a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl fawr

  A dyna ni am heddiw - bydd y cyfarfod llawn nesaf yfory.

  Tan hynny, diolch am eich cwmni a chadwch yn ddiogel.

  Nos da.

 2. Sefydlu cyd-bwyllgorau corfforedig

  Mae ASau yn cymeradwyo sefydlu pedwar pwyllgor rhanbarthol - gogledd Cymru, canolbarth Cymru, de-ddwyrain Cymru a de-orllewin Cymru - i gydlynu prosiectau trafnidiaeth, cynllunio a datblygu economaidd mawr.

  Roedd Plaid Cymru a'r Ceidwadwyr yn gwrthwynebu.

  Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio cael y pwyllgorau ar waith erbyn Medi 2021.

  Mae’r Rheoliadau yn pennu’r swyddogaethau a ganlyn:

  (1) y swyddogaeth llesiant economaidd

  (2) datblygu polisïau trafnidiaeth a llunio cynlluniau trafnidiaeth rhanbarthol, a

  (3) llunio cynlluniau datblygu strategol.

 3. Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau

  Mae ASau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Reoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol a Darpariaethau Amrywiol) 2021.

  Roedd 46 o blaid, dau yn ymatal ac un yn erbyn.

  Mae'r Rheoliadau yn gwneud darpariaeth sy'n ymwneud â faint o amser y mae'n ofynnol i rai dogfennau awdurdodau lleol fod yn hygyrch yn electronig o dan Reoliadau Cyfarfodydd Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) 2020 (Cymru) 2020.

 4. Bil Gwasanaethau Ariannol

  Mae ASau yn cytuno "y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Gwasanaethau Ariannol i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd."

  Diben y Bil, a noddir gan Drysorlys Ei Mawrhydi, yw "gwneud darpariaeth ynghylch gwasanaethau a marchnadoedd ariannol; cynlluniau seibiant dyledion; cyfrifon cymorth i gynilo; ac at ddibenion cysylltiedig."

  Yr amcan polisi y mae Llywodraeth y DU wedi’i ddatgan yw "sicrhau bod fframwaith rheoleiddiol y DU yn parhau i weithredu'n effeithiol ar gyfer y DU ar ôl ymadael â’r UE, ac mae'n ystyried bod y Bil yn gam cyntaf pwysig tuag at gymryd cyfrifoldeb am reoleiddio gwasanaethau ariannol, a sicrhau bod y DU yn cynnal y safonau rheoleiddio uchaf ac yn parhau i fod yn ganolfan ariannol fyd-eang agored a deinamig."

 5. Bil Cam-drin Domestig Llywodraeth y DU

  Mae ASau yn cytuno "y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Cam-drin Domestig i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd."

  Mae’r nodiadau esboniadol i’r Bil yn nodi: “Diben y Bil yw codi ymwybyddiaeth a chynyddu dealltwriaeth o gamdrin domestig a’i effaith ar ddioddefwyr, gwella effeithiolrwydd y system gyfiawnder ymhellach o ran diogelu dioddefwyr camdriniaeth ddomestig a dod â throseddwyr gerbron y llysoedd, a chryfhau’r cymorth i ddioddefwyr camdriniaeth a’u plant a ddarperir gan asiantaethau statudol eraill.”

  Dywed Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, bod llofruddiaeth Sarah Everard wedi aildanio sgwrs genedlaethol am ddiogelwch menywod,

  "Rhaid i Fil Cam-drin Domestig Llywodraeth y DU wneud y cyfraniad cryfaf posibl i ddiogelu menywod," meddai.

 6. Rhaid i allyriadau net Cymru ar gyfer y flwyddyn 2050 fod 100 y cant yn is na’r waelodlin

  Mae ASau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Reoliadau Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Diwygio Targed Allyriadau 2050) 2021.

  Effaith y diwygiad yw bod isafswm y ganran y mae rhaid i gyfrif allyriadau net Cymru ar gyfer y flwyddyn 2050 fod yn is na’r waelodlin wedi ei gynyddu o 80 y cant i 100 y cant.

  Mae ASau hefyd yn cymeradwyo Rheoliadau sy'n diwygio Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Targedau Allyriadau Interim) (Cymru) 2018 trwy gynyddu'r targedau interim ar gyfer 2030 a 2040 o “45%” i “63%” ac o “67%” i “89%”, yn y drefn honno.

  M4
 7. 'Personau diwladwriaeth yn gymwys i gael dyraniad o lety tai'

  Mae ASau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Reoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2021.

  Mae’n "rhagnodi dosbarth ychwanegol o bersonau sy’n ddarostyngedig i reolaeth fewnfudo, sef personau diwladwriaeth, sy’n gymwys i gael dyraniad o lety tai o dan Ddeddf 1996."

