a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ni o'r Siambr am yr wythnos.

  Bydd y Cynulliad ar doriad y Sulgwyn yr wythnos nesaf felly fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth Mehefin 5.

  Senedd
 2. Dadl Fer: 'Mae angen eich cefnogaeth ar dadau hefyd'

  Ac yn olaf yn y Siambr heddiw Dadl Fer gan Nick Ramsay.

  A'r pwnc: "Mae angen eich cefnogaeth ar dadau hefyd: sicrhau bod tadau yn parhau i gael llais a chefnogaeth i fod yn fodelau rôl cadarnhaol ym mywydau eu plant."

  Trwy gyd-ddigwyddiad, mae Mr Ramsay wedi cyhoeddi'n ddiweddar bod ei wraig yn disgwyl eu plentyn cyntaf.

  Nick Ramsay
 3. Llywodraeth Cymru yn gwrthod un o'r argymhellion

  Mae'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies yn cyflwyno ymateb Llywodraeth Cymru, sy'n derbyn chwech o'r saith o argymhellion.

  Maen nhw'n gwrthod argymhelliad chwech sef:

  "Oherwydd y cynnydd rhanbarthol tebygol mewn ymagweddau at ymyrraeth sy’n deillio o hyblygrwydd ychwanegol, bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi adroddiadau monitro rheolaidd sy’n manylu ar unrhyw ddiwygiadau i’r ddarpariaeth gwasanaeth gan awdurdodau lleol".

  Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi'r rheswm yma:

  "Er mwyn lleihau’r baich adrodd ar awdurdodau lleol mae Llywodraeth Cymru wedi lleihau a symleiddio faint o ddata sydd ei angen gan ganolbwyntio ar yr hyn sy’n angenrheidiol i gynhyrchu’r Bwletin Ystadegol Dechrau’n Deg.

  "Ni chaiff data ar allgymorth ei gasglu ar lefel Cymru gyfan. Fel y nodwyd uchod mewn ymateb i Argymhelliad 4, mae Prosiect Peilot Cyswllt Data Dechrau’n Deg yn gweithio gyda chwe awdurdod lleol i brofi dichonoldeb casglu data allgymorth mewn ffordd gyson. Rhoddir gwybodaeth am gynnydd yn y diweddariad nesaf i’r Pwyllgor".

  Huw Irranca-Davies
 4. Saith o argymhellion

  Mae'r adroddiad yn gwneud saith o argymhellion.

  Un o'r rheini yw ymateb i:

  "bryderon y Pwyllgor ynglŷn â ffocws daearyddol y rhaglen Dechrau’n Deg a digonolrwydd y lefel ddiwygiedig o hyblygrwydd a ddyrennir i gyllid allgymorth".

 5. 'Y graddau cyfyngedig yr oedd plant yn elwa ar y gwasanaethau allgymorth'

  Mae Cadeirydd y Pwyllgor Lynne Neagle yn cyflwyno'r adroddiad.

  Mae'r dweud bod y Pwyllgor "yn siomedig iawn i ddarganfod, wrth gymryd tystiolaeth, y graddau cyfyngedig yr oedd plant yn elwa ar y gwasanaethau allgymorth mewn llawer o awdurdodau lleol, o ran nifer y cyfranogwyr – mewn rhai achosion cyn lleied â phump o blant mewn ardal awdurdod".

 6. Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Dechrau'n Deg

  Nesaf yn y Siambr dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Dechrau'n Deg: Allgymorth.

  View more on twitter
 7. Llywodraeth Cymru yn derbyn yr argymhellion

  Mae Mark Drakeford yn cyflwyno ymateb Llywodraeth Cymru.

  Mae'r llywodraeth yn derbyn yr holl argymhellion, o leiaf mewn egwyddor.

  Mark Drakeford
 8. 'Yr UE yn creu anawasterau i ddod i gytundeb synhwyrol'

  Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud mai'r UE sy'n "gosod rhwystrau ac yn creu anawasterau i ddod i gytundeb synhwyrol".

  Neil Hamilton
 9. Llywodraeth Cymru 'wedi ei gwthio a'i hynysu'

  Mae Dai Lloyd Plaid Cymru yn dweud bod Llywodraeth Cymru bellach "wedi ei gwthio a'i hynysu".

  Mae ei sylwadau yn cyfeirio at Lywodraeth Cymru yn cefnogi Mesur Ymadael yr UE - deddfwriaeth allweddol yn y broses Brexit - wedi i Lywodraeth Cymru gytuno gyda gweinidog y DU ynghylch sut y dylid delio gyda phwerau yn y gwledydd datganoledig sy'n cael eu trafod ym Mrwsel.

