a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  Dyna ni am heddiw.

  Y prif straeon heddiw oedd:

  • 4 person arall wedi marw ar ôl cael Covid-19
  • 62 o achosion newydd o'r feirws
  • Siopau sydd ddim yn rhai hanfodol yn "barod" i agor eto os daw cyhoeddiad ddiwedd yr wythnos
  • Y gyfradd R yng Nghymru lawr i 0.7 erbyn hyn
  • Llywodraeth Cymru yn ystyried llacio cyfyngiadau ar weithgareddau yn yr awyr agored

  Fe fyddwn ni yn ôl bore fory gyda rhagor o ddiweddariadau.

  Hwyl am y tro

 2. iPads i deuluoedd allu cysylltu

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

  Mae cleifion ysbyty yn y gogledd bellach yn mwynhau cael gweld eu teuluoedd ar y sgrin ar ôl i Goleg Cambria rhoi iPads iddyn nhw.

  Dywedodd Brian Laing o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr bod y rhoddion yn rhai sydd yn cael eu "gwerthfawrogi ac o fudd i’n cleifion".

  Cleifion sydd ddim yn gallu gweld eu hannwyliaid yn sgil y coronafeirws yn Ysbyty Maelor Wrecsam sydd wedi elwa.

  Ond mae’r bwrdd iechyd wedi bod yn gweithio i ddarparu'r teclynnau i ysbytai cymunedol a chartrefi gofal ar draws y gogledd.

  Maen nhw'n cydweithio gyda Choleg Cambria a phartneriaid eraill i wella'r hyn sydd ar gael yn Ysbyty Maelor ac Ysbyty Glan Clwyd.

 3. Dim gemau criced tu allan i Gaerdydd yn 2020

  Dywed Clwb Criced Morgannwg na fyddan nhw'n llwyfannu unrhyw gemau y tu allan i Gaerdydd eleni wrth i’r trafodaethau barhau ar sut y gallai tymor 2020 fynd yn ei flaen.

  Dywedodd y Prif Weithredwr Hugh Morris: "Roeddem yn edrych ymlaen at ein gemau blynyddol yn Abertawe a Bae Colwyn, ac yn mynd â chriced undydd i Gasnewydd ar gyfer ein tymor 2020.

  "Mae'n destun gofid inni heddiw gyhoeddi na ellir cwrdd â'r heriau logistaidd o gynnal criced awyr agored yn yr hinsawdd ansicr hon."

  Dywedodd Mr Morris nad oedd yr amserlen gemau domestig ar gyfer 2020 wedi'i phennu eto, ond ychwanegodd: "Os yw criced yn gallu dychwelyd yn ddiogel, bydd ein ffocws ar gyfer y tymor ar gynnal pob gêm yn ein prif leoliad, Gerddi Sophia.

  "Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i fynd â gemau Morgannwg ledled Cymru er mwyn i gymunedau ehangach eu mwynhau, pan fyddwn yn gallu gwneud hynny'n ddiogel."

  View more on twitter
 4. Gohirio ras 10k Bae Abertawe

  Mae trefnwyr ras 10k Bae Abertawe wedi cyhoeddi na fydd y ras yn digwydd eleni.

  Byddai’r digwyddiad wedi bod yn dathlu 40 mlynedd eleni.

  Ond yn sgil pryderon am ledaenu’r feirws a rhoi straen ychwanegol ar y gwasanaethau argyfwng mae’r trefnwyr wedi penderfynu gohirio’r ras tan fis Medi 2021.

 5. Ailagor llyfrgelloedd yng Ngheredigion

  Cyngor Ceredigion

  Ddydd Llun nesaf bydd modd i bobl Sir Ceredigion ddefnyddio gwasanaeth clicio a chasglu i nôl llyfrau o'r llyfrgelloedd.

