a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. ACau yn trafod gwahardd taro plant yng Nghymru
 2. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
 3. Cwestiynau i'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip
 4. Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)
 5. Rheoliadau yn ymwneud ag ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r Undeb Ewropeaidd

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna'r cyfan o'r Siambr am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl yfory.

  Y Senedd
 2. Diwygio y diffiniad o 'gronfa marchnad arian'

  Mae ACau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019.

  Mae hwn yn diwygio y diffiniad o "gronfa marchnad arian" i hepgor cyfeiriad tuag at Gyfarwyddeb2009/65/EC.

  Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
  Image caption: Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
 3. 'Dileu'r cyfyngiad ar benodi Aelod o Senedd Ewrop yn aelod anweithredol o Awdurdod Cyllid Cymru'

  Mae ACau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Reoliadau Deddfau Trethi Cymru (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019.

  Mae’r Rheoliadau:

  1. yn diweddaru cyfeiriad anghywir yn Atodlen 6 i'r Ddeddf TTT i egluro nad yw rhwymedigaeth i drosglwyddo hawliau talu o dan y cynllun taliadau sylfaenol o gymorth incwm i ffermwyr, yn unol â Rheoliad (UE) Rhif 1307/2013, wedi'i chynnwys fel cydnabyddiaeth drethadwy ynghylch dyfarnu prydles at ddibenion treth trafodiadau tir (gan ddisodli cyfeiriad at y cynllun “taliad sengl” blaenorol o dan Reoliad y Cyngor (EC) Rhif 73/2009);

  2. yn diwygio Atodlen 18 o'r Ddeddf TTT i ddarparu na fydd elusennau cofrestredig yr UE na'r AEE, ar ôl i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, yn cael hawlio rhyddhad elusennau rhag treth trafodiadau tir o dan Atodlen 18 i'r Ddeddf honno;

  3. yn darparu na fydd cynlluniau contractiol awdurdodedig cyfberchnogaeth (“CCAC”) sydd wedi eu cyfansoddi, eu hawdurdodi a'u rheoli o dan gyfraith gwladwriaeth yr UE neu'r AEE, bellach yn cael yr un driniaeth â CCAC yn y DU ar ôl ymadael â'r UE (ac yn diwygio adran 36(8) o'r Ddeddf TTT o ganlyniad i'r ddarpariaeth hon);

  4. yn diwygio'r Ddeddf CRhT i ddileu'r cyfyngiad ar benodi Aelod o Senedd Ewrop yn aelod anweithredol o Awdurdod Cyllid Cymru; a

  5. yn gwneud rhagor o ddiwygiadau technegol a mân ddiwygiadau i'r Ddeddf CRhT sy'n deillio yn sgil Ymadael â'r UE.

 4. Mesurau i amddiffyn iechyd planhigion

  Mae ACau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Reoliadau Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019.

  Mae Cyfarwyddeb 2000/29/EC y Cyngor (“y Gyfarwyddeb Iechyd Planhigion”) yn sefydlu cyfundrefn iechyd planhigion yr UE. Mae’r Gyfarwyddeb Iechyd Planhigion yn cynnwys mesurau i’w cymryd er mwyn atal plâu difrifol a chlefydau planhigion a chynnyrch planhigion rhag cael eu cyflwyno i’r UE a’u lledaenu ynddi.

  Mae’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn dweud bod y Rheoliadau hyn "yn cywiro diffygion yn y ddeddfwriaeth ddomestig a ganlyn, sy’n gweithredu Cyfarwyddeb yr UE 2000/29/EC ar fesurau i amddiffyn iechyd planhigion (coedwigaeth) sy’n codi o ganlyniad i’r DU yn ymadael â’r UE mewn senario ‘dim cytundeb’:

  • Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 2005

  • Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) 2002

  • Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 2019

 5. Marchnata tatws hadyd

  Mae ACau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Reoliadau Tatws Hadyd (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019.

