a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  A dyna ni am wythnos arall ar y llif byw. Diolch i chi gyd am ymuno. Dyma'r prif benawdau o heddiw:

  • 10 yn rhagor o bobl wedi marw yng Nghymru ar ôl cael Covid-19 gan fynd â chyfanswm y marwolaethau yma i 1,435;
  • Canolfan Mileniwm Cymru yn mynd i gau tan "o leiaf" mis Ionawr 2021 gan beryglu 250 o swyddi;
  • GDP y DU wedi crebachu 20.4% yn ystod mis Ebrill o achos effaith cyfyngiadau cloi y pandemig;
  • Ffigyrau'n awgrymu bod cyfradd marwolaethau sy'n ymwneud â coronafeirws bron ddwywaith mor uchel yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru o'i gymharu ag ardaloedd lleiaf difreintiedig;
  • Y prif weinidog, Mark Drakeford yn dweud na fydd yn newid ei ddull o ystyried newidiadau i'r cyfyngiadau, "pa bynnag mor uchel yw'r galwadau" iddo wneud hynny.

  Bydd Cymru Fyw yn dod â'r straeon diweddaraf i chi dros y penwythnos fel yr arfer, ac fe fydd y llif byw yn ôl ddydd Llun. Tan hynny, cadwch yn saff a diolch eto am ddilyn.

 2. Rhedeg 1,000 o filltiroedd yn y cyfnod clo

  Rhywbeth i'n hysbrydoli ni i gyd cyn i ni ein gadael chi heddiw...

  Mae Dic Evans, cyn-brifathro o Ddyffryn Ystwyth, yn gobeithio rhedeg 1,000 o filltiroedd yn ystod y cyfnod clo i godi arian i elusen.

  Gwyliwch y fideo isod.

  View more on twitter
 3. Diswyddo 22 o staff theatr yn dilyn ffrae 'furlough'

  golwg360

  Mae 22 o weithwyr theatr yn Sir Gaerfyrddin wedi colli eu swyddi yn dilyn ffrae dros 'furlough' rhwng yr asiantaeth fu’n eu cyflogi a’r cyngor lleol, dywed golwg360.

  Roedd y 22 yn gweithio mewn theatrau sy’n cael eu cynnal gan Gyngor Sir Gaerfyrddin, ond yn cael eu cyflogi gan asiantaeth Randstand.

  O ganlyniad i’r ffrae, fe roddodd y cyngor y gorau i dalu asiantaeth Randstand heb rybudd, yn ôl undeb y GMB, gan arwain at ddiswyddo 22 o weithwyr.

  Yn ôl golwg360, mae GMB wedi galw’r driniaeth yn “warthus” gan alw ar y cyngor i sicrhau eu bod yn cael eu talu a bod eu swyddi yn cael eu gwarchod.

  Yn gynharach heddiw fe ddaeth i'r amlwg y bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cau tan "o leiaf" mis Ionawr 2021 gan beryglu 250 o swyddi yno.

 4. Cais i ymestyn cyfnod pontio Brexit

  Sturgeon a Drakeford
  Image caption: Mae Nicola Sturgeon a Mark Drakeford wedi anfon llythyr ar y cyd at Boris Johnson

  Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford a Phrif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon wedi ysgrifennu at Brif Weinidog y DU, Boris Johnson i ofyn am estyn y cyfnod pontio Brexit.

  Mae’r llythyr ar y cyd yn pwysleisio bod estyniad yn "hanfodol er mwyn osgoi niwed diangen i’n heconomi ar adeg pan fo’r coronafeirws yn taro busnesau sydd ar eu mwyaf bregus".

  Mae disgwyl i'r cyfnod pontio ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2020.

  Dywed yr Undeb Ewropeaidd bod modd ei estyn drwy gytundeb cyn belled â bod penderfyniad yn cael ei wneud erbyn 1 Gorffennaf.

  Ond ddydd Gwener, fy ddywedodd Michael Gove, aelod o gabinet Llywodraeth y DU, na fyddai hynny yn digwydd a bod y "foment i estyn bellach wedi pasio".

  View more on twitter
 5. Clwb Pêl-droed Casnewydd yn wynebu 'heriau anodd'

  BBC Sport Wales

  Mae cadeirydd Clwb Pêl-droed Casnewydd wedi rhybuddio bod "heriau anodd" yn wynebu'r clwb yn ariannol oherwydd y pandemig.

  Ddydd Mawrth daeth cadarnhad bod Adran Un ac Adran Dau yn dod i ben yn gynnar.

  Mae Casnewydd yn disgwyl colli 40% o'i incwm oherwydd yr argyfwng.

  "Rhaid i ni sicrhau bod y clwb yn goroesi'r amser heriol sydd o'i flaen," meddai Gavin Foxall.

  "Fel bwrdd mae gennym ni benderfyniadau anodd i'w gwneud er mwyn sicrhau bod y clwb yn goroesi hynny, yn yr un modd y bydd pob clwb arall."

