Etholiad Cymru 2016: Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyhoeddwyd

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Pleidiau wedi eu rhestru yn nhrefn yr wyddor

Prif addewidion:

 • Cynyddu gwariant ar y GIG mewn termau real
 • Ail-agor unedau man anafiadau ym Mae Colwyn, Dinbych-y-pysgod ac ardal Rhyl a Phrestatyn
 • Rhoi cap o £400 ar gostau gofal wythnosol pobl hŷn, a gwarchod £100,000 mewn asedau cyfalaf i'r rhai mewn gofal preswyl
 • Cyflwyno system o raddio ysbytai.

Prif addewidion:

 • Galluogi cleifion i gael gweld meddygon teulu yn haws
 • Rhoi'r un sylw i iechyd meddwl a iechyd corfforol
 • Mwy o nyrsys mewn ysbytai
 • Sefydlu comisiwn annibynnol i'r GIG i edrych ar ddyfodol gwasanaethau iechyd.

Prif addewidion:

 • Creu cronfa driniaethau newydd ar gyfer afiechydon difrifol
 • Dyblu'r arian y gall pobl hŷn ei gadw o werthu eu tŷ er mwyn mynd i gartref gofal i £50,000
 • Lleihau amseroedd aros drwy "atal" ymweliadau diangen i ysbytai a meddygfeydd
 • Blaenoriaethu triniaeth iechyd meddwl, cefnogaeth a gwasanaethau rhwystro.

Prif addewidion:

 • Sicrhau nad oes raid i neb aros dros 28 diwrnod cyn cael diagnosis canser
 • Buddsoddi yn y GIG i gwtogi amseroedd aros drwy recriwtio 1,000 o feddygon a 5,000 o nyrsys ychwanegol
 • Darparu gofal am ddim i'r henoed gan ddechrau trwy ddiddymu'r taliadau a godir am ofal yn y cartref a phobl â dementia dros y pum mlynedd nesaf
 • Ad-drefnu'r GIG drwy integreiddio gofal cynradd, cymunedol a gofal i oedolion, a chreu rhwydwaith o ysbytai arbenigol.

Prif addewidion:

 • Rhoi pwyslais ar hyrwyddo iechyd cyhoeddus a lleihau anghydraddoldeb iechyd
 • Newid GIG Cymru i sicrhau ei fod yn cyrraedd anghenion y boblogaeth
 • Uno gofal iechyd a gofal cymdeithasol
 • Diddymu'r gwaharddiad ar drallwysiad gwaed gan ddynion sydd wedi cael rhyw gyda dynion eraill, a'u partneriaid benywaidd.

Prif addewidion:

 • Ethol byrddau iechyd lleol
 • Darparu nyrs arbenigol i bob claf sy'n cael diagnosis o ganser
 • Cynnal adolygiad annibynnol o'r GIG i sicrhau lefelau staffio sy'n ddiogel a'r lleiafswm o staff sydd eu hangen
 • Gwella gwasanaethau cyfrwng Cymraeg mewn gofal dementia a gofal diwedd oes.

Cliciwch i ddarllen mwy