a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diwedd y llif byw am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Gyda thrafodaeth y Pwyllgor Addysg yn y Senedd wedi dod i ben, dyma ddiwedd ein llif byw am heddiw.

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd wythnos nesaf ar gyfer cynhadledd wythnosol Llywodraeth Cymru i'r wasg, yn manylu ar y diweddaraf am y pandemig.

  Am y tro - diolch am ddilyn a phob hwyl.

 2. Ymddiheuriad gweinidog addysg: Y datganiad llawn

  Twitter

  Ar ddechrau ei hymddangosiad gerbron Pwyllgor Addysg y Senedd brynhawn dydd Mawrth, fe ddarllenodd y gweinidog addysg Kirsty Williams ddatganiad yn ymddiheuro am y broses o safoni arholiadau Safon Uwch eleni.

  Roedd hi wedi ffilmio'r datganiad ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol hefyd, ac mae modd gwylio ei datganiad llawn isod:

  View more on twitter
 3. Wrecsam yn ardal gyda nifer uchel o farwolaethau Covid-19

  Fe gofnodwyd mwy o farwolaethau yn ymwneud â coronafeirws yn Wrecsam nag unrhyw ardal arall yng Nghymru a Lloegr, am yr ail wythnos yn olynol, yn ôl ffigurau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Fe gofrestrwyd 24 o farwolaethau Covid-19 yng Nghymru yn yr wythnos hyd at 7 Awst - ac roedd 9 yn farwolaethau mewn ysbytai yn Wrecsam.

  Mae hyn yn golygu cynnydd mewn marwolaethau o'r 10 a gofrestrwyd yr wythnos flaenorol.

  Roedd 16 marwolaeth i gyd yn ardal bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr. Mae ffigurau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos marwolaethau mewn ysbytai, cartrefi gofal a chartrefi pobl, a lle mae meddyg yn amau ​​achos o goronafeirws neu lle mae wedi'i gadarnhau'n swyddogol.

  Wrecsam
 4. Galw am gymorth i feysydd awyr

  Mae prif weithredwr Maes Awyr Caerdydd wedi galw ar Lywodraeth y DU i “atal Teth Teithwyr Awyr am gwpl o flynyddoedd” i helpu’r diwydiant i wella o effaith pandemig coronafeirws.

  Chwe wythnos yn ôl fe gododd Llywodraeth Cymru gyfyngiadau i ganiatáu i deithiau masnachol i deithwyr weithredu am y tro cyntaf ers diwedd mis Mawrth.

  Ond mae maes awyr Caerdydd wedi cofnodi gostyngiad o 97% yn nifer y teithwyr a deithiodd oddi yno yn ystod mis Gorffennaf a phythefnos gyntaf mis Awst, o'i gymharu â'r un amser y llynedd.

  Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro ym Maes Awyr Caerdydd, Spencer Birns: "Mae'r gostyngiad sylweddol hwn mewn teithio i deithwyr yr un peth i lawer o feysydd awyr rhanbarthol y DU, gan fod cwmnïau hedfan a chwsmeriaid yn wynebu'r her o newid cyngor teithio Llywodraeth y DU yn aml.

  "Mae'n fater brys a hanfodol bod Llywodraeth y DU yn darparu cymhellion sylweddol i gefnogi'r sector hedfan, er mwyn rhoi hwb i fusnes, neu weld mwy o gwmnïau hedfan fynd allan o fusnes a meysydd awyr yn dechrau cau o ganlyniad."

  Ar hyn o bryd mae Maes Awyr Caerdydd yn gweithredu tua wyth hediad teithwyr masnachol bob dydd o'i gymharu â'i gyfartaledd arferol o 40 hediad y dydd yr adeg yma o'r flwyddyn.

  Awyr
 5. Tro pedol arholiadau: Gweinidog yn manylu

  Dywed y Gweinidog Addysg Kirsty Williams iddi ddod yn ymwybodol gyntaf o nifer y myfyrwyr oedd yn cael eu hisraddio ddydd Llun yr wythnos diwethaf.

  Ymatebodd Sian Gwenllian o Blaid Cymru yn y pwyllgor addysg trwy ochneidio a dweud “ychydig yn hwyr”.

  Meddai’r gweinidog: "Clywais Sian yn ochneidio" gan ychwanegu ei fod yn rhan o'r broses i atal ymyrraeth wleidyddol mewn penderfyniadau.

 6. Kirsty Williams yn ymddiheuro 'yn ddiamod' i fyfyrwyr

  Twitter

  Mae'r gweinidog addysg Kirsty Williams wedi dechrau rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Addysg y Senedd.

