a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  Dyna'r cyfan gan y llif byw am heddiw.

  Fe fyddwn ni yn ôl eto 'fory gyda'r newyddion diweddaraf ar y pandemig yng Nghymru a thu hwnt.

  Yn y cyfamser, bydd modd cael rhagor o newyddion ar y brif hafan.

  Hwyl am y tro.

 2. 'Heddlu Covid' yn canfod amffetaminau

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae dau ddyn wedi eu harestio ar amheuaeth o geisio cyflenwi cyffuriau ar ôl i'w car gael ei stopio gan Heddlu Dyfed-Powys.

  Dywedodd y ddau eu bod wedi gyrru o Gaerdydd i Ddoc Penfro er mwyn gwneud gwaith fel glanhawyr.

  Daeth yr heddlu o hyd i amffetaminau gwerth £22,500 yn y car.

  Roedd yr heddlu wedi stopio'r car fel rhan o'u gwaith o sicrhau fod siwrneiau gyrwyr yn rhai angenrheidiol yn ystod y pandemig.

  Mae'r dynion, 22 a 37, wedi eu harestio ar amehuaeth o fod â chyffuriau gyda'r bwriad o gyflenwi.

  Cafodd gyrrwr y car, dyn 37 oed, hefyd ei arestio ar amheuaeth yrru dan ddylanwad cyffuriau

  heddlu
 3. Cleifion yn mwynhau'r heulwen

  Rhai o gleifion Ysbyty Calon y Ddraig yn mwynhau ychydig o'r heulwen y tu allan i Stadiwm Principality, Caerdydd.

  Cyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru ddydd Iau fod cytundeb i gadw'r ysbyty ar y safle wedi ei ymestyn tan yr hydref.

  ysbyty
 4. Covid-19: Ymdrechion staff Cyngor Caerffili

  Twitter

  View more on twitter

  Cip olwg ar y gwaith sydd wedi bod yn digwydd ar draws yr awdurdod i gynorthwyo’r gymuned yn ystod pandemig coronafeirws:

 5. Llacio cyfyngiadau yn Lloegr

  Fe fydd mwy o ddisgyblion ysgol yn Lloegr yn ailddechrau eu haddysg ddydd Llun, meddai Boris Johnson.

  Yng nghynhadledd y wasg ddyddiol Llywodraeth y DU, ychwanegodd y byddai'r cysylltiad wyneb yn wyneb yn dechrau ar gyfer Blynyddoedd 10 a 12 ysgolion uwchradd ar 15 Mehefin.

  Fe fydd rhai busnesau - fel busnesau gwerthu ceir - yn ailagor yn Lloegr ddydd Llun.

  Hefyd o ddydd Llun yn Lloegr, fe fydd caniatâd i chwech o bobl gwrdd mewn mannau cyhoeddus neu lecynnau preifat, megis gerddi, pe bai pobl o wahanol gartrefi yn cadw pellter o ddau fetr ar wahân.

  Johnson
 6. Prif Lenor Eisteddfod T

  Mared Fflur Jones o Ddolgellau sydd wedi ennill gwobr y Prif Lenor yn Eisteddfod T eleni, gyda darn o waith "llawn cariad a gwewyr" yn ôl y beirniad, Manon Steffan Ros.

  Mae Mared ar fin cwblhau ei hail flwyddyn yn astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

  Heddiw yw pedwerydd diwrnod Eisteddfod T, sydd wedi ei threfnu gan yr Urdd, ac fe fydd yn dod i ben ddydd Gwener.

  Bu'n rhaid gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan 2021o ganlyniad i'r pandemig.

  Mared Fflur Jones yw prif lenor Eisteddfod T
  Image caption: Mared Fflur Jones
 7. 'Llacio rhywfaint ar y rheolau' yng Nghymru

  Mae BBC Cymru yn deall ei bod yn debygol y bydd y cyfyngiadau presennol yng Nghymru yn cael eu llacio rhywfaint yr wythnos nesaf gan adael i bobl o ddau wahanol gartref gwrdd â'i gilydd y tu allan.

  Bydd yn rhaid i'r bobl gadw dau fetr ar wahân, a chwrdd yn eu hardal leol.

  Fe fydd y newidiadau yn dod i rym ddydd Llun.

  Mae disgwyl i'r prif weinidog Mark Drakeford amlinellu'r manylion llawn am y llacio ddydd Gwener.

  Mae'n debyg y bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i bwysleisio'r angen i fod yn ofalus wrth lacio'r rheolau.