  Dai Lloyd
 10. 'Gwneud i Brexit weithio ar gyfer Cymru yn Ewrop, ond nid yn yr UE'

  Mae'r Ceidwadwr Mark Isherwood, sydd hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, yn dweud "yn groes i ddarogan dywedwyr trychineb, mae'n amser i wneud i Brexit weithio ar gyfer Cymru yn Ewrop, ond nid yn yr UE".

  Mark Isherwood
 11. 18 o argymhellion

  Mae Cadeirydd y Pwyllgor David Rees yn cyflwyno'r adroddiad sy'n gwneud 18 o argymhellion.

  Y cyntaf o'r rheini yw bod:

  "Llywodraeth Cymru yn trafod gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig i sicrhau bod mynediad ffafriol at y farchnad, yn rhydd o rwystrau tariff a rhwystrau di-dariff, yn cael ei flaenoriaethu yn y trafodaethau sydd ar ddod ar berthynas y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol".

  David Rees
 12. Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol

  Am yr awr nesaf mae'r aelodau yn cael dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol:

  Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol. Rhan un: safbwynt o Gymru.

  Bathodynnau Cymru a'r UE
 13. 'Dim peryg o'r deunydd wedi’i garthu'

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths yn dweud bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn fodlon na fydd y deunydd wedi’i garthu yn peryglu pobl, yr amgylchedd, na bywyd gwyllt yr ardal.

  Er hynny, mae'n dweud ei bod wedi gofyn i CNC i adolygu'r modd y maen nhw wedi cyfathrebu eu penderfyniadau ynghylch y drwydded hon.

  Lesley Griffiths
 14. 'Cyn lleied o reolaeth dros ein hadnoddau naturiol'

  Mae Simon Thomas Plaid Cymru yn dweud bod y ffrae yn dangos "cyn lleied o reolaeth sydd ganddon ni dros ein hadnoddau naturiol, ein bod ni'n gorfod derbyn mwd gorsaf bŵer niwclear Hinkley Point".

  Mae'n dweud fel mater o egwyddor Senedd Cymru ddylai benderfynu beth sy'n digwydd ym moroedd Cymru.

  Simon Thomas
 15. Rhybudd rhag anwybyddu safonau sefydledig ymarfer gwyddonol rhyngwladol

  Mae'r Ceidwadwr David Melding yn rhybuddio rhag anwybyddu safonau sefydledig ymarfer gwyddonol rhyngwladol.

  Wedi dadansoddiad gan arbenigwyr annibynnol, gan ddefnyddio canllawiau rhyngwladol, gwelwyd fod y canlyniadau cemegol a radiolegol o fewn y ffiniau diogel a derbyniol.

  Canolfan Gwyddorau’r Amgylchedd, Pysgodfeydd, a Dyframaethu (Cefas) oedd yn gyfrifol am ddadansoddi’r gwaddodion. Aseswyd y canlyniadau gan arbenigwyr radiolegol Cyfoeth Naturiol Cymru mewn cydweithrediad â Iechyd Cyhoeddus Cymru.

  David Melding
 16. Angen academyddion allanol

  Mae aelod Llafur Dwyrain Abertawe Mike Hedges yn dweud mai'r unig beth fyddai'n tawelu meddwl ei etholwyr fyddai academyddion allanol yn datgan bod y gwaddodion o safle niwclear Hinkley Point yn ddiogel.

  Mike Hedges
 17. 'Lefel arwyddocaol o gefnogaeth'

  Mae Cadeirydd y Pwyllgor David J. Rowlands yn cyflwyno'r adroddiad, sy'n cynnwys arolwg o ystyriaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb a chrynodeb o'r dystiolaeth y mae'r Pwyllgor wedi ei dderbyn.

  Mae'n dweud bod y ddeiseb wedi "casglu lefel arwyddocaol o gefnogaeth mewn cyfnod byr o amser".

  David J. Rowlands
 18. Ymgyrchwyr eisiau gohirio'r gwaith

  Ers mis Tachwedd 2017, mae’r Pwyllgor Deisebau wedi rhoi ystyriaeth fanwl i ddeiseb ynghylch trwydded forol ar gyfer gwaredu deunydd a garthwyd o wely’r môr yn aber Afon Hafren, fel rhan o’r gwaith o adeiladu gorsaf bŵer niwclear Hinkley Point C.

  Mae ymgyrchwyr eisiau gohirio'r gwaith tan fod mwy o brofion wedi cael eu gwneud, ac wedi datgan pryder am y posibilrwydd fod mwd o safle Hinkley Point wedi ei lygru.

  Hinkley Point
  Image caption: Disgwylir i Hinkley Point C greu mwy na 25,000 o swyddi