  Dechreuodd drwy ddarllen datganiad yn ymddiheuro "yn ddiamod" i fyfyrwyr am yr hyn sydd wedi digwydd o achos tro pedol y llywodraeth wrth drin graddau myfyrwyr Safon Uwch eleni.

  “Mae’n iawn fy mod yn ymddiheuro’n uniongyrchol ac yn ddiamod i’n pobl ifanc” meddai.

  Daw hyn wedi ei chyhoeddiad ddydd Llun fod y system sydd wedi dyfarnu canlyniadau Safon Uwch eleni yn cael ei hepgor, ac fe fydd myfyrwyr yn derbyn graddau ar sail asesiadau athrawon.

  Bydd adolygiad annibynnol, meddai, gyda manylion pellach i'w cyhoeddi yr wythnos nesaf.

  View more on twitter
 7. Disgwyl canlyniadau BTEC 'erbyn diwedd heddiw'

  Dywedodd Jo Richards, cyfarwyddwr rheoleiddio Cymwysterau Cymru y dylai myfyrwyr BTEC ddisgwyl eu canlyniadau erbyn diwedd y dydd.

  Roedd hi'n siarad yn ystod cyfarfod pwyllgor addysg y Senedd, sydd yn edrych ar effaith Covid-19 ar ganlyniadau arholiadau eleni.

  Dywedodd: "Rydym ni'n deall y bu oedi cyn canlyniadau BTEC ac rydyn ni wedi cael gwybod gan gwmni Pearson - rydyn ni'n gweithio gyda nhw ac yn gofyn am ddiweddariadau rheolaidd, ac rydyn ni'n deall y dylai myfyrwyr ddisgwyl y canlyniadau cyn diwedd heddiw.”

 8. Cyhoeddi cynllun 'cam nesaf' i ymateb i'r pandemig

  Llywodraeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer y cam nesaf o ymateb i'r pandemig coronafeirws. Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar "bum maes allweddol" sef:

  • Atal
  • Achosion Newydd a Chlystyrau
  • Achosion Lluosog a Brigiadau
  • Mesurau lleol a rhanbarthol
  • Mesurau Cymru gyfan

  Dywed y llywodraeth mai "atal yw’r cam pwysicaf, gan gynnwys yr hyn y gallwn ni ei wneud i atal lledaeniad y coronafeirws – fel golchi ein dwylo a chadw pellter o ddau fetr rhyngom â phobl eraill."

  Dywedodd Vaughan Gething, y gweinidog iechyd: “Nid yw’r coronafeirws wedi diflannu. Felly, mae’n gwbl hanfodol ein bod ni’n dal i fonitro, addasu a chynllunio ar gyfer brigiadau o achosion yn y dyfodol. Rydyn ni’n gwybod bod yn well gan y feirws dywydd oer. Gyda’r hydref yn agosáu, mae’r cynllun yn nodi’r camau pellach byddwn ni’n eu cymryd i ddiogelu Cymru.

  “Mae atal yn cael lle pwysig iawn yn ein cynlluniau ni. Drwy sicrhau bod y cam hwnnw yn cael ei gynllunio’n gywir gallwn ni osgoi cyfyngiadau pellach ar ein bywydau. Does dim un ohonon ni un eisiau gweld cyfyngiadau llym yn cael eu cyflwyno unwaith eto fel y rheini a welon ni ym mis Mawrth eleni."

  Ychwanegodd: “Ein prif neges yw bod gan bob unigolyn, busnes a sefydliad ran i’w chwarae i atal lledaeniad y coronafeirws.”

  Covid
 9. Holl brifysgolion Cymru yn derbyn graddau diwygiedig

  Mae saith o brifysgolion Cymru wedi cyhoeddi y byddant yn anrhydeddu cynigion sydd wedi eu gwneud i fyfyrwyr yn seiliedig ar eu graddau diwygiedig.

  Daw hyn yn dilyn tro pedol Llywodraeth Cymru ddydd Llun, pan gyhoeddwyd y byddai graddau ar sail asesiadau athrawon yn cael eu defnyddion yn hytrach na system safoni ar sail algorithm.

  Mae wyth prifysgol yng Nghymru - roedd Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi cyhoedd cynigion cyffredinol i holl geisiadau am lefydd yno ym mis Mawrth, ac mae'r system glirio yn cael ei defnyddio yno i gynnig lle i fyfyrwyr sydd wedi derbyn graddau gafodd eu diwygio yn dilyn y tro pedol.

