a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ddiwedd ein llif byw am heddiw - diolch am ddarllen.

  Llongyfarchiadau calonog unwaith eto i bawb a gafodd eu canlyniadau Safon Uwch heddiw - canlyniadau gwell nag erioed yng Nghymru.

  Fe fyddwn ni nôl yr wythnos nesa pan fydd canlyniadau TGAU Cymru'n cael eu cyhoeddi, ond hwyl fawr tan hynny.

 2. 'Dim Lefel A? Dim problem!'

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Nid pawb sydd wedi cael y canlyniadau yr oedden nhw wedi gobeithio amdanyn nhw wrth gwrs, ond y neges yw 'Dim Lefel A? Dim problem'.

  Fel mae Iolo Owen yn dweud, mae dewisiadau eraill ar gael.

  iolo
 3. Conwy'n fodlon iawn

  Cyngor Sir Conwy

  Dywedodd y Cyng. Julie Fallon, Aelod Cabinet Addysg Conwy, “Hoffwn longyfarch ein holl fyfyrwyr ifanc ym mhob rhan o’r sir ar eu cyflawniadau yn yr arholiadau Lefel A ac AS eleni.

  “Dwi’n dymuno’r gorau iddyn nhw wrth benderfynu ar eu gyrfaoedd yn y dyfodol, a dwi’n siŵr eu bod nhw am ymuno gyda mi i ddiolch i’w rhieni, eu teuluoedd, ein hathrawon arbennig a’r staff cymorth sydd wedi’u helpu a’u cefnogi nhw gyda’u holl astudiaethau.”

 4. Llongyfarchiadau

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y chwech yma o Ysgol Bro Teifi - Ifan, Megan, Elain, Daniel, Elen ac Anthony - yn siwr o fod yn dathlu heno.

  Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd.

  bro teifi
 5. Coleg y Cymoedd

  BBC Cymru Fyw

  Roedd Nia Downes, Daniel Bray, Lily Cornish, Thomas Tiltman a Sophie Preece ymhlith y disgyblion fu'n dathlu yng Ngholeg y Cymoedd yn Nantgarw y bore 'ma.

  coleg y cymoedd
 6. 'Carreg filltir o flwyddyn'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cymwysterau Cymru wedi enwi 2019 fel carreg filltir o flwyddyn, wrth i raglen sydd wedi ei diwygio’n fawr gael ei chwblhau.

  “Nid yw’r gostyngiad parhaus o ran y rhai sy’n ymgeisio mewn arholiadau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn annisgwyl, gan ei fod yn deillio o ostyngiad yn y nifer o bobl ifanc 17 ac 18 oed yn y boblogaeth yn gyffredinol,” meddai’r Prif Weithredwr Philip Blaker.

  “Mae’r canlyniadau’n dangos cynnydd bach o 0.4% mewn graddau A * a 0.7% mewn graddau A * - A, gyda chynnydd o 0.2% yn cyflawni graddau A * i E."

 7. Diolchiadau yn Wrecsam

  Cyngor Wrecsam

  Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg:

  “Hoffwn longyfarch ein myfyrwyr am eu hymroddiad a’u dyfalbarhad. Hoffwn hefyd ddiolch i’r athrawon am eu gwaith caled yn ystod y flwyddyn, ac am baratoi’r myfyrwyr mor drwyadl at yr arholiadau.”

  “Pob dymuniad da i’n pobl ifanc ni wrth iddyn nhw ddilyn y camau nesaf yn eu gyrfaoedd.”

 8. Canlyniadau da ar Ynys Môn

  Cyngor Ynys Môn

  Dywedodd Arwyn Williams, Pennaeth Dysgu Ynys Môn: “Hoffwn longyfarch pob un disgybl sydd wedi llwyddo yn eu harholiadau Lefel A eleni.

  "Mae’n newydd da iawn i Ynys Môn, ac rydym yn falch iawn o lwyddiant ein pobl ifanc.

  "Dymunwn y gorau iddynt wrth symud i’r bennod nesaf yn eu bywydau.”

 9. Ysgol Garth Olwg yn dathlu

  BBC Cymru Fyw

  datganiad
  gartholwg
 10. Paratoi i adael cartre'

  BBC Cymru Fyw

  Doedd Elain heb baratoi yn feddyliol i fynd i brifysgol...ond fe fydd rhaid iddi wneud nawr!

  Llongyfarchiadau mawr iddi.

  Video content

  Video caption: Elain Roberts o Ysgol Bro Teifi
 11. Mwy o ddathlu

  BBC Cymru Fyw

  Ysgol Y Pant ym Mhont-y-clun, ac mae criw arall o ddisgyblion yn dathlu ar ôl derbyn eu canlyniadau Safon Uwch.

  nantgarw
 12. A*: Gwell na Lloegr a Gogledd Iwerddon

  BBC Cymru Fyw

  Fe wnaeth disgyblion Cymru berfformio'n well o safbwynt gradd A* na phob un o ranbarthau Lloegr a Gogledd Iwerddon yn yr arholiadau Safon Uwch eleni.

  Dywedodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams fod hyn yn dangos bod ein myfyrwyr gorau "yn ffynnu ac yn cyrraedd eu llawn botensial".

  kirsty
 13. Anthony o Fro Teifi wrth ei fodd

  BBC Cymru Fyw

  Video content

  Video caption: Mae Anthony yn 'hapus iawn' gyda'i ganlyniadau Safon Uwch
 14. Gwelliant yng nghanlyniadau Cymru

  Llywodraeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi bod canlyniadau Safon Uwch Cymru wedi gwella eleni.

  Er bod llai wedi sefyll yr arholiadau na'r llynedd, mae ychydig yn fwy wedi cyrraedd graddau A* ac A.

  canlyniadau