a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Trydydd diwrnod Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 yn Llanelwedd
 2. Yr Urdd yn cyhoeddi eu bod yn ystyried safle parhaol i'r Eisteddfod yn y dyfodol
 3. Mirain Alaw Jones o Gaerdydd yn ennill Y Fedal Ddrama
 4. Gwrandewch ar y cystadlu trwy'r dydd ar Radio Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni am heddiw ar lif byw Cymru Fyw - cofiwch ymuno â ni bore fory eto am 08:30 am y diweddaraf o'r maes yn Llanelwedd.

  Tan hynny, hwyl fawr!

 2. Diwedd y seremoni

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae'r gynulleidfa'n cael gweld darn o waith Mirain, 'Dadrith', yn cael ei berfformio, cyn i'r dawnswyr ifanc gyfarch y llenor buddugol.

  Mae'r seremoni nawr yn dod i ben gyda'r gynulleidfa'n canu Ymdeithgan yr Urdd.

 3. Cystadleuydd cyson

  Eisteddfod yr Urdd

  Llongyfarchiadau mawr i Mirain, cyn-ddisgybl Ysgol Gynradd Pontyberem ac Ysgol Maes yr Yrfa, ar ei buddugoliaeth.

  Mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd, ble bu'n astudio Drama a Chymraeg yn y brifysgol.

  “Ers gadael y brifysgol, dwi wedi derbyn anogaeth gyson i barhau i ysgrifennu gan yr awdur Dafydd Llewelyn a mawr yw fy niolch iddo," meddai.

  Mae hi wedi bod yn gystadleuydd cyson yn yr Esiteddfod dros y blynyddoedd, ac mae hefyd yn adnabyddus am chwarae cymeriad 'Lois' ar Pobol y Cwm.

  mirain alaw jones
 4. Mirain Alaw Jones yn cipio'r Fedal Ddrama

  Eisteddfod yr Urdd

  Aelod o Gylch Canol Caerdydd, ond yn wreiddiol o Gapel Seion yng Nghwm Gwendraeth yw Mirain Alaw Jones - ennillydd Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd 2018.

  mirain
 5. Teilyngdod

  Eisteddfod yr Urdd

  Chwech sydd wedi ymgeisio yn y gystadleuaeth eleni, sydd wedi'i beirniadu gan Luned Aaron ac Aled Jones Williams.

  Mae Ms Aaron yn cyhoeddi mai gwaith 'Twit-ta-hw' sydd yn dod i'r brig, a hynny am "ddrama gyfoes ei hapêl".

  Wrth i ni aros i'r llenor buddugol gael eu cyrchu i'r llwyfan, mae Meistr y Ddefod yn cyhoeddi enwau'r rheiny oedd yn ail a thrydydd - Morgan Owen a Nia Haf.

 6. Dechrau seremoni'r Fedal Ddrama

  Eisteddfod yr Urdd

  Draw a ni nôl i'r Pafiliwn nawr ar gyfer prif seremoni'r dydd - Y Fedal Ddrama.

  A fydd 'na deilyngdod? Cawn wybod yn y man. Meistr y Ddefod yw'r actor Rhys Walmsley.

 7. Holi eisteddfodwyr am enwau lleoedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi bod yn gofyn am gymorth eisteddfodwyr ar faes yr ŵyl yn Llanelwedd wrth baratoi rhestr newydd o enwau lleoedd yng Nghymru.

  Bydd eisteddfodwyr yn cael eu holi i brofi'r rhestr newydd, gan sicrhau fod enw eu pentref neu dref wedi ei gynnwys ynddi.

  Bydd y rhestr derfynol o enwau safonol yn cael ei lansio'n ffurfiol ddiwedd y mis.

  stondin comisiynydd y gymraeg
 8. Cerddor aml-dalentog

  Eisteddfod yr Urdd

  Rhagor o ganlyniadau, a llongyfarchiadau arbennig i Christopher Sabisky am ddod yn gyntaf unwaith eto, y tro yma yn yr Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9.

  Roedd y disgybl o Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy eisoes wedi ennill ar yr Unawd Telyn yn gynharach yn y dydd - bachgen aml-dalentog iawn!

  View more on twitter
  View more on twitter
 9. Her Myfanwy, Meirwen a Dafydd

  Eisteddfod yr Urdd

  Wel, mae hynny'n un ffordd o gadw'r plant yn ddistaw...!

  View more on twitter
 10. Cyw yn creu ynni

  Eisteddfod yr Urdd

  Tra bod cyflwynwyr Stwnsh, S4C yn perfformio ar lwyfan y Maes, roedd cyflwynwyr Cyw yn brysur yn creu ynni gwyrdd drwy bedalu ar stondin Llywodraeth Cymru.

  Does dim llawer o siap creu ynni ar Ben Dant nag oes?

  creu ynni
 11. Hwyl a sbri ar y cwrt pêl-rwyd

  Eisteddfod yr Urdd

  A welwn ni ambell un o'r sêr ifanc yma yng Ngemau'r Gymanwlad yn y dyfodol?

  View more on twitter
 12. Ydych chi wedi dod ar draws y 'Fam Eisteddfodol'?

  MamCymru

  MamCymru

  Mae dynes o Lundain sydd bellach yn byw yng Nghymru wedi ysgrifennu blog i wefan MamCymru yn sôn am ei phrofiadau hi a'i theulu o ymwneud ag Eisteddfod yr Urdd.

  Mae'n dweud ei fod yn "gyfle ffantastig i blant yng Nghymru a dwi ond yn dymuno y buaswn i wedi cael yr un cyfleoedd pan o'n i'n tyfu fyny yn Lloegr".

  Ond mae'n cyfaddef bod un elfen o'r cystadlu'n codi ofn arni - y "fam Eisteddfodol".

  "Mae e fel petai rhywbeth yn digwydd i ambell un ohonyn nhw pan mae'n dod at yr Urdd, maen nhw'n troi mewn i'r bwystfilod cystadleuol ofnadwy a chreulon 'ma!"

 13. Newid yn yr aer?

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae ambell i arwydd bod y tywydd wedi dechrau newid yn ara' deg ar y Maes.

  ambarel
  cysgodi
  ambarel
 14. Sêr Stwnsh ar y llwyfan

  Eisteddfod yr Urdd

  Mae Cyw wedi mwynhau lot o sylw yn ystod dau ddiwrnod cynta'r Eisteddfod oherwydd eu bod yn dathlu 10 mlynedd o fodolaeth - felly tro ser Stwnsh yw hi heddiw.

  Roedd rhai o sêr rhaglenni gwasanaeth S4C i blant yn perfformio heddiw ar lwyfan y Maes yn ardal y Pentre'.

  sioe stwnsh
 15. 'Dim problem' rhwng yr Urdd a'r Ffermwyr Ifanc

  Golwg 360

  Mae trefnwyr Eisteddfod yr Urdd wedi dweud nad oes “unrhyw broblem” yn bodoli rhwng mudiad yr Urdd a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Cymru, yn ôl Golwg360.

  Daw hynny wedi i CFfI Cymru benderfynu peidio ag agor y pencadlys sydd ganddyn nhw ar y maes yr wythnos hon, ar ôl cael deall y byddai ar y cyrion.

  Ond mae'n ymddangos fod yr adeilad mewn man canolog ar y maes wedi'r cwbl, ac nad yw ffens arfaethedig oedd am gael ei chodi i'w gwahanu wedi ymddangos wedi'r cwbl.