  Bydd pobl yn gallu archebu llyfrau a mynd i'w casglu ar amser penodol. Ond dyw'r holl wasanaethau roedd llyfrgelloedd y sir yn arfer eu cynnig ddim yn ailddechrau, er enghraifft defnyddio cyfrifiaduron cyhoeddus neu argraffu.

  Mae Caerdydd eisoes wedi dechrau ailagor rhai llyfrgelloedd gyda gwasanaethau cyfyngedig yn cael eu cynnig.

  Y disgwyl yw y bydd mwy yn ailagor ar draws Cymru yn yr wythnosau nesaf.

  Llyfrau
 6. Covid-19: 4 person arall wedi marw

  Iechyd Cyhoeddus Cymru

  Mae pedwar o bobl yn rhagor wedi marw ar ôl cael Covid-19, yn ôl ffigyrau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

  Yn ogystal mae 62 o achosion newydd o'r feirws wedi eu cofnodi.

  3,100 o brofion gafodd eu cynnal yng Nghymru ddoe.

  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cydnabod bod y gwir ffigwr o safbwynt achosion y marwolaethau yn debygol o fod yn llawer uwch.

 7. Miloedd o swyddi twristaidd 'mewn perygl'

  Gallai 43,000 o swyddi fod mewn perygl oni bai bod newidiadau i'r cyfyngiadau yn sgil y coronafeirws.

  Dyna rybudd yr Aelod Seneddol Ceidwadol yn San Steffan ar gyfer Gorllewin Clwyd, David Jones.

  Dywedodd ei fod yn gobeithio y bydd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford yn cyhoeddi newidiadau'r wythnos yma neu y bydd y "diwydiant twristaidd yng ngogledd Cymru yn marw a'r 43,000 o swyddi sydd yn ddibynnol arno".

  Ar hyn o bryd dim ond teithio o fewn pum milltir y mae pobl yn cael gwneud yng Nghymru tra bod y sefyllfa yn wahanol yn Lloegr.

  David Jones AS
 8. 'Angen croesawu twristiaid'

  Llywodraeth Cymru

  Bydd angen cefnogaeth gymunedol pan fydd y diwydiant twristaidd yn ailagor, meddai Mark Drakeford.

  Un o’r meini prawf ar gyfer ailgychwyn pethau, meddai, oedd y byddai ymwelwyr yn cael "croeso pan maen nhw'n cyrraedd", meddai.

  "Os ydyn ni yn ailagor y sector dwristaidd mewn rhannau o Gymru, pan mae’r ymwelwyr yn cyrraedd, mae angen iddyn nhw wybod bod eu presenoldeb yn cael eu croesawu yn y cymunedau lleol hynny."

 9. Siopau yn 'barod' i agor eto

  Llywodraeth Cymru

  Dywedodd y Prif Weinidog hefyd yn ystod y gynhadledd ddyddiol bod y sector siopau sydd ddim yn rhai hanfodol yn “barod” os bydd y llywodraeth yn caniatáu iddyn nhw ailagor ddydd Gwener.

  Mae "trefniadau newydd" yn eu lle meddai fel bod y profiad i’r siopwr yn un saff ac i’r rhai sydd yn gweithio yn y maes.

  Ychwanegodd ei fod yn awyddus i’r economi ailgychwyn yng Nghymru ond mai’r peth pwysicaf yw iechyd cyhoeddus y boblogaeth.

  Siopa
  Image caption: Dyma'r olygfa bore yma yn Birmingham wrth i siopau ail agor yn Lloegr
 10. 'Heb siarad â Boris Johnson ers pythefnos a mwy'

  Llywodraeth Cymru

  Dywedodd Mark Drakeford iddo siarad ddiwethaf â phrif weinidog y DU, Boris Johnson bythefnos yn ôl i ddydd Iau diwethaf.

  Mae'n dweud nad ydy o wedi cael unrhyw drafodaeth ag unrhyw weinidog yn y DU ac eithrio Ysgrifennydd Cymru, Simon Hart, ers hynny.

  Dywedodd fod trafodaeth o hyd rhwng swyddogion.

