a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  A dyna ni am heddiw - bydd y cyfarfod llawn nesaf ddydd Mawrth

  Tan hynny, diolch am eich cwmni a chadwch yn ddiogel.

  Nos da.

 2. Amseroedd aros y GIG: pasio cynnig diwygiedig

  Mae'r cynnig gan y Ceidwadwyr ar amseroedd aros y GIG yn cael ei ddiwygio gan Lywodraeth Cymru, ac yna'n cael ei basio gan ASau.

 3. 'Angen am gynllun adfer clir i gynnwys pob maes o’r gwasanaethau iechyd'

  Mae gwelliant Llywodraeth Cymru yn ceisio dileu popeth ar ôl pwynt 1 yng nghynnig y Ceidwadwyr a rhoi yn ei le:

  Yn cydnabod:

  a) er gwaethaf y cyfnod heriol hwn, fod statws uwchgyfeirio pedwar bwrdd iechyd, drwy gymorth ychwanegol, a staff ymroddedig y GIG, wedi’i ostwng, a bod gennym erbyn hyn un bwrdd iechyd o dan fesurau arbennig ac un yn destun ymyriad wedi’i dargedu;

  b) yr effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru ac ar draws y byd;

  c) ac yn cydnabod cyfraniad eithriadol yr holl staff iechyd a gofal yn ystod y pandemig; a

  d) yr angen am gynllun adfer clir i gynnwys pob maes o’r gwasanaethau iechyd, megis iechyd meddwl, er mwyn sicrhau cydraddoldeb rhwng iechyd corfforol ac iechyd meddwl.

 4. 'Angen integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn ddi-dor'

  Mae gwelliant Plaid Cymru yn ceisio ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd cynnig y Ceidwadwyr:

  Yn credu mai'r unig ffordd o drawsnewid iechyd a gofal yw drwy:

  a) ffocws newydd ar fesurau ataliol; a

  b) integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn ddi-dor drwy wasanaeth iechyd a gofal cenedlaethol integredig newydd.

 5. Gŵr AS wedi treulio pum wythnos yn yr ysbyty 'yn ddifrifol wael â'r coronafeirws'

  Os derbynnir gwelliant Llywodraeth Cymru, fel y disgwylir, caiff gwelliant Caroline Jones (Gorllewin De Cymru) ei ddad-ddethol.

  Mae'n datgelu bod ei gŵr wedi treulio pum wythnos yn yr ysbyty "yn ddifrifol wael â'r coronafeirws", ond wedi gwella erbyn hyn.

  Mae hi eisiau dileu popeth ar ôl pwynt 2 yng nghynnig y Ceidwadwyr a rhoi yn ei le:

  Yn gresynu at y ffaith bod mwy na 23,000 o ymgeiswyr sy'n hanu o'r DU wedi methu â chael lleoedd hyfforddi nyrsys y llynedd ac y gwrthodwyd lle i fwy na 54 y cant o ymgeiswyr sy'n hanu o'r DU i gyrsiau nyrsio ers 2010.

  Yn credu bod GIG Cymru wedi cael ei ddal yn ôl gan lywodraethau'r DU a Chymru oherwydd diffyg llwyr o gynllunio gweithlu dros sawl degawd.

  Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

  a) gweithio gyda darparwyr addysg uwch y DU i ddarparu mwy o leoedd hyfforddiant meddygol i fyfyrwyr sy'n hanu o'r DU;

  b) gweithio gyda'r colegau brenhinol a chyrff proffesiynol i asesu gwir anghenion staffio GIG Cymru;

  c) recriwtio digon o feddygon, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i fynd i'r afael â'r ôl-groniadau enfawr o ran amseroedd aros am driniaeth yn ogystal ag amseroedd aros am ddiagnosis;

  d) sicrhau na fydd unrhyw un yn aros mwy na 12 mis am driniaeth; ac

  e) trawsnewid iechyd meddwl drwy sicrhau ei fod yn cael ei drin yn gyfartal ag iechyd

  Caroline Jones
 6. 'Datganoli wedi dal y ddarpariaeth o ofal iechyd a'i chanlyniadau yn ôl yng Nghymru'

  Os derbynnir gwelliant Llywodraeth Cymru, fel y disgwylir, caiff gwelliant Mark Reckless (Dwyrain De Cymru) ei ddad-ddethol.

