a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  Dyna ni o'r llif byw am heddiw.

  Fe fyddwn ni yn ôl bore fory gyda rhagor o ddiweddariadau.

  Hwyl am y tro

 2. 233 yn rhagor o farwolaethau yn y DU

  Yn ystod cyfarfod y wasg dyddiol Llywodraeth y DU dywedodd Boris Johnson fod 233 o farwolaethau yn gysylltiedig â coronafeirws wedi eu cofnodi ers ddoe.

  Mae'n golygu fod cyfanswm o 41,969 o farwolaethau wedi eu cofnodi, ond mae'r cyfanswm go iawn yn debygol o fod yn uwch.

 3. Caerfyrddin ac Airbus yn colli eu lle

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae clybiau Caerfyrddin ac Airbus UK wedi disgyn o Uwchgynghrair Cymru.

  Daw hyn ar ôl i Gymdeithas Bêl-droed Cymru ddod i benderfyniad ynglŷn â sut i rannu pwyntiau gweddill y gemau, gan fod y tymor wedi dod i ben yn gynnar oherwydd y pandemig.

  Yn cael eu dyrchafu i'r uwchgynghrair mae clybiau Hwlffordd a'r Fflint.

  Dywed y Gymdeithas iddynt ddod i'r penderfyniad ar ôl ystyriaeth fanwl i'r holl opsiynau.

 4. Pryder am 'yr hyn sy'n wynebu pobl hŷn'

  Senedd Cymru

  Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Helena Herklots, wedi dweud mai'r pandemig coronafierws yw’r cyfnod mwyaf heriol iddi yn ei swydd.

  Wrth roi tystiolaeth i Bwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau'r Senedd dywedodd nad oedd hi "erioed wedi gweld amser pan oedd hawliau pobl hŷn dan gymaint o fygythiad" ac nad oedd hi erioed wedi bod yn dyst i "gymaint o sgyrsiau torcalonnus gyda phobl hŷn."

  Dywedodd ei bod wedi clywed am nifer o achosion o ragfarn yn erbyn pobl hŷn ar y cyfyngau cymdeithasol.

  "Rwyf wedi ei gweld hi'n amser anodd iawn wrth glywed beth sy'n mynd mlaen er gwaethaf yr holl waith da sydd hefyd yn digwydd."

  Ychwanegodd: "Pan rwy'n edrych i'r dyfodol rwyf dal yn bryderus am yr hyn sy'n wynebu pobl hŷn."

  Helena
 5. Sut orau i warchod Eryri a'i phobl?

  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cael cais i ohirio cynnal digwyddiadau yno tan 2021.

  Ar hyn o bryd mae'r Awdurdod yn edrych ar ffyrdd i symud ymlaen wrth i rai o'r cyfyngiadau gael eu llacio.

  Bydd yn rhaid iddynt ystyried y cydbwysedd rhwng gofynion y diwydiant ymwelwyr a gwarchod Eryri a'i phobl.

  Dyma farn rhai o drigolion, pobl busnes a threfnwyr digwyddiadau'r ardal.

  Video content

  Video caption: Effaith 'anodd' canslo digwyddiadau tan 2021 ar Eryri
 6. Cyffur yn rhoi gobaith i wyddonwyr

  Mae gwyddonwyr yn obeithiol eu bod wedi dod o hyd i steroid sy'n gallu lleihau nifer y marwolaethau ymhlith cleifion sy'n dioddef effeithiau mwyaf dwys Covid-19.

  Ar gyfartaledd mae 40% o gleifion sydd angen cymorth peiriant i anadlu yn marw o'r haint.

  Ond roedd hyn yn gostwng i draean y ffigwr yma i'r rhai wnaeth dderbyn y cyffur dexamethasone.

  Yn ystod y cyfnod prawf fe wnaeth 2,104 o gleifion - yn cynnwys 180 o ardal bwrdd iechyd Caerdydd a'r Fro - dderbyn 6mg o'r cyffur unwaith y dydd am 10 diwrnod.

 7. Mwy o heddlu ar ddyletswydd

  Heddlu De Cymru

  Dywed Heddlu’r De y bydd mwy o blismyn ar ddyletswydd yn ardal Bae Langland ar Benrhyn Gŵyr wedi i tua 100 o bobl ifanc ymgasglu yno nos Lun.

