a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Diolch am ddilyn

  A dyna ni am ddiwrnod arall ar ein tudalen fyw. Dyma'r prif ddatblygiadau o heddiw:

  • Mae Llywodraeth Cymru wedi newid eu cyngor swyddogol am ddefnyddio gorchudd wyneb, ac maen nhw bellach yn arymell pobl i wisgo gorchudd tair haen mewn sefyllfaoedd pan nad oes modd cadw pellter o ddau fetr;
  • Naw yn rhagor o bobl wedi marw ar ôl cael Covid-19 yng Nghymru, gan fynd â chyfanswm y marwolaethau yma i 1,410;
  • Mae'r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething yn dweud ei fod yn "hyderus" am ysgolion yn ailagor ar 29 Mehefin ac roedd yn "bositif" am y mesurau oedd yn cael eu cyflwyno ar gyfer y disgyblion fyddai'n dychwelyd i'r ysgol.

  Bydd y straeon diweddaraf yn parhau i ymddangos ar Cymru Fyw am weddill y dydd.

  Diolch i chi am ddilyn y llif byw - byddwn ni'n ôl eto bore fory. Hwyl fawr!

 2. Dadl cofnodi marwolaethau cartrefi nyrsio

  Dydy Llywodraeth Cymru ddim “mewn sefyllfa i ddarparu darlun llawn” o faint o weithwyr cartrefi nyrsio a phreswyl sydd wedi marw yn ystod y pandemig coronafeirws.

  Mewn ymateb i gwestiwn gan Blaid Cymru, dywedodd y gweinidog iechyd, Vaughan Gething fod "11 marwolaeth Covid-19 mewn swydd gofal" a staff y GIG wedi digwydd hyd at 1 Mehefin, ond bod y ffigwr yn "cynrychioli gweithwyr bwrdd iechyd uniongyrchol yn unig".

  Dywed UNISON, sy'n cynrychioli gweithwyr gofal, eu bod yn "bryderus nad oes gennym ddarlun clir o hyd ar weithwyr gofal sydd wedi marw o ganlyniad i Covid-19".

  Dywedodd AS Plaid Cymru, Delyth Jewell, fod yr 11 marwolaeth a gofnodwyd yn “drasig iawn” ond y dylai Llywodraeth Cymru “wybod” faint o staff cartrefi gofal a nyrsio a gollodd eu bywydau yn ystod y pandemig.

  Mae mwyafrif y cartrefi gofal yng Nghymru yn cael eu rhedeg gan ddarparwyr preifat, gyda'r mwyafrif o staff yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan y darparwyr neu'n cael eu contractio trwy asiantaeth. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cofnodi nifer y marwolaethau mewn cartrefi gofal yng Nghymru, ond nid oes dadansoddiad o staff cartrefi gofal.

 3. Gorffen cynghrair Casnewydd yn gynnar

  Mae clybiau yn yr Adran Gyntaf (League One) a'r Ail Adran (League Two) wedi pleidleisio i ddod â'r tymor i ben yn gynnar.

  Bydd y cynghreiriau yn cael eu setlo ar sail pwyntiau fesul gêm. Bydd timau yn cael eu dyrchafu ac yn disgyn cynghrair o hyd, gyda gemau ail-gyfle i gael eu cynnal maes o law.

  Mae hyn yn golygu y bydd Casnewydd yn parhau i chwarae yn yr Ail Adran y tymor nesaf.

  Cliciwch yma i gael y manylion yn llawn ar wefan BBC Sport.

  casnewydd
 4. Beth yw gorchudd tair haen?

  Yr argymhelliad bellach yw i wisgo gorchudd tair haen mewn sefyllfaoedd pan nad oes modd cadw pellter o ddau fetr.

  Ond beth yw gorchudd tair haen?

  Er mwyn gwarchod eraill, mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn cynghori bod angen gwneud, trafod a gwaredu mygydau mewn modd penodol.

  Mae WHO yn argymell tair haen i'r gorchudd, yn cynnwys:

  • Haen fewnol o ddeunydd amsugnol fel cotwm;
  • Haen ganol o ddeunydd anwëedig fel polypropylene;
  • Haen allanol o ddeunydd an-amsugnol fel polyester neu bolyester-cymysg.
 5. Mwy o lysoedd i agor

  Mae yna fwriad i ehangu gwrandawiadau cyfreithiol wyneb yn wyneb yr wythnos hon wrth i dri adeilad llys arall agor yng Nghymru.

  Fe wnaeth achosion llys gyda rheithgor ailddechrau y mis diwethaf mewn llysoedd gan gynnwys Llys y Goron Caerdydd.