  Me e eisiau dileu popeth ar ôl pwynt 2 yng nghynnig y Ceidwadwyr a rhoi yn ei le:

  Yn credu bod datganoli wedi dal y ddarpariaeth o ofal iechyd a'i chanlyniadau yn ôl yng Nghymru.

  Yn galw am ddull integredig DU-gyfan o ymdrin â gofal iechyd gydag un Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

  Mark Reckless
  Image caption: Mark Reckless
 7. 'Llywodraeth Cymru wedi dal GIG Cymru yn ôl'

  Y pwnc a ddewiswyd gan y Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer eu dadl yw "Amseroedd Aros y GIG".

  Maen nhw'n cynnig bod y Senedd:

  1. Yn nodi bod 1 o bob 5 claf ar restr aros a bod dros 2,000 o bobl wedi aros mwy na dwy flynedd am driniaeth.

  2. Yn cydnabod bod 5 o bob 7 bwrdd iechyd wedi bod mewn mesurau arbennig neu wedi bod yn destun ymyrraeth wedi'i thargedu dros y pum mlynedd diwethaf.

  3. Yn credu bod Llywodraeth Cymru wedi dal GIG Cymru yn ôl.

  4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cynllun adfer ar frys ar gyfer GIG Cymru a fydd yn:

  a) clirio'r ôl-groniad o driniaethau a sicrhau nad oes rhaid i neb aros mwy na blwyddyn am driniaeth;

  b) recriwtio o leiaf 1,200 o feddygon a 2,000 o nyrsys i leihau amseroedd aros; ac

  c) trawsnewid iechyd meddwl drwy ei drin â'r un brys ag iechyd corfforol.

  Mae'r GIG yn ceisio cynnal mwy o driniaethau nad ydynt yn rhai brys
  Image caption: Mae'r GIG yn ceisio cynnal mwy o driniaethau nad ydynt yn rhai brys
 8. Ymddiheuro nad yw Llywodraeth Cymru wedi ymateb i'r ddeiseb

  Mae Eluned Morgan - Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg - yn ymddiheuro am y ffaith nad yw Llywodraeth Cymru wedi ymateb i'r ddeiseb ac yn dweud y bydd yn sicrhau bod hynny'n digwydd "o fewn wythnos".

  Eluned Morgan
 9. 'Mae’r cyfyngiadau symud wedi gwaethygu iechyd meddwl pobl'

  Nesaf, gofynnir i aelodau "nodi’r" ddeiseb "P-05-1078 Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!"

  Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Laura Williams, ar ôl casglu cyfanswm o 5,159 lofnodion.

  Geiriad y ddeiseb:

  "Ers i COVID-19 a’r cyfyngiadau symud ddod i’r amlwg, mae pobl wedi bod yn gaeth i’w haelwydydd fis ar ôl mis ac roedd llawer o'r bobl hynny’n dioddef cyn y cyfyngiadau symud, a thra’r oeddent ar waith. Roeddwn i’n rhywun a ddioddefodd yn sgil y cyfyngiadau symud ac rwy’n pryderu am nifer yr achosion o hunanladdiad yn fy ardal cyn y cyfyngiadau symud, a thra’r oeddent ar waith. Mae’r cyfyngiadau symud wedi gwaethygu iechyd meddwl pobl ac wedi gosod gwasanaethau iechyd meddwl o dan gryn straen – mae plant ifanc yn dioddef, ac mae oedolion a’r henoed yn dioddef hefyd o ganlyniad i’r cyfyngiadau symud.

  "Dylai Senedd Cymru fod yn cymryd camau ynghylch iechyd meddwl ac yn ariannu mwy o wasanaethau, mae pobl yn disgwyl am amser hir cyn gweld rhywun, neu cyn iddyn nhw gael help. Nid yw llawer o feddygon a nyrsys lleol wedi'u hyfforddi ym maes iechyd meddwl.

