a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Siwan Richards

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  Dyna'r cyfan o'r Siambr am heddiw.

  Bydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

  Senedd
 2. Rhaglen gyfalaf newydd gwerth £105 miliwn

  Mae Rebecca Evans yn cyhoeddi rhaglen gyfalaf newydd gwerth £105 miliwn.

  Nod y Gronfa Gofal Integredig yw "gwneud y gorau o'r cyfraniad y gall ymyriadau o ran tai eu gwneud i wella'r broses o ddarparu gwasanaethau, a hefyd wrth leihau'r pwysau ar y GIG a gofal cymdeithasol."

  Rebecca Evans
 3. 'Integreiddio Tai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol'

  Mae datganiad olaf y prynhawn gan y Gweinidog Tai ac Adfywio Rebecca Evans: "Integreiddio Tai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol".

 4. Y Strategaeth Goetiroedd

  Symudwn ymlaen at Ddatganiad gan Weinidog yr Amgylchedd Hannah Blythyn: Y Strategaeth Goetiroedd.

  Mae Coetiroedd i Gymru, strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer coedwigaeth, a'r cynllun gweithredu 5 mlynedd sy'n cyd-fynd â'r strategaeth honno, yn pennu targed o 2,000 hectar o blannu newydd bob blwyddyn - "Mae creu mwy o orchudd coed a datblygu sector coedwigaeth cystadleuol ac integredig yn ganlyniadau allweddol a bennir yn y Strategaeth".

  Coetiroedd
 5. 'Y GIG yma i aros'

  Meddai arweinydd grŵp UKIP, Caroline Jones, "Crëwyd ein GIG yn hir cyn yr UE a bydd yma'n hir ar ôl i ni adael".

 6. 'Y bygythiad mwyaf yr ydym wedi'i wynebu yn y cyfnod modern'

  Ni ddylai'r Ceidwadwyr "fod yn ddifraw neu'n ddidaro am y bygythiad mwyaf yr ydym wedi'i wynebu yn y cyfnod modern yng Nghymru" meddai Rhun ap Iorwerth.

  Rhun ap Iorwerth
 7. Disgwyl cytundeb

  Mae'r Ceidwadwr Angela Burns yn pwysleisio "bod trafodaethau gyda'r UE yn parhau.

  "Nid yw llywodraeth y DU eisiau nac yn disgwyl canlyniad heb gytundeb".

  Angela Burns
 8. 'Canlyniadau gwirioneddol a pharhaol'

  Mae Vaughan Gething yn dweud bod risgiau Brexit ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn "amlwg a difrifol", gan gynnwys mynediad at feddyginiaethau cyfredol a newydd, technoleg feddygol, yr angen am ymchwil ryngwladol barhaus, cydweithredu ac arloesi, a diogelu mynediad at ofal iechyd hanfodol i ddinasyddion yr UE yng Nghymru a dinasyddion Cymru yn yr UE27.

  Mae'n rhybuddio, "os nad ydynt yn cael eu datrys, bydd ganddynt ganlyniadau gwirioneddol a pharhaol ar gyfer ein gwasanaethau i unigolion, teuluoedd a chymunedau ledled Cymru".

  Vaughan Gething
 9. ‘Y Risgiau i Ddyfodol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru’

  Daw’r datganiad nesaf wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: “Brexit - Y Risgiau i Ddyfodol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru”.

 10. 'Angen cynllun mwy uchelgeisiol'

  Wrth gyfrannu at y ddadl dywedodd Sian Gwenllian o Blaid Cymru fod angen uwchraddio nifer o'r safleoedd presennol i Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

  Dywedodd fod angen i'r ddogfen fod yn fwy uchelgeisiol, yn enwedig y rhannau sy'n ymdrin ag addysg, iechyd, cyflogaeth a sgiliau.

  Sian Gwenllian
 11. 'Angen adnabod a chwrdd â gofynion llety'

  Dywedodd yr aelod Ceidwadol Mark Isherwood y bydd "pawb dan anfantais tan ein bod ni'n adnabod a chwrdd â gofynion llety Sipsiwn, Roma a Theithwyr, er mwyn galluogi darpariaeth o safleoedd byw a thramwy swyddogol".

  Mark Isherwood AC
 12. YN TORRI: Gareth Bennett eisiau bod yn arweinydd UKIP

  Mae'r AC UKIP Gareth Bennett wedi cyhoeddi ei fod am ymgeisio i fod yn arweinydd UKIP Cymru.