  Graddio
 10. Y neges yn parhau - cadwch eich pellter:

  Twitter

  Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn atgoffa pobl am bwysigrwydd cadw pellter o 2m er mwyn atal coronafeirws rhag ymledu, nawr ag i'r dyfodol:

  View more on twitter
 11. Tro pedol 'y peth iawn i'w wneud'

  Gwneud tro pedol ar safoni arholiadau Safon Uwch myfyrwyr eleni oedd “y peth iawn i'w wneud fel nad yw disgyblion dan anfantais o'u cymharu â'u cyfoedion mewn rhannau eraill o'r DU” meddai David Jones, cadeirydd Cymwysterau Cymru wrth aelodau pwyllgor addysg y Senedd.

  Ychwanegodd, “Mae'n ddrwg gennym fod dysgwyr wedi mynd trwy'r cyfnod cythryblus hwn, a gwyddom fod yr hyn sydd fel arfer yn gyfnod pryderus wedi'i waethygu eleni”.

  Roedd Mr Jones yn rhoi tystiolaeth yn sesiwn dystiolaeth Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn y Senedd, sydd yn craffu ar effaith Covid-19 ar ganlyniadau arholiadau Cymru.

  Pwyllgor
 12. Safon Uwch: Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymateb

  Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi cyhoeddi eu hymateb i'r tro pedol gan Lywodraeth Cymru ar farciau arholiadau Safon Uwch. Mewn datganiad, dywedodd y bifysgol:

  "Rydym wedi ceisio sicrhau ein bod yn rhoi’r sicrwydd a’r eglurder sydd eu hangen ar ddarpar fyfyrwyr cyn gynted â phosibl, gan ddeall bod yr ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn heriol.

  "Rydym yn gwybod y gallai cyhoeddi graddau fod wedi achosi dryswch a gofid, ac mae ein llinell gyngor yn parhau i fod ar agor i sicrhau bod gan ymgeiswyr y wybodaeth gywir i wneud penderfyniadau am eu dyfodol.”

 13. Ymateb yr wrthblaid i gynllun Covid-19 y llywodraeth

  Ceidwadwyr Cymreig

  Wrth ymateb i gyhoeddiad y llywodraeth am Gynllun Rheoli Covid ar gyfer Cymru, dywedodd gweinidog iechyd yr wrthblaid yn y Senedd, Andrew R.T. Davies ar ran y Ceidwadwyr: “Efallai ei fod yn ffaith anghyfforddus, ond mae Covid yma i'r dyfodol, ac felly rhaid llunio a gweithredu cynlluniau i ddelio ag ef, a dychwelyd bywyd i fod mor normal â phosib.

  “Er mwyn caniatáu hyn, bydd angen datblygu dull wedi'i dargedu - gan gynnwys, os oes angen, cloi yn lleol - dyma'r ffordd ymlaen.

  “Bydd unrhyw beth arall, unrhyw gloi cyffredinol eto, yn cael effaith niweidiol ar ein heconomi, ar addysg ein pobl ifanc, ac yn fwy na dim ar iechyd ein cenedl.

  “Rhaid i bob ymdrech gael ei sianelu nawr i osgoi cyfnod clo cenedlaethol arall, a chynllunio ar gyfer pwysau'r gaeaf y mae GIG Cymru yn ei wynebu bob blwyddyn wrth ddelio â'r ôl-groniad, a sicrhau adferiad economaidd o'r cyfnod clo cyntaf."

  Ceidwadwyr
 14. 'Buddugoliaeth i holl fyfyrwyr Cymru'

  BBC Cymru Fyw

  Mae nifer o ddisgyblion wedi bod yn dathlu ers y tro pedol ddoe.

  Yn eu plith - Maia Gould o Lan-gors ger Aberhonddu a gafodd siom aruthrol ddydd Iau diwethaf o sylweddoli fod ei breuddwyd o yrfa mewn meddygaeth yn y fantol ar ôl derbyn A*,B,C,D. Roedd athrawon yn Ysgol Uwchradd Crucywel yn disgwyl iddi gael A*, A, A, B.

  Dywedodd fod cyhoeddiad ddydd Llun "yn fuddugoliaeth ddiamod i holl fyfyrwyr Cymru".

  Bae
 15. Aberystwyth i anrhydeddu ceisiadau myfyrwyr

  Prifysgol Aberystwyth

  Mae Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu cyhoeddiad llywodraethau Cymru a’r DU am ganlyniadau arholiadau, yn dilyn y tro pedol ar safoni canlyniadau ddoe.

  Dywedodd yr Athro Tim Woods, Dirprwy Is-ganghellor Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr y brifysgol:

  “Rydym yn croesawu’r cyhoeddiad gan lywodraethau Cymru a’r DU bod graddau Safon Uwch bellach yn cael eu dyfarnu ar sail graddau asesu canolfannau.