  Casnewydd
 6. Galw ar y llywodraeth i gefnogi'r celfyddydau

  Plaid Cymru

  Mae llefarydd Plaid Cymru ar ddiwylliant, Sian Gwenllian wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddatgelu pa gymorth y bydd yn cynnig y sector celfyddydau yn dilyn y newyddion y bydd Canolfan y Mileniwm ynghau nes o leiaf mis Ionawr.

  Mae'r ganolfan yn wynebu colledion o £20m mewn incwm, gyda 250 o swyddi mewn perygl.

  Dywedodd Ms Gwenllian bod y newyddion yn "hynod bryderus", gan alw ar y llywodraeth i fod yn glir ynglŷn â pha gymorth fydd ar gael i'r sefydliad a'r diwydiant yn ehangach.

  Ychwanegodd y dylai Llywodraeth San Steffan fod yn barod i gynnig "hyblygrwydd" gyda'i gynllun saib o'r gwaith fel y gall barhau i gefnogi diwydiannau fel twristiaeth a'r celfyddydau.

  Sian Gwenllian
 7. Wyth o'r 10 marwolaeth yn y gogledd

  Roedd wyth o'r 10 marwolaeth Covid-19 gafodd eu cofnodi yng Nghymru heddiw yn y gogledd.

  Erbyn hyn, ardal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr sydd â'r nifer uchaf o farwolaethau yng Nghymru - gyda'r cyfanswm yn 315.

  Ond bwrdd iechyd y gogledd ydy'r mwyaf yng Nghymru o ran maint a nifer y boblogaeth.

  Mae achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth yn 438.6, gyda chyfanswm o 24,905 o bobl wedi'u profi.

 8. Llythyr agored at staff ysgolion Cymru

  Llywodraeth Cymru

  Mae'r Gweinidog Addysg wedi ysgrifennu llythyr agored at holl staff ysgolion Cymru.

  Ynddo mae'n egluro'r rhesymeg dros ddychwelyd i'r dosbarth cyn gwyliau'r haf ac yn manylu ar y newidiadau i'r tymor.

  Mae Kirsty Williams hefyd yn diolch i'r holl staff am eu gwaith, ac yn ceisio lleddfu eu pryderon am ddiogelwch.

  View more on twitter
 9. Canslo Rali Bae Ceredigion am eleni

  Mae trefnwyr Rali Bae Ceredigion yn dweud eu bod "wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd i ganslo digwyddiad eleni".

  Dywedodd cadeirydd y pwyllgor trefnu, Phil Pugh: "Siom o'r mwyaf yw gorfod canslo rali eleni, yn enwedig ar ôl llwyddiant ein digwyddiad cyntaf y llynedd.

  "Fel bob amser, diogelwch y rhai a fyddai'n bresennol yw ein prif flaenoriaeth.

  "Er y gallwn fod o fudd mawr i'r economi leol trwy ddod â refeniw i'r rhanbarth, nid nawr yw'r amser i drefnu digwyddiad a fydd yn arwain at bobl yn rhyngweithio a symud o le i le dros y misoedd nesaf.

  "Yn ddiweddarach yn y flwyddyn pan fydd y sefyllfa dipyn yn gliriach, edrychwn ymlaen at weithio gydag awdurdodau lleol a'n partneriaid masnachol i drafod cynlluniau ar gyfer 2021."

  Rali
 10. Tri achos positif ymysg gweithlu ffatri ar Ynys Môn

  Mae ffatri prosesu dofednod ar Ynys Môn wedi cadarnhau bod tri aelod o staff wedi cael prawf positif am Covid-19.

  Mae'r ffatri 2 Sisters yn Llangefni yn cynnal ei broses olrhain ei hun, ac yn dweud ei fod yn cefnogi staff.

  Dywedodd rheolwyr y safle nad oedd unrhyw achosion yn y gweithlu yn ystod y cyfyngiadau mwyaf llym, ac mai dim ond yn ddiweddar y cafodd yr achos cyntaf ei gadarnhau.

  "Iechyd, diogelwch a lles bod un o'n cydweithwyr yn Llangefni yw ein blaenoriaeth, a dyma pam ry'n ni wedi cael mesurau mewn lle ers peth amser, gan gynnwys glanhau cyson a thrwyadl, gwisgo mygydau a mesurau ymbellhau cymdeithasol," meddai llefarydd.

  2 Sisters
 11. 10 yn rhagor wedi marw

  Iechyd Cyhoeddus Cymru

  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi bod 10 yn rhagor o bobl wedi marw ar ôl cael Covid-19.

  Mae 1,435 o bobl bellach wedi marw ar ôl cael yr haint yng Nghymru.

  Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru bod 77 o achosion newydd - gan gynyddu'r cyfanswm i 14,658.

  Mae'r ffigyrau yn uwch mewn gwirionedd oherwydd y ffordd maen nhw'n cael eu cofnodi.