  "Cynyddodd canran y bobl wnaeth roi gwybod eu bod yn dioddef problemau iechyd meddwl o 23.3% yn 2017-2019 i 36.8% ym mis Ebrill 2020 (astudiaeth hydredol o aelwydydd y DU). Os nad yw hynny’n ei gwneud yn gwbl glir sut mae’r cyfyngiadau symud yn newid i’r eithaf y modd rydym yn byw ein bywydau ac yn ymladd y brwydrau sy’n ein wynebu’n ddyddiol, wn i ddim beth fydd yn gwneud."

  Gwybodaeth Ychwanegol

  "Fy enw i yw Laura ac rwy'n dioddef nifer o faterion iechyd meddwl, sef Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD), Anhwylder Obsesiynol Cymhellol (OCD), iselder ysbryd, gorbryder ac anhwylder panig. Creais ddeiseb a oedd hefyd yn nodi’r ffaith bod iechyd meddwl mewn cyfyngder mawr, ac mae gofyn cael cymorth ychwanegol ar ei gyfer. Llwyddodd y ddeiseb ac ers fy neiseb ddiwethaf, penderfynais mai'r ffordd orau i wireddu newid oedd dechrau gyda fi fy hun. O ganlyniad, gorffennais fy therapi PTSD yn llwyddiannus."

  Janet Finch-Saunders yw Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau
  Image caption: Janet Finch-Saunders yw Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau
 10. 'Croesawu'r adroddiad yn gynnes'

  Mae Ken Skates - Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru - yn dweud "rwy'n croesawu'r adroddiad yn gynnes" ond nid yw'n gallu ymateb i'r argymhellion heddiw.

  Mae'n amlinellu'r Genhadaeth i gryfhau ac ailadeiladu’r economi - "Sut ydym yn cynllunio adferiad yn dilyn difrod economaidd y pandemig coronafeirws."

 11. 'Bydd ail-greu yn broses hir'

  Nesaf, dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar adferiad hirdymor o COVID-19.

  Mae cadeirydd y pwyllgor Russell George (Sir Drefaldwyn) yn cyflwyno'r adroddiad,

  Dywed, "Er bod rhywfaint o’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y presennol, mae’r mwyafrif ohono’n edrych tuag at y dyfodol. Bydd ail-greu yn broses hir ac er mwyn iddi fod yn llwyddiant bydd angen i Lywodraeth nesaf Cymru, ac o bosibl y rhai ar ôl hynny, roi sylw i’r argymhellion yn yr adroddiad hwn."

  Ceir 53 argymhelliad.

 12. Diabetes Math 2 - ASau yn cymeradwyo cynnig

  Dywed Eluned Morgan, Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg, bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r cynnig ac mae hi’n cyhoeddi £6.5m ychwanegol i gefnogi cynlluniau i atal diabetes a gordewdra yng Nghymru.

  Daw manylion y cyllid hwn cyn i’r Cynllun Cyflawni diwygiedig ar gyfer Pwysau Iach: Cymru Iach 2021-22 gael ei gyhoeddi ar 18 Mawrth, yng ngoleuni effaith pandemig y coronafeirws.

  Mae'r cynnig yn cael ei basio gan ASau heb wrthwynebiad.

 13. Beth yw diabetes math 2?

  • Mae'n gyflwr cyffredin sy'n achosi i lefel y siwgr (glwcos) yn y gwaed fynd yn rhy uchel
  • Mae'n cael ei achosi gan broblemau gyda chemegyn yn y corff (hormon) o'r enw inswlin
  • Gall symptomau diabetes math 2 gynnwys syched gormodol, angen troethi llawer a blinder
  • Gall gynyddu'r risg o gael problemau difrifol gyda'r llygaid, y galon a'r nerfau
  • Mae rhai achosion yn gysylltiedig â bod dros bwysau

  Mae diabetes math 1 yn glefyd hunanimiwn nad yw'n gysylltiedig â bod dros bwysau.

  prawf
 14. 'Cymru yw'r lle gyda'r cyfraddau uchaf o ddiabetes math 2 o unrhyw le yng ngorllewin Ewrop'

  Pwnc y Ddadl Aelodau yw Diabetes Math 2.