  Ychwanegodd: "O ran yr hyn rydw i wedi bod eisiau ei weld, y rhythm dibynadwy rheolaidd hwnnw o gyfarfodydd â gweinidogion y DU, a’r trefniadau stopio cychwyn rydyn ni wedi’u cael, mae gen i ofn ein bod ni wedi dod i stop yn y cylch hwnnw am fwy na phythefnos."

 11. Drakeford: Ffigwr R is ddim yn rheswm i godi 'llawer iawn' ar y cyfyngiadau

  Llywodraeth Cymru

  Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi dweud bod cyfradd R is Cymru yn "arwydd o lwyddiant" yn hytrach nag yn "gymhelliant" i godi "llawer iawn" o fesurau pellach.

  Ychwanegodd y bydd Llywodraeth Cymru yn gofyn i Brif Swyddog Meddygol Cymru am ei farn ar becyn o fesurau cyn y bydd y cabinet yn eu cymeradwyo yr wythnos yma.

  Mae'r gyfradd R yng Nghymru bellach i lawr o 0.8 i 0.7.

  Pan ofynnwyd iddo pam fod Llywodraeth Cymru yn codi mesurau gyda mwy o ofal yng Nghymru nag yn Lloegr pan "mae'r gyfradd R yn is", dywedodd Mr Drakeford: "Dyma'r ffordd rydyn ni wedi gwneud pethau yng Nghymru sydd wedi arwain at y ffigwr R rydych chi'n cyfeirio ato.

  "Mae hyn yn arwydd o lwyddiant yn y ffordd rydyn ni wedi gwneud pethau, yn hytrach na chymhelliant i wneud llawer iawn yn gyflym iawn."

 12. 'Mwy o brofion ar gael'

  Llywodraeth Cymru

  Mae Mark Drakeford yn dweud bod capasiti profi wedi cyrraedd 12,300 bob dydd erbyn hyn yn ogystal â phrofion sydd modd gwneud adref.

  Mae dros 3,000 o brofion yn cael eu gwneud bob dydd yng Nghymru meddai ac yn y 24 awr ddiwethaf roedd 30 yn rhai positif.

  Dywedodd bod hyn yn sefyllfa "wahanol iawn i’r wythnosau olaf ym mis Mawrth".

  "Yn y cyfnod hynny roedd achosion coronafeirws yn cynyddu yn gyflym. Roedden ni'n gweld tua 400 o achosion bob dydd ac fe fyddai mwy o bobl gyda’r feirws yn y gymuned."

  Ychwanegodd bod llai o risg o gyfarfod rhywun gyda'r feirws erbyn hyn hefyd.

  Prawf ar gyfer y feirws
 13. Ystyried llacio pellach yn yr awyr agored

  Llywodraeth Cymru

  Mae ailagor siopau sydd ddim yn hanfodol a chyfyngiadau hamddenol pellach ar weithgareddau yn yr awyr agored yn cael eu hystyried gan Lywodraeth Cymru, meddai Mark Drakeford.

  Mae disgwyl i'r adolygiad nesaf ar y cyfyngiadau gael ei gyhoeddi ar 19 Mehefin.

  Dywedodd y prif weinidog wrth gynhadledd y wasg fod gweinidogion yn “edrych ac yn dysgu o brofiadau gwledydd eraill ledled y byd”.

  “Mewn llawer o wledydd lle mae caffis wedi ailagor maen nhw'n agor y tu allan yn unig oherwydd nad yw’r feirws yn goroesi cyhyd yn yr awyr agored ag y mae y tu mewn,” meddai Mr Drakeford.

  Ond mae gwledydd eraill wedi ailgyflwyno cyfyngiadau “oherwydd bod y cyfnod clo wedi arwain at achosion o gynyddu”. Dywedodd na fydd yn golygu dychwelyd i'r "normal" cyn y pandemig.