  Mae hi wedi bod yn anghyfreithlon i grwpiau o fwy na dau o bobl i gwrdd y tu allan ers dechrau'r cyfyngiadau ym mis Mawrth.

  Mark Drakeford
 8. 'Penderfynol o weithio'n agos'

  Mae arweinwyr llywodraethau datganoledig y DU wedi bod yn cynnal cyfarfod ffôn gyda Boris Jonshon.

  Dywedodd llefarydd ar ran Downing Street: "Fe wnaeth y prif weinidog ei gwneud yn glir wrth i ni gymryd y camau nesa wrth fynd i'r afael â'r feirws, ei fod yn benderfynol o weithio yn agos gyda'r gwledydd datganoledig."

  Ychwanegodd fod y gwledydd yn teithio i'r un cyfeiriad ond "o bosib ar gyflymdra gwahanol wedi ei selio ar dystiolaeth wyddonol."

  Yn ôl y llefarydd roedd Mr Johnson yn credu mai system o brofion wedi eu cydlynu led led y DU fyddaf orau.

  "Fe fydd systemau wedi eu cydlynu led led y DU yn allweddol i'r camau nesaf yn ein hymdrechion, " meddai Mr Johnson.

  Dywedodd y llefarydd fod yr arweinwyr wedi cytuno i barhau i gadw mewn cysylltid agos yn "y dyddiau a'r wythnosau i ddod."

  Boris Johnson
 9. Ymestyn oes Ysbyty Calon y Ddraig

  Mae cadeirydd Undeb Rygbi Cymru, Gareth Davies, wedi dweud fod y cytundeb ar gyfer cadw Stadiwm Principality fel ysbyty wedi ei ymestyn tan yr hydref.

  Cafodd Ysbyty Calon y Ddraig ei greu er mwyn lleihau'r pwysau ar y gwasanaeth iechyd yn ystod y pandemig.

  Roedd y cytundeb gwreiddiol yn dod i ben ar 10 Gorffennaf, ond nawr mae wedi ei ymestyn tan o leiaf mis Medi.

  Fe wnaeth yr ysbyty, sydd a 1,500 o wlâu, dderbyn ei gleifion cyntaf ar 29 Ebrill.

  ysbyty
 10. Creu murlun mewn gwerthfawrogiad

  I ddiolch i weithwyr allweddol am eu holl ymdrechion yn ystod pandemig coronafirws mae artist lleol wedi creu murlun newydd o’r enw ‘Afon Enfys’ ar un o waliau allanol safle amgueddfa ac oriel Storiel ym Mangor.

  Gofynnwyd i’r artist lleol, Femke Van Gent gynllunio murlun unigryw ar gyfer un o waliau allanol safle Storiel. Ysbrydolwyd ei gwaith gan yr afon Adda sy’n llifo’n gudd o dan y ddinas, a dyfeisiwyd delwedd o ‘Afon Enfys’.

  O amgylch yr Afon Enfys’ ceir gloÿnnod byw sydd wedi eu hysbrydoli gan "loÿnnod o gasgliadau hanes natur yr amgueddfa" medd y trefnwyr.

  Mae’r lindys a’r glöyn byw’n symbol o "drawsnewidiad a gobaith, sy’n addas iawn yn yr amseroedd heriol yma".

  Mae’r darlun hefyd yn cynnwys creaduriaid eraill o fyd natur a dwy ddynes mewn gwisg Gymreig, wedi ei ysbrydoli gan hanes Cymru.

  Murlun
 11. Llacio cyfyngiadau'r Alban yfory

  Fe fydd pobl yn Yr Alban yn cael cyfarfod gyda ffrindiau ag aelodau eu teulu yn yr awyr agored o yfory ymlaen, meddai prif weinidog y wlad, Nicola Sturgeon.

  Dywedodd y byddai pobl o ddau gartref gwahanol yn cael cyfarfod, ond yn gorfod parhau i gadw dau fetr i ffwrdd o'i gilydd.

  Fe fydd yn rhaid iddyn nhw gyfarfod tu allan, a ni chaiff mwy nag wyth o bobl gyfarfod ar yr un tro.

  Mae llywodraeth y wlad yn parhau i alw ar bobl i "aros gartref gymaint ag sydd yn bosib", gyda Ms Sturgeon yn rhybuddio fod "y feirws yn dal allan yna."

  Cafodd y cyhoeddiad ei wneud wrth i Nicola Sturgeon gadarnhau fod y wlad yn barod i gyflwyno'r cam cyntaf o bedwar cam ar y daith i ail-agor pob agwedd o gymdeithas wrth geisio cadw'r haint dan reolaeth.

  Alban