw wasanaethau.

View more on twitter

Tywydd cnau

BBC Cymru Fyw

Diolch i Hywel Meredydd Davies am y llun yma o wiwer goch yn Llangefni sy'n ddiolchgar am gnau yn yr eira.

wiwer goch
Hywel Meredydd Davies

Mwy ar Post Prynhawn

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Bydd rhagor o newyddion am y tywydd garw ar raglen Post Prynhawn BBC Radio Cymru yn y man.

Cliciwch yma i wrando ar y rhaglen yn fyw.

View more on twitter

Y plant yn cael hwyl

Twitter

O Gwmtirmynach i Gaerdydd, mae'n amlwg bod digon o blant allan yn mwynhau'r eira heddiw!

plant yn Cwmtirmynach
Teleri Mai Jones
View more on twitter
View more on twitter

Rhagor o gemau Cwpan Cymru wedi'u gohirio

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Y gêm rhwng Llandudno a'r Drenewydd yw'r diweddaraf i gael ei gohirio o ganlyniad i'r tywydd garw.

Daw hyn wedi i'r gêm rhwng Cei Connah a'r Seintiau Newydd gael ei chanslo y bore 'ma.

View more on twitter

Dim llawer o fynd ym Mhontypridd heddiw

Twitter

Cymrwch ofal

Tywydd, BBC Cymru

Rhew fydd y broblem y prynhawn yma gan fod y tymheredd yn dal yn isel iawn drwy'r wlad.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi fideo byr gyda rhagolygon gweddill y dydd.

View more on twitter

Lluwchfeydd chwe throedfedd ym Mro Morgannwg

Twitter

Mae ein gohebydd ym Mro Morgannwg yn rhagweld y bydd nifer o ffyrdd yn y sir ar gau am rhai diwrnodau, gyda lluwchfeydd o dros chwe throedfedd o daldra mewn rhai mannau.

View more on twitter

Cofiwch gau drws y garej!

BBC Cymru Fyw

Cofiwch gau drws y garej cyn iddi ddechrau bwrw eira, neu mae perygl i chi gael golygfa fel y teulu yma ym Mhenrhyncoch!

Eira
BBC

Dyn eira, neu blentyn eira?

Twitter

Dyw'r eira heb cweit gydio yn Sgeti o'i gymharu â rhai ardaloedd eraill!

View more on twitter

Lluwchio, lluwchio a mwy o luwchio

Twitter

Diolch i Geraint Thomas am y lluniau yma o ardal Penllyn - WAW!

View more on twitter

Brîd prin yr Hysgwn Cymreig

BBC Cymru Fyw

Dyma un ffordd o fwynhau'r eira - sledio gyda chŵn!

Cyngor Powys yn disgwyl eira am 16:00

Cyngor Powys

Yr A470 ar gau rhwng Merthyr ac Aberhonddu

Traffig Cymru

Cyngerdd arall wedi'i ohirio

BBC Cymru Fyw

Mae cannoedd o ddigwyddiadau ar draws y wlad unai'n cael eu canslo neu eu gohirio o ganlyniad i'r tywydd garw.

Y diweddaraf o’r rhain yw cyngerdd Côr Meibion Trelawnyd gyda Caryl Parry Jones, Huw Ynyr a Steffan Lloyd Owen nos yfory yn Yr Wyddgrug.

Y diweddaraf ar y rheilffyrdd

Trenau Arriva Cymru

Mae Trenau Arriva Cymru wedi trydar gyda'r newyddion diweddaraf am ba wasanaethau sy'n rhedeg heddiw.

Newyddion drwg os oeddech chi'n gobeithio cael trên yn ne Cymru - maen nhw oll wedi'u canslo.

View more on twitter

Lori'n sownd ar ochr yr M4

BBC Cymru Fyw

Mae sawl achos wedi bod o drafferthion ar y ffyrdd heddiw - dyma lori aeth yn sownd ar yr M4 ger tollau Pont Hafren yn gynharach.

Lori'n sownd ar yr M4

Lluwchio yn y Fro

Twitter

Ochr arall y geiniog

Twitter

Dydi hi ddim yn edrych rhy ddrwg tua Chaernarfon, o beth mae'r llun yma'n ei ddangos.

Mae trefnwyr hanner marathon Ynys Môn hefyd yn obeithiol na fydd y tywydd yn rhy wael dros y penwythnos.

View more on twitter
View more on twitter

Gwynt a'r llanw yn bygwth

BBC Cymru Fyw

Dyma fideo o'r olygfa ym Menllech y prynhawn yma wrth i'r gwyntoedd cryfion ar hyd arfordir y gogledd gyfuno gyda'r llanw uchel i greu llanast.

Benllech

Dal i fwrw eira

BBC Cymru Fyw

Peidiwch panicio!

BBC Cymru Fyw

Rhy hwyr!

Dyma lun gafodd ei dynnu gan un o ohebwyr BBC Cymru oedd wedi picio i'r siop i brynu llefrith yng Nghaerfyrddin.

siop
BBC

Peint fach cyflym?

Twitter

Efallai bydd rhaid aros am un fach eto te!

View more on twitter

Gwyntoedd yn malu sied fetel

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwyntoedd a'r eira wedi trechu'r sied fetel yma yn Abermagwr ger Trawsgoed, Ceredigion.

sied wedi malu
BBC

1982 v 2018

BBC Radio Cymru

Sut mae lluwchfeydd heddiw yn cymharu gydag eira mawr 1982?

View more on twitter

Dyma'r eildro i hyn ddigwydd heddiw...

Teithio BBC Cymru

Gêm arall wedi mynd...

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Y gêm rhwng Cei Connah a'r Seintiau Newydd yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru yfory yw'r diweddara' i gael ei gohirio oherwydd y tywydd.

View more on twitter

Lori raeanu'n taro coeden

Cyngor Sir Penfro

Dyw e ddim yn helpu'r ymdrechion i glirio'r eira pan mae'r lori raeanu hefyd yn mynd i drafferthion, fel yr un yma yn Sir Benfro.

gritter
Cyngor Sir Benfro

Cannoedd o dai heb bŵer

Western Power Distribution

Mae Scottish Power yn dweud bod tua 3,000 o'u cwsmeriaid yng Nghrymu heb gyflenwad pŵer ar hyn o bryd.

Maen nhw'n cael trafferth cyrraedd rhai ohonyn nhw, fel mae'r llun maen nhw wedi'i anfon o ardal Llyn Efyrnwy yn dangos!

Y diweddaraf gan Western Power y prynhawn 'ma yw bod 569 o dai yng Nghymru heb bŵer.

eira ger llyn efyrnwy
Scottish Power

Llechi ar y ffordd yng Nghricieth

BBC Cymru Fyw

Mae rhan o'r stryd fawr yng Nghricieth, Gwynedd ar gau - nid oherwydd yr eira, ond achos bod llechi wedi disgyn ar y ffordd.

stryd fawr Cricieth
BBC

Gohirio cyngerdd ym Maesteg

Twitter

Llanw'n creu problemau

BBC Cymru Fyw

Wedi i Cyfoeth Naturiol Cymru gyhoeddi rhybudd am lifogydd posib ar hyd arfordir y gogledd, mae'r llanw wedi dechrau achosi problemau ar Ynys Môn.

Dyma'r olygfa ym Menllech y prynhawn yma.

benllech
Martin Dylan
benllech
Martin Dylan