  Dywedodd Mr Bennet,49, taw prif themau ei ymgyrch fydd diddymu'r Cynulliad a rhoi diwedd ar y gwariant cynyddol ar ddarpariaeth iaith Gymraeg.

 13. Galluogi Sipsiwn, Roma a Theithwyr

  Mae'r datganiad nesaf gan Arweinydd y Tŷ Julie James: "Galluogi Sipsiwn, Roma a Theithwyr".

  Mae cynllun ‘Galluogi Sipsiwn, Roma a Theithwyr’ yn cyflwyno cynigion ar gyfer sut byddai Llywodraeth Cymru yn ceisio gwella mynediad at gyngor a gwasanaethau a lleihau’r anghydraddoldebau sy’n wynebu’r cymunedau hyn.

  Mae'r ddogfen a chrynodeb yr ymgynghoriad ar gael yma.

  Carafan y sipsiwn
 14. 'Yr enghraifft ddiweddaraf o godi bwganod'

  Yn ôl Neil Hamilton o UKIP, "Mae'n anodd peidio dylyfu gwen gyda'r enghraifft ddiweddaraf yma o godi bwganod.

  "Dyma ddatganiad gwleidyddol yn y rhyfel propoganda gan y rhai sydd am aros yn Ewrop".

  Ychwanega "byddai'r rhan fwyaf o ddarnau awyren yn ddi-dariff o dan drefniadau Sefydliad Marchnad y Byd.

  "Does gan Airbus ddim byd i boeni amdano."

  Neil Hamilton AC
 15. 'Ysgytwad Brexit go iawn'

  Dywedodd Llyr Gruffydd o Blaid Cymru y byddai Airbus yn gadael Brychdyn yn cael effaith gwaeth ar yr ardal na phan gaewyd y gwaith dur yn Shotton gan golli 6,500 o swyddi yn 1980.

  Disgrifiodd rhybudd Airbus fel "ysgytwad Brexit go iawn".

  Llyr Gruffydd
 16. 'Ymrwymiad i gael y cytundeb gorau posib'

  Dywedodd y Ceidwadwr Russell George fod llywodraeth y DU wedi "pwysleisio ei ymrwymiad ar sawl achlysur i gael y cytundeb gorau i economi'r DU a Chymru".

  Russell George
 17. 'Mae'n bryd gwrthod y posibilrwydd o ddim cytundeb'

  Fe allai miloedd o swyddi yng Nghymru fod mewn peryg wrth i Airbus rybuddio y gallai'r cwmni adael y DU petai’n gadael y farchnad sengl a'r farchnad dollau heb gytundeb wedi Brexit.

  Dywedodd Ken Skates fod rhybudd Airbus yn "ofid gwirioneddol i'r economi Gymreig".

  "Mae'r sefyllfa yn argyfwng nawr ac mae'n bryd gwrthod y posibilrwydd o ddim cytundeb," ychwanegodd.

  Ken Skates
 18. Rhybudd Airbus

  Symudwn ymlaen at Ddatganiad gan Ken Skates ar gyhoeddiad diweddar Grŵp Airbus.

  Mae cwmni awyrennau Airbus wedi rhybuddio os fydd y DU yn gadael marchnad sengl ac undeb dollau'r Undeb Ewropeaidd heb gytundeb, yna fe fyddai'n rhaid ailystyried eu buddsoddiadau yn y DU.

  Pwysleisiodd y cwmni nad codi bwganod oedd hyn, ond bod "realiti'n gwawrio".

  Mae Airbus yn cyflogi tua 14,000 o bobl ar 25 safle gwahanol ar draws y DU, gan gynnwys oddeutu 6,000 yn eu ffatri adeiladau adenydd ym Mrychdyn, Sir y Fflint.

  Airbus
 19. 'Dirmyg llwyr i Abertawe'

  Cyhuddodd Caroline Jones lywodraeth y DU o ddangos "dirmyg llwyr" i ardal Abertawe.

  Dywedodd fod gan lywodraeth Cymru gefnogaeth UKIP "i ymladd y penderfyniad yma".

 20. 'Dyfnder fy nistryw'

  Dywedodd AC Plaid Cymru Dai Lloyd "na alla geiriau gyfleu dyfnder fy nistryw".

  "Mae hwn yn brosiect gwych, ac mae 'na botensial aruthrol ar gyfer ynni llanw ym Mae Abertawe a Môr Hafren".