 8. Pedwar pwyllgor rhanbarthol?

  Mae ASau nawr yn troi at y syniad o bwyllgorau rhanbarthol sy'n cael eu cynnig gan Lywodraeth Cymru ar ôl i gynlluniau dadleuol i uno cynghorau gael eu gollwng.

  Dywed Llywodraeth Cymru fod y 22 awdurdod lleol yn rhy fach i fod yn effeithiol ac effeithlon, ond cefnodd ar y syniad o uno yn 2018 yn wyneb gwrthwynebiad chwyrn gan gynghorau.

  Yn lle, y cynnig yw y dylid sefydlu pedwar pwyllgor rhanbarthol - gogledd Cymru, canolbarth Cymru, de-ddwyrain Cymru a de-orllewin Cymru - i gydlynu prosiectau trafnidiaeth, cynllunio a datblygu economaidd mawr.

 9. Cyngor y Gweithlu Addysg

  Mae ASau yn cymeradwyo y fersiwn ddrafft o Orchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro Interim) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2021.

  Ar hyn o bryd, nid yw'r swyddogaethau a roddwyd i'r Cyngor yn caniatáu iddo atal Person Cofrestredig rhag gweitho hyd nes y ceir canlyniad ymchwiliad a gwrandawiad disgyblu. Mae'r Gorchymyn hwn yn ychwanegu at swyddogaethau'r Cyngor fel y gall y Cyngor, drwy Orchymyn Atal Dros Dro Interim, ddileu enw Person Cofrestredig oddi ar y gofrestr gyhoeddus cyn y ceir canlyniad ymchwiliad a gwrandawiad disgyblu.

 10. 'Buddsoddiad hirdymor i ysgolion a cholegau'

  Nawr, ceir datganiad gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams: "Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain ganrif".

  "Buddsoddiad hirdymor i ysgolion a cholegau ddatblygu fel canolfannau dysgu a lleihau nifer yr adeiladau sydd mewn cyflwr gwael" yw'r nod.

  Cynigiwyd y rhaglen gyntaf yn 2009, ac ariennir y rhaglen 50% gan Lywodraeth Cymru gan ddefnyddio cyfuniad o gyllid cyfalaf a refeniw, gyda'r 50% sy'n weddill yn cael ei ddarparu gan awdurdodau lleol ac eraill.

  Dywed Kirsty Williams fod £1.5bn wedi'i wario yn ystod y rhaglen a bod nifer o brosiectau wedi'u cyflawni yn gynt na'r disgwyl.

  Ysgol
 11. Treth yn 'ddatrysiad tymor hwy'

  Dywed y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, fod 'datrysiad treth' ar gyfer codi arian ar gyfer gofal cymdeithasol yn 'ddatrysiad tymor hwy posib' ond nid yn un ar gyfer y dyfodol agos.

  Dywed y Ceidwadwr Angela Burns 'na fyddech chi'n gwybod bod etholiad ar y gorwel' gan fod hon yn ffordd o 'gicio'r polisi i'r glaswellt hir'.

  Daeth arolwg i'r casgliad mai dim ond chwarter o bobl (27%) oedd yn teimlo eu bod yn gwybod llawer am y system gofal cymdeithasol yng Nghymru.

 12. Yr angen cynyddol - a'r gost gynyddol - sy'n gysylltiedig â gofal cymdeithasol

  Nesaf, datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Grŵp Rhyngweinidogol ar Dalu am Ofal Cymdeithasol".

  Cafodd y Grŵp ei sefydlu "yn benodol i edrych ar ddichonoldeb cyflwyno ardoll, neu opsiwn arall, i godi cyllid ychwanegol yn y tymor canolig i'r tymor hir i helpu i fodloni'r galw cynyddol, gan ddefnyddio syniad yr Athro Gerry Holtham ar gyfer ardoll, fel sylfaen."

  Cartref gofal
 13. Anhawster aildrefnu apwyntiadau brechlyn

  View more on twitter
  Angela Burns

  Mae llefarydd iechyd y Ceidwadwyr, Angela Burns, yn ailadrodd ei phryderon ynghylch anhawster aildrefnu apwyntiadau brechlyn, gan ofni y gallai hyn wastraffu dosau yn enwedig wrth gyflwyno'r brechlyn i'r boblogaeth oedran gweithio.

  Atebodd y gweinidog iechyd ei fod yn 'ymdrech anghyffredin' wrth redeg y rhaglen apwyntiadau - roedd yn bersonol yn ei chael hi'n anodd archebu un ar gyfer perthynas dros y ffôn, a'r allwedd oedd 'dyfalbarhad' meddai.

  Dywed Rhun ap Iorwerth o Blaid Cymru y dylid cael strategaeth ar gyfer defnyddio dosau dros ben pan nad yw pobl yn dod i apwyntiadau.

  Mae gan Gymru 'gyfraddau gwastraff isel iawn' atebodd Mr Gething.

