a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni am heddiw ar lif byw Cymru Fyw - cofiwch ymuno â ni bore fory eto am 08:30 am y diweddaraf o'r maes yn Llanelwedd.

  Tan hynny, hwyl fawr!

 2. Diwedd y seremoni

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae'r gynulleidfa'n cael gweld darn o waith Mirain, 'Dadrith', yn cael ei berfformio, cyn i'r dawnswyr ifanc gyfarch y llenor buddugol.

  Mae'r seremoni nawr yn dod i ben gyda'r gynulleidfa'n canu Ymdeithgan yr Urdd.

 3. Cystadleuydd cyson

  Eisteddfod yr Urdd

  Llongyfarchiadau mawr i Mirain, cyn-ddisgybl Ysgol Gynradd Pontyberem ac Ysgol Maes yr Yrfa, ar ei buddugoliaeth.

  Mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd, ble bu'n astudio Drama a Chymraeg yn y brifysgol.

  “Ers gadael y brifysgol, dwi wedi derbyn anogaeth gyson i barhau i ysgrifennu gan yr awdur Dafydd Llewelyn a mawr yw fy niolch iddo," meddai.

  Mae hi wedi bod yn gystadleuydd cyson yn yr Esiteddfod dros y blynyddoedd, ac mae hefyd yn adnabyddus am chwarae cymeriad 'Lois' ar Pobol y Cwm.

  mirain alaw jones
 4. Mirain Alaw Jones yn cipio'r Fedal Ddrama

  Eisteddfod yr Urdd

  Aelod o Gylch Canol Caerdydd, ond yn wreiddiol o Gapel Seion yng Nghwm Gwendraeth yw Mirain Alaw Jones - ennillydd Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd 2018.

  mirain
 5. Teilyngdod

  Eisteddfod yr Urdd

  Chwech sydd wedi ymgeisio yn y gystadleuaeth eleni, sydd wedi'i beirniadu gan Luned Aaron ac Aled Jones Williams.

  Mae Ms Aaron yn cyhoeddi mai gwaith 'Twit-ta-hw' sydd yn dod i'r brig, a hynny am "ddrama gyfoes ei hapêl".

  Wrth i ni aros i'r llenor buddugol gael eu cyrchu i'r llwyfan, mae Meistr y Ddefod yn cyhoeddi enwau'r rheiny oedd yn ail a thrydydd - Morgan Owen a Nia Haf.

 6. Dechrau seremoni'r Fedal Ddrama

  Eisteddfod yr Urdd

  Draw a ni nôl i'r Pafiliwn nawr ar gyfer prif seremoni'r dydd - Y Fedal Ddrama.

  A fydd 'na deilyngdod? Cawn wybod yn y man. Meistr y Ddefod yw'r actor Rhys Walmsley.

 7. Holi eisteddfodwyr am enwau lleoedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi bod yn gofyn am gymorth eisteddfodwyr ar faes yr ŵyl yn Llanelwedd wrth baratoi rhestr newydd o enwau lleoedd yng Nghymru.

  Bydd eisteddfodwyr yn cael eu holi i brofi'r rhestr newydd, gan sicrhau fod enw eu pentref neu dref wedi ei gynnwys ynddi.

  Bydd y rhestr derfynol o enwau safonol yn cael ei lansio'n ffurfiol ddiwedd y mis.

  stondin comisiynydd y gymraeg
 8. Cerddor aml-dalentog

  Eisteddfod yr Urdd

  Rhagor o ganlyniadau, a llongyfarchiadau arbennig i Christopher Sabisky am ddod yn gyntaf unwaith eto, y tro yma yn yr Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9.

  Roedd y disgybl o Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy eisoes wedi ennill ar yr Unawd Telyn yn gynharach yn y dydd - bachgen aml-dalentog iawn!

  View more on twitter
  View more on twitter
 9. Her Myfanwy, Meirwen a Dafydd

  Eisteddfod yr Urdd

  Wel, mae hynny'n un ffordd o gadw'r plant yn ddistaw...!

  View more on twitter
 10. Cyw yn creu ynni

  Eisteddfod yr Urdd

  Tra bod cyflwynwyr Stwnsh, S4C yn perfformio ar lwyfan y Maes, roedd cyflwynwyr Cyw yn brysur yn creu ynni gwyrdd drwy bedalu ar stondin Llywodraeth Cymru.

  Does dim llawer o siap creu ynni ar Ben Dant nag oes?

  creu ynni
 11. Hwyl a sbri ar y cwrt pêl-rwyd

  Eisteddfod yr Urdd

  A welwn ni ambell un o'r sêr ifanc yma yng Ngemau'r Gymanwlad yn y dyfodol?

  View more on twitter
 12. Ydych chi wedi dod ar draws y 'Fam Eisteddfodol'?

  MamCymru

  MamCymru

  Mae dynes o Lundain sydd bellach yn byw yng Nghymru wedi ysgrifennu blog i wefan MamCymru yn sôn am ei phrofiadau hi a'i theulu o ymwneud ag Eisteddfod yr Urdd.

  Mae'n dweud ei fod yn "gyfle ffantastig i blant yng Nghymru a dwi ond yn dymuno y buaswn i wedi cael yr un cyfleoedd pan o'n i'n tyfu fyny yn Lloegr".

  Ond mae'n cyfaddef bod un elfen o'r cystadlu'n codi ofn arni - y "fam Eisteddfodol".

  "Mae e fel petai rhywbeth yn digwydd i ambell un ohonyn nhw pan mae'n dod at yr Urdd, maen nhw'n troi mewn i'r bwystfilod cystadleuol ofnadwy a chreulon 'ma!"

 13. Newid yn yr aer?

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae ambell i arwydd bod y tywydd wedi dechrau newid yn ara' deg ar y Maes.

  ambarel
  cysgodi
  ambarel
 14. Sêr Stwnsh ar y llwyfan

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae Cyw wedi mwynhau lot o sylw yn ystod dau ddiwrnod cynta'r Eisteddfod oherwydd eu bod yn dathlu 10 mlynedd o fodolaeth - felly tro ser Stwnsh yw hi heddiw.

  Roedd rhai o sêr rhaglenni gwasanaeth S4C i blant yn perfformio heddiw ar lwyfan y Maes yn ardal y Pentre'.

  sioe stwnsh
 15. 'Dim problem' rhwng yr Urdd a'r Ffermwyr Ifanc

  Golwg 360

  Mae trefnwyr Eisteddfod yr Urdd wedi dweud nad oes “unrhyw broblem” yn bodoli rhwng mudiad yr Urdd a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Cymru, yn ôl Golwg360.

  Daw hynny wedi i CFfI Cymru benderfynu peidio ag agor y pencadlys sydd ganddyn nhw ar y maes yr wythnos hon, ar ôl cael deall y byddai ar y cyrion.

  Ond mae'n ymddangos fod yr adeilad mewn man canolog ar y maes wedi'r cwbl, ac nad yw ffens arfaethedig oedd am gael ei chodi i'w gwahanu wedi ymddangos wedi'r cwbl.