  Mae'r Rheoliadau hynny'n rheoli'r cynhyrchiad gyda golwg ar farchnata, ardystio a marchnata tatws hadyd yng Nghymru, heblaw'r rhai y bwriedir eu hallforio y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.

 6. ACau yn pasio'r fersiwn ddrafft o Reoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

  Mae ACau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Reoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019.

  Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i is-ddeddfwriaeth, sy'n gymwys o ran Cymru, sy'n berthnasol i adnabod gwartheg; y fasnach mewn anifeiliaid a chynhyrchion perthynol; archwilio am weddillion a therfynau uchaf gweddillion mewn cysylltiad ag anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid; enseffalopathïau sbyngffurf trosglwyddadwy; marchnata hadau ac iechyd planhigion.

  Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths
  Image caption: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths
 7. Diwygio naw darn o is-ddeddfwriaeth ym maes bwyd ac amaethyddiaeth

  Mae ACau yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019.

  Mae'r Rheoliadau drafft hyn yn diwygio naw darn o is-ddeddfwriaeth ym maes bwyd ac amaethyddiaeth:

  • Rheoliadau Bwyd Cyffredinol 2004
  • Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006
  • Rheoliadau Cynhyrchion Pysgodfeydd (Taliadau Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2007
  • Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009
  • Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Cymru) 2012
  • Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013
  • Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi’i Botelu (Cymru) 2015
  • Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Cyfansoddiad, Marchnata a Defnydd) (Cymru) 2016
  • Rheoliadau Bwydydd Newydd (Cymru) 2017.

  Mae'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn dweud bod y "rhan fwyaf o'r darpariaethau yn gwneud mân newidiadau technegol i sicrhau y bydd rheoliadau Cymru, sy'n darparu ar gyfer gweithredu cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n ymwneud â hylendid a diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid, safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu a chynhyrchion bwyd a bwyd anifeiliaid a reoleiddir, yn parhau i gael eu gweithredu ac y gellir eu gorfodi yng Nghymru ar ôl i'r DU adael yr UE.

  "Fodd bynnag, mae'r diwygiadau i Reoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi’i Botelu (Cymru) 2015 hefyd yn darparu, o'r diwrnod gadael, bod yn rhaid i ddŵr o'r UE/AEE, fel dŵr o drydydd gwledydd eraill, gael eu cydnabod fel dŵr mwynol yng Nghymru/y DU cyn eu gosod ar y farchnad yng Nghymru. Mae hyn yn amodol ar ddarpariaeth drosiannol sy'n parhau mewn grym y gydnabyddiaeth bresennol yng Nghymru o ddŵr mwynol naturiol a gydnabyddir cyn diwrnod ymadael â'r UE/AEE hyd nes y bydd Gweinidogion Cymru yn cyhoeddi hysbysiad y bydd cydnabyddiaeth o'r fath yn dod i ben".

 8. Diwygio is-ddeddfwriaeth ym maes marchnata bwyd, labelu bwyd, dosbarthiad bwyd a mesurau cysylltiedig eraill

  Mae ACau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Reoliadau Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019.

  Gwneir y Rheoliadau hyn er mwyn ymdrin ag unrhyw fethiant yng nghyfraith yr UE a ddargedwir i weithredu’n effeithiol a diffygion eraill sy’n deillio o ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd. Maent yn diwygio is-ddeddfwriaeth, sy’n gymwys o ran Cymru, ym maes marchnata bwyd, labelu bwyd, dosbarthiad bwyd a mesurau cysylltiedig eraill.

 9. Rheoleiddio gweithwyr cymdeithasol a rheolwyr gofal cymdeithasol

  Mae ACau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Reoliadau Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymwysterau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019.

  Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Deddf 2016) sy'n ymwneud â rheoleiddio gweithwyr cymdeithasol a rheolwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru. Gwneir diwygiadau hefyd i Ddeddf 2016 sy'n ymwneud ag eithriadau i gwmpas gwasanaethau eirioli rheoleiddiedig, i ddiwygio cyfeiriadau at Gyfreithwyr Ewropeaidd, ac i Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.