  “Rydyn ni’n llwyr werthfawrogi bod gwneud cais i brifysgol drwy’r broses glirio yn gallu rhoi straen ar rai myfyrwyr, ac mae hyn wedi bod yn arbennig o wir eleni. Ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwn ni’n anrhydeddu lleoedd i’r myfyrwyr hynny sydd wedi gweld eu graddau’n newid yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf, ac sydd bellach yn cwrdd â’n cynnig ni.

  "Yn ogystal, bydd cynigion am leoedd i’r myfyrwyr hynny sydd wedi penderfynu apelio yn erbyn eu canlyniadau Safon Uwch, neu eu hail-sefyll, yn cael eu cadw ar agor."

  Prifysgol Aberystwyth
 16. 24 achos newydd yng Nghymru

  Iechyd Cyhoeddus Cymru

  Mae ffigyrau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru yn nodi nad oes marwolaeth arall wedi'i chofnodi o Covid-19 ac mae nifer y marwolaethau felly yn aros ar 1,589.

  Cofnodwyd 24 achos newydd gan godi nifer yr achosion i 17,599.

 17. 'Wedi fy synnu gan gryfder y farn yn erbyn y canlyniadau'

  Senedd Cymru

  Mae Ian Morgan, prif weithredwr CBAC, yn cyfaddef wrth aelodau pwyllgor addysg y Senedd iddo gael ei synnu gan gryfder y farn yn erbyn y canlyniadau a gyhoeddwyd ddydd Iau diwethaf.

  Bwriad CBAC, meddai, “oedd cynnal safonau canlyniadau o flynyddoedd blaenorol ac i'r dyfodol".

  Ychwanegodd Mr Morgan bod chwyddiant graddau ar gyfer myfyrwyr eleni yn “destun pryder posib” i’r bwrdd arholi ac y gallai hyn gael effaith ar garfan y flwyddyn nesaf.

  Gofynnodd AS Llafur Hefin David i Mr Morgan a allai fod “canlyniadau anfwriadol” o ran chwyddiant graddau, nawr y byddai myfyrwyr yn cael y graddau a ragwelwyd gan athrawon.

  Dywedodd Mr Morgan fod yna “faterion a phryderon go iawn” a’i fod yn faes y byddai angen i’r corff “edrych arno”.

  arholiadau
 18. Amddiffyn yr algorithm gwreiddiol yn y Senedd

  Senedd Cymru

  Yn y sesiwn dystiolaeth Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn y Senedd, mae prif weithredwr bwrdd arholiadau Cymru, CBAC wedi amddiffyn yr algorithm a ddefnyddiwyd yn wreiddiol ar gyfer canlyniadau Safon Uwch eleni a gafodd ei ollwng gan weinidogion Cymru ddydd Llun.

  Dywedodd Ian Morgan y byddai'r system wedi golygu y byddai graddau A * i E wedi bod i fyny 1% ers y llynedd a byddai A * i A wedi codi 2.9%, gydag A * i fyny 0.1% ar 2019, gydag 1.7% o ymgeiswyr yn cyrraedd y lefel honno.

  Wrth ymddangos gerbron pwyllgor addysg y Senedd ddydd Mawrth, dywedodd fod y penderfyniad i ddefnyddio amcangyfrifon athrawon yn lle hynny yn golygu bod 99.9% o ymgeiswyr yn cyflawni graddau A * i E.

  Erbyn hyn roedd cynnydd o 13.4% yn yr ymgeiswyr yn cyrraedd A * i A, gan olygu bod 40.4% yn cyrraedd y safon honno.

  Roedd y radd A * wedi’i dyfarnu i 15.4% o ddisgyblion, cynnydd o 6.3% ar ganlyniadau 2019, meddai Mr Morgan.

 19. Yr heriau wrth ailddechrau ffilmio cyfresi poblogaidd

  Fe fydd dwy o gyfresi mwya' poblogaidd S4C yn ôl ar y sgrin fis nesa' - ond mae cryn dipyn o addasu wedi bod er mwyn medru ailddechrau ffilmio ar 'Rownd a Rownd' a 'Pobol y Cwm'.

  Fe gafodd y ddwy gyfres eu hatal yn ystod y cyfnod clo, ac wrth ailgydio ynddi, mae rheolau ynglŷn â chadw pellter yn golygu cryn dipyn o newid y tu ôl i'r llenni.

  Dim ond pum munud o ffilmio sy'n bosib bellach mewn diwrnod ar Pobol y Cwm.

  Yn achos Rownd a Rownd, bu'n rhaid ychwanegu dau safle newydd i'r un presennol ym Mhorthaethwy.

  R&R