  Mae Llys Merthyr Tudful, Llys y Goron Casnewydd a Llys Ynadon Llandudno bellach wedi cael eu hasesu fel rhai sy'n addas i gynnal gwrandawiadau pell-gymdeithasol, ochr yn ochr â 13 yn fwy o lysoedd ledled Lloegr.

  Mae'r "cynnydd sylweddol yn y defnydd o dechnoleg sain a fideo o bell" wedi galluogi'r system gyfiawnder i barhau i weithredu o dan "amgylchiadau eithriadol", meddai Llywodraeth y DU.

  Llys y Goron Caerdydd
  Image caption: Roedd Llys y Goron Caerdydd yn un o'r rhai cyntaf i gynnal achosion gyda rheithgor
 6. Gwesteion bychan y cyfnod clo

  Twitter

  Mae'r cyfnod clo wedi cael effaith mawr ar ein bywydau i gyd - ond mae hefyd yn ymddangos fel bod y cyfnod wedi effeithio ar fywydau'r creaduriaid lleiaf.

  Draw yn Amgueddfa Sain Ffagan, mae llygod wedi manteisio ar y distawrwydd sydd yno heb y torfeydd arferol i ddod o hyd i gartrefi newydd.

  View more on twitter
 7. Cyhoeddiad mygydau: Undeb yn 'siomedig iawn'

  Mae undeb Unite wedi ymateb gyda siom i'r penderfyniad gan Lywodraeth Cymru i beidio â gwneud defnyddio gorchuddion wyneb neu fygydau ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru yn orfodol.

  Cyhoeddodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, heddiw fod Llywodraeth Cymru yn argymell defnyddio gorchuddion wyneb tair haen ar drafnidiaeth gyhoeddus, ond nad oedd hynny'n orfodol.

  Dywedodd Peter Hughes, Ysgrifennydd Rhanbarthol Unite Wales, bod y cyhoeddiad yn un "siomedig iawn".

  "Os yw Cymru yn mynd i ddechrau dychwelyd i'r gwaith, yna mae hyder y cyhoedd yn niogelwch trafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol. Gwneud gorchuddion wyneb yn orfodol yw'r ffordd orau a symlaf o gyflawni hyn."

  "Nid dyma’r amser i fod yn ofalus ac yn ddryslyd," ychwanegodd.

 8. Marwolaethau Covid-19 diweddaraf: Rhagor o fanylion

  Twitter

  Yn dilyn y newyddion fod naw marwolaeth coronafeirws newydd wedi eu cofnodi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r sefydliad hwnnw'n mynd i fwy o fanylder am nifer yr achosion newydd a'r profion sydd wedi eu cynnal yma yng Nghymru hyd yn hyn - gyda'r wybodaeth ar gael isod.

  View more on twitter
 9. Nwyddau mislif am ddim yng Ngwynedd

  Cyngor Gwynedd

  Mae Cyngor Gwynedd yn dweud bod nwyddau mislif ar gael am ddim i’r rhai sydd eu hangen fel modd o daclo tlodi mislif a hefyd i godi ymwybyddiaeth o fuddiannau amgylcheddol rhai cynnyrch.

  Diolch i grant gan Lywodraeth Cymru, mae sawl ymgyrch yn cael eu rhedeg ochr yn ochr gan Gyngor Gwynedd er mwyn sicrhau mynediad i’r nwyddau, a hynny "gydag urddas", meddai'r Cynghorydd Nia Jeffreys, aelod cabinet dros faterion cydraddoldeb.

  “Mae gallu cael padiau a tampons yn hawdd yn rhywbeth mae llawer ohonom yn ei gymryd yn ganiataol ond i ferched a genod ar incwm isel mae methu fforddio nwyddau mislif yn gallu gwneud iddyn nhw deimlo embaras a chywilydd – dyw hyn ddim yn iawn," meddai.

  “Yn yr amser hyn pan mae pobl ifanc yn cael eu haddysgu gartref ac mae faint o arian sydd gan deuluoedd yn llai nag erioed, mae tlodi mislif dal i fod yn broblem.

  “Mae gallu cael y nwyddau iawn yn galluogi unigolion i gario mlaen efo’u bywydau fel pawb arall, a hynny gydag urddas.”

  mislif
 10. Pryder am sefyllfa coronafeirws mewn carchardai

  golwg360

  Mae Golwg360 yn adrodd fod y Democratiaid Rhyddfrydol wedi lleisio pryderon am sefyllfa Covid-19 ymysg carcharorion.

  Mae ffigyrau yn dangos bod gan Gymru 165 o achosion mewn carchardai.

  O’r achosion yma, staff yw 75 ohonyn nhw a’r gweddill yn garcharorion, medd Golwg360.