 10. Cymeradwyo'r fersiwn ddrafft o Reoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig

  Mae ACau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Reoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2019.

  Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2017 (“Rheoliadau 2017”). Mae Rheoliadau 2017 yn nodi'r gofynion rheoleiddiol sy'n gymwys i ddarparwyr gwasanaethau penodol sy'n cael eu rheoleiddio o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Deddf 2016).

  Y rhain yw gwasanaethau cartrefi gofal, gwasanaethau llety diogel, gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd a gwasanaethau cymorth cartref.

  Mae'r diwygiadau yn cynnwys:

  • Mae rheoliad 4 yn gwneud nifer o ddiwygiadau i reoliad 2 o Reoliadau 2017 sy'n ymdrin ag amgylchiadau pan fo person wedi ei esemptio o'r gofyniad i gofrestru fel darparwr gwasanaeth cartref gofal.
  • Mae rheoliad 5 yn diwygio rheoliad 3 o Reoliadau 2017 i bennu nad yw gofal nyrsio a ddarperir gan nyrs gofrestredig yn dod o fewn cwmpas gweithgaredd gwasanaeth cymorth cartref.
  • Mae rheoliad 8 yn ychwanegu gofyniad at reoliad 28 o Reoliadau 2017 ynghylch polisi a gweithdrefnau darparwr gwasanaeth ar gyfer cynilion plant. Gweithdrefn Cadarnhaol.
 11. Trefniadau i helpu plant a phobl ifanc sydd am gyflwyno sylwadau

  Mae ACau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Reoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2019.

  O dan adran 178(4) a (5) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae’n ofynnol i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i wneud darpariaeth bellach ynghylch dyletswydd awdurdod lleol i wneud trefniadau i helpu plant a phobl ifanc sydd am gyflwyno sylwadau. Mae hyn yn gymwys i sylwadau gan blant a phobl ifanc ynghylch ystod o swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.

  Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth ynghylch y categorïau o bersonau na chânt, o dan drefniadau’r awdurdod lleol, ddarparu cynhorthwy i’r plentyn neu’r person ifanc.

 12. Cymeradwyo'r fersiwn ddrafft o Reoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu Rheoleiddiedig

  Mae ACau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Reoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019.

  Gwneir y Rheoliadau hyn o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ("y Ddeddf").

  Mae'r Rheoliadau yn nodi’r gofynion rheoleiddiol a’r darpariaethau cysylltiedig ar gyfer darparwyr gwasanaethau mabwysiadu rheoleiddiedig ac ar gyfer y personau hynny sydd wedi eu dynodi’n “unigolion cyfrifol” ar gyfer y gwasanaethau hynny.

 13. Rheoliadau yn ymwneud ag ymadawiad y DU o’r UE

  Mae ACau nawr yn trafod Rheoliadau yn ymwneud ag ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r Undeb Ewropeaidd.

 14. 'Fe gefais i fy ngham-drin yn gorfforol ac yn feddyliol gan fy mam fabwysiedig'

  Mae'r aelod Annibynnol Mandy Jones yn siarad yn erbyn gwahardd smacio, ac yn dweud "fe gefais i fy mabwysiadu fel baban, a thrwy gydol fy mhlentyndod ac fel oedolyn ifanc fe gefais i fy ngham-drin yn gorfforol ac yn feddyliol gan fy mam fabwysiedig".

  Mae'n dweud ei bod hi'n cael ei "churo'n nosweithiol".

  Mae'n ychwanegu, "Rydw i'n gwybod bod yna wahaniaeth nos a dydd rhwng cam-drin a smacen".