 12. ONS: Covid-19 yn taro ardaloedd difreintiedig yn waeth

  Swyddfa Ystadegau Gwladol

  Mae cyfradd marwolaethau sy'n ymwneud â coronafeirws bron ddwywaith mor uchel yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru o'i gymharu ag ardaloedd lleiaf difreintiedig, mae ffigyrau'n awgrymu.

  Bu 109.5 o farwolaethau fesul 100,000 o'r boblogaeth yn y tri mis hyd at ddiwedd mis Mai yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig, yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Mae hyn yn cymharu â chyfradd o 57.5 o farwolaethau mewn rhannau lleiaf difreintiedig.

  Mae hyd yn oed yn uwch i ddynion - cyfradd o 142.9 o farwolaethau fesul 100,000 yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Roedd hyn o'i gymharu â 74.5 yn y lleiaf difreintiedig.

  Ar gyfer menywod mae'r cyfraddau marwolaeth yn is - cyfraddau o 85 a 44.5 yn yr ardaloedd mwyaf a lleiaf difreintiedig yn y drefn honno.

 13. Newid rheol 2m 'dim ond ar sail cyngor gwyddonol'

  Llywodraeth Cymru

  Dywedodd Mr Drakeford hefyd na fydd rheol pellter cymdeithasol dau fetr Llywodraeth Cymru yn newid oni bai bod y cyngor gwyddonol yn newid.

  Dywedodd fod y cyngor a gafodd Llywodraeth y DU a Chymru "yn glir iawn, os ydych chi'n haneru'r pellter o ddau fetr i un metr rydych chi'n dyblu'r risg".

  Ychwanegodd Mr Drakeford: "Maen nhw [cynghorwyr gwyddonol] yn ailedrych ar eu cyngor yng nghyd-destun newidiol y clefyd.

  "Pe bai'r cyngor gan [bwyllgor] SAGE a phrif swyddogion meddygol yn newid yna byddai ein safbwynt yn newid yma yng Nghymru."

  2m
 14. 'Calonogol' gweld mesurau diogelwch siopau

  Llywodraeth Cymru

  Dywedodd y Prif Weinidog wrth y gynhadledd ei fod yn falch o'r ffordd mae siopau sydd ddim yn rhai allweddol wedi paratoi i ailagor.

  Pythefnos yn ôl fe wnaeth Mark Drakeford ddweud y dylai busnesau o'r fath ddefnyddio'r wythnosau nes y cyhoeddiad nesaf ar lacio'r cyfyngiadau i roi mesurau diogelwch mewn lle.

  Dywedodd wrth y gynhadledd heddiw ei bod yn galonogol gweld mesurau o'r fath yn cael eu rhoi mewn lle.

  Ychwanegodd, pe bai'n rhoi caniatad yr wythnos nesaf i siopau ailagor, y bydd eu gwaith nawr "yn eu galluogi i symud ymlaen cyn gynted â phosib".

  Siopa
 15. 'Dull hyblyg o leddfu'r cyfyngiadau'n bosib'

  Llywodraeth Cymru

  Fe allai dull mwy “hyblyg” o leddfu’r cyfyngiadau fod yn bosib yn y dyfodol, yn ôl y Prif Weinidog.

  Dywedodd Mark Drakeford fod y cylch adolygu tair wythnos cyfredol yn "fframwaith" ac nad oedden nhw'n cael eu clymu gan y cyfnod.

  Esboniodd fod Llywodraeth Cymru eisoes wedi gwneud newidiadau yn ystod y cyfnod adolygu yn y gorffennol "lle roeddem o'r farn mai dyna'r peth iawn i'w wneud".

  "Byddaf yn awyddus pan fyddaf yn siarad yr wythnos nesaf i edrych ymlaen y tu hwnt i'r tair wythnos nesaf, hefyd, i roi rhai arwyddion i ran o'r economi yng Nghymru," meddai.

  Awgrymodd "efallai y byddwn yn gallu gwneud mwy y tu hwnt i'r cylch tair wythnos nesaf hefyd".

  Mae disgwyl i Lywodraeth Cymru lacio'r cyfyngiadau mewn cyhoeddiad ar 18 Mehefin.

 16. Rhif R wedi gostwng i 0.7 yng Nghymru

  Llywodraeth Cymru

  Dywedodd Mark Drakeford wrth y gynhadledd bod y rhif R - y raddfa mae feirws yn cael ei drosglwyddo yn y gymuned - wedi gostwng i 0.7 yng Nghymru bellach.

  Ychwanegodd bod modd cynnal 12,300 o brofion dyddiol yma erbyn hyn - er mai'r ffigwr dros y 24 awr ddiwethaf oedd 3,300.

  Fe agorodd canolfan gwneud prawf o'r car yng Nglannau Dyfrdwy ddoe, gyda chanolfan arall o'r fath am agor yn Y Fenni'r wythnos nesaf.

  Dywedodd hefyd bod 78 miliwn o eitemau PPE wrth gefn yng Nghymru bellach.

  R