  Yn ôl yr heddlu roedden nhw'n ymateb i alwad ynglŷn ag ymosodiad yn yr ardal.

  Fe ddaethon nhw o hyd i ddyn 21 oed oedd wedi ei anafu, ond nid oedd cyhuddiad o ymosod.

  Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Byddwn am atgoffa pobl fod rheolau Covid-19 yn parhau mewn grym ac na fyddwn yn derbyn unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol."

  langland
 8. Wyth yn rhagor o farwolaethau

  Iechyd Cyhoeddus Cymru

  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi bod wyth yn rhagor o bobl wedi marw ar ôl cael Covid-19.

  Mae 1,456 o bobl bellach wedi marw ar ôl cael yr haint yng Nghymru.

  Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru bod 65 o achosion newydd - gan gynyddu'r cyfanswm i 14,869.

  Mae'r ffigyrau yn uwch mewn gwirionedd oherwydd y ffordd maen nhw'n cael eu cofnodi.

 9. 'Chwarter' gweithwyr ffatri yn hunan-ynysu

  Mae tua chwarter gweithwyr ffatri prosesu cywion ieir yn Sir Fôn yn hunan-ynysu ar ôl achos o Covid-19, medd undebau.

  Yn ôl cynrychiolwyr yr undebau ar safle ffatri 2 Sisters yn Llangefni mae 13 o achosion wedi eu cadarnhau ymhlith staff, gyda 110 yn hunan-ynysu.

  Mae'r cwmni wedi gwrthod cadarnhau nifer yr achosion, ond maen nhw wedi dweud eu bod yn cefnogi staff ar y safle ac "yn gweithio er mwyn sicrhau'r amodau mwyaf diogel yn y gweithle".

  ffatri
 10. Agor a gohirio cwest i ddwy weddw

  Mae crwner yn Rhuthun wedi agor a gohirio cwest i ddwy wraig weddw oedd wedi eu heintio gyda Covid-19 ar ôl mynd i'r ysbyty.

  Fe wnaeth Dorothy McRobert, 99, o'r Rhyl gael triniaeth yn Ysbyty Cymunedol Treffynnon ar ôl syrthio yn ei chartref.

  Bu farw Mary Bevan, 93, hefyd o'r Rhyl, yn Ysbyty Rhuthun ac ar ôl mynd yno ar ôl syrthio yn ei chartref.

  Wrth ohirio’r achosion dywedodd y crwner fod y ddwy wedi marw o Covid-19, ond bod y damweiniau wedi cyfrannu at eu marwolaethau.

  rhuthun
  Image caption: Llys Crwner, Rhuthun
 11. 'Bwlch bach iawn' rhwng Cymru a Lloegr

  Llywodraeth Cymru

  Mae'r bwlch yn fach iawn rhwng Cymru a Lloegr o ran y cyflymdra mae busnesau yn ailagor, yn ôl gweinidog yr economi yng Nghymru.

  Ddoe fe wnaeth siopau nad sy'n gwerthu nwyddau hanfodol ailagor yn Lloegr.

  Dyw siopau o'r fath yng Nghymru heb gael dyddiad ailagor eto.

  Dywedodd Mr Skates y byddai Llywodraeth Cymru ond yn gwneud y cyhoeddiad pan roedd sicrwydd y byddai'n gallu'r "cwblhau'r cam".

  Ychwanegodd y byddai Mark Drakeford yn rhoi mwy o fanylion ynglŷn ag ailagor busnesau ddydd Gwener.

  "Nid ydym am fod mewn sefyllfa lle rydym yn gorfod gwneud tro pedol a mynd yn ôl ar ein haddewidion yma yng Nghymru.

  "Mae angen sicrwydd ar fusnesau, maen nhw angen bod â hyder yn y llywodraeth - a phan rydym yn datgan y bydd rhan o'r economi yn ailagor, yna y bydd hynny yn digwydd."

  siop
  Image caption: Mae siopau sydd ddim yn gwerthu nwyddau hanfodol wedi ailagor yn Lloegr
 12. Pryder am 'ansicrwydd Brexit'

  Llywodraeth Cymru

  Galwodd Mr Skates ar Lywodraeth y DU i "sicrhau ei fod yn cynnig y gefnogaeth sydd ei angen ar fusnesau".