  Rhun ap Iorwerth
 14. 'Gwneud cynnydd da' tuag at garreg filltir canol mis Ebrill

  Dywed Vaughan Gething eu bod yn 'gwneud cynnydd da' tuag at garreg filltir canol mis Ebrill o roi brechlyn cyntaf i'r rhai yn y naw grŵp blaenoriaeth.

  Derbyniodd yntau ei ddos gyntaf ddydd Sul ac mae'n annog eraill i wneud yr un peth, oherwydd 'rydym yn hyderus yn ein brechlynnau'.

  Vaughan Gething yn derbyn brechlyn COVID-19
  Image caption: Vaughan Gething yn derbyn brechlyn COVID-19
 15. Y diweddaraf am y cynllun brechu

  Nesaf, datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething: Y wybodaeth ddiweddaraf am frechiadau Covid-19.

  Dywed Mr Gething 'rydym yn cynnal y gyfradd frechu orau yn y DU'.

  Dywed bod bron i chwarter yr holl bobl dros 70 oed yng Nghymru wedi cael y brechlyn Covid-19 llawn.

  Hyd yn hyn, mae 36.1% o boblogaeth Cymru wedi cael dos cyntaf ac mae 8.7% wedi cael brechiad llawn.

  Mae'n golygu bod cyfanswm o 1,139,866 o bobl yng Nghymru wedi cael dos cyntaf tra bod 272,983 wedi cael yr ail ddos - y cwrs brechu llawn.

  brechu
 16. Y cyfarfod trwy gynhadledd fideo

  Y cyfarfod trwy gynhadledd fideo
 17. 'Ymchwiliad Covid ledled y DU yn fwy effeithiol'

  Mae Andrew RT Davies yn galw am ymchwiliad cyhoeddus i Covid yng Nghymru yn unig, ar wahân i lywodraethau eraill y DU.

  Mae'r prif weinidog yn gwrthod hynny, gan ddweud y byddai ymchwiliad ledled y DU yn fwy effeithiol.

  Ni fyddai ymchwiliad sy'n benodol i Gymru 'yn gallu mynd i'r afael â'r rhestr hir o hanfodion', meddai, fel achosion wedi teithio tramor, penderfyniadau Cobra, a chyflenwad ar gyfer y rhaglen frechu.

  prif weinidog
 18. 'Mae brechlyn Rhydychen yn ddiogel'

  Mae arweinydd grŵp y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn gofyn i’r prif weinidog a oedd ganddo neges i arweinwyr Ewropeaidd sydd wedi atal cyflwyno’r brechlyn Covid Rhydychen-AstraZeneca yn eu gwledydd, ar ôl adroddiadau o geuladau gwaed mewn rhai derbynwyr.

  Dywed Mr Drakeford fod ei neges i bobl Cymru: 'mae brechlyn Rhydychen yn ddiogel' ac nid yw'r pryderon yn cael eu rhannu gan y prif swyddog meddygol a chyrff meddygol ac iechyd cyhoeddus rhyngwladol allweddol.

  Andrew RT Davies
 19. 'Methiant clir' i gynllunio'n iawn ar gyfer pandemig

  Mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn nodi pen-blwydd y farwolaeth gyntaf a gofnodwyd yng Nghymru o Covid.

  Dywed bod 'methiant clir' i gynllunio'n iawn ar gyfer pandemig a 'methiant i gloi i lawr yn ddigon buan' gan arwain at roi'r gorau i brofi ac olrhain ar y cychwyn.

  Mae Mr Drakeford yn cytuno bod gormod o ffocws ar ffliw mewn cynllunio pandemig ond 'mae'n rhy gynnar i siarad am gamgymeriadau', meddai.

  Mae'n ailadrodd ei awydd am ymchwiliad ledled y DU ac ar adeg pan ellid arbed adnoddau rhag gweithio ar y pandemig.

  Adam Price
 20. Morlyn llanw ym Mae Abertawe?

  Daw'r cwestiwn cyntaf gan AS Plaid Cymru Dr Dai Lloyd ar rôl Llywodraeth Cymru yn natblygiad posibl morlyn llanw Bae Abertawe.

  Cafodd y prosiect ei roi o'r neilltu ym mis Mehefin 2020, pan gyhoeddodd Llywodraeth y DU a chyngor Abertawe fod y caniatâd cynllunio ar gyfer cynllun £1.3bn y datblygwyr Tidal Power PLC wedi dod i ben.

  Dywed y Prif Weinidog Mark Drakeford fod Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu degau o filoedd o bunnoedd at ddatblygu'r cynllun, ond mae angen i Lywodraeth y DU 'ddod at y bwrdd' i'w wneud yn 'opsiwn hyfyw'.

  Dywedodd ei fod wedi cynnig partneriaeth ryng-lywodraethol gyda Llywodraeth y DU a Chyngor Dinas Abertawe ac mae disgwyl iddo gael cyfarfod ag Ysgrifennydd Cymru yr wythnos nesaf.

  Morlyn llanw