  MD
 14. 'Lloegr â'r gyfradd uchaf fesul poblogaeth o farwolaethau'

  Llywodraeth Cymru

  Dywed y Prif Weinidog, Mark Drakeford fod dadansoddiad o farwolaethau ledled y DU gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos: "Pan gymerir oedran i ystyriaeth, Lloegr sydd â'r gyfradd uchaf fesul poblogaeth o farwolaethau coronafeirws, ac yna'r Alban, Cymru, ac roedd y gyfradd isaf yng Ngogledd Iwerddon.

  "Yng Nghymru, ar lefel bwrdd iechyd, gwelwyd y cyfraddau marwolaeth isaf yn ardal Hywel Dda; roedd y cyfraddau ym Mhowys a Betsi Cadwaladr yn is na chyfartaledd Cymru.

  "Gwelwyd y cyfraddau uchaf yn ardaloedd Caerdydd a'r Fro ac ardaloedd bwrdd iechyd Cwm Taf Morgannwg.

  "Mae nifer y marwolaethau o coronafeirws yn parhau i ostwng ym mhob un o’r wythnosau diwethaf,” meddai. “Ddydd Sadwrn, fe adroddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru dair marwolaeth, y nifer isaf ar un diwrnod ers cryn amser."

  Roedd yn cydnabod "pob marwolaeth yn drasiedi i bob teulu dan sylw".

 15. Cofiwch am y gynhadledd

  Llywodraeth Cymru

  Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford sydd yn siarad yng nghynhadledd ddyddiol Llywodraeth Cymru heddiw am 12:30.

  View more on twitter
 16. 'Ges i alwad gan y tîm tracio'

  BBC Wales News

  Sut mae'n teimlo i gael galwad ffôn yn eich holi os oes gennych chi symptomau Covid-19?

  Roedd y newyddiadurwr Emilia Davies wedi bod yn ardd ei ffrind, ond diwrnod yn ddiweddarach fe ffoniodd ei ffrind i ddweud fod ganddi beswch.

  Yn fuan wedyn, wedi iddi ddod i'r amlwg fod ei ffrind wedi profi'n bositif, fe gafodd Emilia alwad gan y tîm tracio ac olrhain...

  Darllenwch ei stori yma [yn Saesneg].

  Emilia Davies
  Image caption: Mae Emilia Davies yn newyddiadurwr gyda BBC Cymru
 17. China yn paratoi am ail don

  golwg360

  Mae prifddinas China yn paratoi am ail don o’r coronafeirws ar ôl i fwy na 100 o achosion newydd gael eu hadrodd yn y dyddiau diwethaf mewn dinas nad oedd wedi gweld achos lleol ers mwy na mis, yn ôl golwg360

  Mae China - lle ddaeth y feirws i'r amlwg am y tro cyntaf yn hwyr y llynedd - wedi adrodd heddiw bod 49 o achosion newydd o’r coronafeirws, 36 ohonyn nhw yn Beijing.

 18. Gweithwyr iechyd o dramor yn dal i dalu ffi

  The Guardian

  Mae gweithwyr iechyd o dramor a gofalwyr yn dal i orfod talu am ddefnyddio'r gwasanaeth iechyd medd The Guardian.

  Fis Mai dywedodd Boris Johnson na fyddai'n rhaid iddyn nhw dalu cost flynyddol am y GIG.

  Ond mae'r papur newydd wedi gweld arolwg gan Fudiad Doctoriaid Prydain sydd yn dangos bod 158 yn dal i dalu.

  Does yna ddim dyddiad eto pan fydd y ffi yn cael ei ddiddymu ac mae Coleg Brenhinol y Nyrsys wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog, Boris Johnson er mwyn cael cadarnhad y bydd y ffi yn dod i ben.

  Yn ôl Llywodraeth y DU maen nhw ar hyn o bryd yn ceisio canfod y ffordd orau i weithredu'r newidiadau i'r ffioedd iechyd. Bydd manylion yn cael eu cyhoeddi yn fuan, medden nhw.

  Ysbyty