  Rhybuddiodd fod cwmnïau yn wynebu'r "storm berffaith" yn yr hydref wrth i gynllun gwarchod swyddi Llywodraeth y DU ddod i ben a bod Brexit yn achosi "dryswch ac ansicrwydd".

  Yn ystod y gynhadledd ddyddiol dywedodd Mr Skates: "Mae'n rhaid osgoi hynny.

  "Mae'n rhaid i Lywodraeth y DU sicrhau ei fod yn cynnig y gefnogaeth sydd ei angen ar fusnesau er mwyn osgoi'r ansicrwydd allai wynebu gormod o bobl."

 13. Galw am helpu pobl i ddychwelyd i waith

  Llywodraeth Cymru

  Dywedodd Mr Skates y byddai Llywodraeth Cymru yn parhau i alw ar Lywodraeth y DU i ddarparu rhagor o gefnogaeth i'r 316,000 o bobl yng Nghymru sydd ar gynllun 'furlough'.

  Ychwanegodd y dylai Llywodraeth Boris Johnson hefyd barhau i gefnogi 102,000 o bobl hunan-gyflogedig yng Nghymru "er mwyn sicrhau eu bod yn gallu dychwelyd i waith unwaith fod y pandemig ar ben".

  Yn ôl Mr Skates mae Llywodraeth Cymru am gefnogi cwmnïau fydd yn cyflogi pobl sy'n fwy tebygol o fod wedi cael eu heffeithio gan coronafeirws - pobl ifanc, pobl o gymunedau BAME a phobl anabl.

  Dywedodd y byddai Llywodraeth Cymru yn darparu £40m er mwyn cynorthwyo hyn.

  Ken Skates
 14. Skates: Dim dyddiad ar ailagor y sector dwristiaeth

  Llywodraeth Cymru

  Dywed Ken Skates bod rhagolygon tymor twristiaeth 2020 yn edrych yn "llawer gwell" ond nad oedd y llywodraeth am roi dyddiad pryd maen nhw'n gobeithio y bydd y sector dwristiaeth yma yn ailagor.

  "Rhaid i ni sicrhau pan fyddwn yn datgan dyddiad y gallwn ymrwymo i'r dyddiad hwnnw," meddai.

  "Roeddwn i'n teimlo bod risg wirioneddol na fyddai unrhyw obaith o economi ymwelwyr yn 2020.

  "Fy mhrif bryder fu sicrhau bod y diwydiant yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

  "Mae'r rhagolygon o gael tymor twristiaeth 2020 yn edrych yn llawer gwell."

  Ychwanegodd: "Ni fyddwn yn dewis dyddiad mympwyol yn unig ac yn dweud 'dyma pryd y gobeithiwn y byddwch yn gallu agor.' Rhaid i ni sicrhau pan fyddwn yn datgan dyddiad y gallwn ymrwymo i'r dyddiad hwnnw."

 15. 'Bydd llawer o bobl yn colli eu swyddi'

  Llywodraeth Cymru

  Dywed gweinidog yr economi, Ken Skates, er gwaethaf ystadegau marchnad lafur "gymharol sefydlog" heddiw, mae "diwrnodau anodd o'n blaenau lle bydd llawer o bobl yn colli eu swyddi".

  Wrth siarad yng nghynhadledd i'r wasg ddyddiol coronafeirws Llywodraeth Cymru, dywedodd Mr Skates fod gweinidogion Cymru wedi darparu’r “pecyn cymorth mwyaf hael i fusnesau unrhyw le yn y DU”.

  Dywedodd fod hyn yn ategu’r cyllid sydd ar gael gan gynlluniau Llywodraeth y DU a hefyd yn helpu cwmnïau nad ydyn nhw’n gymwys i gael cymorth.

  Dywedodd Mr Skates fod cefnogi economi Cymru yn golygu mwy na darparu cyllid i gwmnïau yn unig a bod angen i'r llywodraeth hefyd gefnogi pobl a allai fod wedi colli swydd neu gyfle hyfforddi oherwydd y pandemig.