  Mae Jenny Rathbone (Canol Caerdydd) yn cynnig bod y Senedd:

  1. Yn nodi:

  a) mai Cymru yw'r lle gyda'r cyfraddau uchaf o ddiabetes math 2 o unrhyw le yng ngorllewin Ewrop, lle mae dros 200,000 wedi cael diagnosis, lle yr amgcangyfrifir bod 65,000 gyda math 2 heb ddiagnosis, a lle mae 500,000 arall mewn perygl o gael diabetes;

  b) bod gofalu am bobl â diabetes eisoes yn defnyddio 10 y cant o gyllideb y GIG;

  c) y risgiau cynyddol o ddal COVID-19 ar gyfer dinasyddion sydd â diabetes fel cyflwr sy'n bodoli eisoes; a

  d) llwyddiant a chost-effeithiolrwydd y rhaglen Sgiliau Maeth am Oes, sydd wedi ennill sawl gwobr, a dreialwyd yng Nghwm Afan.

  2. Yn annog Llywodraeth Cymru i brif ffrydio'r rhaglen Sgiliau Maeth am Oes ledled Cymru fel elfen ganolog o gynllun atal diabetes i Gymru.

  Bu cynnydd mewn diabetes math 1 a math 2 yng Nghymru
  Image caption: Bu cynnydd mewn diabetes math 1 a math 2 yng Nghymru
 15. Dileu’r prawf modd ar addasiadau bach a chanolig y Grant Cyfleusterau i’r Anabl

  "O Ebrill 2021 bydd yn haws i bobl anabl gael cymorth gydag addasiadau bach a chanolig eu maint i’w cartrefi wrth i ni gymryd camau i ddileu’r prawf modd ar Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl", medd Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

  GCA yw prif ffynhonnell cymorth i bobl anabl yn y mwyafrif o aelwydydd yng Nghymru sy’n berchen-feddianwyr neu sy’n rhentu yn y sector preifat. Dyma’r brif ffordd y maent yn cael cymorth gyda’r mathau mwyaf cyffredin o addasiadau, megis lifft risiau, rampiau, a chyfleusterau toiled ac ymolchi llawr gwaelod.

  Mae ymchwil annibynnol yn cyfrifo y bydd yn golygu cost ychwanegol ar lywodraeth leol yng Nghymru o £238,000, ac mae’n amcangyfrif y byddai pob awdurdod lleol yn arbed £6,000-£10,000 bob blwyddyn mewn costau gweinyddol. Cyhoeddwyd yr ymchwil hwn gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ar eu gwefan heddiw.

  DFG
 16. 'Methu â chyflawni' ymrwymiad i gyflwyno Deddf Aer Glân

  Dywed y Ceidwadwr Janet Finch-Saunders fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi “methu â chyflawni” ymrwymiad i gyflwyno Deddf Aer Glân yng Nghymru.

  Mae gweinidog yr amgylchedd, Lesley Griffiths, yn ateb "Byddwn i wedi hoffi'n fawr pe bawn i wedi gwneud hynny", ond dywed bod "pwysau deddfwriaethol" oherwydd Covid-19 a Brexit wedi golygu nad ydyn nhw wedi gallu gwneud.

  O dan y Bil Aer Glân arfaethedig yng Nghymru, byddai gweinidogion yn gosod targedau ansawdd aer newydd a gofyniad am adolygiad o gynlluniau i fynd i’r afael â llygredd aer bob pum mlynedd.

  Fodd bynnag, nid oes amser i'w basio i gyfraith tan ar ôl etholiadau'r Senedd sydd i'w cynnal ym mis Mai, a byddai'n 2023 cyn i unrhyw fesurau gwahardd glo gael eu cyflwyno.