  Mandy Jones
 15. 'Alla i ddim meddwl am berson mwy addas ar ei meinciau i fod yr Aelod yn gyfrifol am y darn yma o ddeddfwriaeth'

  "Alla i ddim meddwl am berson mwy addas ar ei meinciau i fod yr Aelod yn gyfrifol am y darn yma o ddeddfwriaeth," medd Helen Mary Jones Plaid Cymru am yr AC Llafur Julie Morgan, a wnaeth ymgyrchu am newid y gyfraith cyn i'w phlaid gytuno i basio deddfwriaeth newydd.

 16. Amddiffyniad yn erbyn erlyniadau dianghenraid?

  Mae arweinydd UKIP Gareth Bennett yn gofyn, "Pa amddiffyniad fydd yna yn erbyn erlyniadau dianghenraid? Mae yna broblemau posib o'r heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron a gwasanaethau cymdeithasol yn delio gyda chynnydd mawr mewn cwynion".

 17. 'Absẃrd' nad oes gan blant yr un amddiffyniad rhag cosb gorfforol ag oedolion

  Mae Sian Gwenllian Plaid Cymru yn croesawu cyflwyno'r Mesur, sydd meddai wedi bod yn bolisi Plaid Cymru am nifer o flynyddoedd.

  Mae'n dweud ei bod hi'n "absẃrd" nad oes gan blant yr un amddiffyniad rhag cosb gorfforol ag oedolion.

  Sian Gwenllian
 18. Rhieni cyffredin yn cael eu hystyried yn droseddwyr

  Mae'r aelod Ceidwadol Janet Finch-Saunders yn codi pryderon ymgyrchwyr sy'n dadlau, pe bai'n cael ei wneud yn gyfraith, y byddai rhieni cyffredin yn cael eu hystyried yn droseddwyr.

  "Sut yr ydyn ni'n mynd i blismona ein cartrefi, onid ydych chi'n pryderu y gallai hyn yrru teulueodd ar wahân?," gofynna.

  Janet Finch-Saunders
 19. 'Anfon neges glir nad yw cosbi plant yn gorfforol yn dderbyniol yng Nghymru'

  Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan: "Rydyn ni'n anfon neges glir nad yw cosbi plant yn gorfforol yn dderbyniol yng Nghymru.

  "Nid yw'r hyn oedd yn cael ei ystyried yn dderbyniol yn y gorffennol yn dderbyniol mwyach.

  "Rhaid i'n plant ni deimlo eu bod yn ddiogel a'u bod yn cael eu trin ag urddas."

  Mae'r cynigion ar gyfer y gwaharddiad ar daro plant yng Nghymru wedi hollti barn, yn ôl ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ym mis Awst y llynedd.

  Roedd 50.3% o'r 1,738 o bobl a sefydliadau a ymatebodd o'r farn y byddai'r cynllun yn helpu i ddiogelu hawliau plant ond roedd 48.1% yn anghytuno.

  Mae ymgyrchwyr yn dadlau, pe bai'n cael ei wneud yn gyfraith, y byddai rhieni cyffredin yn cael eu hystyried yn droseddwyr.

  Ond mae Llywodraeth Cymru yn gwadu hynny gan ddweud mai newid diwylliant cosbi'n gorfforol yw bwriad y mesur, yn hytrach nag erlyn rhieni.

  Mae Ms Morgan yn dweud fod mwy na 50 o wledydd eisoes wedi ymateb i'r alwad i roi terfyn ar gosbi plant yn gorfforol.

  Julie Morgan
 20. Plant yn cael yr un amddiffyniad rhag cosb gorfforol ag oedolion

  Petai'r mesur yn cael ei basio'n ddeddf, bydd plant yn cael yr un amddiffyniad rhag cosb gorfforol ag oedolion.

  Bydd hynny'n golygu na all unrhyw riant neu berson sy'n gofalu am blant ddefnyddio "cosb resymol" fel amddiffyniad i gyhuddiad o ymosod ar neu daro plentyn.

  Dywed Llywodraeth Cymru bod y mesur yn adeiladu ar eu hymrwymiad i hawliau plant dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.