  Yn ôl Jane Dodds, arweinydd y blaid yng Nghymru, mae’r sefyllfa’n gywilyddus: "Mae hyn yn alwad i ddeffro... nawr mae arnom angen tryloywder ar frys o ran pa gamau sy’n cael eu cymryd i fynd i’r afael â’r sefyllfa druenus hon a diogelu lles staff a charcharorion,” meddai.

  View more on twitter
 11. Newydd dorriNaw yn rhagor wedi marw

  Iechyd Cyhoeddus Cymru

  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi bod naw yn rhagor o bobl wedi marw ar ôl cael Covid-19 yng Nghymru.

  Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod 42 yn rhagor o bobl wedi cael eu heintio hefyd.

  Mae hyn yn golygu bod cyfanswm o 1,410 o bobl wedi marw ar ôl cael yr haint yng Nghymru, gyda 14,480 wedi cael eu heintio.

 12. Y diweddara' am ailagor deintyddfeydd

  Twitter

  Roedd na gryn bryder ymysg deintyddion ddoe am eu sefyllfa gwaith o achos y cyfnod clo, a'r effaith mae hyn yn cael ar ddannedd pobl.

  Cafodd llythyr ei anfon at Mark Drakeford ar ran 500 o ddeintyddion yn lleisio eu pryderon.

  Dywedodd y deintyddion fod cadw deintyddfeydd ar gau yn ystod y cyfnod clo wedi arwain at nifer o broblemau, gan gynnwys:

  • cynnydd yn nifer y cleifion gyda phroblemau deintyddol aciwt sydd heb ei drin;
  • cynnydd yn nifer y cleifion ysbyty gyda phroblemau deintyddol brys;
  • colli dannedd o achos gostyngiad mewn iechyd deintyddol, problemau iechyd meddwl, a thwf mewn afiechydon dwys.

  Am y sefyllfa ddiweddaraf am ailagor deintyddfeydd, mae Prif Swyddog Deintyddol Cymru wedi rhyddhau fideo:

  View more on twitter
 13. 'Rhy gynnar' am esboniad dros ffigyrau isel Ceredigion

  Llywodraeth Cymru

  Dywed y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething "nad ydym yn gwybod" os oedd cynllun cynnar olrhain a dilyn achosion Covid-19 yng Ngheredigion yn rheswm dros nifer isel yr achosion yn yr ardal.

  Roedd y cyngor lleol yno wedi sefydlu cynllun olrhain a dilyn achosion cyn i Lywodraeth Cymru sefydlu eu cynllun yn ganolog.

  Dywedodd Vaughan Gething fod angen "archwiliad manwl" i ddarganfod os oedd niferoedd isel yr achosion yn y sir o ganlyniad i'r cynllun olrhain oedd mewn lle yn lleol.

  Ychwanegodd fod cynlluniau olrhain yn hanfodol i ddarganfod lle'r oedd y feirws yn y gymuned: "Fe wnaeth Ceredigion gynnal cynllun olrhain a dilyn. Roedd ganddyn nhw nifer fach o achosion o coronafeirws ac mae hynny'n beth da iawn i Geredigion."Y broblem yw eich bod yn gofyn cwestiwn sydd angen ei archwilio'r fanwl.

  "Pam na ddigwyddodd yr ymlediad cymunedol yn yr un niferoedd. Yr ateb onest yw dydym ni ddim yn gwybod yr holl atebion i'r cwestiynau hynny," meddai.

 14. 'Dim angen gwisgo mwgwd wrth siopa'

  Llywodraeth Cymru

  Rhybuddiodd y gweinidog iechyd na ddylai pobl feddwl y gallan nhw “wneud fel ag y mynnen nhw" os ydyn nhw'n gwisgo gorchudd wyneb.

  Dywedodd Vaughan Gething: “Mae'n dal yn wir y dylai pobl ddilyn pellter cymdeithasol lle bynnag y bo modd."

  Ychwanegodd nad oedd yn argymell y dylai pobl wisgo gorchudd wyneb wrth wneud eu siopa.

  “Pan fyddaf yn mynd allan ac yn gwneud fy siop wythnosol, rwy’n gweld bod pobl yn dilyn y rheolau, bod y siopau eu hunain yn sicrhau nad oes ganddyn nhw lawer o bobl yn mynd i mewn… a bod pobl yn gwybod am beidio â mynd heibio i’w gilydd.

  “Mae'r Prif Swyddog Meddygol yn ein trafodaethau wedi bod yn glir mai nid pasio rhywun am eiliad wrth siopa yw'r math o risg rydyn ni'n edrych i'w ddelio ag ef drwy wneud hyn."

  vg