  Byddai llosgi coed heb ei drin yn cael ei gyfyngu a glo tŷ yn cael ei wahardd o dan y cynigion
  Image caption: Byddai llosgi coed heb ei drin yn cael ei gyfyngu a glo tŷ yn cael ei wahardd o dan y cynigion
 17. 'Datblygu ynni adnewyddadwy yng Nghymru yn arafu o dan y llywodraeth Lafur'

  Dywed Llyr Gruffydd o Blaid Cymru fod “datblygu ynni adnewyddadwy yng Nghymru yn arafu o dan y llywodraeth Lafur”, ac yn beirniadu torri cefnogaeth i’r sector pŵer dŵr fel enghraifft.

  Mae Lesley Griffiths yn ateb bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud "llawer iawn o waith i gefnogi gosod cynlluniau adnewyddadwy".

  Mae cynlluniau hydro fel hyn yn dargyfeirio ychydig bach o ddŵr o afon i mewn i bibell hir, trwy'r tyrbin, ac yna'n ôl i'r cwrs dŵr
  Image caption: Mae cynlluniau hydro fel hyn yn dargyfeirio ychydig bach o ddŵr o afon i mewn i bibell hir, trwy'r tyrbin, ac yna'n ôl i'r cwrs dŵr
 18. Mynd i'r afael â thipio anghyfreithlon

  Mae'r Llywydd yn cynnal balot i benderfynu pa Aelodau a gaiff gyflwyno cwestiynau i’r Prif Weinidog ac i Weinidogion Cymru. Caiff pob Aelod gynnwys ei enw yn y balot.

  Mae'r cwestiwn cyntaf heddiw gan Jayne Bryant, sy'n gofyn pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon yng Ngorllewin Casnewydd.

  Mae'r gweinidog Lesley Griffiths yn cynnal ymgynghoriad ar y Cynllun atal sbwriel a thipio anghyfreithlon i Gymru - mae'r ymgynghoriad arno yn cau 22 Ebrill 2021.

  Nod y cynllun yw:

  • "Lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd,
  • "lleddfu’r pwysau ariannol ar drethdalwyr,
  • "ennyn ymdeimlad o falchder lle ymhlith cymunedau
  • "helpu i gyflawni ein nod o sefydlu economi gylchol yng Nghymru."

  Mae Jayne Bryant yn cyfeirio at ymchwiliad BBC Panorama i waredu gwastraff yn anghyfreithlon ar gyrion Casnewydd fel rhan o raglen a ddarlledwyd ar BBC One ar 1 Mawrth yn archwilio maint y broblem ledled y DU.

  Ymwelodd y cyflwynydd Richard Bilton â ffordd ddeuol segur, a elwir yn lleol fel "y ffordd i unman", sydd wedi dod yn domen anghyfreithlon wedi'i pentyrru'n uchel gyda sbwriel, teiars a gwastraff adeiladu.

  Mae tipwyr anghyfreithlon yn cael eu dal yn mynd â sbwriel i gae lle caiff ei ffilmio wedyn yn cael ei losgi.

  Dywed Richard Bilton wrth y gwylwyr yr amcangyfrifir bod 4,000 tunnell o sbwriel wedi'i ddympio yn y cae.

  Mae sbwriel wedi bod yn casglu ar y ffordd segur y tu allan i Gasnewydd ers sawl blwyddyn
  Image caption: Mae sbwriel wedi bod yn casglu ar y ffordd segur y tu allan i Gasnewydd ers sawl blwyddyn
  Cofnododd BBC Panorama wastraff yn cael ei ddympio a'i losgi yng Nghasnewydd
  Image caption: Cofnododd BBC Panorama wastraff yn cael ei ddympio a'i losgi yng Nghasnewydd
 19. Croeso i Senedd Fyw

  Prynhawn da, mae'r cyfarfod llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

  Cynhelir y cyfarfod hwn drwy gynhadledd fideo.

  Mae modd gwylio'r cyfarfod drwy glicio ar y saeth ar frig y dudalen.